Unia Słowiańska


Narodowa Republika Słowiańska – Słowiania

 

Kondycja Unii Europejskiej, tworu polityczno- gospodarczego powstałego zupełnie niedawno, znajdującego się w ostrym kryzysie finansowym zwiastującym jego bankructwo i rozpad, dają okazję dla nowych pomysłów na unie państw.

Pod koniec ubiegłego roku takimi pomysłami były.

Integracja Europy od Lizbony po Władywostok i Unia Państw Europy Środkowej.

Ten pierwszy pomysł by integrować Lizbonę z Władywostokiem to oczywisty absurd, nie warty komentarza.

Mamy modę na integracje i tworzenie unijnych związków, brak jest natomiast poważnych planów i idei mogących kiedykolwiek zaistnieć w rzeczywistości.

Niedorzecznym wydaje się także pomysł na Unię Środkowo Europejską łączącą wszystkie kraje regionu od Finlandii po Turcję.

Co miałoby cementować taką unię, jaki by miał być cel przewodni i jaka rola w nim poszczególnych narodów i elit?

Spójrzmy na to, co mamy dziś.

Jesteśmy w NATO, pakcie agresywnym i wciągającym nas w kosztowne i haniebne wojny kolonialne i jesteśmy w Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy i Francję z Wielką Brytanią na włos nie ustępującą, jeśli chodzi o własne interesy. W Unii, z którą powiązano nas wieloma niekorzystnymi dla Polski traktatami. W Unii komisarycznie zarządzającej naszym krajem, pozbawiającą nas praw do stanowienia o własnych polskich dużych i małych sprawach, jak chociażby utrzymanie takiego czy innego zakładu pracy. Jest zatem Unia, która już wkrótce może zażądać od nas byśmy nie tylko spłacali jej długi ale wręcz oddali w jej zarząd całe nasze finanse.

Zatem obracającą nasze państwo w region, w prowincję.

Unia Europejska, do której wstępowaliśmy jako do klubu państw zamożnych i dobrze rozwiniętych, dziś jest unią bankrutów i niepokojów społecznych.

Z takiego towarzystwa, towarzystwa bankrutów trzeba jak najszybciej się wycofać.

Z walącego się domu trzeba uciekać, z tonącego statku także.

W momencie rozpadu Unii Europejskiej groźba utraty przez Naród Polski jej terytoriów a przynajmniej sporych jej części może poważnie zaistnieć.

Powinno to nas zainspirować do przemyśleń jak się przed taką ewentualnością uchronić.

Jak opuścić walącą się w gruzy Unię Europejską (a także NATO) nie doznając strat i nie popadając samemu w ruinę.

Zabezpieczając się jednocześnie przed odwetowymi sankcjami i atakami z jej strony w momencie jej opuszczenia.

Jest to dla nas i dla polskiej racji stanu niesłychanie ważne zagadnienie.

Mamy na wschodzie za sąsiadów dwa państwa, które mają innego typu zagrożenia.

Białoruś państwo suwerenne z silnym przywódcą, poddawane bezustannym próbom destabilizacji ze strony zachodu a głównie USA które dążą do upadku obecnej władzy i zainstalowaniu swoich marionetek było kraj ten można było zwyczajnie rozszabrować, i Ukrainę którą z jednej strony chętnie wchłonęłaby Rosja jako, że Ukrainę zarówno naród rosyjski jak i jego liderzy uważają za rdzenną Rosję i z drugiej strony Zachód, który widziałby Ukrainę tak poddaną sobie i tak ,,wycyckaną” jak Polska w ostatnich latach.

Te trzy państwa Polska, Białoruś i Ukraina niegdyś stanowiące przez kilka kolejnych wieków europejskie mocarstwo pod nazwą Rzeczypospolita, bądź Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie dziś są w stanie zagrożenia.

Zagrożenie to siłą rzeczy powinno te kraje zbliżyć do siebie ponownie.

I tu nie proponowałbym utworzenie unii tych państw, lecz coś więcej, mianowicie utworzenie jednego silnego organizmu państwowego, zasadzając się na fakcie narodowej wspólnoty słowiańskiej narodów i wielowiekowym historycznym współistnieniu w obrębie państwa Jagiellonów i Wazów.

Połączenie Polski, Białorusi i Ukrainy w jeden wielki organizm państwowy likwidowałoby w znacznym stopniu wszystkie wspomniane wyżej zagrożenia dla tych państw, z tej racji iż nowo powstałe państwo byłoby zbyt silne by można było je poddawać jakimkolwiek naciskom, czy szantażowi

Czy jest to możliwe i jak by to miało wyglądać?

Teoretycznie tak.

Obszarowo byłoby to państwo o powierzchni równej 1.123. 979 km kw²

Zamieszkałe zaś przez 93.374.063 mieszkańców

Polska                         312 679 km²  mieszkańców   38 200 037

Białoruś                      207 600 km² mieszkańców     9 467 900

Ukraina                       603 700 km² mieszkańców    45 706 126

—————————————————

Razem                      1.123. 979 km kw².                   93.374.063 mieszkańców

Warto nadmienić że:

Rosja                      17 075 400 km²                          142 914 136 mieszkańców

Niemcy                       357 114 km²                             81 724.000 mieszkańców

Francja                       675 417 km²                             66 000 000 mieszkańców

Słowiania, jeśli by tak nazwać nowe państwo, po Federacji Rosyjskiej byłaby największym i najludniejszym państwem w Europie.

Mielibyśmy państwo obfite w bogactwa naturalne i żyzne ziemie.

Państwo z dostępem do dwóch mórz, z umiarkowanym i zdrowym klimatem i ze szlakami komunikacyjnymi z północy na południe i z zachodu na wschód.

Państwo, które mądrze zarządzane w jedną dekadę mogłoby stać się mocarstwem regionalnym gwarantującym bezpieczeństwo swoich granic i spokojny żywot swoim mieszkańcom.

A to jest dobrem najwyższym dla każdego państwa i każdego narodu.

Nowe wspólne państwo słowiańskie powstałoby dla ochrony własnych narodowych interesów, przyjazne dla Federacji Rosyjskiej, ale także w stosunku do pozostałych państw na południu i zachodzie.

Nazwa tego państwa mogła by być Słowiania, Sławia, ale też np.

Republika Ukraińsko Polsko Białoruska, albo też odwrotnie

Białorusko Ukraińsko Polska Republika, albo też:

Republika Słowiańska, lub:

Narodowa Republika Słowiańska

Dla Narodowej Republiki Słowiańskiej takie symbole jak godło czy kolor flagi nie tu sprawami najważniejszymi.

Najważniejszym czynnikiem byłoby samo połączenie tych państw w jeden spójny politycznie i gospodarczo organizm, tak by przetrwał nie lata a wieki.

Jak przekonać liderów politycznych, trzech bratnich narodów by zechcieli zrezygnować z osobistych ambicji i prywatnych interesów dla dobra wspólnego?

Jedyną drogą jest w tym przypadku nie mowa trawa do ich sumień, lecz wymierne osobiste i przyziemne korzyść, jakie by odnieśli w przypadku utworzenia nowego państwa.

Tą korzyścią byłaby szansa na długotrwałe korzystanie z zajmowanych wysokich stanowisk w nowym państwie i odpowiednio wysokiej pensji przypisanej do tych stanowisk.

Zapewniałby to ustrój nowego państwa a mianowicie;

Urząd prezydenta z kadencją sześcioletnią.

Wybierano by jednocześnie trzech prezydentów (w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie), przy czym każdy z nich byłby prezydentem całości nowego państwa przez dwa lata, a lata kolejne zajmowałby stanowisko wiceprezydenta.

Zatem prezydent i dwóch wiceprezydentów.

Urzędować mogli by przez kolejne dwie kadencje, co dawałoby im szansę pozostawania na stanowiskach przez dwanaście lat.

Po tym okresie każdy z nich automatycznie zostawałby seniorem -posłem w ciągu kolejnych czteroletnich kadencji sejmu bez konieczności udziału w wyborach.

W sumie mieliby możliwość pozostawania na rządowym utrzymaniu przez minimum czternaście lat, a w wypadku sprawowania prezydentury przez obie kadencje, aż lat 20.

Premierzy i wicepremierzy po ustąpieniu z urzędu zostawaliby młodszymi seniorami –posłami także przez dwie kadencje. Podobnie z marszałkami i wicemarszałkami sejmu i senatu i wraz z byłymi prezydentami tworzyć Radę prezydencką Słowiani.

Natomiast twórcy nowego państwa, ( pierwsi prezydenci, premierzy i marszałkowie sejmu i senatu) w mojej ocenie zasługiwaliby później na dożywotnie zasiadanie w Sejmie i wchodzenie w skład Rady Prezydenckiej Słowiani.

W takim układzie każdy kolejny prezydent, premier i marszałek sejmu osobiście byłby zainteresowany w jedności i trwałości istnienia państwa słowiańskiego.

Pozostali posłowie i senatorowie byliby oczywiście wybierani w wyborach powszechnych.

Sejm liczyłby sobie przykładowo po dwieście osób z Polski, tyle samo z Białorusi i Ukrainy, co dawałoby 600 osobowy sejm, a senat po osób sto z każdego kraju.

Immunitet przysługiwałby jedynie dla prezydentów i posłów seniorów.

Pieniądz nowego państwa

Na każdym banknocie przy nominale widniałby by trzy napisy

Złoty, hrywna, rubel (Białoruś ma ruble białoruskie)

symbolika na banknotach np.; żubr, bocian, sokół i orzeł, drzewo, oracz, żaglowiec itp

Stolica

Największe miasto lub największa ze stolic, lub przemiennie poszczególne stare stolice.

W przyszłości budowa nowej stolicy od podstaw jako miasto dla 3 mln. mieszkańców na początek.

Godło i flaga nowego państwa -jak na ekranie z kolorami z dawnych flag państwowych

Hymn narodowy Słowian – marsz Powitanie Słowianki

Na nutę marszową ­Rozszumiały się wierzby płaczące

Oczywiście to sprawa dla kompozytorów, tu nie ma co się sprzeczać o detale

Język urzędowy- trzy języki narodowe: ukraiński, polski, białoruski.

Alfabet

Dążenie do ujednolicenia alfabetów używanych na Ukrainie i Białorusi z alfabetem łacińskim, ale z likwidacją polskich liter

ó, ą, ę ś,ć,ł, ż, ź

Sądy

Sędziowie wybierani, plus ława przysięgłych w sprawach karnych 10 ławników

w sprawach cywilnych apelacyjnych 5 ławników. Brak jakichkolwiek immunitetów zgodnie z zasadą iż wobec prawa wszyscy jesteśmy równi.

Edukacja darmowa wszystkich szczebli.

Pielęgniarka i dyżury lekarzy w każdej szkole. Darmowe posiłki

Służba zdrowia powszechna i darmowa.

Ustrój gospodarczy

Gospodarka rynkowa trzysektorowa, przedsiębiorstwa państwowa, spółdzielcza, indywidualna.

Przedsiębiorstwa państwowe by z ich dochodów opłacać podstawowe struktury państwa, takie jak wojsko, milicja, administracja. Wielkie przedsiębiorstwa państwowe Typu stocznie, zbrojeniówka, fabryki wagonów, ciężarówek, huty i przemysł wydobywczy, to jednocześnie praca i zamówienia dla dziesiątków prywatnych firm podwykonawczych

Podatki z sektora prywatnego i spółdzielczego przeznaczane na ubezpieczenie społeczne, edukację i służbę zdrowia ludzi zatrudnionych w tym sektorze

Prasa i inne media w 95% w rękach słowiańskich.

Wojsko z poboru poborowe i zawodowe (kadra oficerska i wojska lotniczo rakietowe, marynarka wojenna i wojska pancerne to wojska zawodowe, piechota i inne rodzaje wojsk z poboru.

Gwardia narodowa- rezerwa częściowo opłacana.

Dziewięć dziesięcio trzy milionowy naród słowiański stać byłoby na posiadanie sporej floty wojennej i armię liczącą nawet 600 tysięcy żołnierzy, na budowę rakiet balistycznych, a w przyszłości budowę własnej broni atomowej.

W proponowanym nowym państwie nie mogłoby być mowy o jakiejkolwiek dominacji Polski nad pozostałymi krajami.

Wszystkie kraje i narody byłyby sobie równe i z równym wpływem na sprawy gospodarcze i polityczne.

Dochód wytwarzany w poszczególnych częściach nowego państwa służyłby tym częściom.

Podatki i dochody a zatem i ceny towarów i usług winny zbliżać się do siebie a z czasem zrównane na całym obszarze.

Ostatnia kwestia

Czy powstanie Narodowej Republiki Słowiańskiej, zwanej Słowianią jest możliwe?

Odpowiedź na 99% jest NIE!

NIE przy obecnych elitach.

NIE przy wszystkich wadach i ambicjach ludzkich i NIE ze względu na sam opór przeróżnych pseudo- patriotów, wykształciuchów i zwyczajnych czubków, dla których ważniejsze będą spory o sprawy trzeciorzędne i bez znaczenia.

NIE przy obecnej świadomości Polaków.

NIE ze względu na obcą propagandę medialną mieszającą niezwykle skutecznie w głowach wszystkim wyżej wymienionym.

NIE ze względu na nieprzyjazny stosunek dla takiego projektu Ameryki, Niemiec i Rosji, dla których to nowe wielka państwo jawiłoby się jako trudne do przełknięcia i poddania swoim wpływom, zatem jako zagrożenie swoich już istniejących interesów w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie.

Ponadto, każde mocarstwo i każde państwo woli widzieć innych małymi i słabymi.

Ale niechęć tych państw można by w jakimś stopniu pomniejszyć działaniami politycznymi a właściwe zwykłym bajdużeniem.

Rosji, o tym, że zaraz po zorganizowaniu Słowiani przystąpi ona do Wspólnoty Niepodległych Państw, w której prym wiedzie jak wiemy Rosja,

Niemcom, że jeszcze szerzej otworzymy przed nimi rynek i pozwolimy im na penetrację dodatkowych obszarów, a Ameryce, że Słowiania stanie u boku jankesów przeciw Rosyjskim zapędom mocarstwowym.

Ponieważ istnieje bardzo wiele powodów, dla których stworzenie takiego jednego państwa byłoby trudne, wręcz niemożliwe (zresztą ekonomicznie  także dosyć skomplikowane) można najpierw zaproponować stworzenia wspólnej organizacji suwerennych państw słowiańskich, które oprócz współpracy gospodarczej nakierowanej na rozwój i wyrównywanie poziomów gospodarczych naszych krajów, na swobodę ruchu turystycznego Słowian, stworzyłyby także wspólny blok militarno-obronny. Gdyby wspólna organizacja państwa słowiańskich spełniła pokładane w niej nadzieje, wówczas, w zależności od rozwoju sytuacji politycznej w Europie i na świecie, można byłoby przystąpić do budowy jednego wspólnego państwa.

Z pewnością winna to być inicjatywa oddolna, która wyjdzie na przeciw rodzącemu się słowiańskiemu nacjonalizmowi. Trzeba budować poczynając od wspólnych fundamentów, a więc od słowiańskiej wspólnoty zapominając o dawnych urazach i swarach.

Ale też warto ten pomysł podsuwać elitom, bo to one nadają kierunek przyszłej polityce państwa.

Oczywiście jest to tylko pobieżny, skrótowy zarys do dalszej dyskusji dla zainteresowanych.

I pytanie dodatkowe i czysto teoretyczne.

Jak zachować się powinni liderzy nowego państwa gdyby takie kraje jak

Słowacja   obszar 49 035 km²      ludność 5 455 000

Mołdawia   obszar 33 843 km²     128 osób/km²

Chciały dołączyć do Słowiani?

Oczywiście przyjąć te kraje, ale już na nieco innych zasadach.

Prezydenci i premierzy tych krajów mogliby jedynie brać udział w posiedzeniach sejmu z prawem głosu i wchodzić w skład Rady prezydenckiej Słowiani.

Jak mogłaby wygladać mapa Europy gdyby wszystkie kraje słowianskie połączyły się w Unię Słowiańską

Słowiania

W tym układzie  kraje Unii Słowiańskiej  byłyby obszarowo chyba nawet większe niż ta część Europy leżąca od niej na zachód.

Słowiania

————————————————————–

 

 

 

 

105 uwag do wpisu “Unia Słowiańska

 1. Może to co teraz powiem zabrzmi jak herezja, ale chyba warto się nad tym zastanowić. Wprawdzie nie znoszę Urbana, ale jedna z jego uwag wydaje się bardzo trafna. Określił kiedyś Polskę jako karzełka podskakującego silniejszym. Coś w tym chyba jest. Jak wyszliśmy na nadstawianiu karku za Europę we wrześniu 1939. Olali nas zarówno wtedy, udając pomoc, jak i w Poczdamie, oddając nas wschodniemu, słowiańskiemu “bratu.”
  Śmieszy mnie niechęć narodowców do wszystkiego co germańskie, jak i wiara w istnienie jakiejś wspólnej “słowiańskiej duszy”, szczególnie kiedy czytam o okrucieństwach lub wręcz bestialstwie bolszewików lub słowiańskich ukraińskich rezunów w stosunku do Polaków na Wołyniu.
  Czy możecie sobie np. wyobrazić taka scene z bawarskiej wsi gdzie nazistowski, niemiecki żołnierz rozpruwa polskiemu dziecku brzuszek i przystawia do niego głodnego owczarka alzackiego a miejscowi wiesniacy tancza wokol niego, jodlujac i popijajac piwo? Takiej sceny nie wymyslilby chyba nawet najbardziej perwersyjny hollywoodski rezyser. Niestety takie sceny byly na porzadku dziennym w czasie rzezi Polakow na Wolyniu, gdzie cale wsie braly udzial w czyms co przypominalo rytualne plemienne mordy dzikich plemion w Amazonii. Zamiast psa przystawiano do brzuszka dziecka glodnego knura. Historycy zajmujacy sie tym tematem opisuja ponad dwiescie rodzajow wyrafinowanych tortur stosowanych przez Ukraincow na Polakach.
  http://www.lwow.com.pl/semper/wolyn.html
  Wokol umierajacych w meczarniach Polakow wiesniacy (wlaczajac w to ich dzieci) wiedli horowody przy spiewach i muzyce.
  Niemcy zabijali z rozkazu w zdyscyplinowany sposob, ale nie dla zabawy czy perwersyjnej przyjemności. Mieli zreszta wyspecjalizowane sluzby, ktore zajmowaly sie eliminowaniem wrocgow Rzeszy. Wydaje się, że we wschodnich Słowianach jest więcej azjatyckiej niż słowiańskiej duszy. Prof Pogonowski napisał kiedyś ciekawy artykuł pt. “Co ukształtowało Rosję – Bizancjum czy służba u Mongołów.” Wniosek może być chyba tylko jeden. Na wschodnich Slowianach pietno wywarly wplywy mongolskie I hazarskie.
  Kiedyś po internecie krążyła wiadomość z jakiejś gazety wydawanej tuz po wojnie, że Hitler zmienił pod koniec wojny zdanie o Polakach. Już nie myślał o nas jako o podludziach. Ostatecznie, nawet pod względem rasowym nie odbiegamy za bardzo od Germanów. To chyba Roosevelt mówił kiedyś o Prusach jako o bękarcie germańsko- słowiańskim.
  Katolicyzm na zawsze związał nas z Zachodem. Przez wiele wieków granica Polski z państwami niemieckimi była pokojowa. Handel i rzemiosło w miastach kształtowało się na niemiecka modłę. W polskim Gdańsku pierwszą gazetę drukowaną wydawano po niemiecku. Porównajmy wschodnie tereny Polski z Poznańskiem, Śląskiem. To dwa różne światy.

  Polubienie

 2. Jest wielu bardzo wielu ludzi przepojonych zachodnią propagandą i takich, którzy w nieskończoność będą pisać o zbrodniach na Wołyniu, głównie po to by skłócać i dzielić narody słowiańskie, bo ich jedność to ich wielkość i siła. Przy jedności narodów słowiańskich karleją potęgi Niemiec, Francji, W. Brytanii.
  … rytualne plemienne mordy dzikich plemion w Amazonii…
  podobnie jak ludożercy w Afryce… to nic innego jak kłamstwa mające na celu usprawiedliwienie dla własnych zbrodni, krajów ,,wysoko cywilizowanych” Zachodniej Europy.
  Dziś kraje te szykują się do kolejnych agresywnych wojen przeciw Syrii i Iranowi, by znowu pod kłamliwymi pretekstami móc zabijać dziesiątki i tysiące ludzi, a o co naprawdę chodzi? O panowanie kolonialne, o wyzysk i grabież surowców naturalnych.

  Polubienie

 3. …Porównajmy wschodnie tereny Polski z Poznańskiem, Śląskiem. To dwa różne światy…
  No to zobaczmy jak wygląda miasto we wschodniej części Polski
  i dla porównania poparz Stanley po miastach amerykańskich w tym np. getto w Dietroi

  Polubienie

 4. Stanley:

  odpowiem mailem jakim odpowiedziałem panu w naszej dyskusji mailowej na ten sam temat:

  Sojusz możemy zawrzeć z każdym krajem, który nie jest rządzony przez żydowską agenturę. Choćby z Iranem i Wenezuelą. Z sąsiadów jedynie Białoruś nie jest żydowskim folwarkiem. No i chyba nie Rosja, bo inaczej nie byłoby tak wściekłej nagonki na Putina.
  Niemcy z góry odpadają, bo to żydowski folwark. Mieszkam tutaj od ćwierć wieku i wiem co mówię.

  Co do „słowiańskich braci”…

  Przypomnę rzeź galicyjską, gdzie polskie chłopstwo wymordowało parę tysięcy szlachty.
  „Chłopi z wyjątkowym bestialstwem mordowali swoich dziedziców.”
  Przy czym, jak ustalił i podkreślał to prof. Stefan Kieniewicz, mimo skali wydarzeń, ani jeden Żyd nie padł [ich] ofiarą.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_galicyjska

  Tak więc można spokojnie założyć, że Żydzi upijali polskich chłopów i napuszczali ich na szlachtę. A wszystko to działo się pod patronatem katolickiego cesarza Austrii.

  Nie chcę niczego sugerować co do zbrodni na Wołyniu. Wiem tylko z opowieści teściowej, że jej rodzinę uratowała Ukrainka. Nie wszyscy Ukraińcy byli zbrodniarzami.
  Kto wie, czy i ich kto ich czymś upijał, podpuszczał…
  Ja nie wykluczam tego, że wśród nich było dużo pełniących obowiązki Ukraińców. Zdziczenie wojną dokonało reszty. A to nie Ukraińcy wojnę wywołali.

  Znów pisze pan nieprawdę. W Poczdamie wydano nas wschodniemu gruzińsko-żydowskiemu oprawcy, a nie słowiańskiemu bratu. Rosja sama była od 1917 roku okupowana i mordowana przez żydo-bolszewię.

  Zamiast prób rehabilitacji germańszyzny proszę przypomnieć sobie Intelligenzaktion, wiele „niemieckich” Katyni, zbrodnicze „doświadczenia medyczne” w obozach – i to robione nie przez pijanych analfabetów rezunów a przez wykształconych germańskich lekarzy.
  Nie zapomnijmy o łapankach, torturach, Pawiaku, masowych egzekucjach publicznych…
  Przy bolszewikach znów zapomniał pan dodać przedrostek – „żydo”.

  „Katolicyzm na zawsze związał nas z Zachodem.”

  I to jest nasze nieszczęście. Zwłaszcza od czasu, jak Zachód stał się narzędziem żydowstwa do podboju świata. Tylko ślepiec, głupiec albo agent może chcieć nadal być związany z żydo-Zachodem.

  „Przez wiele wieków granica Polski z państwami niemieckimi była pokojowa.”

  Przypomnę kilka ignorowanych przez germanofilów faktów:
  – Henryk II „odesłał” obrońcom Głogowa zakładników przywiązanych do wież oblężniczych. Tak „dotrzymał” słowa wypuszczenia ich na wolność.
  Był to jego piękny, cywilizowany i katolicki gest.
  – Krzyżacy przez wieki najeżdżali nasze granice paląc i mordując. Na zachodniej granicy było rzeczywiście długo spokojnie – niemieccy władcy zajęci byli na nasze szczęście wzajemnymi wyżynaniem się i wojnami o dominacjeę w żywiole germańskim. A wewnątrz-niemiecka rzeź wojny trzydziestoletniej nie miała sobie równej przez całe wieki. Nawet obcych wołali do pomocy, aby rżnąć i mordować pobratymców.

  „Handel i rzemiosło w miastach kształtowało się na niemiecka modłę.”

  To był wstęp do germanizacji Polaków.

  „W polskim Gdańsku pierwszą gazetę drukowaną wydawano po niemiecku.”

  To był kolejny etap germanizacji, jaką prowadzono na podbitych przez Germańców terenach słowiańskich już wcześniej ( W 1327 pojawiły się pierwsze zakazy używania języka łużyckiego w Altenburgu, Zwickau i Lipsku).

  „Porównajmy wschodnie tereny Polski z Poznańskiem, Śląskiem. To dwa różne światy.”

  Wyższa technika jeszcze nie oznacza wyższej kultury. Ponadto „Poznańskie i Śląskie” Niemcy zagrabili i urządzali dla siebie. A cała ta „kultura” niemiecka była tak powierzchowna, że kilkuletnia zaledwie indoktrynacja zrobiła w z narodu „poetów i myślicieli (das Volk der Dichter und Denker)
  http://www.zeit.de/1964/07/sind-wir-noch-ein-volk-der-dichter-und-denker
  naród Obersturmbannführerów i katów w obozach.

  Kolejny też raz przypominam, że zabory były sprawką „wewnątrzniemiecką – pruski Hohenzollern, austriacki Habsburg i Niemka, Sophie Friederike Auguste zu Anhalt-Zerbst, pełniąca obowiązki carycy pokroili polski tort.
  Najbardziej haniebnie wypadł katolik Habsburg. Pięknie odwdzięczył się nam za Odsiecz Wiedeńską sprzed 89 lat.

  Polubienie

 5. Tak Stanley,
  kto PLANOWO morduje ludzi,

  kto niszczy kulturę (język, sztukę, architekturę, cywilizację humanizmu itd.)

  nie jest godzien nazywać się człowiekiem.

  Tylko bydło niszczy kulturę – nie ważne jaką – a zwierzęta z niemiec to najgorszy sort…

  Polubienie

 6. Nie do końca się zgodzę, ale coś ciekawego w tym jest.
  Np. cyrylica jest właściwszym a głagolica już zupełnie sposobem zapisu
  http://www.facebook.com/pages/Cyrylica-jedynym-s%C5%82usznym-sposobem-zapisu-j%C4%99zyka-polskiego/284861104936382
  40 mln łatwiej się dostosować do 55 niż na odwrót.
  Czechy i Słowacja – trzeba ich zauważyć i docenić, wiem coś na temat Czechów. Jeśli przełamie się ich zachowawczość to są to całkiem słowiańscy ludzie 🙂
  Mieszkałem w Pradze.

  Polubienie

 7. Dla mnie Strzałem w 10 byłaby Wielka republika Słowiańska utworzona z Polski, Czech, Słowacji Węgier i Ukrainy, ale tez Słowenii i Bułgarii. To by zmieniło oblicze słowian szarpane na przestrzeni dziejów

  Polubienie

 8. A może mniejszymi krokami? Przegladam czasami fora i już sie spotkałem z tym pomysłem własnie na forum Bialorusi. Czyli nie jest tak , że to tylko paru facetów u nas ma takie pomysly. Zdaję sobie sprawę , że to trudny proces, może nawet nierealny. Nie będziemy tego jednak wiedziec jesli nie zaryzykujemy. A co ryzykujemy na poczatku? Troche czasu spędzonego w internecie na propagowanie idei. Czy to tak dużo? Dlaczego myślę , że cos takiego miałoby szansę się udać. Z prostej przyczyny. Juz kiedyś to zrobiliśmy i wychodziło calkiem nieźle aż do czasu kiedy w mistrzowski sposób rozegrała nas Rosja. Kiedy Polska a właściwie Rzeczpospolita odnosiła sukcesy. Właśnie wtedy.
  Dlaczego powinnismy zacząc współpracę z Białorusią ( po zmianach oczywiscie bo w obecnej sytuacji to utopia ale jak tam byłem to usłyszałem że to nie jest dane na wieki ), bo nie mamy az takich sporów z nimi. Na ogół sa nam życzliwi . Wtedy byłaby szansa na wejscie Ukrainy.
  Myslę , że warto spróbować. Chocby pisząc to mam nadzieje , że przeczyta to parę osób i sie przez chwilę zastanowi.

  Polubienie

 9. Pomysł jest ładny ale nierealny.

  Białorusini czy Ukraińcy to po prostu Ruskie, dla nich Mińsk czy Kijów to mniejsza Moskwa. Oni mogą być zainteresowani integracją, ale z Moskwą. Moskwa jest centrum cywilizacyjnym, Warszawa to tylko trzeciorzędne miasto w niebezpiecznym kraju na wyboistej drodze do zachodniej Europy. Takie są realia.

  Z jakich powodów Ukraina i Białoruś miałyby się integrować z Polską? Co Polska może im zaoferować?

  Pomiędzy Polakami a Białorusinami i Ukraińcami istnieje bariera religijna. Ta bariera biegnie nawet wewnątrz Ukrainy, Chochły czy Chachły są takimi „Polakami” – agentami Zachodu w ruskim kraju.

  Gwarantem niepodległości Białorusi jest dzisiaj TYLKO Moskwa. Bez moskiewskiej ochrony Żydzi rozkradliby Białoruś w try-miga, dokładnie jak to zrobili z Polską.

  Wydaje mi się że odebranie Polski Żydom i współpraca z innymi krajami słowiańskimi są możliwe tylko pod kuratelą Moskwy.

  Polubienie

 10. Myślę, że nie do końca jest tak jak myślisz. Białorusini szczerze nie lubią Rosjan. Oczywiście lata rusyfikacji zrobiły swoje w umysłach ludzi, ale to są ludzie starsi. Nie mówię o konfederacji w tej chwili bo to nierealne. Proponuje tylko podjecie dyskusji na ten temat. Być może w niedalekiej przyszłości zaistnieją warunki do realizacji takiego scenariusza.
  Co Polska może im zaproponować? Myślę, że ci młodzi ludzie wolą się utożsamiać z zachodnia cywilizacją. Rosjan nazywają Mongoło-Tatarami i odzegnuja się od związków z Rosją.
  Kiedyś znalazłem artykuł z 2007 roku:
  12,5 proc. obywateli Białorusi chce połączenia swego kraju z Polską, 63,5 proc. jest przeciwko temu, a 24 proc. nie ma zdania na ten temat – wynika z sondażu niezależnego ośrodka NISEPI.
  – Po raz pierwszy zadaliśmy pytanie o połączeniu się z Polską i wynik był dla nas sporą niespodzianką – mówi „Gazecie” Aleksander Sasnou, wiceszef NISEPI.

  – Wcześniej takiej tendencji w społeczeństwie białoruskim nie obserwowaliśmy – dodaje politolog Walery Karbalewicz.

  Najwięcej zwolenników połączenia z Polską jest wśród młodzieży w wieku od 20-24 lat mieszkającej na wsiach i popierającej w większości białoruską opozycję

  A tutaj w jaki sposób widzą tereny Polski Niemcy , nie wspominam o Rosji:
  Nie tak dawno temu Fundacja im. Friedricha Eberta opublikowała niemieckie scenariusze geopolityczne na najbliższą przyszłość. Ich punktem wyjścia jest program amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy określany hasłem: „pivot to Asia”(zwrot ku Azji). Zatem: „Eurazja jest nasza” – zdają się mówić owe ekspertyzy. Ich motywem przewodnim jest bowiem myśl geopolitycznego zagospodarowania eurazjatyckiej przestrzeni geopolitycznej w mniej lub bardziej ścisłej współpracy z Rosją. Kraje położone między Niemcami a Rosją są traktowane jako „ziemia niczyja”, jako niezdolne do sformułowania i realizacji własnego programu geopolitycznego.

  Polubienie

 11. autor tego tekstu pisał go chyba pod wpływem sporej dawki alkoholu, Polska to Matka, jest była i będzie JEDNA NA ZAWSZE, chociaż będą ją gwałtem brać i rozkradać koczownicy pod zmienionymi polskimi nazwiskami oraz najbardziej zwyrodniali jej synowie to Polska pozostanie zawsze Polska a nie żadna słowiania, unia europejską, federacja wschodnioeuropejską czy republika słowiańska, nikt nie jest w stanie złamać ducha polskiego ani najwyższych wartości jakimi są patriotyzm, rodzina, wiara i miłość do własnego kraju wpojona przez dziadków i rodziców od najmłodszych lat, TEGO NIE DA SIĘ KUPIĆ ANI POKONAĆ! my nie potrzebujemy ani nie chcemy tworzyć żadnych nowych flag, barw, godła, herbów, armii, gwardii, policji, kas, banków, prezydentów ani żadnego nowego państwa, nie możemy mieć i nie powinniśmy posiadać w swoim kraju sporej ilości obcokrajowców cudzoziemców czy innych nacji ponieważ syjoniści skrzętnie to wykorzystają i obrócą nas przeciwko sobie! sam michnik stwierdził bodajże w australii podczas rozmów na tamtejszym kongresie żydowskim że „…gdyby Polacy zorientowali się w naszych planach to mamy w zanadrzu jeszcze Ukraińców”. zdrowy sojusz militarno-gospodarczy jak najbardziej, natomiast żadnych unii!!!

  Polubione przez 1 osoba

 12. Do – Franza. krótko pisząc, żle Waść życzysz Polsce.Ani za Wschodem ani Zachodem, ani tez z Turcją ??? Musisz wziac pod uwage, ze dzisiejsza Polska to w sumie nieduzy, rozgrabiony kraik, takaBułgaria czy tez Rumunia, nie ublizajac tym krajom.Napinanie muskułów nic nie da.W Europie są potężniejsi gracze, koncepcja Waści jest błędna, prowadząca na manowce.A autor powyzszego artykułu w głownym zarysie ma rację, moze to temat nie na dzis i jutro, ale pojutrze kto to wie???Potrzebny jest drubi obóz jako przeciwwaga dla unii Germanskiej.

  Polubienie

 13. Nazwa dla mnie nie jest taka ważna, może się ten twór nazywać Rzeczpospolita. Tak jak kiedyś.
  Ja widzę problem szerzej. Oczywiście, jako Polak chciałbym żeby Polska była silna, żeby mogła sama bronić swoich granic i interesów wszędzie tam gdzie to jest konieczne. Tak jednak nie jest. Nie jesteśmy w stanie przeciwstawić naszej gospodarki gospodarce Niemiec ani Rosji. Nasz potencjał nie jest taki sam. Podobnie rzecz ma się z Białorusią, która już jest praktycznie w całości podporządkowana Rosji jak i z Ukrainą. Konfederacja z tymi państwami zwiększa nasz potencjał ludzki. Jeśli pamiętam to około 95 mln ludzi. Mądrze zarządzany spowoduje bardzo szybkie wyrównanie naszych szans w ewentualnym konflikcie z Niemcami i Rosja i nie mam tu na myśli tylko wojny, ale również konflikty gospodarcze.
  Brak konfederacji i wejście tylko w sojusze militarne nie jest według mnie odpowiednia gwarancją. Już mieliśmy takie sojusze i niestety niewiele z nich wynikło. Jeśli jednak doszłoby do utworzenia konfederacji w ramach, której pewne sfery byłyby wspólne jak np. część armii pod wspólnym dowództwem, wspólne przedstawicielstwo na arenie międzynarodowej , to wtedy wszystkie państwa miały by cel obrony Rzeczypospolitej. W innym wypadku usłyszymy, że za Gdańsk nie będziemy umierać. Coś musi nas połączyć inaczej twór będzie sztuczny i nie przetrwa pierwszej próby. Nie zrozum mnie źle ale uważam , że to wcale nie musi prowadzić do wynarodowienia, do zaniku naszych polskich tradycji do bycia Polakami. Jako naród myślę , że przetrwamy , daliśmy już niejednokrotnie dowody tego. Ja jednak chcę żeby Rzeczpospolita a w jej składzie Polska była silnym państwem, takim z którym cały świat będzie się liczył.
  Niemcy realizują swój plan regionalizacji Europy chcąc doprowadzić do zaniknięcia państw narodowych. Takie małe regiony nie stanowią dla nich żadnego wyzwania. Zrealizują podbój Europy w nowoczesny sposób. Pisał o tym jakiś Francuz ale teraz nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska.

  Polubienie

 14. @ Rysio

  „Najwięcej zwolenników połączenia z Polską jest wśród młodzieży w wieku od 20-24 lat mieszkającej na wsiach i popierającej w większości białoruską opozycję”

  To nie jest dobra rekomendacja. Mówiąc bez ogródek, to głupki co oglądają w telewizji serial „Młodzi, piękni i bogaci”, oglądają Vivę czy MTV i chcą aby na Białorusi było tak samo jak na Zachodzie. Polska jest na zachodzie więc warto się przyłączyć. Na tej samej zasadzie Polacy głosowali w referendum za wejściem do Unii Europejskiej.

  Pomysł sam w sobie zły nie jest ale jest między nami bariera i tą barierą jest papizm i cała polska kultura opierająca się na papizmie. Taki twór byłby bardzo nietrwały z tego właśnie powodu. Papiści na pewno zaczęliby spiskować od samego początku.

  Polubienie

 15. @szczypior

  „To nie jest dobra rekomendacja. Mówiąc bez ogródek, to głupki co oglądają w telewizji serial “Młodzi, piękni i bogaci”, oglądają Vivę czy MTV i chcą aby na Białorusi było tak samo jak na Zachodzie”

  Trafne spostrzeżenie. Na tej samej zasadzie biedny Waldek Pastuszka chwalił „młodzież”, co to swojego czasu na placu przed Pałacem Prezydenckim walczyła z „moherami” i „kołtunerią”. On nie widzi, że to zwykła gównażeria podążająca jedynie za MODĄ płynącą z zachodu (na antyklerykalizm, sodomię, multi-kulti itd.), Palikmiotem czy innymi guru z tel-avizji, a nie wyrobiony politycznie i uświadomiony historycznie materiał na zbudowanie Sławii.

  Polubienie

 16. Drugie okno Polski na swiat i zabezpiecznie Polski przed niemieckim zagrozeniem.

  O pomysle budowy strefy slowianskiej od Baltyku do Adriatyku i Morza Czarnego pisalem w latach 1990-tych na internetowych grupach dyskusyjnych i ponownie kilkanascie lat temu.

  Dawna Czechoslowacja (obecnie Czechy i Slowacja) miala takie same zatargi z Niemcami o swoje ziemie zachodnie co Polska, a Wegry to najwierniejszy sojusznik Polski.
  Oprocz tego laczy nas slowianska kultura i obyczaje i istnieja podstawy do zaciesnienia stosunkow polityczno-gospodarczo-obronnych pomiedzy Polska, Wegrami i Czecho-Slowacja (dawniej nazywano to GRUPA WYSZEHRADZKA), aby wspolnie obronic sie przed niemiecka ekspansja (Drang nach Osten) i zagrozeniem – vide HISTORIA, ktora nie pozostawia zadnych watpliwosci co do NIEMIECKIEJ ZACHLANNOSCI, PODSTEPU I SQURWYSYNSTWA.

  Teraz Polacy sie budza, ale gdy maja reke w nocniku.

  Tak jak kiedys, tak i teraz padaja propozycje utworzenia UNII SLOWIANSKIEJ opartej na Rosji, Ukrainie, Bialorusi, Polsce etc etc, ale malo kto bierze pod uwage podzial religijny na katolikow i prawoslawnych, jaki panuje od prawie 1000 lat , malo kto pisze o uprzedzeniach wobec zbrodni dokonanych w czasie II wojny swiatowej i w okresie panowania komunizmu, a takze squrwysynskiej roli Rosji w czasie 123 lat zaborow i politycznego oraz ekonomicznego szantazu obecnej Rosji zarzadzanej przez bylych prominentow komunistycznych, nawet z dawnego KGB.
  Dodam jeszcze, ze Litwa, Ukraina i Bialorus stali sie wlascicielami polskich majatkow i ziemi po 1945r, ktore lezaly w granicach II RP przed haniebna napascia ZSRR na Polske we wrzesniu 1939 – nacjonalisci litewscy, bialoruscy, a szczegolnie nacjonalisci ukrainscy brali udzial w mordowaniu polskiej ludnosci cywilnej i za te zbrodnie przeciw ludzkosci nie zostali do tej pory rozliczeni, podobnie jak nie zostali rozliczeni rzadzacy komunisci odpowiedzialni za swoje zbrodnie.
  Na to naklada sie jeszcze wyprzedaz majatkow narodowych przez rzadzacych zydow i zlodziei, wzrost bezrobocia i biedy w panstwach narodowych oraz oglupianie ludu na masowa skale co wywoluje obraz rozpaczy bez jakichkolwiek nadziei na zmiane panujacej sytuacji, chyba ze stanie sie cud – oby nie taki jak w latach 1990-tych, kiedy kazdy w Polsce byl „milionerem”.

  Ludzie jeszcze nie zmadrzeli, bo maja zbyt twarde dupy.

  Polubienie

 17. Mówiąc bez ogródek, to głupki co oglądają w telewizji serial “Młodzi, piękni i bogaci”, oglądają Vivę czy MTV i chcą aby na Białorusi było tak samo jak na Zachodzie. Pomysł sam w sobie zły nie jest ale jest między nami bariera i tą barierą jest papizm i cała polska kultura opierająca się na papizmie. Taki twór byłby bardzo nietrwały z tego właśnie powodu. Papiści na pewno zaczęliby spiskować od samego początku.

  Pamiętaj tylko, że u nas wcale nie było lepiej 20-25 lat temu. Komuna robi swoje a tam nadal ta komuna trwa. Myślę , ze jeśli damy im szanse na normalny rozwój to szybko przekonamy się , że nie są wcale gorsi od nas. Oczywiście okres przejściowy będzie bolesny ale dla mnie to jedyna droga do przeciwstawienia się polityce Niemiec i Rosji. Co do odmiennych religii to nie jest chyba aż taki problem. Trzeba tylko zrozumieć , że jeśli jedna strona zaczyna narzucać swój światopogląd to kończy się to najczęściej ostrą walką. Gdybyśmy po zdobyciu Moskwy nie zakazywali bojarom ich wiary to być może sytuacja byłaby zupełnie inna. Mieliśmy z Litwą unie od 1569 do 1795. To świadczy , że możemy powtórzyć taka konfederacje. Unia rozpadła się bo Rosja zastosowała stara dobrą metodę – dziel i rządź. Wystarczyło nas poróżnić i sami skoczyliśmy sobie do gardeł. Potem już było łatwo.
  Tutaj cytat z artykułu: „Dla wielu autorów, głównie francuskich, nie ulega wątpliwości, że lansowana usilnie idea federalistycznej Europy, w której podstawową jednostką będzie nie państwo narodowe, tylko region – służy dalekosiężnym celom polityki niemieckiej. Obszernie pisze o tym autor wydanej w roku 2002 książki pt. „Mniejszości i regionalizmy w federalnej Europie Regionów. Dochodzenie w sprawie niemieckiego planu, który wstrząśnie Europą” – Pierre Hillard.”
  Istnieje idea Intermarium . To jest bardzo trudne do zrealizowania. Jak dla mnie powinniśmy zacząć mniejszymi krokami.
  Litwa: obecnie nie widzę szansy na porozumienie , Litovcy nas się boja i raczej nie będą zainteresowani taka unią.
  Ukraina: Odrodzone ruchy narodowościowe nie pozwolą na żadna integracje w obecnej chwili. Wołyń ciąży bardzo, w końcu to była zbrodnia na ogromna skalę.
  Białoruś: z nimi nie mieliśmy praktycznie większych zatargów. Ciąży nam tylko parę spraw , które jednak dałoby się przezwyciężyć. Po udanej konfederacji z Białorusią jest szansa że przy jakiejś przebudowie, zagrożeniu w tej części Europy Ukraina mogłaby chcieć wejść w taki sojusz. Potem droga byłaby otwarta na pozostałe państwa.
  Nie widzę jednak Rosji w tym klubie. Historia uczy mnie , że nie potrafią się wyrzec swoich mocarstwowych ambicji i zawsze będą dążyć do podporządkowania i wyzyskiwania swoich sąsiadów. Oni dążą do porozumienia z Niemcami w sprawie podziału ziem pomiędzy nimi. Takie zacieśnianie interesów widać już teraz.
  Jak to w polityce, należy rozpatrywać różne scenariusze i wybierać te optymalne.
  A tutaj wyszperałem parę komentarzy po artykule generała Polko jakie zamieścili Białorusini: „Nadszedł czas, aby utworzyć ruch partyzancki na Białorusi… – Bardziej prawdopodobne, że Białorusini będą walczyć dla Polski niż dla imperialistycznej Rosji i jej szkłowskiego pachołka, – Jeśli Polacy będą tworzyć białoruskie wojsko – pod naszą flagą, wielu pójdzie walczyć…To tylko niektóre komentarze białoruskich internautów z portalu charter96.org, który cytuje fragmenty wywiadu, jakiego udzielił były dowódca GROM i były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Roman Polko tygodnikowi „Do Rzeczy”

  Polubienie

 18. Rysio,
  Pro-niemiecka polityka Rosji zaczela sie za panowania Iwana IV „groznego”, czyli w drugiej polowie XVI wieku i z malymi przerwami trwa do dzis.
  Rowniez ponad 100 lat temu powstala idea utworzenia Unii Slowianskiej, ale pod wylaczna kontrola Rosji, w czym czynny udzial brala tajna policja carska (Ochrana).
  Zachlannosc i podstep Rosji niczym sie nie rozni od zachlannosci i podstepu Niemiec, co jest typowe dla cywilizacji turanskiej (Rosja) i cywilizacji bizantyjskiej (Niemcy) i mamy tego namacalne dowody historyczne.
  Polacy musza sobie zdawac sprawe, ze zyja pomiedzy odwiecznymi wrogami Polski – Niemcami i Rosja. Jednak najwiekszym wrogiem Polski jest ZYDOSTWO – zmijowe plemie i dzieci diabla.

  Pamietam, jak premier Wegier V.Orban probowal nawiazac glebsza wspolprace z Polska po tym, jak postawil sie Brukseli i wprowadzil zmiany w konstytucji wegierskiej, ktore zaniepokoily komisarzy w Brukseli, ale rzadzacy w Polsce D.Tusk odmowil wspolpracy z Wegrami i to byl czytelny sygnal, ze SZWAB i ZYD D.Tusk realizuje NIEMIECKI PLAN podboju Polski w/g wytycznych Berlina, o czym ostatnio „glosno pomyslal” idiota Walesa, wywolujac tym samym szok w kolach zblizonych do narodowych – to kolejny powazny wstrzas po tym, jak rzadzacy Polska polskojezyczni zydzi pozbawili Polske SUWERENNOSCI w 2009r, i mimo tych wstrzasow, Polacy nadal spia.

  Wywiad R.Polko jest na stronie:
  http://www.padre.info.pl/polityka/genera%C5%82-polko-rosja-zagra%C5%BCa-polsce-z-bia%C5%82orusi/211-genera%C5%82-polko-rosja-zagra%C5%BCa-polsce-z-bia%C5%82orusi.html?format=html
  R.Polko nobilituje w swoim wywiadzie ZYDA L.Kaczynskiego (sprawa konfliktu Gruzja-Rosja), ktory realizowal interesy MIEDZYNARODOWKI SYJONISTYCZNEJ z siedzibami glownymi w Nowym Jorku, Tel-Awiwie i Brukseli – niemiecki zyd D.Tusk realizuje bardziej interesy niemieckie w Polsce.
  Zgadzam sie rowniez z tym, ze NATO nie bedzie sie bic za Polske, gdyby doszlo do konfliktu pomiedzy Polska i Rosja, czyli nastapi powtorka z historii.

  Oczym Polacy powinni wiedziec…
  Kulisy umowy gazowej między Polską a Rosją
  http://www.padre.info.pl/rozne/kulisy-umowy-gazowej-miedzy-polska-a-rosja

  Polubienie

 19. To , że nasz rząd jest do wymiany to jest sprawa oczywista.
  Pytanie tylko co dalej. Jesteśmy w stanie zapaści i to chyba w każdej dziedzinie. Czy jesteśmy w stanie zbudować silne państwo w miarę krótkim czasie? Czy jesteśmy w stanie obronić się przed ewentualna agresją w pojedynkę, zakładając ,że NATO nie będzie się kwapiło nam pomóc? Można założyć , że Rosja i Niemcy nawet osobno będą silniejsze od nas. W takiej konfiguracji prawie pewne jest , że zawsze będziemy skazani na bycie państwem wasalnym w mniejszym lub większym stopniu.
  Potrzebujemy czegoś większego.
  Węgry są nam przyjazne ale nie mamy z nimi granicy i łatwo będzie przerwać drogi wzajemnego zaopatrzenia ewentualnemu wrogowi. Oczywiście nawiązanie z nimi jak najlepszych stosunków nie podlega dyskusji. Jeśli dobrze pamiętam w czasie wojny Polsko-bolszewickiej jako jedyni wysłali nam bron bez żadnych warunków ( którą Czesi zatrzymali w celu wynegocjowania dogodnych ustaleń w sprawie przebiegu granicy).
  Pytanie jest więc czy nie pomyśleć o konfederacji.

  Polubienie

 20. Po pierwsze Białoruś nie jest krajem suwerennym a uzależnionym od Rosji tak jak Polska od UE. Po drugie skąd te przekonania że sojusz z Rosją byłby najlepszy, skoro już nieraz z historii wiemy jakie zapędy imperialne mieli, a z pewnością Moskwie podobało by się uniezależnienie od surowców. Zabardzo nie podoba mi się sformułowanie o nieważnym godle i fladze, to znaczy że te wielkie mocarstwo miało by zmierzać w stronę socjalistycznej republiki. Jeśli już to również kraje bałtyckie powinny być włączone a „supermocarstwo” powinno historycznie odwoływać się do Rzeczpospolitej z XIX wieku.

  Polubienie

 21. Po pierwsze Białoruś nie jest krajem suwerennym a uzależnionym od Rosji tak jak Polska od UE. Po drugie skąd te przekonania że sojusz z Rosją byłby najlepszy, skoro już nieraz z historii wiemy jakie zapędy imperialne mieli, a z pewnością Moskwie nie podobało by się uniezależnienie od surowców. Zabardzo nie podoba mi się sformułowanie o nieważnym godle i fladze, to znaczy że te wielkie mocarstwo miało by zmierzać w stronę socjalistycznej republiki. Jeśli już to również kraje bałtyckie powinny być włączone a “supermocarstwo” powinno historycznie odwoływać się do Rzeczpospolitej z XIX wieku.

  Polubienie

 22. Ja nie postuluje konfederacji z Rosją. Rosja zawsze była i będzie zaborcza. Kontakty z Rosja do zaakceptowania przez sama Rosję to kontakty Pana i wasala. I raczej nie wydaje mi się żeby cokolwiek uległo zmianie w przyszłości. Co do Białorusi to faktycznie suwerenni nie są. Dzisiaj konfederacja jest niemożliwa, ale ‘jutro’ już taka może być. Oni tylko czekają na taka okazje.

  Polubienie

 23. Jedyną szansą na taką unię są zmiany w Rosji i jej uczestnictwo w tym procesie. Warunkiem jest też zdemaskowanie faktycznych relacji w polityce międzynarodowej oraz mechanizmów nią rządzących i upowszechnienie tej wiedzy. Ci wszyscy, którzy piszą tutaj o podziałach historycznych oraz różnicach pomiędzy poszczególnymi krajami powinni przede wszystkim uświadomić sobie, że wszystkie te działania były inspirowane w celu podziału Słowian. Jeśli chodzi zaś o uprzedzenia zwykłych ludzi to zapewniam, że można je w bardzo szybki sposób zneutralizować poprzez zwykle kampanię społeczne. Patrz: narody francuski i niemiecki po barbarzynskich wojnach. Poza tym Ci wszyscy, którzy piszą o narodzie żydowskim jako głównym winowajcy powinni się zastanowić czy aby nie oceniają zbyt pochopnie całego narodu, gdyż to światowe zło, jakie się dokonuję to wg mnie tylko mała grupka ludzi, a to że większość z nich akurat pochodzi z „narodu wybranego” to ewidentny zbieg okoliczności : ).
  Pozostaje pytanie po co Rosji wspólne państwo z krnabrnymi Polakami? Ot bufor i tyle. Co innego Ukraina, nie do odpuszczenia. Jedyną więc szansa na zjednoczenie Słowian jest poważna rozpierducha w Rosji.

  Polubienie

 24. Zdecydowanie wolałbym Unię z Czechami i Słowacją. Łączy nas katolicyzm, alfabet łaciński i to, że jesteśmy Zachodnimi Słowianami. Białorusini i Ukraińcy to prawosławni posługujący się cyrylicą i będący Wschodnimi Słowianami.

  Polubienie

 25. wszystko dobrze wyglada NOWA UNIA SLOWIANSKA jest potrzebna teraz calej europie srodkowej, no ale coz tego skoro to wszystko jest tylko na stronie internetowej i tylko po Polsku. A zapytaliscie kogos z sasiadow o zdanie? Nie musza to byc politycy na poczatek, ale…Wiktor Orban zapewne by nie odmowil moze J.Kaczynskiemu bo na pewno nie pod PO. Poza tym takie ,,unie” trzeba zaczac tworzyc od dolu czyli wszyscy zwykli prosci ludzie musza byc traktowani jednakowo, jako wolni i rowni, bez narzucania nazw flag i przekonan. Tak jak to bylo za Wladyslawa Jagielly, to ma byc nowe i piekne, jakpiekna jest wiara Polakow w Boga i Jego Matce Jasnogorskiej Maryji! I pod taka uniapodpisuje sie obiema rekami!

  Polubienie

 26. A PiS to kto nie zydzi z polskimi nazwiskami ?

  Znowu odgrzewane „ziemniaki z kartoflami” ?
  Może wstep do polskiego majdanu ?
  Jakis „Moskwa” już pod Mickiewiczem w Krakowie przemowil !

  Ooottt cholerne sprytne zydostwo z malym ..ujem na czele !!!

  POLACY CZUJNOSC !!!!!!!!!!!!!

  Na Matke Boska już was Walesa nabral.

  Polubienie

 27. Chodziłam na wszystkie możliwe ciekawe spotkania i np.na spotkaniu z posłami PIS-u(był M.Kamiński-były szef CBA,Był Ujazdowski i jeszcze ktoś.Wszytko było dobrze dopóki ktoś nie zapytał coś na temat Żydów.No i goście z PIS-u pominęli ten temat.Okazuje się,że w PIS-ie nie wolno poruszać tego tematu(o tym dowiedziałam się po skończonym spotkaniu,gdy wracałam do domu).CO jest grane,że temat Żydów jest tematem tabu w PIS-ie?

  Polubienie

 28. A może znajdzie się ktoś kto ten artykuł przetłumaczy na rosyjski, znany i Ukraińcom i Białorusinom i wklei na stronie internetowej z w/w krajów bądź zamieści w formie filmu na You Tubie z lektorem
  Czas ze względu na to co się dzieje na Ukrainie nie jest najlepszy ,ale czasy się zmieniają idee pozostają

  Polubienie

 29. Pytasz „co jest grane…?”
  Ano to,ze o „narodzie przebranym” można tylko dobrze i z „chwalba”.

  Partia PiS ma nawet w swej nazwie przewrotność i FARYZEJSTWO w stylu zydowskim, w jezyku polskim
  „z perlami w obietnicach” !
  KTO i DLACZEGO WSTRZYMAL EKSHUMACJE w JEDWABYM ?

  Polubienie

 30. a wiec co proponujecie kto ma to zalatwic i z kim czy ma to byc tylko dobry pomysl na jakies zmiany na kiedys tam. To moze sienkiewicza poprosic ten wytlumaczy wszystko bezblednie tyle ze znowu zle to wszyscy zrozumieja! Niech sie skrzykna zwolennicy wybierzmy naczalstwo i kupa mosci panowie. Nie pojedynczo…

  Polubienie

 31. Bez podpuchy ,gdy jesteś Polakiem !
  DZIS POLAKOW TYLKO STAC NA BOJKOT WROGOW NASZYCH !
  To bardzo pomaga ,bo „YNTERES” przestaje się krecic ,SZMUL czy SZWAB zwija manele i idzie tam gdzie jeszcze może bajerować .

  BOJKOT przyniesie natychmiastowe rezultaty,
  bo ksiądz może odprawiać msze w pustym kościele ale ale wlasciciel marketu zdechnie bez klientów,podobnie jak każdy inny obcy pracodawca gdy nie będzie miał robotnikow/pracownikow.

  NIE IDZ DO ZYDA CHOC GNEBI CIE BIDA !

  Gloscie to zawolanie .

  O „juniach” już starczy,wyjdzcie z każdej,
  BUDUJCIE POLSKE dla POLAKOW !!!

  Polubienie

 32. Jeżeli już teraz UNIE SA W MODZIE to proponujemy o powolanie
  jednej dla głupich ,drugiej dla madrych .
  Ciekawe czy będzie po równo ?

  Jeżeli jak powiadają , „Polak madry po szkodzie” ,no to na co czekac (?)

  ZAKLADAC UNIE MADRYCH POLAKOW
  i z nia
  PO WLADZE !!!

  Glupich wsadzić do pociągu byle jakiego i kierunek ZACHOD !

  Polubienie

 33. UWAGA !
  W czwartek 23 października TESTING NA SKLOCENIE SLOWIAN !
  Szmule i szwaby przystepuja do realizacji kolejnego punktu swego planu dot. majdanu w Polsce .
  POLACY przy granicy z Ukraina – BADZCOE ROZSADNI !

  Polubienie

 34. Czy tu pisza SLOWIANIE zamieszkali na terenie Polski ?
  Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedz,
  czy Slowianie dawniej i dziś nosili długie lub krotkie brody i czy wogole golili się.
  To ważne ,ponieważ na ulicach i drogach w Polsce widzimy dużo ludzi z brodami oraz rozpiętymi koszulami bez krawatow a w garniturach.
  Czy aby to nie ci ,których zrzeszać ma Unia Slowianska,majaca powstać z UE ?

  Polubienie

 35. Nie ma chętnych do odpowiedzi,a może pytanie zatrudne ?
  Wiec czekamy dalej.
  A na ten czas zapytamy (jak tu zagladnie „Toronto”) co to się w tej Kanadzie dzieje ,ze tak dzwonki alarmowe dzwonią w scierwomediach ?

  Polubienie

 36. W poniedziałek był sprawdzian „informacyjny ” z podkładaniem bomb w Polsce pod wybrane urzędy.
  Czyzby „Unia Slowianska” dzialala ?
  Co ty adm na to ???

  Jak z takim towarzystwem jak Przyjazn Polsko Zydowska ?
  Najwyzszy z Izraela zlozyl w Polsce wizyte….. no i zawiazala się przyjazn.
  Echo odbilo : „Polacy kochamy was – RATUJCIE !”

  Polubienie

 37. GDZIE SA SLOWIANIE ,GDZIE TA UNIA SLOWIANSKA ?
  To pytanie do wszystkich.

  W odpowiedziach napiszcie jak rozwija się UNIA GERMANSKA czyli JEWROKOLCHOZ „UE”.

  Oczywiście jak już wstaniecie przy poniedziałku z wyra lenistwa.

  Polubienie

 38. Pomysł jak najlepszy. Lecz autor tego tekstu nie ma większej wiedzy o kulturze Słowian , samych Słowianach oraz naszej ukrytej w przekazach i w jezyku wiedzy. Chociażby pomysły likwidujące słownictwo. itd itp. Oprócz Białorusi i Ukrainy jest Słowacja i Czechy. Bez współpracy z Rosją Słowiańską też się ne obejdzie , bo znowu będzie tajna zmowa Rosja z Niemcami ( USA, Izrael, Anglia, Francja) i uderzą dwóch stron.
  Ponowne łącznie krain Słowian może być tylko na fundamencie naszej wspólnego fundamentu czyli kultury słowiańskiej – został przekaz jak funkcjonowali nasi przodkowie aby ich licho cudzoziemskie nie tykało.

  Polubienie

 39. Nie mona tworzyć Unii Słowiańskiej na nie słowiańskim zdradliwym fałszywym i słabym ustroju jakim jest demokracja i w dodatku jeszcze raz NIE Słowiańskiego pochodzenia. Kolejna sprawa powielanie systemu. Jeżeli powstała by UniaSłowiańska powinniśmy w jednej chwili pozbyć się cudzoziemskiego peiniądza przybierającego różne formy w postaci walut i spekulacji. A jeżeli już chcemu funkcjonować na zasadzie prymitywnego pienądza to powinnismy jak najszybciej produkować swoj wymiennik ! Nie obciążony żadną lichwą, długiem, kredytem i innymi zboczeniami ! Nie powielac obecnego systemu aby stac sie potęgą !!!!

  Polubienie

 40. huntdar
  Rzecz jasna Unia Słowiańska bez Rosji była by niepełna, przeciw Rosji byłaby tworem bardziej anglosaskim niż słowiańskim.
  Czechy i Słowacja w Unii jak najbardziej, Litwa gdyby zmieniła swój stosunek do Polaków także
  Ale jak na dzień dzisiejszy mamy na Ukrainie banderowców a w Rosji Putina i oligarchów

  Polubienie

 41. Pingback: Zjednoczenie Narodów Słowiańskich. | indianchinook

 42. Poczekajcie az/jak wam szmule i szwaby pozwola tworzyć własne junie .
  Marzenie scietej glowy czy myslenie indyka o niedzieli ?!
  Pierwsze co należy zrobić , to POGONIC OBCYCH Z WLASNEJ ZIEMI i DOMU/OJCZYZNY/OJCOWIZNY !
  A potem gospodarzyć własnym rozumem .
  Tylko jak przemowic do rozumu gojom bez spcejalistow/doradcow szmulowskich ?
  Kiedy to w co drugiej rodzinie wzenil się szmul lub szwab !!!

  Innej rady nie ma jak brac rozwody z nimi i zegnać ich na zawsze !

  Polubienie

 43. poco od nowa wynajdować koło, przecież to już było, wystarczy odkopać dokumenty sprzed kilkuset lati troche je dostsowac do zmia cywilizacyjnych. cał białorus i ołowa dzisiejszej ukrainy były przez wieki tworzyły razem z Polską i małą Litwą wielkie imperium. małą Litwą bo wiekszcza częśc tego co zwano wtedy Litwą to jest dziś Białoruś. Słowacy podczepiliby się podto bezwarunkowo ,Czesi już nie. Litwa by sie wzdrygiwała ale tez wejdzie. Jesli to troche rozluznic i zrobic federacje to i czesi i wegrzy i nie tylko zaczna o tym yslec, projekt naprawdę fajny ale trzeba go rozpisać na 50lat.

  Polubienie

 44. Nie wracajmy do przeszłości bo ona nie istnieje,media szczuły nas ziomkostwami z Niemiec a realnym zagrożeniem okazał się Kalifat,czas przyśpiesza,budujmy swoją niezależność bo obudzimy się z ręką w nocniku.Warto pomyśleć o współpracy z Putinem a nie obciążać się Ukrainą czy Białorusią gdzie Rosja ma wielkie wpływy ,po co drażnić sąsiadów.Najbliżej nas są Czesi i Słowacy pod każdym względem i warto to wykorzystać,może i Węgrzy.Poza tym pamiętajmy-uncja pokoju jest więcej warta niż tona zwycięstwa.

  Polubienie

 45. „uncja pokoju jest więcej warta niż tona zwycięstwa.”

  byle by to nie był tak zwany „zgniły pokój” jak na przykład ugoda „Europy” z hitlerowskimi Niemcami w Monachium w 1938.

  Z tej okazji Churchill (jak pamiętam, jeszcze nie był wtedy u władzy, umowę podpisywał Chamberlain) ponoć mówił:
  „Jeśli ktoś wybiera między hańbą i wojną i wybierze hańbę, to w efekcie będzie miał i hańbę i wojnę”

  Polubienie

 46. Szczypior napisał
  Z jakich powodów Ukraina i Białoruś miałyby się integrować z Polską? Co Polska może im zaoferować?…..

  Ja nie pisałem, że to Białoruś i Ukraina ma się integrować z Polską. wręcz zaznaczyłem, że nie ma tam mowy o tym by Polska miała odgrywać czołową rolę.
  Integracja winna odbywać się na zasadzie całkowitej równości, dla bezpieczeństwa wchodzących w układ narodów, dla budowy silnej gospodarki bez ceł i barier, dla równorzędnej siły politycznej z innymi krajami Europy i chociażby by skończyć z dyktatem i lekceważeniem ze strony brukselskich polityków .
  A to że się mieszają odczuwamy w wielu przypadkach, bo żabom w Rospudzie nie odpowiada obwodnica wokół Suwałk, bo był zamach na Trybunał Konstytucyjny, bo PO straciło władzę. Takiej Unii Słowiańskiej tarcze antyrakietowe instalowane przez Jankesów i bazy NATO byłyby zbędne.

  No ale ludzie są tacy jacy są. Widać łatwiej dają się wrobić w kolorowe rewolucje i krwawy bardak-majdan niż w budowę silnego tworu polityczno- gospodarczego, który mógłbybyć bazą dla własnego bezpieczeństwa, rozwoju i dobrobytu.

  Polubienie

 47. Ukrainę włączyć do Polski?

  CO PISZĄ INNI: Portal Kresy.pl zamieścił następujący materiał:

  Ukraińscy dziennikarze postulują przyłączenie Ukrainy do Polski w związku z fiaskiem eurointegracji i bardzo mglistymi perspektywami na członkostwo.
  Serwis internetowy Ukrainskij Reporter opublikował na swojej stronie artykuł, w którym postuluje się przyłączenie Ukrainy do Polski. Ukraińscy dziennikarze argumentują, że Polska i Ukraina w 1648 roku zawarły układ o stworzeniu wspólnego państwa (sic!) i państwo to rozkwitło.
  Ukraińcy są zawiedzeni postawą Unii Europejskiej wobec nich a szczególnie kwotami na towary importowane z Ukrainy. Są one, ich zdaniem, zbyt niskie by zrekompensować straty w handlu z Rosją
  W artykule znajduje się postulat zrobienia referendum na temat przyłączenia kraju do Polski. Dziennikarze wymieniają rozliczne zalety takiego rozwiązania, między innymi to, że Ukraina stanie się automatycznie członkiem Unii Europejskiej i NATO czy też to, że płace wzrosną 5 razy. Poza tym Ukraińcy przewidują, że doszło by do rozkwitu przemysłowego a także znaczącej poprawy infrastruktury drogowej. Kolejnym argumentem jest to, że po przyłączeniu do Polski skończyłaby się korupcja.
  Ukraińcy zauważają także, że Polska stała by się dzięki temu największym i najbogatszym państwem Unii w przeciągu 25 lat.
  http://jeznach.neon24.pl/post/129523,ukraine-wlaczyc-do-polski

  Polubienie

 48. projekt ciekawy ale bez Rosji rozpadnie się szybciej niż powstanie. Bez mocarstwa rosyjskiego zostanie zniszczony jak Jugosławia przez żydoNATO

  Polubienie

 49. SLOWIANIE wszystkich miejsc zamieszkania LACZCIE SIE !
  Na poczatek duchowo w myslach, w oparciu o PRAWDE !!!

  Nawiazujcie wszelkie kontakty w tym internetowe i osbiste w miejscach waszego przebywania .

  Swiatowe organizacje ZABOJSTW robia wszystko by SLOWIAN zniszczyc !
  Obecnie realizowany jest plan najazdu na was islamistycznego fanatyzmu uzbrojonego we wszystko !!!

  SLOWIANIE PRZYGOTOWYWAC SIE DO OBRONY !!!
  To rozkaz .

  Polubienie

 50. Pingback: Międzymorze nie pomoże … a głupiemu zaszkodzi.

 51. Pingback: Odwróćmy się od żydoZachodu zanim wpędzi nas w wojnę! | hubalblog

 52. WSZYSCY SLOWIANIE SA ZA STWORZENIEM WLASNEGO UNIJNEGO PANSTWA NARODOWGO !!!

  Po stworzeniu ktorego, wszystkim obcym, tym ktorzy nam sie nie zechca podporzadkowac damy wolna droge wyjazdu po rozliczeniu ze wszelkiego lotrostwa !

  DO DZIELA SIOSTRY i BRACIA SLOWIANIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 53. Historia polski pokazała niejedno nam. Niemożna mówić że to co było się niepowtórzony bo historia kołem się toczy .
  Taka wielka unia co wy mówicie jest to wspaniała koncepcja jako polak byłbym dumny gdyby polska powróciła do potęgi z swojej świetności.
  Ja natomiast uważam że kraje powinny się zjednoczy pod przewodnictwem polski a do uni należeć kraje Litwa, Białorus Ukraina Słowacja i wegry
  Czemu miało by się tak stać?
  Jak wszyscy wiecie polska była kiedyś potęga sięgała od morza do morza a białorus Ukraina Słowacja Litwa były pod panowaniem rzeczpospolitej.
  wiec skod wegry?
  Długa dobra Historia wieloletnia przyjaźń miedzy naszymi krajami/narodami.
  czemu bez roji spytacie.
  Rosja niepozbedzie się imperializmu a my nie chcemy żyć pod ruskim butem

  niemoge powiedzieć wam jakby miał wyglądać ustrój polityczny,ale wiem jedno zanim byśmy podpisali tako unie trzeba by było mieć gotowe ładnie napisane pierwsze projekty do ujednolicenia pastwa ponieważ Rosji i innym krajia się to nie spodoba biedo chcieli podburzać ludność do dołączenia się do nich lub do zbrodni.

  taki wielki kraj dałby Polsce i reszcie bogate silne i stable państwo kontrolując szlaki handlowe euroazjatyckie

  jesli bysle mieli pytania uwagi do tej koncepcji takiej uni slowiaskej (wielkiej rzeczpospolitej ) piszcie bede sie starał nabiezaco wam odpowiadał i wyjasniał

  chcemy połączyć nasze narady musimy wyrzec się upierzenie do nich sami wyciągnąć pierwsi rękę
  a gadać każdy potrafi dużo

  ps: proszę zapoznajcie się z historia by oskarżać żydów my Polacy nigdy niebyliśm i nie chcemy być antysemitami to nie oni rujnowali polskie oni pomagali budować ja
  rujnowali Niemcy i Rosja

  Polubienie

 54. A ty co przyjaciel Zydow,ze nie widzisz ich ZLA jakie innym narodom wyrzadzaja nie tylko Slowianom ?
  Nie widzisz jak wspolzyja Zydzi z obecnymi swymi sasiadami ???
  Zejdz na ziemie i po napisaniu postu zrob przed wysylka obowiazkowo korekte .
  A teraz pytanie do ciebie, bo sie o nie prosisz :
  Jestes Polakiem czy obywatelem tylko polskim ???

  Pozniej zadamy ci inne pytania bys nam tu „przyjaciol szmuli” nie podsylal.
  Wiedz jedno ,ze my przyjaciol wsrod Zydow i Niemcow nie szukamy i nic z nimi nie chcemy miec do czynienia.
  To dwa narody,ktore nie potrafia z innymi narodami ZYC W POKOJU i ZGODZIE,dowodow jest na to bez liku .

  Teraz wejdz na dzisiejszy portal :

  http://www.wp.pl

  i poczytaj jak w NYC rabin oskarza Polakow o holokaust pod polskim konsulatem uczac nieletnie dzieci zydowskie zaklamanej historii.
  Daj nam odpowiedz co o tym sadzisz „przyjacielu Zydow”.

  Polubienie

 55. Żadne z państw tworzących ewentualną Unię Słowiańską nie zgodziłoby się na to by Polska miała przewodzić, mieć głos decydujący czy pełnić główną rolę.
  Żaden kraj po prostu nie chciałby mieć wrażenia, że jest mniej ważny czy że zależny od Polski.
  Unia Słowiańska musiałaby zakładać równość wszystkich państw względem siebie. Prezydencji państw członkowskich raz na kwartał spotykaliby się na kilkudniowej naradzie by ustalać wspólne projekty, kierunki polityki zagranicznej i kierunki rozwoju gospodarczego. Byłaby to Rada Prezydencka Unii Słowiańskiej jako naczelnego organu wykonawczego, z czasem pod przewodnictwem jednego z prezydentów kadencyjnie zmieniającego się co dwa lata.
  Posłowie i senatorowie państw członkowskich mieli by oczywiście swoje wspólne posiedzenia plenarne w określonych terminach i miejscach.
  Jaki byłby stosunek Rosji do Unii Słowiańskiej?
  Jeśli z jednej strony Rosja miałaby za sąsiadów takie kraje jak Litwa, Polska, Czechy, Rumunia, Bułgaria i Słowacja z amerykańskimi bazami rakietowymi w każdym z tych krajów, albo Unię Słowiańską złożoną z tych państw bez amerykańskich baz za to z polityką nastawioną na współpracę gospodarczą, polityczną dobrosąsiedzką i życzliwą to rzecz jasna wolałaby zaakceptować taką Unię niż mieć wianuszek wrogich sobie państw z amerykańskimi bazami.
  Unia Słowiańska byłaby politycznie mocno nie w smak Niemcom, ale już jako partner gospodarczy i jako duży rynek zbytu byłaby także do zaakceptowania.
  Najbardziej rozczarowani byliby Amerykanie z racji powstania nowego z czasem bardzo silnego gospodarczego – politycznego tworu państwowego i to z ich strony mielibyśmy najwięcej prób rozbicia i skłócenia narodów słowiańskich.
  Węgry rzecz jasna mogłyby być członkami Unii, podobnie jak kraje byłej Jugosławii

  Polubienie

 56. APA
  jestem polakiem i patriotą. z tego co ja wiem Polacy nieszukają przyjaciół tylko wśród ruskich i niemców.
  A do żydów większość z nas jest zazdrosna ze oni maja pieniądze my nie (większość z nas polaków okrada własny firmy własny kraj) ja znam wielu żydów oni są uczciwi stawiają zawsze sprawę jasno.
  A jeśli masz inne zdanie to albo jesteś pod wpływem Semitów albo nie poznałeś żyda.

  to co mówią w telewizji amerykanie to tylko dlatego ze ich interesy zaczynają się kurczyć w naszym kraju (i dobrze) próbują nas oczernić trzeba ich uświadamiać ale niemorzemy robić z tego wielkiej afery bo my mamy czyste sumienia

  ja już niemowie o uni ale o całości jako jednolite państwo. Boruś i Litwa by dołoczyły ale ciężko było by z Ukraina ale jeśli wojna domowa (z Rosja) nadal będzie trwać to w kocu by się zgodzili

  natomiast polska może mieć plan B morze mieć roszczenia do ziem nalerzace do państw (Litwy Białorusi Ukrainy)
  Rosji by się niespodobło jeśli to by wchodziło wżycie czuła by się zagrożona
  Ameryka tez ale w późniejszym czasie

  Polubienie

 57. Ad APA-czy

  … rabin oskarża Polaków o holokaust pod polskim konsulatem ucząc nieletnie dzieci żydowskie zakłamanej historii.

  Niech ten pyskaty gostek w mycce, zapyta US-rajskiego prezydenta, po co wybudował 800 obozów koncentracyjnych w USraju. Widocznie rabin Zeva nie zna polskich powiedzonek, że NAJCIEMNIEJ JEST POD LATARNIĄ, ALBO HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ.

  W Ameryce powstało 800 obozów, które przypominają obozy koncentracyjne. Po co?

  http://niewiarygodne.pl/kat,1031991,title,W-Ameryce-powstalo-800-obozow-ktore-przypominaja-obozy-koncentracyjne-Po-co,wid,14236634,wiadomosc.html

  Plastikowe trumny.

  http://christiania.pl/forum/1162-obozy-koncentracyjne-nwo-fema-w-usa

  Specjalne wagony do przewożenia ,,ŻYWEGO” TOWARU.

  http://efakta.w.interiowo.pl/obawa.html

  Może rabin Zeva Friedman, plujący na Polskę i Polaków, w kwestii obozów koncentracyjnych, w US-raju dostąpi tego zaszczytu i przekona się w realu, co to jest holocaust?

  Pozdrawiam

  Polubienie

 58. … rabin oskarża Polaków o holokaust pod polskim konsulatem

  Można by rzec jaki konsul taki i rabin.
  Bo przecież aż się prosi by w tym momencie wystawić ekran i zacząć wyświetlać film pokazujący obrazki z obozów z Niemcami w roli katów i oprawców.
  Następnie taki ekran z tymiż filmami niechby funkcjonował w każde żydowskie święto, w każdą rocznicę zaczęcia i zakończenia wojny i w każdy szabas.
  Tumanów mamy nie polityków .

  Polubienie

 59. Oooooo przemiana u admina,
  nawet kika wie gdzie wina !

  Wiedza,dobrze wiedza
  gdzie dzis zydzi sobie siedza.

  Jest im dobrze w Polin kraju
  tu im zyje sie jak w raju.

  Gojom dali wielu swietych
  i biskupow fest nadetych.

  Dali partie wszelkie spolki
  a i towar tez na polki !

  To nie tak jak w PRL-u
  w KC bylo ich nie wielu.

  A i tych Gomulka scigal,
  by sie w dzielach nikt nie migal.

  Wzieto mu to za zle czyny,
  poszukali mu wiec winy.

  Gierek przyszedl, pozamiatal,
  i z maluchem figla splatal.

  Dzisiaj wspomninj czar jest wielki
  gdy zasiadasz do butelki.

  Przy tym zjesz tez kawal miesa
  zalatwil to nam Walesa !

  Nie wiesz co sie potem stalo?
  Komuna juz nie smierdzialo.

  Co nastalo,powiedz szczerze,
  Polske dano im w ofierze !

  Wiec co teraz ,co byc musi ?
  To zapytaj tych na rusi .

  Polubienie

 60. Felek !
  wez tam jeszcze cos uloz o olsztynskich szwabach.
  Czytaj co oni znowu wyprawiaja w Olsztynie, gwalca jak leci .

  Polubienie

 61. APA
  No i Felek ułożył i przesłał mi na maila

  Dobrze żyje się w Olsztynie
  Złota mają pełne skrzynie
  Bogactw wszelkich jest bez liku
  Długów zero na liczniku
  Lat niewiele, zdrowie służy
  W pabie czas się im nie dłuży
  Bo dziewczyny tańczą w koło
  wszystkim żyje się wesoło
  gdy muzyka i śpiewanie
  dla bogacza wszystko tanie
  I dziewczyny i zakąska
  Złote jajka, smaczna gąska
  I kierowca z limuzyną
  I panienka pod pierzyną

  APA smutny, zębem zgrzyta
  Chciałby także……..
  do koryta.

  Polubienie

 62. Brawo !
  dawaj wiecej z pelna szczeroscia o zabawie ” w polakow”.
  Felek w robocie ale jak wroci to napewno cos zrymuje ,jacy to sa w Polsce ..uje.
  APA jest druzyna nasza ,
  nie wpier..la sledzi z kasza.

  Polubienie

 63. Pingback: Antypolska, antyrosyjska i antysłowiańskia koncepcja Międzymorza! | hubalblog

 64. Slavic Union/Sławia oparta na zasadach neoslawizmu, https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoslawizm, równości wszystkich Słowian wobec siebie i autonomicznym statusie poszczególnych grup. Każdy z narodów słowiańskich miał się rozwijać autonomicznie pod względem kulturowym, ekonomicznym i politycznym, lecz miały one współpracować ze sobą. Neoslawizm żądał demokratycznej wspólnoty Słowian, wolnej od dominującego wpływu Rosji ( panslawizm).

  Polubienie

 65. Zaden z nas nie opuscil polskiej ziemi,co ty za brednie admin plodzisz ?
  Co ty myslisz ,ze bedziemy baranami wiezionymi do rzezni,albo bydlem roboczym u szmula czy szwaba ?
  Nie dla nas ta „zabawa” !
  Jak uchowasz sie jakos przed muslinami ,to sie jeszcze spotkamy i porozmawiamy.
  Zenek ogladal twa fortece z zewnatrz ale do srodka nie mogl sie dostac ,bo drzwi byly zamkniete jak u kazdego szwaba w Olsztynie.
  Co innego u Slowian tam drzwi zawsze sa otwarte dla podroznych , a tym bardziej dla gosci.

  Polubienie

 66. Czy szmul nadal w Polsce gosci ?

  Co ze szwabem sie juz stalo ,
  niby pelno a wciaz malo ???

  Szczyt NATO-wski wkrotce rusza ,
  jest strojona i katiusza.

  Lenin ? Gdzie on dzisiaj lezy ,
  znow po rowno sie nalezy ?

  Dalej wszystkim wg.potrzeb
  az zapoci sie wam krocze ?

  NIE !!!

  Zakrzykna komunisci ,
  plan szmulowski ma sie ziscic .

  A coz znowu ,co ma byc ?
  znow pod butem trzeba zyc ???

  Wojska opra sie o brzeg
  zdecydowal „Bilderberg”.

  Wiec co, wojna i nawala
  Polska juz krew przelewala ?!

  Tak , to prawda historyczna
  zludzen banka wlasnie prysla.

  Co nas czeka ,co to bedzie (?) ,
  NATO gniezdzi sie juz wszedzie !

  Wlasnie sygnal z Moskwy plynie ,
  ze nad Wisla gdzies w dolinie ;

  DUCHY SLOWIAN ZNOW OZYLY
  NA RATUNEK NAM PRZYBYLY .

  OTO ONE NAS WZYWAJA
  DO OBRONY PONAGLAJA !

  LACZMY SIE SLOWIANIE W SILE
  i PRZEPEDZMY PLEMIE ZGNILE !!!

  Niechaj ZNIKNA ,NIECH PRZEPADNA
  NIECH Z KAMIENIEM POJDA NA DNO !!!

  POZNIEJ NIECH NASTANIE CISZA ,
  to wam pisze dzis Zawisza.

  Polubienie

 67. Nie wiem , może się mylę , ale czy jak zapraszamy np. gości do swojego domu to jest nam wszystko obojętne , czy mamy porządek w nim . Taki gość po zobaczeniu takiego „burdelu” , to nie będzie chciał mieć z nami nic wspólnego . Więc zróbmy porządek w swoim kraju ( z warcholstwem , z tym żeby mniejszość żydowska miała nadreprezentację we władzach różnych szczebli – to są tylko polskojęzyczni rezydenci ). Do myślenia o budowaniu solidnego i trwałego bytu potrzebny jest :zdrowy fundament narodowy , taki który zachęci do współistnienia innych ( tak jak skusiła nas UE błyskotkami i towarem ładnie opakowanym).Puki co dobrze jest pomarzyć .

  Polubienie

 68. Marzenia ?
  Kogo,o czym ?
  Kazdy narod musi samo o sobie stanowic a w nim czlowiek snuje wlasne plany bytu.
  Jezeli dominacja jednego nardou nad drugim przynosi krzywdy to trzeba to natychmiast zmienic .
  Zawiazala sie partia polityczna o nazwie „Zmiana” i co z jego przywodca uczyniono,czytamy na forach .
  Prezes (nie wiem dlaczego teraz przywodcow nazywa sie prezesami,kiedys sekretarzami) pan czy towarzysz Piskorski juz pol roku bez wolnosci za kratkami ,czy aby mu ktos czynnie chocby z towarzyszy pomogl ?
  Na tym jednym przykladzie widzimy jak to jest z tym prawem i sprawiedliwoscia w Polsce .
  Wczesniej Sp.A.Lepper kierowal „Samoobrona” i oddal za to zycie czy inni w walce chocby o prawde mu pomogli ?
  Co sie stalo z samoobrona Polakow dzisiaj ???

  Polubienie

 69. Jak wiec moze powstac UNIA SLOWIANSKA jezeli Polacy Polakom nie pomagaja a co dopiero zjednoczyc Slowian ?
  Czy Polak Polakowi dzis podaje pomocna reke ,ida razem po wolnosc i zwyciestwo ???

  Polubienie

 70. Polak Polakowi pomocną dłoń? To chyba nie prędzej niż obce wojska zaczną granice przekraczać. Historia uczy że dla tego narodu jest źle kiedy jest całkiem dobrze. A teraz każdy patrzy się tylko nachapać i do koryta dopchnąć. Żydzi w rządzie. Obce spółki zarządzające państwowymi dobrami.
  Stworzenie tej republiki nie będzie możliwe dopóki nie posprzątamy we własnym kraju. A tego ludzie nie zrobią bo skoro jest PIS, PO, PSL itp. to po co głosować na coś świeżego. Polacy nie lubią zmian, dopóki mogą pić, jeść i narzekać po polsku.

  Polubienie

 71. To prawda ale nie do konca ,bowiem glod takze jednoczy ale takiego jeszcze w Polsce nie ma , nadejdzie gdy ziemia bedzie stala ugorem .
  Zarlo z supermarketow i piwsko od szmula durnych w Polsce wykonczy !

  Polubienie

 72. Kicia i ty chcesz schudnac ?
  Na jakim ty wikcie zyjesz i co pijesz ???
  Durni zawsze byle co jedza i nawet pija dopalacze chcac miec szybki odlot do raju .
  Mniej durni chleja piwsko i wszelkie napoje od szmula czy szwaba i troche wiecej od calkiem durnych zyja ale emerytur nie dozywaja.

  Wolaj „zygusia” o wsparcie ,on je i pije to co popadnie i byle co baja.
  Ty natomiast jestes zdolny w powielaniu bzdur.

  Polubienie

 73. Zbysiu witamy na WPS .Zaraz PAZIEM cię wykasuje . Około 14.00 .
  Jak tam kupileś juz dziś na talony mleczko i masełko od zyda w hipermarkecie . Dobre jedzonko leniu śmierdzący .
  Dziś Zbysio w promocji u żydów kupił sobie to pyszne jedzonko i jadł na śniadanie . Zbysiu nierobie brzusio nie boli po zydowskim jedzonku z promocji . smakowało .

  Mniam mniam pycha zbysio APA się oblizał .Mniam Mniam . jedz jedz bo od stycznia szwab Trump wam talony delete .
  Dzisiejsze sniadanko Zbysia . Po tym sie zbysiu tyle . Pamiętaj :

  Polubienie

 74. wpis Zbysia wykasowany na WPS około godziny 13.40 przez PAZIEM . Ponowne pojawienie się wpisów APA będzie ostrzeżenie za pisanie szaleństw po pijanemu . Prezes traci cierpliwość .

  Polubienie

 75. Jak tam bylo zbysiu w Grecji – fajowo ?
  Do pazia tez zagladnales ,chyba tak bo nawet godziny odnotowales .
  Czuwaj ,czuwaj by bolszewicy wygrali !

  Polubienie

 76. Tu tez kasujesz zygus ?
  Ooooo to widze masz wiele funkcji – dwa portale jeden „bog” !
  Poczekaj na Zenka jak wroci z pracy ,napisze ci pochwale .
  Nie mam zamiaru z glupkiem dyskutowac.
  Co nie znaczy,ze was szmulki i szwabiki nie czytam,rejestruje wszystko w dzienniku sluzbowym,do rozliczenia musisz jeszcze poczekac,tylko nie zwiewaj do Wenezueli i o Prage tez nie zahaczaj .
  Bywaj !

  Polubienie

 77. Czytelnik poczytaj takie coś ty głabia kapuściany lebiodo :

  Następnie to czytelniku poczytaj :

  Na koniec zanotuj w swoim kajeciku co o mnie wiesz koszałku opałku .

  Polubienie

 78. to ten Zenuś szurnięty gdzieś pracuje ? choroba .
  Wiem to jest miejsce pracy Zenka w usraelu .
  ciągnięcie druta ha ha ha .
  Zenek to jest pierwszy na zdjęciu . Tak ciągnie druta w Usraelu za 5 USd na godzinę i kanapkę z mortadelą u żyda . Zenek ciągnij dalej druta żydowi prawdziwy Pole.
  Brawa Zenek ciągnij druta dalej:

  Polubienie

 79. Następne wcielenia APUNI – CIPCIUNI anonim wariata do potęgi trzeciej . Rozmawiałem z wieloma ludzmi na różnych forach np jasiek z toronto i wielu innych . Każdy o APA mówił jedno zdanie :
  „Po prostu nienormalne towarzystwo „.
  Taka prawda APA tym razem pod nickiem anonim . Wy jesteście nienormalni . Wszystkie fora was znają . Wszędzie dostaliście bana i wszędzie unikają was jak kiły nieroby amerykańskie kupujące pasztetową za pieniądze podatników usmańskich , ale Trump was od stycznia do roboty zmusi a jak nie to do Guantanamo nieroby .

  Polubienie

 80. POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
  Ojciec Święty, żyd nie polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! ! Watykan to WRÓG polaków ! ! !
  46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.https://www.youtube.com/watch?v=4Hq05Kvij3w&list=PLMljuBdUhXvsRJ-QD2ME1HHg7H7gaJ7fU
  AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
  KOPERNIK był satanistą .
  W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! ! BÓG ,HONOR, OJCZYZNA
  ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .Polska od Atlantyku po Ocean Spokojny .
  11.7/9 Narodowe Siły Zbrojne, fenomen polski: NARODOWCY, Żołnierze Niezłomni – NSZ WW 2https://www.youtube.com/watch?v=6oKx6tlM3ns&list=PLsl9qhb8vVlJ0iiU9p0OIjr_cEK3ECDb0&index=92
  HISTORYCY POLSCY TO OSZUŚCI . W POLSCE BYŁO NAJPIERW PRAWOSŁAWIE ! ! ! ! !
  JEZUS CHRYSTUS NIGDY NIE BYŁ W PALESTYNIE ! ! ! !

  Polubienie

 81. No dobra, ale żeby te państwo Słowiania powstało nie wystarczy samo polityczne zjednoczenie, potrzeba silnej militaryzacji i rozwoju gospodarczego wszystkich regionów obszaru. Nie wiem dlaczego Czechy i Słowacja na początek miałyby nie wchodzić skoro Ukraina i Białoruś uczestniczyłaby. Wszystkie państwa Słowian północnych na początek (nie licząc Rosji, która zdominowałaby wszystkich) powinny być uwzględnione. Stolica powinna być położona w neutralnym miejscu, przykładowo na styku granic Polski, Ukrainy i Białorusi i to powinien być „Nowy Jork” Słowianii pod względem rozmachu z najlepszą komunikacją miejską i połączeniami drogowymi ze wszystkich zakątków Słowianii (tak jak kiedyś wszystkie drogi prowadziły do Rzymu). Co do samej komunikacji transportowej wzorować się na co prawda kontrowersyjnym przykładzie naszych zachodnich sąsiadów w latach 30′ to znaczy: połączyć wszystkie części składowe Słowianii autostradami, drogami ekspresowymi, kolejami szybkiej prędkości oraz tunelami kolejowymi i samochodowymi. Przecięcie Słowianii szlakami szybkiego transportu zniesie bariery między naszymi ludami. Kolejna sprawa to jeśli Słowiania miałaby zostać poszerzona to nie tylko między kraje wymienione na mapie, ale też o Kosowo (jest serbskie!), Macedonię (też jest słowiańska, w przeciwieństwie do uwzględnionych Litwinów, Rumunów i Mołdawian mówi w języku słowiańskim) Węgry (z powodu dawnego słowiańskiego pochodzenia, przyczyn geopolitycznych i przyjaźni z niektórymi krajami słowiańskimi – głównie Polska i Chorwacja), a nawet Austrię (co jest możliwe, osłabiałoby wpływ niemiecki) i Łotwę i Estonię (ochrona przed Rosją jako argument, poza tym mniejsze lub większe związki kulturowe ze Słowianami). Poza tym nie widzę sensu, by Krym uznawany międzynarodowo za część Ukrainy wchodziłby w skład Rosji, a nie Słowianii. Z Rosją integracja byłaby możliwa dopiero gdy Słowiania wyrównałaby potencjał i miałaby wpływ kulturowy na Rosję – inaczej zostalibyśmy przez Rosję zdominowani.

  Polubienie

 82. Całkowicie się zgadzam z tymi uwagami powyżej.
  Czechy i Słowacja i inne kraje.
  Litwa, Łotwa, Estonia jak mi się wydaje są nam nieprzychylne, szczególne Litwa.
  Mając na uwadze obecną sytuację na Ukrainie i banderowskie wpływy w polityce , być może szybciej można by zacząć budować Unię Słowiańską z Czechami, Słowacją, Białorusią, Bułgarią, Serbią i tak dalej.
  Zawiązanie Unii mogłoby nastąpić szybko i w krótkim czasie, bądź w ciągu kilku lat, w czasie którym dołączały by kolejne kraje.
  No i jak napisał mój poprzednik z Rosją w Finale,
  Kto zagroziłby takiej Unii?
  Sądzę, że ani USA, ani Chiny.

  Polubienie

 83. @Adm
  „Litwa, Łotwa, Estonia jak mi się wydaje są nam nieprzychylne, szczególne Litwa”
  Łotwa i Estonia nie są nam nieprzychylne, dla niektórych kontrowersje budzi upamiętnianie Legionu Łotewskiego i Legionu Estońskiego, ale poza niewyjaśnioną masakrą w Podgajach mit łotewskich i estońskich legionistów nie uderza w Polaków, zwłaszcza że w Łotewskim Legionie służyło ponad 1000 Polaków. Poza tym raczej z racji zaliczania antypolskiej Litwy razem z Łotwą i Estonią do krajów bałtyckich budzi skojarzenia tych dwóch ostatnich krajów z litewską antypolską polityką. No cóż z Litwą rzeczywiście problem byłby, ale w ostateczności można ich zjednoczyć poprzez naciski.
  𐰾𐰱𐰾

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s