Rosyjskie media o sytuacji na Ukrainie


Rosyjskie media szeroko relacjonują wydarzenia na Ukrainie, uwypuklając rolę nacjonalistów na Majdanie. Telewizja NTW wczoraj późnym wieczorem wyemitowała film „Spadkobiercy Bandery”, w którym jednoznacznie zasugerowano, że protesty na Majdanie zostały opłacone przez USA.

Sytuacja na Ukrainie nadal jest gorąca

 

„Pokojowy protest pod hasłami eurointegracji w Kijowie przekształcił się w zaciętą walkę, którą dowodzi bojowe skrzydło Majdanu. To młodzi ludzie w maskach i kaskach, dla których jedynym autorytetem jest Stiepan Bandera, niemiecki agent, terrorysta i prowokator” – przekonują autorzy filmu.

„To właśnie banderowcy w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej rozpętali masowy terror wobec Rosjan, Polaków, Żydów i własnego narodu. Wyrzynali całe wsie” – przypomina NTW, znana z produkcji dokumentów o charakterze demaskatorskim.W filmie pokazano, jak demonstranci w Kijowie atakują milicjantów. Dziennikarze przeko

nują, że protest na Majdanie został zainspirowany i jest opłacany przez USA. Uwypuklają rolę bojówek skrajnych nacjonalistów z Prawego Sektora, zastanawiając się, czym zakończy się „rozpalanie nienawiści” wobec Rosji w kraju, gdzie połowa ludności mówi po rosyjsku.

Pojawiają się kadry z innych regionów Ukrainy, m.in. z Krymu, Charkowa, gdzie dochodzi do protestów ludzi przeciwnych Majdanowi. Cytowane są wypowiedzi miejscowych deputowanych, którzy przekonują, że w przypadku przejęcia władzy przez nacjonalistów, nie będą chcieli żyć z nimi w jednym państwie.

Pokazano także kadry z obwodu wołyńskiego, gdzie miejscowy gubernator został pobity, wywleczony na plac i przykuty tam kajdankami przez zwolenników Euromajdanu.

„Zachodnia i południowo-wschodnia Ukraina zbyt się różnią i to największe zagrożenie dla przyszłości kraju w przypadku, gdy do władzy dojdą nacjonaliści-banderowcy” – przekonuje NTW.

Problem liderów opozycji?

Obszerne reportaże z Kijowa zamieszcza także wysokonakładowa „Komsomolska Prawda”. „Na Ukrainie rozpoczęła się wojna domowa” – nie mają wątpliwości dziennikarze.

Reporterzy podkreślają, że wczoraj rano, podczas eskalacji przemocy, na Majdanie nie było „ani boksera Kliczki, ani inteligenta Jaceniuka, ani nacjonalisty Tiahnyboka”.

„Być może »liderzy opozycji« prowadzili gdzieś z wysokości gabinetów jakieś ważne rozmowy, »powstrzymywali rozlew krwi«. Tak czy inaczej krwawy czwartek ostatecznie zniszczył ostatki ich autorytetu. Jedno można powiedzieć z całą pewnością – dla obecnego Majdanu oni nie są już liderami” – przekonują.

Nagranie zamieszek na Ukrainie z lotu ptaka – Telewizja CNN dotarła do nagrania wykonanego przez bezzałogowy samolot przelatujący nad kijowskim Majdanem. Z zupełnie innej perspektywy widać skalę protestów i zniszczeń w ukraińskiej stolicy. (RC) – CNN

Ob­szer­nie o kon­flik­cie pisze rów­nież rzą­do­wa „Ros­sij­ska Ga­zie­ta”.

 

„Za­chod­nie po­śred­nic­two na Ukra­inie jesz­cze sil­niej za­ci­ska węzeł kon­flik­tu” – oce­nia, ko­men­tu­jąc me­dia­cję pro­wa­dzo­ną w Ki­jo­wie przez sze­fów dy­plo­ma­cji Nie­miec, Fran­cji i Pol­ski.

„Nie ba­cząc na śmierć ludzi w cza­sie roz­ru­chów w Ki­jo­wie, za­chod­ni po­li­ty­cy od­ma­wia­ją uzna­nia winy ukra­iń­skiej opo­zy­cji za wzno­wie­nie kon­flik­tu. Wbrew udo­ku­men­to­wa­nym fo­to­gra­ficz­nie fak­tom, świa­dec­twom świad­ków i zwy­kłe­mu zdro­we­mu roz­sąd­ko­wi, od­po­wie­dzial­no­ścią za prze­moc obar­cza­ją tylko ukra­iń­skie wła­dze” – in­for­mu­je „Ros­sij­ska­ja Ga­zie­ta”.

We­dług niej „ob­ser­wu­je­my to, co pre­cy­zyj­nie okre­ślił mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych (Rosji) Sier­giej Ław­row, gdy we­zwał eu­ro­pej­skich part­ne­rów Mo­skwy, by „po­sta­wi­li in­te­re­sy na­ro­du Ukra­iny wyżej od wła­snych za­my­słów geo­po­li­tycz­nych”.

Dzien­nik za­uwa­ża, iż „w Bia­łym Domu nie ukry­wa się, że trwa­ją­ce od mie­sią­ca za­kro­jo­ne na dużą skalę po­śred­nic­two ame­ry­kań­skich i eu­ro­pej­skich urzęd­ni­ków było w osta­tecz­nym ra­chun­ku ukie­run­ko­wa­ne na zmia­nę pra­wo­wi­tej wła­dzy Ukra­iny”.

„Nawet dzi­siaj, gdy po­la­ła się krew funk­cjo­na­riu­szy or­ga­nów ochro­ny prawa »mi­sjo­na­rze« z Za­cho­du wciąż twier­dzą, że na Maj­da­nie miały miej­sce »po­ko­jo­we pro­te­sty«” – pisze „Ros­sij­ska­ja Ga­zie­ta”.

W oce­nie dzien­ni­ka „ukra­iń­skim wła­dzom za­pro­po­no­wa­no, by ska­pi­tu­lo­wa­ły przed kil­ko­ma ty­sią­ca­mi uzbro­jo­nych bo­jów­ka­rzy, któ­rzy przy­je­cha­li do Ki­jo­wa z za­chod­nich re­gio­nów Ukra­iny”.

„Jed­nak, czy wschód i po­łu­dnie pań­stwa po­go­dzą się z takim si­ło­wym prze­ję­ciem wła­dzy? A może za­chod­ni po­śred­ni­cy nie ro­zu­mie­ją, że za­pro­po­no­wa­na przez nich »po­ko­jo­wa droga« da im­puls kon­flik­to­wi we­wnętrz­ne­mu na Ukra­inie i roz­pa­do­wi kraju?” – pyta „Ros­sij­ska­ja Ga­zie­ta”.

„Wielka wojna kontynentów”

Z kolei ga­ze­ta „Wzgl­jad” za­miesz­cza wy­wiad ze zna­nym ro­syj­skim po­li­to­lo­giem Alek­san­drem Du­gi­nem, który prze­ko­nu­je, że to Ame­ry­ka­nie są od­po­wie­dzial­ni za ra­dy­ka­li­za­cję wy­da­rzeń na Ukra­inie. – Oni idą na za­in­sta­lo­wa­nie tam na­cjo­na­li­stycz­nej, fa­szy­stow­skiej dyk­ta­tu­ry – twier­dzi.

– Jeśli ten sce­na­riusz nie przej­dzie, to za­cznie się roz­pad Ukra­iny, w który wcią­gnię­ta zo­sta­nie Rosja – do­da­je.

Dugin uważa, że jeśli ziści się pierw­szy sce­na­riusz, to od Rosji za­żą­da się na­tych­miast wy­pro­wa­dze­nia floty czar­no­mor­skiej z Se­wa­sto­po­la. Re­ali­za­cja dru­gie­go sce­na­riu­sza ozna­cza grzęź­nię­cie w „ukra­iń­skim cha­osie”.

– Oba sce­na­riu­sze są dla nas ne­ga­tyw­ne. Na­rzu­ca­ją je nam – pod­kre­śla.

Dugin pa­trzy na kon­flikt nie jak na walkę Ukra­iń­ców o wol­ność, lecz jako star­cie „jed­no­bie­gu­no­we­go świa­ta, któ­re­go uoso­bie­niem jest ame­ry­kań­ska he­ge­mo­nia”, z Rosją, która uosa­bia chęć stwo­rze­nia świa­ta wie­lo­bie­gu­no­we­go”. – Ukra­iń­cy są w niej pion­ka­mi – pod­kre­śla.

Dugin za­zna­cza, że „Ame­ry­ka­nom pod wzglę­dem eko­no­micz­nym Ukra­ina jest nie­po­trzeb­na, Eu­ro­pa rów­nież nie za­mie­rza jej brać”.

Jego zda­niem mamy do czy­nie­nia z „wiel­ką wojną kon­ty­nen­tów”: Eu­ro­azji, którą re­pre­zen­tu­je Rosja i świa­ta atlan­tyc­kie­go, na czele któ­re­go stoją USA.

– Ame­ry­ka wal­czy o to, aby mieć prawo do nie­ogra­ni­czo­nej wła­dzy nad świa­tem; Rosja razem z in­ny­mi kra­ja­mi wal­czy o ogra­ni­cze­nie tego prawa. Eu­ro­pa pró­bu­je się wy­rwać spod ame­ry­kań­skie­go buta, ale to bar­dzo trud­ny pro­ces – wska­zu­je.

Epicentrum krwawej smuty

Na ła­mach pań­stwo­wej agen­cji RIA No­wo­sti sy­tu­ację ko­men­tu­je rów­nież znany pu­bli­cy­sta Mi­cha­ił Ro­stow­ski. „Wśród głów­nych sił w star­ciach na Ukra­inie nie ma ra­czej „go­łąb­ków”. Są same „sępy” Je­dy­ny ro­dzaj „go­łąb­ków”, które obec­nie są na Ukra­inie, to w mojej opi­nii zwy­kli oby­wa­te­le, któ­rzy wbrew swo­jej woli zna­leź­li się w epi­cen­trum krwa­wej smuty. Za­chod­nie sto­li­ce po­strze­ga­ją tę sy­tu­ację jed­nak zu­peł­nie ina­czej: ab­so­lut­nie czar­ne prze­ciw ab­so­lut­nie bia­łe­mu” – prze­ko­nu­je.

„Od­waż­ni i za­sad­ni­czy opo­zy­cjo­ni­ści prze­ciw prze­gni­łym słu­gu­som re­żi­mu dyk­ta­tor­skie­go. Wy­obraź­my sobie scenę. Idziesz spo­koj­nie ulicą. Nagle zza rogu wy­la­tu­je agre­syw­ny chło­pa­czek i z ca­łych sił bije cię pałką po gło­wie. Nie masz ocho­ty uda­wać się na tam­ten świat, więc da­jesz chło­pacz­ko­wi na­ucz­kę. Ale zza rogu wy­pa­da jesz­cze jedna po­stać: Przed­sta­wi­ciel To­wa­rzy­stwa Obroń­ców Mo­ral­no­ści. I nagle sły­szysz jego gniew­ny głos: »Nie waż się bić przed­sta­wi­cie­la spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go. Masz obo­wią­zek pro­wa­dzić z nim roz­mo­wy o po­ko­jo­wym roz­wią­za­niu kon­flik­tu. W prze­ciw­nym wy­pad­ku wpro­wa­dzę prze­ciw­ko Tobie sank­cje!« Ab­surd i fan­ta­sma­go­ria? Nie, to tylko ale­go­rycz­ny opis obec­ne­go za­chod­nie­go kursu w sto­sun­ku do Ukra­iny. Mam wra­że­nie, że za­chod­nia dy­plo­ma­cja zu­peł­nie za­tra­ci­ła nawyk kry­tycz­nej ana­li­zy” – prze­ko­nu­je.

(PG,RC)

 

za:http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosyjskie-media-o-sytuacji-na-ukrainie/f68ek

 

Reklamy

11 uwag do wpisu “Rosyjskie media o sytuacji na Ukrainie

 1. Mam wra­że­nie, że za­chod­nia dy­plo­ma­cja zu­peł­nie za­tra­ci­ła nawyk kry­tycz­nej ana­li­zy” – prze­ko­nu­je…..
  —————
  Nic podobnego.
  Zachodnia dyplomacja analizuje jedynie pod kątem własnych zdobyczy, podobnie jak krokodyl wciągający antylopę w nurty rzeki.
  Dugin właściwie ocenia sytuację i może dla tego nie jest już doradcą Putina
  Ponoć Amerykanie wydali 10 mld na wyrwanie Ukrainy z rąk Kremla
  Rosja Putina wydała 50 mld na tory saneczkowe, kolejki linowe i nowe kibelki w podwójnych wc-tach by turyści zachodni mieli z czego pokpiwać.
  Niektórzy politycy zupełnie zatracili nawyk krytycznej analizy poczynań swoich zachodnich przyjaciół i partniorów i ich dążenia do światowej hegemoni.

  Polubienie

 2. Warto poczytać na you tubie komentarze pod filmem
  (nie bardzo słyszę co faktycznie Sikorski powiedział, czy aby to co pisze pod filmem)

  Polubienie

 3. Panie Tadeuszu,
  ale czy możemy przyjąć, że Rosja, która włożyła tyle wysiłku politycznego, finansowego i w pewnym sensie wojskowego, żeby nie dopuścić syjonistów do opanowania Iranu i Syrii, oddaje bez mrugnięcia żydowskim barbarzyńcom Ukrainę leżącą tuż obok własnej granicy?
  Przecież gdyby USA rzeczywiście wygrało ten konflikt, to Janukowycza już by nie było na stanowisku, Żyd przejąłby całą władzę. A jeśli Janukowycz nadal pozostaje prezydentem, to oznacza, że istnieją na Ukrainie (no i chyba poza nią, mam na myśli Rosję) poważne siły, które go wspierają, z którymi syjonistyczny Żyd musi się liczyć.
  Wybory na Ukrainie miały się odbyć w 2015r., wedle propozycji Janukowycza przyspieszono je o ok. pół roku. Porozumienie, które żydo-media oceniają jako sukces żydo-systemu Zachodu, w którym syjonistyczni ministrowie Francji, NRF i III RP brali udział, otwiera Janukowyczowi drogę do pacyfikacji Majdanu, jeśli ten bałagan będzie trwał nadal, a w każdym razie do stwierdzenia, że tzw. opozycja nie dotrzymuje porozumień. Janukowycz zyskał także czas do grudnia 2014.
  W tej chwili nie jasne jest tylko dla mnie wstrzymanie emisji ukraińskich obligacji na 2 mld $, które Rosja miała wykupić za 15 mld $. Ale być może chodzi tutaj o zamianę waluty na obligacjach z $ USA na np. na € UE lub może na chińskiego yuana – ?

  W każdym razie, jak mawiał nasz Kazimierz Górski, „do puki piłka w grze, wszystko jest możliwe„. Powiedziałbym jeszcze tak: w tej chwili wynik meczu Żydy – siły pro rosyjskie wynosi 1 : 1 ze wskazaniem na Rosję.

  Polubienie

 4. Jest jeszcze wschodnia i południowa Ukraina która nie wiadomo jak się zachowa, a rządów neobanderowców, zadymiarzy, bojówkarzy i innego prozachodniego gówna raczej nie będą tolerowali.
  Ukrainie teraz potrzebny jest zwyczajnie bunt wojska, sił bezpieczeństwa, milicji i innych resortów siłowych, być może wspartych siłami rosyjskiego specnazu które przejmą władzę drogą wojskowego zamachu stanu i posprzątają to gówno raz na zawsze, bo już mi się rzygać chce od tych tandetnych kolorowych żydo-rewolucji. W Wenezueli i Tajlandii też zamieszki, zapewne animatorzy, kontrolerzy i zródła finansowania te same.

  Polubienie

 5. Jak powiedział |Janukowycz konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jego państwa.
  Wynika z tego, że nie dopełniając tego obowiązku doprowadził do śmierci kilkudziesięciu jego obywateli.
  Każdy następny prezydent może to wykorzystać do oskarżenia, skazania i rozstrzelania Janukowycza.
  Ja oceniam, że Rosja tragocznie przegrywa w Syrii, w mniejszym stopniu w Iraku (tu zabrakło jej odwagi by nie ulegać presji USA i dostarczyć zakupiony przez Iran sprzęt (wyrzutnie S-300) i przegrywa na całego ( jak na razie) na Ukrainie. Porażka a raczej klęska na Ukrainie otworzy drogę do zainicjowania jewromajdanu pod murami Kremla już przy najbliższych zwycięskich dla Putina wyborach. Z pewnością Putin spacyfikuje ten kremlowski majdan najpóźniej w ciągu trzech dni, ale Rosja już w żadnym razie nie będzie tą jaka by była z Ukrainą.
  Rosja ma możliwości i świetna okazję do opanowania Ukrainy, odsunięcia Janukowycza i włączenia jej w granice Rosji, ale jeśli przy takiej samej okazji nie odważyła się zrobić tego z małą Gruzją to i nie zrobi tego z dużą Ukrainą. Na to w mojej ocenie Putin jest za mały. Na to trzeba by Aleksandra Newskiego, Iwana Groźnego, albo Piotra I, no może Łukaszenki.
  Po porażce w Afganistanie Rosja cały czas się cofa, można by rzec cofa się od klęski do klęski, czasami jedynie nieco zwalnia w tym odwrocie. A Ameryka naciera, tam gdzie jej nie wychodzi, demoluje, porzuca bałagan i idzie dalej .

  Polubienie

 6. przemex
  Ukrainie teraz potrzebny jest zwyczajnie bunt wojska, sił bezpieczeństwa, milicji i innych resortów siłowych
  ——–
  dokładnie tego potrzebuje, potrzebuje kogoś z jajami by to przeprowadzić.
  Ale jak na razie tego kogoś nie ma i być może nie będzie.
  Przyjrzyjmy się tym z prawego sektora na majdanie, tam może być ktoś mocny i niekoniecznie powiązany z zachodem jak Klichko

  Polubienie

 7. Re Adm,

  A ja pozwolę sobie mieć odmienne zdanie.
  Uważam, że Rosja tę „partię politycznych szachów” rozgrywa po mistrzowsku… zresztą zgodnie z wiekową już tradycją.
  To USrael, perfidnie pauperyzując swoich tzw. „sojuszników”, takich choćby jak Polska, właściwie powtarza tylko błędy Hitlera.
  A w przypadku agresji na Rosję, siłą rzeczy, wcześniej czy później doprowadzi do powstania na własnych tyłach, silnych „ruchów oporu”…
  i kto wie, czy wtedy nie finansowanych właśnie przez Rosję

  Polubienie

 8. Jak na Ukrainie wybuchnie chaos nie do ogarnięcia nawet przez liderów żydo-opozycji to być może któryś z wojskowych z jajami się końcu zdecyduje i zrobi być może prosząc o pomoc Rosję porządek z tym żydo-gównem. Jesli chodzi o Rosję to dziwię się jeszcze że Putin nie zakręcił kurków z gazem, nie musi straszyć od razu bronią atomową ale zakręcenie kurków z gazem na zachodnią Europę mogło by skutecznie ostudzić zapędy co poniektórych spedalizowanych eurosodomitów z Brukseli, Paryża, Berlina czy Warszawy.

  Polubienie

 9. Można też przyjąć taki scenariusz że Janukowycz kiedy doszedł do porozumienia z opozycją liczy na to że majdan się rozejdzie, w co bardzo wątpię, wtedy liderzy żydo-opozycji sami poproszą rząd o interwencję i siłowe rozpędzenie i rozbrojenie majdanu, a wtedy ci „liderzy” się zwyczajnie skompromitują w oczach narodu ukraińskiego ale też sami pozbawią się karty przetargowej w postaci euromajdanowych zadymiarzy i bojówkarzy wymuszających na władzy ustępstwa a szybkie zorganizowanie drugiego majdanu nie będzie raczej możliwe. Wtedy Janukowycz może się wycofać z tego „porozumienia”, „liderzy opozycji” mu gówno zrobią bo nie będzie już eurozadymiarzy, którymi bedą mogli się zasłonić, a potem Janukowycz może im zaproponować propozycję nie do odrzucenia albo spieprzacie z kraju albo lądujecie w kiciu i pozamiatane.

  Polubienie

 10. I zastanawiają mnie te rzekome ucieczki oligarchów z Ukrainy na zachód, jeżeli jest to prawda to moim zdaniem jest to na rękę władzom Ukrainy, pośrednio dzięki eurozadymiarzom pozbędą się żydostwa z gospodarki. Po wszystkim można im zakazać wjazdu na Ukrainę i posprzątane.

  Polubienie

 11. Walka zła ze złem to jest ZAKONU SIŁY z ZAKONEM SPEKULACJI z pewnością może niepokoić,ale też walczące strony mają swoich „kiboli”.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s