Obwieszczenie – My, Naród Polski


ob1

ob2

                                 Odzyskać suwerenność

Reklamy

22 uwagi do wpisu “Obwieszczenie – My, Naród Polski

 1. My, Naród Polski, Obywatele Rzeczypospolitej
  O B W I E S Z C Z E N I E
  w sprawie wyborów powszechnych
  do
  Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego

  zgodnie z: Konstytucją RP
  art. 4 o sprawowaniu przez naród władzy bezpośredniej
  art. 82 o wierności dla Rzeczypospolitej i trosce obywatela o dobro wspólne
  art. 85 o obowiązku obrony Ojczyzny
  Kodeksem Karnym art. 25 o obronie koniecznej ogłasza się

  Wybory Powszechne Bezpośrednie do Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego (OZN)

  Prawo i obowiązek wyborów do OZN przysługuje wszystkim obywatelom RP powyżej 18-go roku życia. Obywatele
  w wyborach do OZN uczestniczą bezpośrednio.
  Obywatel może udzielić pełnomocnictwa/mandatu swojemu pełnomocnikowi do reprezentacji interesów swoich,
  rodziny lub grupy Obywateli, z którą się identyfikuje (np. społeczności lokalne, pracodawcy, pracownicy, związki społeczne, organizacje pozarządowe, związki branżowe itp.).
  Celem powołania OZN jest zatrzymanie procesów destrukcji państwa polskiego, ustanowienie państwa obywatelskiego przez Obywateli dla Obywateli, stworzenie trwałych podstaw rozwoju Polski suwerennej, bezpiecznej, bogatej.
  Wybory do OZN odbywają się poprzez ogłoszenie listy wyborczej w Internecie lub sporządzenie listy w formie papierowej.

  Realizacja 2013 r.

  Robotniku, Rolniku, Przedsiębiorco, Nauczycielu, Studencie, Inteligencie, Twórco, Emerycie, Inwalido, Bezrobotny, Bezdomny, Wykluczony, Urzędniku,
  Żołnierzu, Policjancie – Polko i Polaku!

  MUSISZ ZMIENIĆ POLSKĘ DLA SWOJEGO DOBRA, DLA DOBRA TWOICH DZIECI I WNUKÓW

  Przestań narzekać, pisać prośby i petycje, przestań maszerować i protestować, przestań uczestniczyć w fałszowanych wyborach i referendach. W ten sposób manifestujesz jedynie swoją słabość, a samowybierające się władze utwierdzasz w przekonaniu, że są nie do ruszenia. Utwierdzasz je w arogancji, bezkarności
  i nieodpowiedzialności.
  Nie daj się nabrać kolejnym mutacjom partii z magdalenkowego i okrągłostołowego układu. Te tzw. „elity polityczne”, to nic innego jak antypolskie mafie, przebrane w piórka patriotyczne, obywatelskie, ludowe, demokratyczne. To
  przestępcze grupy łupiące nasz kraj i trudniące się paserstwem grabionego majątku narodowego. Nadeszła pora postawić tamę sobiepaństwu, zdegenerowanej republice zwykłych szubrawców, którzy w swej bezkarności wyzbyli się jakiejkolwiek etyki i zatracili instynkt samozachowawczy, prowadząc nasz kraj do upadku, a naród do rozproszenia i społecznej degradacji.
  Normalnym mają być niedożywione dzieci, bezrobotna młodzież przymusowo wypychana za granicę, dojrzałe pokolenie poddane szantażowi ekonomicznemu i codziennej niepewności oraz ludzie starzy i emeryci upokarzani kosztami utrzymania i leczenia.
  Naród wegetuje, a okrągłostołowe partyjne mafie realizują ekonomiczną i demograficzną eutanazję Polaków.
  Pamiętaj, że paserstwo jest karalnym przestępstwem, a majątek sprzedawany przez paserów podlega konfiskacie i dodatkowo odszkodowaniu. Paserstwo dokonywane pod płaszczykiem władzy publicznej musi podlegać szczególnym rygorom i sankcjom.
  Przestępstwa przeciwko narodowi nie ulegają przedawnieniu.
  Władza walcząca z Narodem jest władzą okupacyjną
  Pamiętaj i przekaż innym, że rządzące partie – zawłaszczające władzę od 1989 r. – to margines społeczny, nie przekraczający 1% polskiego społeczeństwa.
  Mafie w białych kołnierzykach, czyli służby specjalne, politycy, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, pracownicy głównego ścieku medialnego, ustalają listy wyborcze, na które TY głosujesz, wybierając między dżumą a cholerą, a mafie traktują Ciebie jako przestępcę i masę podatkową do dojenia.
  Nas jest 99%, nasza jest Polska. Wobec faktycznego zrzeczenia się władz polskich odpowiedzialności za kraj, który ma być zarządzany według dyrektyw niewybieralnych anonimowych komisarzy unijnych oraz lichwiarskich procedur globalnych banków.
  My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej sięgamy do swych praw suwerena i najwyższej władzy w Polsce.
  Wobec łamania Konstytucji przez najwyższe czynniki władzy państwowej: prezydenta, sejm i senat, premiera i rząd oraz sądy, wobec łamania składanych ślubowań na wierność Rzeczypospolitej i pomyślność Narodu Polskiego, My, Naród Polski – zgodnie z art. 4 Konstytucji, w powiązaniu z art. 1, art. 12, art.
  82 oraz art. 85 pkt.1 – jesteśmy zmuszeni i zobowiązani przejść do sprawowania władzy bezpośrednio, dlatego inicjujemy.

  OBYWATELSKIE ZGROMADZENIE NARODOWE, którego celem jest wyłonienie rzeczywistych przedstawicieli Narodu i Państwa Polskiego w drodze powszechnych, obywatelskich, bezpośrednich wyborów, bez udziału niszczących nasz kraj partii, bez preferencji finansowych lub materialnych dla kogokolwiek ubiegającego się o poparcie obywateli.

  OBYWATELSKIE ZGROMADZENIE NARODOWE wyłoni ze swego grona TYMCZASOWĄ RADĘ STANU oraz KONSTYTUANTĘ dla opracowania projektu nowej Konstytucji RP.
  Na tej podstawie TYMCZASOWA RADA STANU ogłosi nowe wybory.

  Mój udział w wyborach do OZN jest świadomy.
  Mam świadomość stałej po 1989 roku degradacji państwa i społeczeństwa polskiego, kreowanej przez antypolskie elity polityczne.

  Mam świadomość, że degradację państwa i społeczeństwa mogą zatrzymać jedynie obywatele świadomi swoich praw, obowiązków i siły sprawczej.

  Mam świadomość konieczności dokonania zmian w Polsce; ustanowienia – w chwili realnego zagrożenia Narodu – podstaw państwa stanowionego przez obywateli i dla obywateli.
  Jako świadomy obywatel RP nie pozwalam na:
  • na celową realizację przez władze po 1989 r. programów rozszerzania biedy, bezrobocia, bezdomności, skutkujących realną
  eksterminacją społeczeństwa polskiego, kreowany brak perspektyw dla studentów i młodzieży zmuszanych do emigracji zarobkowej;
  • na kreowanie coraz wyższych kosztów pracy i obciążeń fiskalnych dla polskiej przedsiębiorczości w celu jej likwidacji, przy jednoczesnych „neoliberalnych” preferencjach dla kapitału zagranicznego, transferującego za granice dochody uzyskane w Polsce;
  • na eutanazję społeczeństwa poprzez zamianę służby zdrowia w biznes na chorych, przedłużanie wieku emerytalnego bez możliwości pracy i uzyskania świadczeń do ochrony zdrowia;
  • na celowe zadłużanie państwa i Obywateli poza możliwość spłaty zadłużeń (ok. 80 tys. zł/osobę) w stosunku do lichwiarskich prywatnych organizacji, jak MWF, EBC, banki komercyjne.
  • na oddawanie obcym podmiotom wytworzonego przez polskich obywateli majątku narodowego w ramach tzw. „prywatyzacji po polsku”, tzn. za ok. 10% wartości
  • na oddanie obcym podmiotom zasobów naturalnych, w tym energetycznych, poprzez koncesje na gaz łupkowy i tzw. złoża towarzyszące za cenę do 3 % wartości handlowej, z możliwością wywłaszczenia obecnych polskich właścicieli nieruchomości objętych koncesjami na obszarze ok. ½ Polski;
  • na antypolską działalność mediów tzw. publicznych i tzw. niezależnych, udających polskie, narodowe lub kościelne, kreujące nienawiść miedzy Słowianami (Polską, Rosją, Białorusią), ukrywające jednocześnie: plany „powrotu” Żydów do Polski (patrz Kongres Żydów w Berlinie – marzec 2012), przejmowanie lotnisk polskich przez NATO dla ataku z Polski na Rosję, tajne posiedzenia i porozumienia rządu RP w izraelskim Knesecie, propagowanie i finansowanie antypolskich filmów (Yael Bartana i Krytyka Polityczna, „Pokłosie”) przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, propagowanie antypolskich treści zakłamujących historię tragedii Narodu polskiego przez wydawnictwa i inne działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych (….);
  • na utratę suwerenności otwarcie deklarowaną przez „polskie” władze (Sikorski, Tusk, Komorowski, Rostowski) na rzecz struktur UE zależnych od lichwiarskich instytucji finansowych (zgoda na dominację Niemiec, pakt fiskalny, wsparcie strefy euro, Nord Stream itp.);
  • na antydemokratyczne wybory wszelkich władz, w których listy ustala 0,01% społeczeństwa, tj. mafia służb specjalnych i uzależnionych od służb polityków, stanowiąca realny elektorat czynny, co oznacza, że pozostała część społeczeństwa stanowiąca 99,99% obywateli wybiera w sposób bierny „kandydatów” już wybranych (ustawionych) przez mafijne struktury;
  • na wdrażanie przez „polskie władze” programów inwigilacji, ograniczania praw, depopulacji i zniewalania społeczeństwa przez programy ACTA, INDECT, żywności GMO, przymusowych szczepień, pracy aż do śmierci, odbieranie dzieci rodzicom, itp.

  Mój udział w wyborach do OZN jest bezpieczny, bo:
  • jestem we wspólnocie 99 % społeczeństwa polskiego, stanowiącego ogromną siłę sprawczą, zdolną do eliminacji z życia publicznego 1% marginesu, tj. osób należących do wszystkich póokrągłostołowych partii, prezesów banków, aparatu nacisku prawnego, fiskalnego, komorniczego, itp.;
  • bo działam zgodnie z prawem, które mnie chroni, m. in.
  – Konstytucją RP:
  Art. 4 o sprawowaniu przez naród władzy bezpośredniej,
  Art. 82 o wierności dla Rzeczpospolitej i trosce obywatela o dobro wspólne,
  Art. 85 o obowiązku obrony Ojczyzny,
  – Kodeksem Karnym:
  Art. 25 – o obronie koniecznej.

  Mój udział w wyborach do OZN jest niezbędny, ponieważ:
  • przez jawne sprzeniewierzenie się bezpieczeństwu państwa
  polskiego i interesom obywateli RP, władze ustawodawcze, wykonawcze, sądownicze i mediów publicznych, uległy samodelegalizacji;
  • uznaję potrzebę udziału w obowiązku kontynuacji funkcjonowania państwa polskiego zgodnie z art. 4 ust.2 konstytucji RP;
  • jestem dobrym przykładem dla innych polskich obywateli;
  • jestem świadomy konieczności dokonania szerokich zmian
  społeczno-gospodarczych w Polsce;
  • mam bezpośredni wkład w budowę państwa obywatelskiego, demokracji bezpośredniej, dla zabezpieczenia interesów moich, mojej rodziny i wszystkich świadomych obywateli RP.

  Mój udział w wyborach do OZN nie jest skomplikowany, jest bardzo prosty
  Tworzę własna listę lub wpisuję się na listę mandatariusza, którego znam i cenię, któremu udzielam mandatu do uczestnictwa w OZN z prawem głosu w moim interesie, w moim imieniu.
  Przekazuję informacje o wyborach do OZN w swoim środowisku (np. studenci, pracownicy, pracodawcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, wyznaniowe, mniejszości narodowe, grupy zawodowe, mieszkańcy, bezrobotni, bezdomni, itd.) i prowadzę
  dyskusję nad:
  • ustaleniem własnego projektu zmian, mapy ważnych problemów wymagających rozwiązania, postulatów, które zostaną zgłoszone do obrad OZN i tam rozpatrywane;
  • nad wyborem w swoim środowisku (najlepszego) przedstawiciela/ mandatariusza, do reprezentacji interesów grupy obywateli; mogę też reprezentować je sam;
  W swoim środowisku zbieram na liście podpisy upoważniające do reprezentacji w obradach OZN.
  Oddaję listę do terenowego Komitetu Wyborczego

  Tworzę własny, terenowy lub środowiskowy Komitet Wyborczy,

  Mój udział w wyborach do OZN daje mi satysfakcję, ponieważ mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego, dbam skutecznie o żywotne interesy swoje, mojej rodziny, mojego środowiska (praca, uczelnia, sąsiedzi).
  Jestem silny, niezależny, wolny, skuteczny i bezkompromisowy w działaniu dla własnej satysfakcji i dbam o własne interesy, będąc członkiem zwartej społeczności obywatelskiej.

  Więcej informacji:
  http://www.wiernipolsce.wordpress.com

  http://www.emisja.tv,

  http://www.ligapolit.pl,

  http://www.radiobc.pl

  http://www.czr.org.pl

  http://www.narodowiec.com

  Ściągnij z intrernetu, wydrukuj, skopiuj, poleć innym.

  Polubienie

 2. Jeśli znudziło Ci się bezproduktywne blogowanie a chciał(a)byś rzecz
  – paragraf-ować lub
  – artykuł -wać
  Zapraszam na http://www.ligapolit.pl.

  Mówił kiedyś Bismarck, że ludzie nie powinni wiedzieć dwóch rzeczy: jak się robi parówki i jak się robi politykę. U nas plac budowy polskiego marzenia jest nieogrodzony. Będzie widać każda nową położoną cegłę.

  Zaprasza gorąca wraz z zawartością Waszych głów i serc.

  Admin

  Polubienie

 3. Kpina, to obrzucanie wszystkiego epitetem „kpina”. Czy szanowny, anonimowy Głos z Polski ma coś merytorycznego i w wymiarze rzeczywistej działalności do zaproponowaniem? Bo idąc śladem Głosu z Polski mógłbym zadać pytanie: a kim jest i kto stoi za Głosem z Polski?
  Bo kim jest twórca portalu ligapol.pl , to wiem i co ma do powiedzenia też to wiem, ale nie mogę niczego powiedzieć o Głosie z Polski?!

  Polubienie

 4. W sobotnim wydaniu wiadomości w tvp1 o g.19.30 pojawiły się migawki prezentujące wystąpienia w sali BHP z b. Stoczni Gdańskiej. Jako ostatnie tvp1 pokazał wystąpienie Pawła Ziemińskiego – komentarz tvp1 był natychmiastowy: nie brakowało oczywiście wystąpień prezentujących SKRAJNE poglądy.

  Uwaga!
  2 x 2 = 4 – to jest skrajne stanowisko. Należy być tolerancyjnym i nie ksenofobicznym, a więc słuszne i w pełni demokratyczne oraz zgodne ze standardami „międzynarodowej” społeczności jest jedynie stanowisko:
  2 x 2 = ok. 3,9 lub 4,1

  Aj, jaj gewałt, gewałt!!!, 2 x 2 = 4 – nie możliwe!!!.

  Polubienie

 5. For more details read Adolf Hitler Founder of Israel by Hennecke Kardel
  at NEW CENTURY PRESS 1-800-5192465 and each Search Engine.
  Egyptians Sue Jews For Exodus Reparations.
  Trillions Of Tons Of Gold Looted By Jews Who Committed Crimes Against
  Humanity. Comments — http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD55603
  The August 9, 2003 edition of the Egyptian weekly Al-Ahram Al-Arabi
  featured an interview with Dr. Nabil Hilmi, Dean of the Faculty of Law
  at the University of Al-Zaqaziq who, together with a group of Egyptian
  expatriates in Switzerland, is preparing an enormous lawsuit against
  „all the Jews of the world.” The following are excerpts from the
  interview: Dr. Hilmi: „… Since the Jews make various demands of the
  Arabs and the world, and claim rights that they base on historical and
  religious sources, a group of Egyptians in Switzerland has opened the
  case of the so-called ‚great exodus of the Jews from Pharaonic Egypt.’
  At that time, they stole from the Pharaonic Egyptians gold, jewelry,
  cooking utensils, silver ornaments, clothing, and more, leaving Egypt in
  the middle of the night with all this wealth, which today is priceless.”
  Question: „What will the group of Egyptians in Switzerland do about this
  issue?” Hilmi: „Dr. Gamil Yaken, vice president of the Egyptian
  community in Switzerland, came to Egypt to collect information. We set
  up a legal team to prepare the necessary legal confrontation aimed at
  restoring what the Jews stole a long time ago, to which the statute of
  limitations cannot possibly apply. Furthermore, [the theft] is based on
  their holy book, the same source on which they relied when they invaded
  other peoples… „The Egyptian Pharaoh was surprised one day to discover
  thousands of Egyptian women crying under the palace balcony, asking for
  help and complaining that the Jews stole their clothing and jewels, in
  the greatest collective fraud history has ever known. „The theft was not
  limited to gold alone. The thieves stole everything
  imaginable. They emptied the Egyptian homes of cooking utensils. One of
  the women approached Pharaoh, her eyes downcast, and said that her
  Jewish neighbor who lived in the house on the right of her house had
  come to her and asked to borrow her gold items, claiming she had been
  invited to a wedding… The Jewish neighbor took [the items] and promised
  to return them the next day. A few minutes later, the neighbor to the
  left knocked on the door and asked to borrow the cooking utensils,
  because she was having guests for dinner. Using this same deceitful
  system, they took possession of all the cooking utensils…”

  Question: „It is clear why they stole the gold, but why the cooking
  utensils?”
  Hilmi: „Taking possession of the gold was understandable. This is clear
  theft of a host country’s resources and treasure, something that fits
  the morals and character of the Jews. Yet what was not clear to the
  Egyptian women were the reasons for stealing the cooking utensils, when
  other things may have been of greater value. However, one of the
  Egyptian priets said that this had been the Jews’ twisted way throughout
  history; they seek to cause a minor problem connected with the needs of
  everyday life so as to occupy people with these matters and prevent them
  from pursuing them to get back the stolen gold…
  „A police investigation revealed that Moses and Aaron, peace be upon
  them, understood that it was impossible to live in Egypt, despite its
  pleasures and even though the Egyptians included them in every activity,
  due to the Jews’ perverse nature, to which the Egyptians had reconciled
  themselves, though with obvious unwillingness. Therefore, an order was
  issued by the Jewish rabbis to flee the country, and that the exodus
  should be secret and under cover of darkness and with the largest
  possible amount of loot. The code word was ‚At midnight.’ In addition,
  the Jewish women were told to steal the gold and cooking utensils of the
  Egyptian women, and that is what happened.”

  Question: „Did they leave individually or as a group?”
  Hilmi: „They left in a convoy of 600,000, that is, about 120,000
  families. There were a few wagons in the convoy, and a long line of \
  donkeys loaded with the stolen goods… They crossed the desert in the
  heart of Sinai, in an attempt to confuse Pharaoh’s army, which was on
  their trail… Later they rested and began to count the stolen gold, and
  discovered that it reached 300,000 kg of gold.”

  Question: „But the Jews can cast doubt on this story with their usual
  methods. What is the religious evidence you said is in the Torah?”
  Hilmi:”Naturally, the Jews cast doubt on this story because that is in
  their interest. But the answer would be that the story is based on what
  is written in the Torah. It can be found in Exodus, [Chapter] 35, verses
  12 through 36…”
  Question: „So what arguments can be made in support of getting back our
  stolen gold?”
  Hilmi: „There are two types of claims, one religious and the other
  legal. From a religious standpoint, all monotheistic religions have
  called not to steal… It is also in the Ten Commandments, which the Jews
  were ordered [to observe]. Therefore, they have a basic religious
  obligation to return what was stolen, if it exists. „From a legal
  standpoint, fleeing with the Egyptians’ goods could be for the purpose
  of borrowing or for the purpose of stealing. If it is for the
  purpose of borrowing, legally it has a temporary dimension, not a
  permanent dimension, and therefore they must return [the gold], with
  interest, to its owners. „On the other hand, if the Jews took the goods
  from the Egyptians not for the purpose of borrowing it but to keep them
  for themselves, by legal norms this is theft, and therefore they must
  return the stolen goods to their owners, in addition to the interest for
  its use over the entire period of the theft.”

  Question: „What do you think is the value of the gold, silver, and
  clothing that was stolen, and how do you calculate their value today?”
  Hilmi: „If we assume that the weight of what was stolen was one ton,
  [its worth] doubled every 20 years, even if the annual interest is only
  5%. In one ton of gold is 700 kg of pure gold – and we must remember
  that what was stolen was jewelry, that is, alloyed with copper. In other
  words, 1,125 trillion tons of gold, that is, a million multiplied by a
  million tons of gold. This is for one stolen ton. The stolen gold is
  estimated at 300 tons, and it was not stolen for 1,000 years, but for
  5,758 years, by the Jewish reckoning. Therefore, the debt is very large…
  „The value must be calculated precisely in accordance with the
  information collected, and afterward a lawsuit must be filed against all
  the Jews of the world, and against the Jews of Israel in particular, so
  they will repay the Egyptians the debt that appears in the Torah.”
  Question: „Is a compromise solution possible?”
  Hilmi: „There may be a compromise solution. The debt can be rescheduled
  over 1,000 years, with the addition of the cumulative interest during
  that period.”
  So, Hennecke Kardel is right with his book Adolf Hitler Founder of
  Israel, printed in Switzerland 1974, Poland 1996, USA 1997.
  December 1, 2003
  Rightreason
  Rightreason@msn.com
  Open letter to the President of the United States, GEORGE W BUSH, U.S.
  Congress, Justices of the Supreme Court, United Nations, World Press,
  Attorney General, Ashcroft, and the American People.
  The U.S. Congress and the President, George Bush, (the farther)
  indicated in public law 102-14, 102nd Congress, approved March 20, 1991
  that the United States of America was founded upon the Seven Universal
  Laws of Noah. http://www.bnainoach.com/bnainoah/law102.html
  I am outraged by this action, Congress declaring that the United States
  was founded on some Jewish biblical laws (Noahide laws), the Seven
  Universal Laws of Noah, ignoring in a conspiracy the fundamental
  principles of the separation of Church and State. Each of the members of
  Congress and the President has violated their oaths to defend and
  protect the Constitution, and therefore, must be removed from office,
  those that participated in this gross violation of the Constitution and
  are still in office, the law must be revoked. Need I remind you,
  (current) Mr. President and members of Congress that unless you revoke
  this Law you become just as guilty as the perpetrators. This is only
  have of it, the law further provides that the American people, and
  future generation be taught about the Noahide Laws. Failure to take
  action will foster legal action.
  Respectfully,
  AA White

  Polubienie

 6. NAWET MAŁPUJECIE TEGO ZBÓJA valesę … , – ” my naród ” .. NO NIEŹLE .. ps- a może byście wreszcie ŁASKAWIE ZAUWAŻYLI …ŻE JESTEŚMY ŻAŁOSNYMI SŁOWIAŃSKIMI PRZECHRZTAMI .. A ten niby , – MY NARÓD POLSKI , – t o łaskawca J Piłsudski . EUFEMISTYCZNIE NAZYWAŁ ” narodem ” – IDIOTÓW ! .. NO A TĘ ” waszą ” OKUPUJĄCĄ WAS ( ” polskie , vide śmieć , valesa ) ” BURDELEM … NO TO MOŻE WRESZCIE SIĘ PRZEBUDŹCIE !!!..DO QRWY NĘDZY ! .. I ZACZNIJCIE SIĘ WRESZCIE NAZYWAĆ , – ŚWIADOMYMI WSPÓŁCZESNYMI PRAGMATYCZNYMI SŁOWIANAMI ! … DOBRZE ? .. ps- a i jeszcze jedno , – przestańcie wreszcie lizać te zbrodnicze i złodziejskie DUPY , OKUPANTOM Z Watykanu ! ..JASNE ? …

  Polubienie

 7. Rada dla „Słowianina”: weź krople nasenne, albo mocniejszy środek, których ludowa, słowiańska medycyna wymyśliła skolka ugodna. A przed snem pomódl się do kapliczki swego Boga z Bezledan. Niech ci Swarożyc wybaczy

  Polubienie

 8. ,”My NAROD” – wlasnie: jak to jest z tym narodem POLSKIM w Polsce ? CZY MY JESZCZE ZYJEMY ??? A w hymnie naszym spiewamy:”Jeszcze Polska nie zginela…” ! Wiec co, znajdzie jakis Dabrowski ? Walesa juz byl i wiemy co z Polska ZROBIONO. Teraz graja nam na „dudach i palakoty”. Wiec na co czekamy ???!!!

  Polubienie

 9. Komentarz Słowianina przeciw Gutkowi został usunięty ze względu ma wulgaryzmy i próby deprecjonowania powagi naszego portalu

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s