Partie a Konstytucja III RP 09


AUDYCJA IX

GŁÓWNE USTAWY OKOŁOKONSTYTUCYJNE

III. USTAWA KODEKS WYBORCZY aktualnie obowiązująca po zmianach.

Pierwotnie było to kilka oddzielnych tekstów Ordynacji Wyborczej ujętych teraz w jeden dokument ustawowy:

Kodeks Wyborczy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. X działów, ponad 500 artykułów i ok. 200 stron. Powodzenia w czytaniu, zapewniam że przeczytałem. Obiektywnie: treść dotyczy w większości spraw technicznych oraz ideologicznych. Autorzy „przeróbki tekstu” mogą się w zasadzie zająć ideologią, bo spraw technicznych nie da się wykluczyć i generalnie są ujęte konkretnie. Nas interesują jedynie ustalenia tworzące nasz polityczny system. Ta ustawa „załatwia nam” codzienne funkcjonowanie naszego Państwa. W jaki sposób wybieramy Parlament, posłów, samorządy z ich administracją, Rząd z administracją centralną takie życie. Co cztery lata „fundujemy sobie” tę rozrywkę, idąc dobrowolnie do wyborów z wiarą na lepsze. Pamiętajmy stale, że za nasze własne pieniądze. Ponad 50% obywateli już dobrze wie, że ten obecny system niczego na lepsze nie zmieni i nie idzie do wyborów. Tylko nie myśli, że nie oddając głosów dokonuje akceptacji tego, co mniejszość „odgłosuje”. Taki jest mechanizm wyborów. Ale bierzmy się za temat.

Dział I Zasady ogólne Art. 1 (skrót) Kodeks Wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: do Sejmu, Senatu, na Prezydenta RP; do Parlamentu Euro.; do samorządu terytorialnego; na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dodajmy, że określa również wybory w referendach lokalnych i krajowym. W kolejnych rozdziałach zawarte są wszelkie organizacyjno-prawne zasady przygotowania wyborów, list, lokali wyborczych, głosowań za granicą, korespondencyjnie i tp. oraz pracy komisji obwodowych, w których wszyscy głosujemy.

I dochodzimy do momentu opisywanego wielokrotnie, mianowicie nie ważne kto, jak głosuje, ważne kto liczy głosy. Rozdział 9 Ustalanie wyników głosowania w obwodzie określa formalnie kto liczy. Art. 69. § 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie. Ale Art. 70. § 3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach. Zatem nie powinno być możliwości „dodawania i odejmowania” kart głosowań znajdujących się w zapieczętowanej urnie. Po otwarciu urny liczy się karty ważne, nieważne i odrzuca podarte. Jakim prawem wyrzuca się karty świadomie podarte przez wyborcę, nie ujmując tego w protokole? Przecież wziął udział w głosowaniu, choć taki głos do nikogo z kandydatów nie jest doliczany. Jest to naruszenie praw obywatelskich. I zatajenie faktu ilości protestujących w tej formie. Uwaga dla gniewnych: lepiej wrzucić kartę nieważną będzie uwzględniona w ilości niż podartą. Czyli mamy już pierwszą okazję do podarcia „niechcący” części kart wyjętych z urny i oficjalnego ich upłynnienia, nie muszą być liczone. Wskazówka dla mężów zaufania bezwzględnego patrzenia na ręce liczących, żeby wszystkie karty bez względu na ich rodzaj zostały skrupulatnie pliczone. I to mężowie zaufania powinni dane mieć odnotowane dla siebie i dokładnie dopilnować wykonania Art. 75. § 6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole. Powyższa działalność jest bardzo ważna dla ustalenia udziału obywateli w wyborach bowiem Art. 74. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym obwodzie, podaje w ten sposób, naruszając prawa obywatelskie i karne, nie prawdziwą ilość uczestniczących w wyborach. Oczywiste jest, że oddający głosy nieważne, czy przedarte np. na znak protestu, też w wyborach uczestniczyli, więc wg jakiego prawa „wyparowali” z obliczeń?

Pamiętajmy że Komisja Wyborcza łaski nie robi i Art. 76. § 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności arytmetycznych danych w protokole obwodowa komisja wyborcza obowiązana jest ją wyjaśnić i odpowiednio poprawić oraz podać do publicznej wiadomości. A więc bezwzględna konieczność pilnowanie komisji. Po zakończeniu wyborów protokoły zatwierdzone wędrują „drogą służbową” w górę do Państwowej Komisji Wyborczej. Jak komuś z wyborców będących na liście wyborczej coś się nie podoba, może protestować, zajmie się tym odnośny sąd.

Kolejny rozdział I-go działu dotyczy tworzenia Komitetów wyborczych i już jesteśmy przy swoich problemach. Mianowicie do zajmowania się dwoma grupami wyborców: iluś tam tysięczną spec-klasą wyborców partyjnych i milionami wyborców zwykłych obywateli. Art. 84. § 1.Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługusługuje komitetom wyborczym. § 2. W wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach do Parlamentu Europ. w RP komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii polit. oraz przez wyborców. I tak samo § 4.W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne, zwane dalej „organizacjami”, oraz przez wyborców. Czyli, jak już mówiliśmy wcześniej, partie wyliczone na pierwszym miejscu. Natomiast § 3.W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców. Czyżby partie, które siłą rzeczy typują kandydatów na Prezydenta otrzymały raptem status zwykłych wyborców? Interesujące. I dalej kolejny ogranicznik działań zwykłych wyborców, którzy otrzymują krótki czas na podjęcie jakichkolwiek wyborczych działań: Art. 85. § 1.Czynności określone w kodeksie, związane z utworzeniem komitetu wyborczego mogą być wykonywane od dnia ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów do dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Organ przyjmujący ma trzy dni na podjęcie decyzji o zarejestrtowaniu komitetu. Czyli komitet wyborców ma skrócony czas działań o kolejne dni. § 2. Czynności podjęte przed dniem ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów są nie ważne. Kropka.

Pomyślmy: partie prowadzące ciągłą działalność, weryfikujące na bieżąco stan swoich kadr i aktywność członków, wiemy że dużo wcześniej tworzą projekty swoich list wyborczych, aniżeli dopiero w dniu zarządzenia wyborów. Organizacje i wyborcy, nie śmią podejmować żadnych działań, tylko dopiero na kilka tygodni przed wyborami. Wszelkie porozumienia organizacji, prowadzenia sondaży i konsolidacji wyborców, celem zgłoszenia komitetu wyborczego i kandydatów, podejmowane wcześniej są N I E L E G A L N E. Na tym polega totalitaryzm Partyjny: blokowanie możliwości działania obywatelskiego. A propaganda wyborcza, wizyty wodzów w społeczeństwie odbywają się bez przerwy. Przypominam, że ustawowo partie mają dostęp do telewizji nieograniczony.

Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa Art. 123.Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu państwa. Ich dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej. Art. 125.Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne. Art. 126. Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych. Skąd wziąć pieniądze? Art. 132. § 1.Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. § 3. Środki finansowe: 1) komitetu wyborczego organizacji, 2) komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

I już wiemy skąd obywatelski komitet wyborczy ma mieć pieniądze na kampanię i wybory swoich, niepartyjnych kandydatów. Z własnej kieszeni bowiem partiom dajemy fundusz wyborczy i dlatego dla nas nie ma już pieniędzy. Jak nam się nie uda, to komitet wyborczy obywateli solidarnie zwraca pieniądze bankom z własnej kieszeni. Pokażcie mi entuzjastów do tego działania. Ale dlatego tak to ustawiono. Dalsza treść szczegółowo omawia gospodarowanie pieniędzmi i rozliczanie się z tych działań przed organami wyborczymi. Art. 138. (skrótowo) §1.W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii politycznej przekazuje ją na fundusz wyborczy tej partii. Czyli zarobek na kolejne wybory. A komitety wyborców? Komitety te przekazują ją na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czyli rozliczają się do „zera”.I dalej 141. § 1.Do finansowania komitetów wyborczych partii politycznych w sprawach nieuregulowanych w kodeksie stosuje się przepisy o partiach politycznych. Nie ma to jak uchwalić sobie ustawę partyjną. No i dochodzimy do „nagrody” z Budżetu Narodowego za udział w wyborach Art. 150. § 1.Partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczył w wyborach, a także komitetowi wyborczemu wyborców uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu (co za hojność) przysługuje prawo do dotacji z budżetu państwa, zwanej dalej „dotacją podmiotową”, za każdy uzyskany mandat posła i senatora Wydatki związane z dotacją podmiotową pokrywane są z budżetu państwa w części Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. No, jak obywatele wyborcy wprowadzą posła do Sejmu to dostaną wg opracowanego wzoru, wyliczającego wysokość dotacji wg ilości oddanych głosów na posła. Ustawa pozwala partiom tą dotację zatrzymać, a dotacja dla wyborców nie ma określonego przeznaczenia?. Przecież wiadomo, że wyborcy nie wprowadzą posła więc nie ma problemu. I to właśnie określa jednoznacznie ustawa o partiach. Wszyscy jej członkowie dostają z naszej kieszeni nagrodę, za wybór swoich członków, żeby mogli kontynuować swój system polityczny wobec Narodu za pieniądze Narodu. Większej ironii nie można wymyśleć, ale to jest cecha totalitaryzmu: UJARZMIENI OPŁACAJĄ WYSIŁEK I TRUD UJARZMIAJĄCYCH, PONOSZONY NA UJARZMIANIE ICH.

Dział II Organy wyborcze 40 artykułów i kilkanaście stron to organizacja i administrowanie komitetami wyborczymi wszystkich szczebli. Strałem się ougólniać i skracać liczę, że słuchacze zadadzą sobie trud poczytania całości uwag o kodeksie wyborczym.

Dziekuję i do usłyszenia.

http://pkw.gov.pl/gallery/22/54/43/225443/Kodeks_wyborczy_-_druk.pdf

komandoraugust@gmail.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s