Partie a Konstytucja III RP 07


AUDYCJA VII

GŁÓWNE USTAWY OKOŁOKONSTYTUCYJNE

Jak wcześniej mówiliśmy tekst Konstytucji rozszerzają ustawy, które ujmują problemy bardziej szczegółowo. Waga takich ustaw jest konstytucyjna, ale trzy są jakby wiodące. Ustawa o „Wykonywaniu mandatu poselskiego”, „Ustawa o Partiach” i „Kodeks Wyborczy” czyli Ordynacja Wyborcza. Ilustrują one jeszcze bardziej wyraźnie totalitaryzm partyjnych działań. Wszystkich obecnych partii bez wyjątku. Konstytucję każdy obywatel niby powinien znać, ale bez tych trzech ustaw wiedza jest zdecydowanie nie pełna.

I. USTAWA WYPEŁNIANIE MANDATU POSŁA

Uzupełnienie Konstytucji, uchwalone jeszcze przed jej wprowadzeniem w 1997r. skorygowane później w 2011 r. pod nazwą: USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA, a jej zaistnienie uzasadnia Art. 106. „konstytucji” Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków poselskich oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu określa ustawa. 

O ile o posłach i senatorach w Konstytucji mamy ledwie 7 artykułów, właśnie z odsyłaczami do uzupełniających je ustaw to ustawa o wypełnianiu mandatu posiada tych artykułów 57 i prawie stu osiemdziesięciu punktach uszczegóławiających artykuły.

Rozdział I ustawy PRZEPISY OGÓLNE (przepraszam za skrót) „mandatowej” zawiera 7 artykułów powtarzających w większości tekst Konstytucji np. łącznie z tekstem roty ślubowania. Ujętych w 11 punktach. Ale warto zwrócić uwagę na następujące fragmenty:

Art. 1. 2. Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani. I pytamy o dwuznaczność: co oznacza sformułowanie „powinni”, a co np. „mają obowiązek”? Nie mówiąc, już o tym, że w Konstytucji sprawa informowania wyborców w ogóle nie została ujęta. Znam wypadek „wielkiego” posła, który wydawał swój biuletyn, ale nie jako informację o wykonywaniu mandatu, tylko foto kronikę bywania w terenie, „wśród ludu” wraz z nauczaniem jak ludek ma myśleć. Oczywiście biuletyn za nasze pieniądze. Ciekawi mnie, czy ktoś może podać fakt rozliczania się posła z wyborcami z pracy, za którą pbiera pensję? Np. procentową obecność na plenarnych posiedzeniach, komisjach, konkretny osobisty udział w opracowywaniu ustaw (a nie dyskutowaniu nad rządowym projektem), ilość zgłoszonych „interpelacji”, ilość i rodzaj wizyt w terenowym biurze i udzielonych porad, pomocy wyborcomi i tym podobne. Możemy to rozliczenie rozbudować jeszcze bardziej. Poseł łaski nie robi rozliczając się z pobieranego wynagrodzenia za pracę prawda? Ale problem totalitaryzmu jest oczywisty. I kolejne fragmenty ustawy:

Art. 5. Tryb rozpatrywania spraw posłów lub senatorów niewykonujących obowiązków poselskich lub senatorskich, jak również zasady odpowiedzialności regulaminowej posłów lub senatorów określają regulaminy Sejmu lub Senatu. 

Oto przykład przesuwania odpowiedzialności do określania przez coraz to niższe ustawowo uregulowania. Proszę sobie uświadomić, że każda ustawa nie ma rangi Konstytucji, bowiem podlega zaskarżeniu, a regulaminy nie mają rangi ustawy w ogóle i są regulacją organizacyjno wewnętrzną. A ponadto koniecznie trzeba mieć świadomość, że ustawy, a szczególnie regulaminy, są uchwalane przez posłów dla nich samych. I poniżej taki przykład;

Art. 5a. Poseł lub senator w czasie pozbawienia wolności nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy. To oznacza, że można mieć status posła odsiadując karę w więzieniu nie tracąc mandatu. Przecież określenie „pozbawienie wolności” wskazuje na „status ukaranego”. No więc kogo możemy mieć jako reprezentanta Narodu? O tym następny:

Rozdział II IMMUNITET PARLAMENTARNY– określenie po raz pierwszy użyte tyle, że nie w tekście Konstytucji. W ustawie do uchwalenia przez partyjnych ustawodawców jest miejsce cichutkie, nie „drażniące”. Zacytuję określenia rodzajów działań poselskich.

Art. 6. 2. Działalność, o której mowa w ust.1 obejmuje zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych, a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu. Proszę zwrócić uwagę na zakończenie treści tego punktu:„ a także inną działalność..”. Wszystko można tu zmieścić. 3. poseł lub senator ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną lub finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w regulaminach Sejmu lub Senatu. I znów ranga tylko regulaminu.

Rozdział II obejmuje 13 artykułów, w których jest przeszło 50 punktów. Omawiają one wszelkie procedury dotyczące pociągania posłów do odpowiedzialności za wykroczenia i uchybienia karne. Omawianie tego rozdziału chciałbym ograniczyć do uwagi. Proszę koniecznie przeczytać tę ustawę i ten rozdział szczególnie. Po przeczytaniu proszę zapytać samych siebie, czy zwykły obywatel też może korzystać z takich procedur, kombinacji i kruczków „pseudo prawniczych” jakie może wykorzystywać oskarżony poseł. Cały Sejm zajmuje się sprawą, wyręczając organy publiczne śledcze, dokonując oceny czynów, nie wyrażając zgody na pociąganie posła do odpowiedzialności, zakazując zatrzymania posła, a jeśli już to nastąpi, Marszałek Sejmu natychmiast zwalnia posła z aresztu. A przecież poseł to też obywatel mający szanować prawo, a że o wysokiej randze społecznej? Tym bardziej zatem powinien być potraktowany surowiej, aniżeli zwykły obywatel. Przecież swoim złym postępowaniem hańbi Parlament, a tym samym Kraj i Naród. Ale to posłowie, jako spec-klasa tak sobie to uchwalili.

Rozdział III w sześciu artykułach i ponad 20 punktach, dopiero zajmuje się „PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI POSŁÓW …”. I oczywiście szczegóły tych działań określa regulamin Sejmu czyli niższa ranga prawna. Nie omawiając szczegółowo treści tych artykułów poseł ma prawo uzyskiwać wszelkie informacje od wszelkich organów i wszyscy mają obowiązek takich informacji udzielać. Szkoda, że nie przekazywać ich nam, wyborcom, żebyśmy wiedzieli co się dzieje. W kolejnym artykule opłacamy partiom biura ich klubów, zatrudniających pracowników nazywa się to klubem poselskim przecież, jak wiemy składającym się z kierownictw partii. Oto Art.18. 1. Do obsługi swojej działalności parlamentarnej kluby i koła…. mogą tworzyć biura klubów i kół, 2. Kluby i koła otrzymują środki finansowe na pokrycie kosztów swojej działalności, na pokrycie kosztów działalności biur, klubów i kół,.. 3. Przewodniczący klubu lub koła może zatrudniać w biurze pracowników… I dalej wyliczanka uposażeń, premii, spraw socjalnych pracowników. Czyli opłacanie dodatkowe z budżetu działalności partii. Kolejne zakamuflowane zawłaszczanie kasy.

Rozdział IV INNE PRAWA I OBOWIĄZKI sześć artykułów i 28 punktów właśnie ogranicza dostęp posła do informacji niejawnych i obowiązku zachowania tajemnic prawnie chronionych. Z to Art. 20. 1. Poseł lub senator ma prawo podjąć interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwie państwowym i td. … dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców…., jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania. Wręcz pełna pomoc biednym wyborcom. Mamy tysiące skrzywdzonych, którym nikt nie pomógł i nie zamierza. Może poprośmy partyjnych, żeby się pochwalili na podsumowanie kadencji, co w tym zakresie każda partia zrobiła.

Natomiast Art. 21. 1. Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej, wzrusza gotowością poselską brania pod uwagę postulatów i wniosków wyborców. Wracamy do wyżej wykazanej dwuznaczności z Art. 1 „biorą pod uwagę”, czy „mają obowiązek” je brać”? Szkoda słów. A do końca tego rozdziału szczegółowe ustalenia dotyczące wypłacanego posłom ryczałtu na prowadzenie biur ale, „w wybranym okręgu”. Czyli mamy iluś posłów w okręgu, ale którymi wyborcami mają się zajmować decydują wg uznania. No bo mamy bowiem problem. Kilkunastu posłów reprezentuje w okręgu różne partie, więc jak rozdzielić opiekę nad wszystkimi wyborcami w okręgu? Działać na konto innej partii? To najwyżej działać tam gdzie akurat było najwięcej głosów w okręgu na swoją partię. Czyli interes partii jest najważniejszy. Przecież wybieramy nie przedstawiciela, tylko partię czyli pilnującą swego interesu klikę, a nie twarze odpowiedzialne przed konkretnymi wyborcami.

Rozdział V WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU zawiera 28 artykułów i rozwinięcie w ponad 70 punktach. Art. 25. 1. Posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia Sejmu lub Senatu, przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie, zwane dalej „uposażeniem”, wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu. Na prośbę posła może on otrzymać uposażenie równolegle z otrzymywaniem emerytury, czy prowadzonej działalności gospodarczej. A posłowie, którzy otrzymują emeryturę funkcjonariuszy różnych służb uposażenie poselskie otrzymują bezwarunkowo. Ciekawe zwłaszcza przy emeryturze specsłużby w wieku np. 40 lat?

Ale proszę Państwa uwaga, uwaga? Art. 28. 1. Okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy. Czyli używane przez nas w poprzednich audycjach określenie traktujące Posłów jako zwyczajnych pracowników, których obowiązuje Kodeks Pracy, jak każdego z nas, nareszcie znajduje podstawę no, nie w Konstytucji, ale ustawie okołokonstytucyjnej pierwszej rangi. Co za ulga. W tym rozdziale szeroko i szczegółowo omawiane są wszelkie pracownicze prawa do świadczeń, premii, chorobowego, urlopów tylko nie wymagania. Koniecznie przeczytać. W art. 35a omawiającym konieczność podawania przez posła wszelkich informacji majątkowych i zarobkowych w „rejestrze”– z zachowaniem reguły zawartej w punkcie 5. Przy podawaniu informacji poseł i senator są obowiązani zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą. Jak np. poseł Hofman.

Dziękuję za spotkanie i do wysłuchania omówienia ustawy o działalności Partii.

Kodeks wyborczy

http://pkw.gov.pl/gallery/22/54/43/225443/Kodeks_wyborczy_-_druk.pdf

komandoraugust@gmail.com

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Partie a Konstytucja III RP 07

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s