Informacje gospodarcze


Życzenia Świąteczne

By wam wszystkim pasowało,
by kłopotów było mało,
byście zawsze byli zdrowi,
by problemy były z głowy,
by się wiodło znakomicie,
by wesołe było życie.
Wesołych świąt!!

Zarząd Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej


INFO 21 grudnia 2013 r

Sz.P

Przesyłam informacje gospodarcze.

Z poważaniem

Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Jerzy Kowalski WWW.piph.pl

Zamieszczamy dodatkowo „info z 6 grudnia 2013 r” , ponieważ „coś” nam przeszkodziło w emisji i prawdopodobnie nie do wszystkich przedsiębiorców info ostatnie dotarło .


Polska płaca minimalna 334 Euro, minimalna płaca w Irlandii 1462 przy zbliżonych kosztach życia. Republika Bananowa w libertyńsko –komuszym wydaniu …


Posłuchaj i wyłącz reżimowy POLSAT i TVN :

Sędzia powinien odpowiadać za współudział …

wolność gospodarcza nielegalna …

nie będę do rynsztoka wylewał swoich dochodów….. ruszyć na rząd i go obalić…

Rola dzieci i wnuków stalinistów w odradzaniu się stalinizmu w Polsce


o ober ubekach…

bez komentarza
http://bezkomentarza.wp.tv/i,Wigilia-w-Dzieciecym-Hospicjum-Bez-komentarza,mid,1366072,index.html?ticaid=611e1c#m1366072

Bezradni Radni z Gdańska 2,5 miliarda + majątek publiczny w Waszych rękach i tolerujecie gangsterów samorządowych.

Bezradni Radni ze Skarszew 40 milionów + majątek publiczny w Waszych rękach i tolerujecie gangsterów samorządowych.
Czas na rozliczenie !!!!


Życzenie przedsiębiorcy ,takie proste ….cyt.:
OBYWATELU
Tyle Twojej OBYWATELSKOŚCI ile bieżącej wiedzy o przeznaczaniu naszych danin
Skany wszystkich dokumentów finansowych i ksiąg rachunkowych oraz projektów z dofinansowaniem w każdym urzędzie gminy / zarządzie spółdzielni mieszkaniowej / zarządcy wspólnoty w terminie do 10 dnia następnego miesiąca są ukazane na stronie www tej jednostki dla każdego Obywatela tej gminy / członka spółdzielni / członka wspólnoty.
Skany spełnią wymogi ustawy o ochronie danych osobowych przez zakrycie tylko części niektórych danych. Urządzenia biurowe temu podołają. Koszty skanowania będą mniejsze niż znikome. Nie dotrzymanie powyższego powinno skutkować bardzo wysoką karą pozbawienia wolności dla kierownika. Ustaną złodziejstwa, korupcje, nepotyzmy. Niewiele wiemy ze sprawozdań rocznych lub po wieloletniej kadencji. Tyle OBYWATELSKOŚCI ile bieżącej wiedzy o przeznaczaniu naszych danin !
hs

A w Republice Bananowej Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz , ten gangster samorządowy od siedmiu mieszkań i nadmiaru kasy …..wspierający gang deweloperski wiceprezydenta Gdańska Macieja Lisickiego uważa , że nie musi udzielać informacji publicznej ani rozliczać publicznej kasy. Gangsterzy samorządowi pod parasolem politycznym i ochroną prokuratury traktują mieszkańców jak zło konieczne , a „bezradni „ Radni udają , że nic się niestało i uczestniczą w tym przestępczym procederze. Słyszymy ostatnio jak to Prezydent Gdańska mężne walczy o 20 letnie tramwaje z Niemiec .Tu koleś vel Prezydent Gdańska Adamowicz musi zaoszczędzić , bo to i tak nie on będzie z takiej przestarzałej komunikacji korzystał , ale na inwestycję budowlaną za około 100 mln zł, o nazwie Gdański Teatr Szekspirowski gangsterom samorządowym nie żal kasy . Cyt. eksperta PIPH : „Dotychczas inwestycja uzasadniana była teorią filologa, prof. Jerzego Limona. Przed laty ogłosił on, że niewielki budynek gdańskiej Szkoły Fechtunku z ok. 1610 r. był w rzeczywistości pierwszym na terenie Polski teatrem publicznym. Tymczasem to nieprawda, a historyczne źródła wyraźnie temu przeczą … Dla przypomnienia, Szkoła Fechtunku była ca na planie prostokąta o bokach ok. 20 x 30 m. teatr Rizziego ma na najdłuższym boku ok. 130 metrów długości!!! Gdzie jest zatem mowa o odtworzeniu dawnej Szkoły Fechtunku, skoro obiekt jest kilkunastokrotnie większy!. ….- Co dziwniejsze, organizatorzy konkursu i Fundacja Theatrum Gedanense zrezygnowali z realizacji projektów, które zwyciężyły w rywalizacji. Wystąpili natomiast do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na realizację projektu włoskiego architekta Renato Rizziego. Jego projekt musiał zostać wykluczony z konkursu za złamanie regulaminu i wielokrotne przekroczenie planowanych gabarytów przyszłego teatru. Tym jednak wzbudził zachwyt jurorów, którzy przyznali mu nagrodę specjalną. Nielegalność tej decyzji potwierdził wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 lutego 2005 r. „
Mimo wszystko Włochowi udzielono zamówienia z wolnej ręki. Zmarnowana publiczna kasa !!!…i znowu prokuratura i bezradni radni milczą !!!


Sz.P.
Pytamy Premiera Donalda Tuska :
Czy skarszewski gangster samorządowy burmistrz Dariusz Władysław Skalski , kumpel partyjny Prezydenta Pawła Adamowicza ,którego poniższe zarzuty także dotyczą , usłyszy zarzuty dotyczące :
1. łamanie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej ,
2. łamania ustawy o samorządzie gminnym
3. łamanie Statutu gminy Skarszewy
4. łamanie ustawy o zamówieniach publicznych
5. zatajanie prawdy w oświadczeniach majątkowych 2003-2012 i nie wykazania korzyści majątkowych w „Rejestrze Korzyści”
6. poświadczanie nieprawdy dokumentach
7. poświadczanie nieprawdy dokumentach urzędowych jak i w uchwałach Rady
8. fałszowania zarządzeń burmistrza
9. łamanie Ustawy o dostępne do informacji publicznej
10. promocji własnej i rodziny burmistrza, prywatnych podmiotów gospodarczych za publiczne pieniądze i nadużywania władzy i czy zostanie rozliczony z przestępstw popełnionych na majątku i w związku z majątkiem publicznym ? Prokurator Zbigniew Sulewski ze Starogardu Gdańskiego od września br. nie zabezpieczył dowodów przestępstw ,o których informowaliśmy w powiadomieniu do CBA .Wnosimy do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o przeniesienie śledztw poza układ pomorski oraz wyjaśnienia przez CBA , dlaczego nie realizuje ustawowych zadań ?
Ta sama Prokuratura Okręgowa z Gdańska chroni chwilowo tych popapranych gangsterów samorządowych…

Z poważaniem

Prezes PIPH

Jerzy Kowalski


III tura aplikacyjna do działania 4.2
Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 4.2 – III runda (13.01.2014 r. – 03.02.2014 r.)
Konkurs nr 3/PO IiŚ/4.2/01/2014
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ogłasza nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 IV priorytetu
PO IiŚ – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.2 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi 14 546 419,00 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może ulec zmianie między innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego czy oszczędności i zwrotów z tytułu realizowanych projektów. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu:
1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs i działanie.
Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych – 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem Działania 4.2 POIiŚ określonymw punkcie 12 „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.15) z dnia 6 grudnia 2013r.
Ważne: Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska z dnia 27.11.2013 r. projekt spełnia kryterium w brzmieniu: ‚Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza 31 października 2015r.’ jeśli z harmonogramu realizacji projektu oraz z pozostałych informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wynika, iż zakończenie projektu nastąpi do 31 października 2015 r.
Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2014 r. do 03.02.2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30. Ostateczny termin składania wniosków upływa03.02.2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja
poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w
ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja połączona z
praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich
przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji
wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach
naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym
działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią
Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR.
W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze
realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru
wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu 2013. Budżet
przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln Euro.

Tematyka konferencji obejmie miedzy innymi poniższe zagadnienia: projekty w
ramach konkursu 11, zasady działania IMI, tworzenie konsorcjów; konsultacja
naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach
2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych
polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu
BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska
Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Konferencja odbędzie się w Auli B, Centrum Dydaktycznym Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, 17 stycznia 2014. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.
Konferencja będzie prowadzona przez ekspertów z ramienia IMI którzy zajmują się
programami badawczymi. Podczas spotkani będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z
ekspertami.
Konferencja będzie się odbywała po angielsku.

Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając formularz:
http://tinyurl.com/qczej3o


Według niejakiego Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministra Gospodarki Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Fundusze dla gospodarki – rok rekordowy 14 . W 2013 r. w ramach POIG na wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw zostanie wypłacone
3, 78 mld PLN, z tego:
1,19 mld PLN bezpośrednio przez Ministerstwo Gospodarki
1,88 mld PLN przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
0, 71 mld PLN przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Certyfikacja do Komisji Europejskiej kwoty 3, 65 mld PLN i zwiększenie realizacji przyjętych w 2013 r. zobowiązań…
Planów na jutro i lepsze prawa dla gospodarki nie cytujemy ; ponuro ,smieszno i straszno ….


Szanowni Państwo,

W lutym 2014 roku w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ruszy
nowa edycja programu staży zagranicznych dla przyszłych i początkujących przedsiębiorców.
Zasady uczestnictwa w programie Erasmus for Young Entrepreneurs przedstawimy podczas
spotkania 17 stycznia, podsumowującego obecną edycję.
Zapraszamy wszystkich planujących własną działalność gospodarczą i mających ochotę
uczyć się od doświadczonych europejskich przedsiębiorców.

Szczegóły spotkania i rejestracja: http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow-podsumowanie-edycji,92.html


Z giełdy wkrótce zniknie co najmniej miliard złotych ,numer z OFE ?


Mamy przyjemność poinformować,
że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisji Europejskiej,
11 grudnia 2013 roku o godz. 12:30
wraz z otwarciem nowej strony Komisji „Participant Portal”:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
opublikowane zostały pierwsze zaproszenia do składania wniosków
w ramach największego w Europie programu finansowania badan naukowych
i innowacji Horyzont 2020.
Budżet na pierwsze 2 lata wynosić będzie ponad 15 mld €.
Środki te mają przyczynić się do wzmocnienia europejskiej gospodarki opartej
na wiedzy i jednoczesnego rozwiązywania najważniejszych problemów
i wyzwań społecznych.
Nowa strona Horyzont 2020 zawiera szczegółowe informacje na temat różnych
części programu Horyzont 2020, sposobów finansowania badań,
możliwości uzyskania wsparcia, wydarzeń, sukcesów, itp.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartością tej strony,
kontaktu z nami I do wykorzystanie stojących przed Państwem
nowych możliwości.


Powtórzenie ……
INFO 6 grudnia 2013 r
Sz.P
Przesyłam informacje gospodarcze.
Z poważaniem
Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Jerzy Kowalski WWW.piph.pl


Projekt Program Operacyjny Program Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 zatwierdził we wtorek, dnia 3 grudnia 2013 roku przez Wspólny Komitet Programowania (JPC) w Tallinie. Projekt programu jest już gotowy do przeprowadzenia procesu konsultacji i zatwierdzenia. Projekt tekstu zostanie opublikowany i skierowany do konsultacji publicznych w styczniu 2014 roku. Śledź wiadomości na eu.baltic.net.


Sz.P.
Parlament Europejski zatwierdził program Horyzont 2020 z budżetem ponad 70 mld euro.
Najbliższe konkursy zostaną ogłoszone 11 grudnia br. Jednak już dziś można zapoznać się z projektami „Programów Pracy „- dokumentami określającymi założenia tematyczne poszczególnych podprogramów.
Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej:http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents


Kolejny skok libertynów na kasę – Nacjonalizacji wymagają TVN i POLSAT ,a nie OFE !!! owszem należy tylko odzyskać wyprowadzone nasze składki ….
Karel Svoboda, dyrektor generalny towarzystwa emerytalnego ČSOB, na łamach czeskiej prasy mówi wprost o kradzieży. Jego zdaniem to, co dzieje się w Polsce, ma niewiele wspólnego z faktycznym rozwiązywaniem problemów emerytalnych, a po prostu ‚nędznym zarządzaniem państwem’ – czytamy w ‚Dzienniku Gazecie Prawnej’.
– Zamiast próbować za pomocą sprawnego rządzenia stworzyć zrównoważony budżet, likwiduje się przyszłe świadczenia obywateli tylko po to, by zyskać jednorazowy zastrzyk gotówki. Takie działanie jest bardzo krótkowzroczne, a przede wszystkim nie rozwiąże problemów systemu emerytalnego – twierdzi.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadal chroni gangsterów samorządowych vel Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ,vel wiceprezydenta Macieja Lisickiego i ich kolesi biznesowych oraz burmistrza Skarszew gangstera samorządowego vel Dariusza Skalskiego i jego kolesi .Czy Premier Donald Tusk ,Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny poradzą sobie z lokalnymi gangsterami samorządowymi ?
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski CDN.


Biznesmeni z korzeniami TW:
Czy nowy Minister Finansów został wytypowany zgodnie z WSIową tradycją opisaną :
http://monsieurb.neon24.pl/post/16359,specbankier-kostrzewa
Jak zerkniesz przedsiębiorco dla przypomnienia w powyższy link i komentarze , to „chwilowe „ ignorowanie naszego wezwanie do ścigania vel .Vincenta R. w związku z bezprawnym nieudostępnianiem informacji publicznej , w tym nieudostępnienia wykazu od 2009 r umorzeń zobowiązań podatkowych staje się jasne .WSI czuwa…!!!. ,Musimy skontrolować , czy rozdawnictwo publicznej kasy przez vel Vincenta R. było uzasadnione ,czy tylko majstrował dile dla swoich ? jak i podejrzenia wirtualnej księgowości musi zostać wyjaśnione. Nowy Minister Finansów vel Szczurek reprezentował do niedawna holenderski biznes bankowy,.,,powtórka z rozrywki ?


Z Internetu info o vel Vincencie R. , aby prokuraturze było łatwiej, gdyby się zachciało zrealizować ustawowe obowiązki:
Tyle co z NIPem i PESELem dla wnuka Rotfelda
Nie posiada tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora – przyznaje rzeczniczka Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos. Minister-Rostowski-nie-jest- profesorem.
Jan Antony Vincent-Rostowski (Jacek Rostowski) (ur. 30 kwietnia 1951 w Londynie) wnuk Jakuba Rothfelda-Rostowskiego (syna Mojżesza Rotfelda i Lei z domu Broder) w momencie otrzymania teki ministra finansów nie miał obywatelstwa polskiego i był obywatelem brytyjskim! Wyszło to przypadkiem, gdy się okazało, że nie posiada on ani numeru PESEL, ani NIP-u. Nasuwa się pytanie – jeżeli Polskim Ministrem może być osoba posiadająca inne obywatelstwo (tak jak obecnie w przypadku Rostowskiego), to czyje interesy on reprezentuje? Posiada mnóstwo mieszkań na wynajem, ale próżno szukać tam jakiegoś polskiego adresu, jakby szykował się z góry do desantu, Taki pojawiam się i znikam. Rostowski ponadto będąc po “uszy zadłużonym” w niepolskich instytucjach finansowych znajduje się stale w “konflikcie interesów”!….


Nowego Ministra Finansów Mateusza Szczurka wzywamy do ujawnienia wykazu umorzeń podatkowych dokonanych przez vel Vincenta R.
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski


Gratulujemy Chorwatom, którzy przyjęli w swojej Konstytucji zapis o tym , że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
• Na stronie KM PROW 2007-2013 – zamieściliśmy sprawozdania dr Anny Potok ze spotkań Komitetu Monitorującego PROW, w tym z tego, które miało miejsce 12.11.2013.
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić prośbę naszej ekspertki o przysyłanie na adres sekretariat@faow.org.pl przykładów „niepotrzebnych utrudnień, a nawet absurdów wynikających z obecnego sposobu przyznawania wsparcia w ramach działania 312” (tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) aby można było ich uniknąć w przyszłej perspektywie planowania PROW


Szanowni Państwo,
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (RPK CTT PK)w Krakowie wraz
z Narodowym Centrum Nauki zapraszają na spotkanie podsumowujące
przebieg konkursu HERA Cultural Encounters oraz informujące o nowych możliwościach
finansowania badań w naukach humanistycznych i społecznych.
Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2013 r. na kampusie Politechniki Krakowskiej
(ul. Warszawska 24, sala konferencyjna CZYTELNIA, budynek stołówki)
w Krakowie w godzinach 11:00 – 14:00.
Gościem specjalnym spotkania będzie dr Nina Kancewicz-Hoffman
z Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu, która omówi proces oraz kryteria oceny wniosków
w konkursie ze szczególnym uwzględnieniem zakresu informacji,
które podlegały ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.
Druga część spotkania będzie poświęcona możliwościom finansowania badań naukowych z
dziedziny nauk humanistycznych i społecznych
w nowym programie ramowym Unii Europejskiej – Horyzont 2020.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić na konferencję
pt. Przedsiębiorczość a rynek pracy, która odbędzie się 13 grudnia
br. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w
Krakowie.

Więcej:http://www.parp.gov.pl/index/more/37049
„Europejski Doradca Samorządowy” oraz Związek Banków Polskich
wspólnie z Unią Metropolii Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP,
Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Województw RP, zapraszają
na konferencję: Forum Nowoczesnego Samorządu 2013 pod hasłem: „Tyle
państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe”,
która odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2013 r. w Hotelu Gromada w
Warszawie, ul. 17 Stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina).


http://europeanruralparliament.com/
Pierwszy Europejski Parlament Wiejski odbył się w Brukseli 13 listopada 2013 roku. Zapraszamy na stronę Parlamentu, zawierającą deklarację uczestników (sygnowano ERCA i PREPARE) oraz do zapoznania się z krótką notatką uczestnika, którą zamieściliśmy na naszej stronie.


http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/polska;nie;wykorzysta;nowych;unijnych;pieniedzy;nie;stac;nas,164,0,1429412.html#utm_source=Money.Dziennik&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2013.11.27-Money.Dziennik
Polska nie wykorzysta nowych unijnych pieniędzy. ‚Nie stać nas’
– To niesłychane, ale poza machaniem plikiem dokumentów z Komisji Europejskiej premierDonald Tusk nie przedstawił żadnego planu współfinansowania unijnych inwestycji – alarmują eksperci. Tymczasem by wykorzystać to, co zapewniła nam Unia w budżecie na lata 2014-20, państwo, samorządy i inwestorzy prywatni musieliby wyłożyć blisko 300 mld złotych. Okazuje się jednak, że ani resort rozwoju regionalnego, ani Ministerstwo Finansów nie mają pomysłu, skąd wziąć te pieniądze przy obecnym poziomie zadłużenia.
Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i
jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań
naukowych i innowacji – Horyzont 2020.

Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko
oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również
politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu
Horyzont 2020, jednakże zachęcamy, by zgłosić się już teraz.
Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w
tym biznesu i usług.

Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji
swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do
H2020.

Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do
zgłaszania się.
Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych
kontaktów zawodowych.

Trwa druga edycja europejskiego konkursu na najlepsze innowacje społeczne
Masz pomysł, jak walczyć z wysokim bezrobociem? Sądzisz, że znasz sposób na poprawę warunków pracy osób, które z powodu swojej płci, wieku, statusu społecznego lub niepełnosprawności tkwią na źle opłacanych stanowiskach? Czy wiesz, jak zaoferować nowe możliwości 27 milionom Europejczyków, którzy są bez pracy? Jeśli Twoja odpowiedź na te pytania brzmi „Tak”,konkursu na najlepsze europejskie innowacje społeczne jest dla Ciebie!
Organizowany przez Komisję Europejską konkurs jest dla Europejczyków okazją, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości. Innowacje społeczne są nie tylko pożądane, lecz przede wszystkim konieczne.
Nie ma znaczenia, czy już znalazł się inwestor, dzięki któremu zrealizujesz swój projekt, czy nie. Akademia Innowacji Społecznych może pomóc w realizacji Twojego projektu. W tej edycji konkursu trzy zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. euro.
Ale to nie wszystko. Mentoring, możliwość rozwinięcia swojego pomysłu, międzynarodowe kontrakty to także ważne części Konkursu. Laureaci pierwszej edycji podkreślają, że konkurs dał im szansę na rozwinięcie innowacyjnego pomysłu, potwierdził znaczenie ich działań i sprawił, że znalezione przez nich rozwiązanie dotarło do większej liczby osób.
Zgłoszenia, do konkursu, także w języku polskim, są przyjmowane do 11 grudnia.

Ministerstwo Środowiska wróciło do prac nad ustawą o GMO i chwali się, że ‚… resort środowiska chce stworzyć przejrzysty system, który z jednej strony będzie
gwarantował rolnikom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej umożliwi im wyłączenie pewnych obszarów spod upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych…’
CZYTACIE TO SAMO CO MY? …POZWOLI NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH OBSZARÓW SPOD UPRAW GMO…czyli normą będą uprawy GMO a pewne obszary będzie można wyłączyć na uprawy
tradycyjne?…CÓŻ ZA HOJNOŚĆ:(
I jeszcze jedna hojność resortu środowiska: ‚…Chcielibyśmy, żeby również sąsiedzi, czyli właściciele pól, które graniczą z uprawami GM, mieli możliwość wypowiedzenia się
na ten temat…’
CAŁOŚĆ m.in.:
http://www.biznes.newseria.pl/news/ministerstwo_srodowiska,p1817438793

A więc czeka nas kolejne starcie w obronie Polski przed GMO.

Podczas spotkania zaplanowanego na 15 stycznia 2014 r. zostaną przedstawione rezultaty osiągnięte przez polskich partnerów projektów i założenia Programu dla Europy Środkowej na lata 2014-2020. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ul. Wspólnej 2/4.

Program dla Europy Środkowej to jeden z instrumentów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wspiera projekty dotyczące zagadnień istotnych dla obszarów należących do kilku państw. W ramach współpracy transnarodowej powstają m.in. strategie i plany działania, inwestycje są możliwe wyłącznie jako działania pilotażowe o charakterze testowym.

W Programie dla Europy Środkowej 2007-2013 uczestniczy 8 krajów Unii Europejskiej: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony) oraz Ukraina. W ramach budżetu na lata 2007-2013 nie będzie kolejnych naborów wniosków. Dostępne środki przeznaczono na realizację 124 projektów. Ze wsparcia programu korzysta 181 polskich instytucji zaangażowanych w realizację 101 projektów.

Trwa przygotowanie edycji programu na lata 2014-2020. W pracach komitetu programowego uczestniczy 9 krajów UE – Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Ruszył konkurs na projekty poprawiające jakość życia mieszkańców miast – BMW/Urban/Transforms/2013. Udział w nim mogą wziąć architekci, urbaniści, designerzy, ale również organizacje społeczne i wspólnoty obywatelskie.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu poprawiającego jakość życia mieszkańców miast, realizującego w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do architektów, urbanistów, designerów, ale również organizacji społecznych czy wspólnot obywatelskich – wszystkich tych, którzy chcą zmieniać i unowocześniać przestrzeń miejską.

Zgłoszone projekty w wymierny sposób mają poprawiać jakość życia mieszkańców w jednym z następujących obszarów: miejska mobilność, zrównoważony rozwój, ekologia, recykling, rewitalizacja przestrzeni, bezpieczeństwo, energia, estetyka miasta, komunikacja w przestrzeni miejskiej, czas wolny, systemy parkingowe oraz energia odnawialna. Projekty mogą być nadsyłane do 31 stycznia 2014r.

Niezbędną cechą projektów konkursowych musi być możliwość ich zrealizowania. Ponadto powinna cechować je innowacyjność, ekologiczność oraz zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły, w skład których wejdą profesjonalni architekci i designerzy. Ich zadaniem będzie stworzenie projektów, sprawiających, że miasta staną się miejscami bardziej przyjaznymi dla swoich mieszkańców. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł, a zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 100.000 zł, przeznaczonych na jego realizację i zostanie włączony w przestrzeń jednego z polskich miast.

Konkursowe prace oceni jury, w którego skład weszli: Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska SARP – OW, Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, z-ca kierownika Działu Naukowego tygodnika POLITYKA, Grzegorz Piątek – krytyk architektury, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2014, a wiosną 2014 planowana jest wystawa najlepszych projektów. W połowie przyszłego roku rozpocznie się miejska realizacja nagrodzonej koncepcji.

Projekt BMW/URBAN/TRANSFORMS to wyraz zainteresowania problemem dynamicznego rozwoju światowych metropolii będącym jednym z najważniejszych wyzwań gospodarczych, technologicznych i socjologicznych współczesnych społeczeństw. Organizowany jest w ramach współpracy Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana – inicjatora cyklu wystaw i publikacji „Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości” oraz marki BMW, która pracuje nad pionierskimi koncepcjami miejskiej mobilności, jak na przykład w pełni elektryczny model BMW i3.

Nowa kukurydza GM dopuszczona w UE…a więc i w Polsce.
6 listopada 2013 Komisja Europejska autoryzowała kontrowersyjną, genetycznie modyfikowaną kukurydzę SmartStax do stosowania w żywności i w paszach. Decyzja zapadła pomimo
tysięcy protestów wysłanych do Komisji…Choć kukurydza SmartStax została zmodyfikowana genetycznie do wytwarzania sześciu białek owadobójczych i jest odporna na dwa
herbicydy, nie zbadano w ogóle (!) skutków połączenia się pozostałości oprysków i toksyn owadobójczych. EFSA nie zleciła też badań nad żywieniem tymi roślinami pod kątem ich
oddziaływania na zdrowie.
Razem z kukurydzą SmartStax wprowadzono już do UE w sumie 49 genetycznie modyfikowanych jednostek do stosowania w żywności i paszach, w tym dwie do upraw.
Komisja UE zezwala na SmartStax w żywności i paszach
Decyzja o uprawie kukurydzy 1507 ma być wkrótce podjęta
6 X 2013-11-06 Bruksela/Monachium

Dziś Komisja Europejska autoryzowała kontrowersyjną genetycznie modyfikowaną kukurydzę SmartStax do stosowania w żywności i w paszach. Decyzja zapadła pomimo tysięcy
protestów wysłanych do Komisji.
Testbiotech i eksperci z krajów członkowskich UE już wcześniej wskazywali na wiele błędów w ocenie ryzyka dokonanej przez Monsanto, DowAgroSciences i Europejski Urząd do
spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA).
Testbiotech oficjalnie zaskarży teraz decyzję Komisji.
Choć kukurydza SmartStax została zmodyfikowana genetycznie do wytwarzania sześciu białek owadobójczych i jest odporna na dwa herbicydy, nie zbadano w ogóle skutków
połączenia się pozostałości oprysków i toksyn owadobójczych. EFSA nie zleciła też badań nad żywieniem tymi roślinami pod kątem ich oddziaływania na zdrowie.

‚Importowanie tej kukurydzy do UE nie stanowi żadnej korzyści dla rolników, konsumentów ani dla zdrowia zwierząt. Przeciwnie, istnieją poważne wątpliwości co do
bezpieczeństwa stosowania tych roślin, zawierających mieszankę kilku toksyn’ , stwierdza Christoph Then z Testbiotech. ‚Rynek żywności i pasz w UE staje się miejscem, do
którego wyrzuca się ryzykowne, przez nikogo niechciane produkty.’

Import kukurydzy z USA do UE spadł z ponad 800.000 ton w 2011 r. do około 40.000 ton w 2012. To zmniejszenie ilościowe na rynku było skutkiem okoliczności takich jak susza w
2012 r. Wskaźniki importu mają szanse znów wzrosnąć w 2013 r., jako że USA spodziewa się w tym roku dużo wyższych zbiorów. Ok. 90% kukurydzy uprawianej w USA jest
genetycznie modyfikowane.

Razem z kukurydzą SmartStax oraz inną, zwaną Powercore, zalegalizowanymi dzisiaj, wprowadzono już do UE w sumie 49 genetycznie modyfikowanych jednostek do stosowania w
żywności i paszach. Prawie wszystkie one wytwarzają białka owadobójcze oraz/lub są odporne na herbicydy. Najważniejszym importowanym produktem rolnym jest genetycznie
modyfikowana soja. Ogólnie producenci żywności w UE unikają stosowania roślin GM, lecz duże ich ilości są stosowane w paszach dla zwierząt.

Komisja postanowiła także przedłożyć do głosowania w Radzie Europy genetycznie modyfikowaną kukurydzę Pioneer (nazwa techniczna 1507). Przemysł naciska, by zezwolono na
uprawę tej kukurydzy w UE. Została ona wprowadzona na rynek przez Dupont/Pioneer i Dow AgroSciences. Kukurydza ta jest odporna na herbicyd glufosynat i wytwarza białko
owadobójcze. Posłużyła ona także do wyhodowania kukurydzy SmartStax.
Kontakt:
Dr. Christoph Then, Testbiotech, Tel: +49 (0)15154638040, info@testbiotech.org
ŹRÓDŁO: http://www.testbiotech.org/en/node/940


SEKRETARZ STANU USA
PROMUJE POLSKI CHLEB,a nasi URZĘDNICY…gdzie?
http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/john-kerry-z-wizyta-w-warszawskiej-cukierni-zdjecie,iId,1237119,iAId,93194#1237119
Kazimierz

Reklamy

11 uwag do wpisu “Informacje gospodarcze

 1. Życzenia 2013

  Jeśli Święta się zbliżają,

  – a tu smutki troski mają.

  Jakie wtedy dać życzenia,

  – gdy nie widać poprawienia?

  Święta mają być nadzieją,

  – choć nie wszyscy się dziś śmieją.

  Wiele domów dziś bieduje,

  – wielu marznie i głoduje.

  Może wyjdźmy do głodnego,

  – chleba dajmy choć dla niego.

  Do wigilii nim siądziemy,

  – bezdomnego też przyjmiemy.

  I radujmy się nadzieją,

  – biedni kiedyś się zaśmieją.

  Byśmy także pamiętali,

  – że jesteśmy Wszyscy mali.

  Przed Jezusem gdy staniemy,

  – cóż my wtedy Mu powiemy.

  Jak się Święta też spędzało,

  – jeden wiele drugi mało?

  Gdy o Bogu też mówimy,

  – czy człowieka my widzimy.

  Spytać tutaj to nie błąd,

  – co też na to mówi Rząd ?

  Czym Słowianie zawinili,

  – że tak Polskę nam zniszczyli ?

  Gdzie nie wejdziesz, jakiej wioski,

  – wszędzie w domach smutki troski.

  Niech tu zstąpi Boży Duch,

  – niech się zacznie Nowy Ruch.

  Niechaj zstąpi Duch Miłości,

  – a z Nim także Duch Mądrości.

  Oba razem niech to sprawią,

  – że Ojczyznę nam naprawią.

  Miłość to jest Broń Skuteczna,

  – a z Rozumem też bezpieczna.

  A więc Święta przeżywajcie,

  – oraz mądrze rozmyślajcie.

  KYSY Trybun to Wam życzy,

  – i na Łaskę Nieba liczy.

  22 grudnia 2013

  Autor: Krzysztof Szczurko ps.,,KYSY”

  Zwany także ,,Trybun Ludowy”

  Dam Wam tajny numer który,

  – dzwoni wprost do mej komóry.

  A najlepiej jak się da,

  – dam Wam tajne tutaj dwa:

  781-096- 772 oraz:782-119-573 Oraz dam Wam i gotowy,

  – adres mój E-mailowy:

  kysyprzemysl@gmail.com

  Polubienie

 2. Paradoks 49/2013 (128)

  Szanowni Państwo!

  Pieniądze mają najczęściej ci, którzy usilnie o nie zabiegają. Podobnie sprawa ma się z rozwojem duchowo-intelektualnym. Wyższy stopień osiągają ludzie zainteresowani sprawami wykraczającymi poza zaspakajanie potrzeb fizjologicznych.

  Obydwie te grupy powinny i mają wpływ na resztę społeczeństwa. Jedni i drudzy mogą swoje doświadczenia przekazywać społeczeństwu, czyli bogaci powinni uczyć jak się bogacić, a mądrzy jak żyć mądrze. Paradoks polega na tym, że ci pierwsi wolą ogłupiać, bo głupich łatwiej łupić, a mądrym brak środków finansowych, żeby docierać do ogółu.

  Taki mały przykład. Ogłoszono konkurs na powieść kryminalną. Zważywszy na powiązania organizatorów z władzami, niezależny twórca nie ma tam czego szukać. Więcej, w tym wypadku paradoksalnie, zważywszy na brak powiązań autora z układem, im lepsza książka, tym mniejsze ma szanse.

  Tak właśnie działa układ mafijny w każdej dziedzinie.

  Pozdrawiam – i do następnej soboty!

  Małgorzata Todd

  http://www.mtodd.pl lub http://sklep.mtodd.pl

  P.S. 1) W każdej rodzinie znajdują się jakieś lemingi, ale na szczęście niekoniecznie muszą nim zostać dożywotnio. Pomóż swojemu bliskiemu lemingowi przejrzeć na oczy, podaruj mu na gwiazdkę „Domniemanie bezkarności”, cena promocyjna 18 zł, wysyłka w kraju (i ewentualnie dedykacja autorki) gratis. Wpłata na konto Nr: 50 1020 5558 1111 1115 9930 0019. Adres posiadacza konta to: Wydawnictwo TWINS; ul. Dymińska 6a/146; 01-519 Warszawa. Adres, na który książkę należy przesłać proszę podać na: mtodd@mtodd.pl

  Polubienie

 3. Wiara

  Szanowni Państwo!

  Wiara często jest mylona z łatwowiernością. Zdarzają się osoby, które w Boga nie wierzą, ale w partię rządzącą owszem i to niezależnie od tego ile kłamstw jej udowodniono.

  Podobno wszystkie największe religie świata biorą początek z tego samego źródła, a mianowicie ze strachu człowieka przed śmiercią, obiecując życie po śmierci w zamian za pewne wyrzeczenia już tu i teraz. Tezę tę trudno podważyć. Praktyki religijne wyznawcom innej religii często zdają się niedorzeczne i próbują „niewiernych” przekonać, lub zmusić do swojego punktu widzenia. Ideologia marksistowska chciała „wyzwolić” człowieka od „zabobonów” i przywrócić go racjonalizmowi. I co się stało? Ludzie, którym odebrano wiarę w Boga wcale nie przestali wierzyć, tylko zmienili obiekt kultu. Byli nawet tacy, którzy zaczęli modlić się do Stalina.

  Wiara jest człowiekowi potrzebna, jak tlen. Najpiękniejsze budowle powstały, żeby przypodobać się Bogu. A wśród zdegenerowanych narkomanów raczej ludzi pobożnych nie ma co szukać.

  Wolność wyboru jest dla tych, którzy takich wyborów chcą i potrafią dokonywać. „Nie ma większych niewolników od tych, którzy sądzą, że są wolni” (J. W. Goethe). Podobnie, ta najciemniejsza ciemnota nie ma pojęcia, że jest ciemnotą, dlatego obecny system edukacji niczego nie uczy, tylko ma utwierdza ciemnotę w przekonaniu o własnej wyższości.

  Pozdrawiam – i do następnej soboty!

  Małgorzata Todd

  P.S. 1) Cieszę się, że akcja uświadamianie lemingów przynosi rezultaty. Wiele osób podchwyciło pomysł obdarowywania (niekiedy anonimowo) znanych sobie lemingów „Domniemaniem bezkarności”. Koszt niewielki, to tylko 18 zł wraz z przesyłką pocztową. Dawniej książka była jednym z najczęstszych gwiazdkowych podarunków. W ramach promocji proponuję jeszcze powieść „Rok 2038” za 22 zł i zbiór opowiadań pt. „Ostatnia romantyczna przygoda” też za 22 zł z przesyłką gratis (w kraju). Wpłata na konto Nr: 50 1020 5558 1111 1115 9930 0019. Adres posiadacza konta to: Wydawnictwo TWINS; ul. Dymińska 6a/146; 01-519 Warszawa. Adres, na który książkę należy przesłać proszę podać na: mtodd@mtodd.pl

  Polubienie

 4. Żarty się skończyły

  Szanowni Państwo!

  Dawno temu, mój kuzyn jako początkujący majsterkowicz wsławił się pewnym wyczynem. Potrzebował kawałka blachy, wyciął ją więc z tego co wpadło mu w rękę. Pech chciał, że była to część gazowego palnika. Już nawet nie warto dodawać, że w tamtych czasach rzecz nie do nabycia, zresztą jak większość potrzebnych przedmiotów. Kuzyn został później całkiem dobrym dentystą, ale lekcji własnej niefrasobliwości nigdy nie zapomniał.

  Przypomniałam sobie tę historyjkę w związku z reorganizacją służby zdrowia na moim podwórku. Otóż szef podległych sobie przychodni wojskowych na terenie Warszawy postanowił zlikwidować tę przy ul. Krajewskiego. Powód? Za dobrze pracuje. Po jej likwidacji są szanse na to, że może część pacjentów przeniesie się do tej na ul. Andersa i w ten sposób uratuje placówkę, która sobie nie radzi.

  Podobieństwo obu sytuacji polega nie tylko na tym, że psuje się coś wartościowego, żeby naprawić coś bezwartościowego. Bohaterami obu opowieści są lekarze, z tym że w pierwszym wypadku był to przyszły lekarz i wyciągnął wnioski ze swojego błędu, w drugim odwrotnie.

  Zimny pot człowieka oblewa na myśl, że jego zdrowie może zależeć od kogoś rozumującego w ten sposób. Skończmy wreszcie z bandą nietykalnych kolesiów, bo jeśli ich nie odstawimy od koryta, to oni nas wykończą.

  Nabierzmy sił podczas świąt. Popławmy się znowu w luksusie zafundowanym nam przez władców stolicy. Jedyne co jest z roku na rok coraz ładniejsze, to oświetlenie Traktu Królewskiego w stolicy. Aż dziw bierze, że „prawdziwi artyści” jeszcze nie protestują.

  Wszystkim Państwu życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

  Pozdrawiam – i do następnej soboty!

  Polubienie

 5. A po ile ziemniaki w Polsce i czy to sa ziemniaki od polskiego chlopa ?

  Jak informacje gospodarcze w tym temacie ,to jeszcze zapytam :

  Czy na malych gospodarkach w Polsce ludzie jeszcze hoduja krowy i maja swoje mleko , można to mleko od nich indywidualnie kupic i za jaka cene,takze maslo,twarog ?

  Polubienie

 6. Jest początek lat 90-tych. Kaczyński
  rzuca hasło – Wałęsa na prezydenta!!! Zaraz po wyborze
  Wałęsy J.Kaczyński zostaje szefem Kancelarii .
  Zaczyna się krojenie tortu pełnego konfitur jakim
  był majątek RSW Ruch. Majątek liczony w setkach milionów
  złotych. Dzięki wrodzonym talentom odziedziczonym po przodkach
  spod Odessy do robienia geszeftów, z tortu zwanego RSW Ruch
  Kaczyńscy wykroili dla siebie całkiem pokaźny kawałek w postaci
  nieruchomości w Warszawie po tym kombinacie prasowym.
  Ale i tego było za mało dla geszefciarzy i zaczynaja robic
  interesy z Art B, włącznie z korzystaniem z oscylatora. Za
  korzyści uzyskane z tego przekrętu trzeba było potem odwdzięczyc
  się braciom w wierze, Bagsikowi i Gąsiorowskiemu, ostrzegając
  ich przed planowanym zatrzymaniem, co umożliwiło ucieczkę
  Gąsiorowskiego i Bagsika do Izraela. Ech, to były piękne czasy,
  zwłaszcza dla tych co w domu mają menorę.
  Obecnie majątek w dyspozycji Kaczyńskiego podliczono na
  ponad 1 mld zł, co zostało oficjalnie ujawnione podczas
  konferencji prasowej .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s