ODRODZIĆ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ


POLSKI    KOMITET   SŁOWIAŃSKI

        ПОЛЬСКИЙ  СЛАВЯНСКИЙ  КОМИТЕТ

             POLISH  SLAVONIC  COMMITTEE

                RADA KRAJOWA

        00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13, telefon: 22-6215571, 6293606

                    Adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10, skrytka pocztowa 15

                    http://www.komitet.org.pl   e-mail: poczta@komitet.org.pl

                  Konto bankowe: PKO BP SA Odział 10 w Warszawie, nr 77 1020 1013 0000 0102 0218 8142

                                                                                                          

Warszawa, 19 sierpnia 2014 roku

ODRODZIĆ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ DUCHOWO I MATERIALNIE

W SOJUSZU Z ROSJĄ, ZE SŁOWIAŃSZCZYZNĄ

 

         Tragiczna sytuacja słowiańskiej Ukrainy jest ostrzeżeniem dla słowiańskiej Polski. Jest wyzwaniem dla Narodu Polskiego stającego przed dziejowym wyborem – albo żyć coraz gorzej w narzuconej 25 lat temu zależności od Zachodu niszczącego Polskę i przeciwstawiającego ją Rosji, albo uwolnić się od zachodniego uzależnienia i żyć lepiej  w samodzielnej Polsce w sojuszu z Rosją, ze Słowiańszczyzną.

Złej sytuacji Narodu Polskiego nie poprawi zmienianie władzy w kolejnych wyborach przy zachowaniu zachodniego zniewolenia, zwiększonego katastrofalną integracją z Unią Europejską i NATO. W podporządkowanej Zachodowi Polsce dla pozoru zmieniają się partie sprawujące władzę, ale nie zmieniają się antypolskie cele władzy, wyznaczane niezmiennie od 25. lat przez zachodnich mocodawców w USA, Izraelu, Niemczech oraz brukselskiej centrali Unii Europejskiej i NATO.

Realizowanie przez polską władzę celów wyznaczanych przez zachodnich mocodawców niszczy Polskę duchowo i materialnie, pozbawia Polaków godnych warunków życia i perspektyw rozwoju, sprowadza Naród Polski do roli wyzyskiwanego narzędzia zaborczej polityki Zachodu, zmierzającego do panowania nad Światem. Szczególnie niebezpieczna dla Polski i innych zniewolonych Państw jest wspierana przez NATO Unia Europejska. Służy ona amerykańsko-izraelskiej i niemieckiej dominacji w Europie oraz jednoczeniu pod przywództwem USA jak największej ilości Państw europejskich, a nawet pozaeuropejskich przeciwko Rosji przeciwstawiającej się zachodniej ekspansji. Unia Europejska wspólnie z USA narzuca nowy globalistyczny porządek światowy. Likwiduje on suwerenność Państw narodowych, niszczy Narody przez pozbawianie majątku narodowego, wynaradawianie, narzucanie zdegenerowanej kultury zachodniej i innych obcych kultur, degradowanie małżeństwa i rodziny oraz macierzyństwa i ojcostwa, stosowanie eutanazji i zabijania dzieci nienarodzonych, propagowanie zboczeń i wynaturzeń, genetyczne modyfikowanie natury. Ta sprzeczna z Prawem Naturalnym destrukcyjna polityka Zachodu niszczy Boży, naturalny porządek Świata, niszczy narodowy, kulturowy, chrześcijański porządek Europy. Zachód przez destrukcję łatwiej opanowuje demoralizowany przez siebie Świat.

Nieustanną ekspansję zaborczej i destrukcyjnej Unii Europejskiej na Wschód ku Rosji wspiera NATO utworzone przez USA przede wszystkim do walki z Rosją. Wbrew zobowiązaniom międzynarodowym NATO opanowało Państwa środkowo-wschodniej Europy jako dogodny obszar dla swoich baz wojskowych przeciwko Rosji. Ten agresywny pakt wojskowy ma w swym haniebnym dorobku ludobójczy napad na Irak, Jugosławię, Afganistan i Libię, wspieranie napadu Gruzji na Osetię Południową, planowanie zaniechanego dzięki Rosji napadu na Syrię, przygotowywanie Polski do konfliktu z Rosją, wspieranie ukraińskich zbrodniarzy-banderowców i oligarchów dążących krwawym terrorem do integracji Ukrainy z Zachodem przeciwko Rosji.

Mieszkańcy Ukrainy muszą wiedzieć, że w integracji z Zachodem, z Unią Europejską i NATO Polsce odebrano suwerenność, zmniejszono Wojsko Polskie i podporządkowano antyrosyjskim celom USA, założono amerykańskie i niemieckie bazy wojskowe przeciwko Rosji, narzucono antypolskie media wpajające ogłupianym i demoralizowanym Polakom służalczość wobec Zachodu i agresywność wobec Rosji, zmniejszono gospodarkę zawłaszczoną w większości przez kapitał zachodni. Wyprzedano mu za kilka procent wartości większość złóż surowcowych oraz około 500 tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, usługowych, handlowych i komunikacyjnych, w większości zlikwidowanych jako konkurencyjne wobec Zachodu. Z pozostałego 1. miliona przedsiębiorstw zlikwidowano na polecenie Unii Europejskiej ponad 300 tysięcy. W efekcie zminimalizowano przemysł ciężki, zlikwidowano całe branże, na przykład przemysł stoczniowy i flotę handlową, oddano Zachodowi na własność prawie cały handel i bankowość, zmniejszono o ponad połowę produkcję przemysłową przejętą przez Niemcy. Do połowy spadła produkcja rolna przez odłogowanie 4. milionów hektarów prywatnej ziemi rolnej i  3. milionów hektarów państwowej ziemi rolnej w połowie sprzedanej Niemcom. Mało produkująca Polska, tracąca samowystarczalność nawet żywnościową, stała się rynkiem zbytu zachodnich towarów, rezerwuarem tanich surowców, taniej ziemi i taniej siły roboczej, dodatkiem do 4. w Świecie gospodarki niemieckiej osiągającej ten poziom na skutek przejęcia znacznej części produkcji polskiej. Polska została zadłużona na 1,5 biliona zł, głównie wobec Niemiec żądających spłaty długów polską ziemią. Ma to ułatwić niemieckie osadnictwo w Polsce i przyłączenie do Niemiec polskich ziem odzyskanych po  II wojnie światowej. Przewiduje to nawet obecna Konstytucja ponazistowskich  Niemiec.

Integracja potencjalnie bardzo bogatej Polski ze złodziejskim Zachodem pogorszyła warunki życia Narodu Polskiego. Przed uzależnieniem od Zachodu, Polska zapewniała wszystkim obywatelom mieszkanie, pracę, zdrową żywność, bezpłatne leczenie i kształcenie. W Polsce uzależnionej od Zachodu skazano miliony Polaków na trudne i niegodne życie we własnym Kraju, na utratę pracy i mieszkania, na jedzenie niezdrowej i preparowanej żywności, na nędzę i głodowanie, na tułaczkę po  Świecie za chlebem. Polakom obrzydzono życie we własnej Ojczyźnie. Dorobek materialny przeciętnego Polaka jest 4 razy mniejszy od dorobku Greka i 20 razy mniejszy od dorobku Niemca, czy Szwajcara. W unijnej Polsce dziesiątki tysięcy komunalnych domów mieszkalnych podarowano obcym i miejscowym właścicielom-spekulantom podnoszącym czynsze i eksmitującym lokatorów. Celowo utrzymano zarobki i świadczenia socjalne na najniższym poziomie w Europie, aby Polacy opuszczali swój Kraj i uzupełniali braki siły roboczej Zachodu. Dlatego w Polsce płaca minimalna wynosi 1600 zł, niepełna renta minimalna –  470 zł, niepełna emerytura minimalna – 640 zł, zasiłek dla bezrobotnych – 534 zł, przy czym nie przysługuje on 83% bezrobotnych. Przy celowo zaniżonych dochodach zawyżono ceny żywności, leków, odzieży i mieszkań oraz czynsze mieszkaniowe, a także najwyższe w Unii Europejskiej opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, internet, przedszkole i naukę. Takie 25 lat  związku 38-milionowej Polski z Zachodem doprowadziło 6,5 miliona Polaków do biedy,  6,1 miliona Polaków do nędzy poniżej minimum socjalnego,  2,7 miliona Polaków do głodu poniżej minimum biologicznego,  14,5% Polaków w wieku produkcyjnym do bezrobocia, 420 tysięcy Polaków do bezdomności, 6 milionów Polaków do emigracji,  1,5 miliona Polaków do depresji i chorób psychicznych,  1,2 miliona Polaków do narkomanii, 30 tysięcy Polaków do śmierci z zimna, głodu i narkotyków, 110 tysięcy Polaków do samobójstwa. Ograniczono w Polsce działalność naukową i oświatową. Zlikwidowano 4600 placówek oświatowych – szkół, przedszkoli, domów kultury, bibliotek, wycofując księgozbiory o profilu historycznym, etycznym i patriotycznym. Zmniejszono w szkołach program wychowania i nauczania zwłaszcza historii i języka polskiego. Obniżono poziom umysłowy i moralny młodzieży, osłabiono patriotyzm. Pogorszono stan zdrowia Polaków na skutek złych warunków życia, ograniczenia placówek i personelu służby zdrowia oraz utrudnienia dostępu do leczenia. Rosnąca zachorowalność i śmiertelność oraz emigracja przy braku przyrostu naturalnego wyludnia Polskę  i ułatwia napływ obcokrajowców wypierających Polaków z rynku pracy.

Takie  tragiczne  dla  większości  Polaków  25  lat  integracji  z  Zachodem  doprowadziło  w   Polsce

do złodziejskiego bogacenia  się  oligarchów, ludzi władzy i  ludzi mediów. Mają  oni  za  to  przekonywać

Polaków i przekonują, że Naród Polski jest wolny i szczęśliwy, Zachód dobry a Rosja zła.

Ile jeszcze cierpień muszą zaznać Polacy, ile jeszcze musi umrzeć Polaków, ile jeszcze klęsk musi doznać Polska, aby Naród Polski zjednoczył się i wbrew kłamliwej propagandzie medialnej uznał integrację z niszczącym nas Zachodem za szkodliwą i ją odrzucił.

XXXXX

Integracji z Zachodem przeciwstawia się większość mieszkańców Ukrainy. Jej sytuacja w zachodnim systemie byłaby jeszcze gorsza, niż Polski. Ale do integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO Zachód chce doprowadzić za wszelką cenę. Bowiem oddzielona od Rosji bogata Ukraina jako łatwa zdobycz jest potrzebna Zachodowi do eksploatacji jej bogactw i osaczenia Rosji od południa.

Dlatego kiedy Niemcy jednoczono, Rosję dzielono. Stało się to na skutek inspirowanego przez Zachód rozpadu w 1991 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wykorzystano go do rozpadu Rosji, rozpoczętego oderwaniem od niej Białorusi i Ukrainy – Krajów rosyjskojęzycznych zamieszkałych w połowie przez Rosjan, w połowie przez spokrewnionych z nimi Białorusinów i Ukraińców. Dokonano tego pod naciskiem Zachodu, wbrew referendum żądającego zachowania w jednym Państwie najbliższych sobie etnicznie i kulturowo słowiańskich Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Białoruś i Ukraina jako rusko-rosyjskie regiony, częściowo i okresowo zmieniające swą przynależność państwową z ruskiej na polsko-litewską, nigdy nie były Państwami. Ich sztuczne wydzielenie z rusko-rosyjskiej przestrzeni etniczno-kulturowej jako osobnych uzależnionych Państw antyrosyjskich było odwiecznym planem Niemiec w celu osłabienia i zniszczenia Rosji. Plan ten został przejęty przez USA, Izrael i Unię Europejską. Z ich inspiracji jedną słowiańską Ruś-Rosję, wywodzącą się z jednej Rusi Kijowskiej, podzielono na trzy Rusie: Rosję, Białoruś i Ukrainę z Krymem wcześniej oderwanym od Rosji. Było to zwycięstwo Zachodu, które miało umożliwić zintegrowanie Białorusi i Ukrainy z Unią Europejską i NATO oraz dalsze dzielenie Rosji na kilka osobnych Państw. Dzielenie nienawidzonej przez Zachód Słowiańszczyzny objęło Czechosłowację i Jugosławię. Miało objąć Polskę i podzielić ją na Śląsk, Kaszuby i Polskę.

Oderwana od Rosji Białoruś, poddana przy znacznym udziale Polski propagandowej i dywersyjnej działalności Zachodu, przezwyciężyła wrogie zachodnie wpływy. Zachowała sojuszniczą jedność z bratnią Rosją, odrzuciła integrację z Unią Europejską i NATO, nie dopuściła do powstania grupy prozachodnich oligarchów rabujących białoruski majątek państwowy.

W oderwanej od Rosji Ukrainie udało się Zachodowi przy intensywnej pomocy Polski zorganizować antyrosyjskie i prozachodnie siły. Ich bazą stali się powiązani z Izraelem, USA i Niemcami ukraińscy oligarchowie będący właścicielami zrabowanej przez siebie części gospodarki ukraińskiej oraz banderowcy–naziści  kontynuujący ludobójczą  politykę  OUN-UPA, powiązani z Niemcami i banderowskimi środowiskami w Polsce, Niemczech, Kanadzie i USA. Otrzymali oni w latach 1991-2013  ponad 5 miliardów dolarów z USA i  1 miliard euro z Unii Europejskiej, zwłaszcza z Niemiec i Polski. Przy wsparciu szkolonych w Polsce, Niemczech, Izraelu i USA agentów, dywersantów i bojówkarzy zorganizowali antyrosyjskie i prozachodnie media, partie polityczne na czele z banderowsko-nazistowskimi partiami Swoboda i Prawy Sektor oraz liczne uzbrojone bojówki. Przeprowadzili w Kijowie i innych miastach wiele długotrwałych i kosztownych manifestacji, wysoko opłacając ich uczestników. Brali w nich udział na majdanie najwyżsi przedstawiciele polskiej władzy i sejmowej opozycji oraz dziennikarze i artyści. Poparli antyrosyjskich banderowców, którzy są również skrajnie antypolscy i żądają od Polski 19.  powiatów, a na Ukrainie znowu mordują, jak ich poprzednicy. Chwalą wyczyny swoich wychowawców z OUN-UPA niegdyś bestialsko mordujących 200 tysięcy Polaków i tyle samo występujących w ich obronie Ukraińców i Rosjan. Bezczeszcząc pamięć setek tysięcy pomordowanych, elity z Polski poparły takich banderowsko-nazistowskich bandytów, albowiem ich wspólnym celem jest walka z Rosją. Dla tej walki największy nawet ludobójca jest dla Zachodu i elity w Polsce największym przyjacielem, o ile jest antyrosyjski. W ramach tej walki miało nastąpić zintegrowanie    z    Unią  Europejską   i   NATO   geostrategicznej   Ukrainy   jako   dogodnego    miejsca

rozmieszczenia baz  wojskowych  przeciwko  Rosji  oraz  przekazanie  Krymu  na  bazę  wojskową  USA.

Zintegrowana  z  Zachodem   antyrosyjska  Ukraina  miała   odcinać   Rosję  od  Morza Czarnego i Morza Śródziemnego oraz zagrozić od południa jej stolicy i centralnemu obszarowi europejskiemu.

Pomimo ponad dwudziestoletniej  działalności Zachodu dla zawładnięcia Ukrainą, wybrana demokratycznie prawowita władza ukraińska popierana przez większość Ukraińców odrzuciła w listopadzie 2013 roku integrację z Unią Europejską. Wybrała sojusz z bratnią Rosją. Na tę demokratyczną i legalną decyzję, Zachód wraz z banderowcami i oligarchami ukraińskimi odpowiedział nielegalnymi i terrorystycznymi manifestacjami w Kijowie, strzelaniem zachodnich i banderowskich snajperów jednocześnie do swoich manifestantów i rządowych sił porządkowych. W sprowokowanych tym krwawych bitwach zabito ponad 100 osób i raniono ponad 1000. Rannych i poszukiwanych  przez władzę banderowskich przestępców przerzucano do Polski na leczenie i dalsze szkolenie w dywersji i zabijaniu. Ta krwawa prowokacja była potrzebna Zachodowi do zbrojnego obalenia demokratycznie wybranej legalnej władzy i siłowego narzucenia z końcem lutego 2014 roku nielegalnej władzy zachodnich agentów. W skład tego dyktatorskiego reżimu weszli złodzieje majątku ukraińskiego i mordercy – oligarchowie i banderowcy złączeni nienawiścią do Rosji. Ten krwawy reżim postanowił integrować Ukrainę z Unią Europejską i NATO, oddać Krym na amerykańską bazę wojskową. Rozpoczął krwawe represje zamieszkujących Ukrainę Rosjan i prorosyjskich Ukraińców, zakazał posługiwania się językiem rosyjskim. Zagrożeni Rosjanie krymscy zdecydowali w marcowym referendum 2014 roku o powrocie Krymu do Rosji. Zapoczątkowali powstrzymanie ekspansji Unii Europejskiej i NATO na Wschód oraz ponowne jednoczenie Rusi-Rosji. Krym, mający znaczenie strategiczne, będący widownią bohaterskich walk, jest dla Rosjan, Białorusinów i Ukraińców miejscem świętym. Na Krymie Ruś Kijowska – kolebka Rosji, Białorusi i Ukrainy – przyjęła chrześcijaństwo. To jednoczące Rosję, Białoruś i Ukrainę ruskie miejsce święte zamierzał reżim banderowców i oligarchów przekazać USA.

Krym stał się przykładem dla zamieszkałego głównie przez Rosjan wschodu i południa Ukrainy. W pokojowych manifestacjach zwanych Ruską Wiosną, zwróconych przeciwko bandyckiemu reżimowi w Kijowie, Rosjanie i Ukraińcy głosili swoją wspólną ruską tożsamość. Nazywali Ukrainę, Rosję i Białoruś jednym Ruskim Światem dążącym do ponownego zjednoczenia. Odpowiedzią rządzących w Kijowie agentów USA, Izraela i Unii Europejskiej było zabijanie. Przeciwko temu zachodniemu i banderowskiemu terrorowi powołano na wschodzie Ukrainy demokratyczną decyzją większości mieszkańców Doniecką Republikę Ludową i Ługańską  Republikę  Ludową, które opowiedziały się za sojuszem z Rosją. Stanowią one wraz z pozostałymi  obszarami na wschodzie i obszarami na południu Ukrainy dawną część Rosji zwaną Noworosją. Włączyli ją do radzieckiej Ukrainy  bolszewicy, krwawą rewolucją narzuceni Rosji z Zachodu. Wystąpienie na tym obszarze Rosjan i Ukraińców przeciwko integracji z Unią Europejską i NATO oraz dążenie do ponownego zjednoczenia z Rosją jest nieodwracalną klęską Zachodu na Ukrainie. Nie chcąc się z tym pogodzić, USA, Izrael i Unia Europejska przerzuciły na Ukrainę tysiące uzbrojonych bojówkarzy amerykańskich, izraelskich, niemieckich i polskich. Rozpoczęli oni wraz z reżimowym wojskiem ukraińskim wojnę z ludnością odmawiającą życia w prozachodnim bandyckim Państwie rządzonym przez zachodnią agenturę morderców i złodziei.  W tej wojnie Zachodowi i reżimowi w Kijowie chodzi o wyniszczanie żywiołu rosyjskiego i wszelkiego żywiołu słowiańskiego. Dlatego reżim banderowski celowo zabija w operacjach wojskowych ludność cywilną oraz morduje bezbronnych ludzi w zajmowanych budynkach, nawet w szpitalach. W sumie zginęło już około 3 tysiące ludzi. W obawie przed banderowcami schronienie w Rosji znalazło ponad 800 tysięcy Rosjan i Ukraińców z terenów objętych walkami. Zaś schronienie w Polsce znalazło około 15 tysięcy banderowców zatrudnianych w instytucjach państwowych oraz organizowanych w oddziały i szkolonych do zbrojnego użycia na Ukrainie i w Polsce. Współpracują oni ściśle z banderowskim w swej istocie Związkiem Ukraińców w Polsce.

Reżim w Kijowie dopuszcza się zbrodni również na obszarach nie objętych wojną. Odrażającą zbrodnią   banderowców  ze   Lwowa   było   2.  maja 2014 roku  bestialskie mordowanie ogniem i nożami

około 50.  bezbronnych  Rosjan   mieszkających w  Odessie. Współcześni banderowcy mordowali  Rosjan

w Odessie i mordują wszędzie na Ukrainie tak samo okrutnie, jak ich poprzednicy i wychowawcy mordowali Polaków w Zachodniej Ukrainie i Wschodniej Polsce. Wykonawcami tych potwornych zbrodni są banderowcy i najemnicy z Zachodu, ale inspirują i finansują je ukraińscy oligarchowie i mocodawcy w USA, Izraelu i Unii Europejskiej z ponazistowskimi Niemcami na czele. Jedni i drudzy nie cofają się przed żadną zbrodnią, byle by zawładnąć Ukrainą i zagrozić Rosji. Przykładem jest zbrodnicze zestrzelenie 17.  lipca 2014 roku przez reżim w Kijowie malezyjskiego samolotu pasażerskiego i oskarżenie o to Donieckiej Republiki Ludowej i Rosji. Miało to skompromitować Noworosję i Rosję jako  Państwa terrorystyczne, potępić je przez opinię całego Świata i wprowadzić na Ukrainę wojska NATO. Ta bandycka i tragiczna w skutkach prowokacja skompromitowała banderowską Ukrainę i popierający ją globalistyczny Zachód, ale nie wstrzymała ich morderczych działań.

Mordowaniu Rosjan i Ukraińców na Ukrainie towarzyszy rozpoczęte w lipcu 2014 roku mordowanie Palestyńczyków przez Izrael, mający pełne poparcie USA. Zginęło już około 2000 ludzi, w tym prawie 500 dzieci.

Przy wsparciu Zachodu Izrael morduje, prozachodnia Ukraina morduje, a sankcje Zachód nakłada na Rosję. Nie jest to tylko przejaw charakteryzującej Zachód obłudy i zakłamania, lecz przede wszystkim fragment nieustannej walki Zachodu z Rosją. Skoro nie udało się Zachodowi zintegrować Ukrainy z Unią Europejską i NATO i osłabić tym Rosję, to próbuje się osiągnąć ten  cel  sankcjami. Niezależnie od stosowania różnych sposobów, cel pozostaje ten sam – maksymalne osłabienie Rosji. Pozwoliłoby to Zachodowi zapanować nad Światem. Dlatego rozpętane przez Zachód polityczne i zbrojne walki na Ukrainie są przejawem walki z Rosją w celu jej osłabienia.

Polsce i wszystkim Państwom słowiańskim w kontrolowanej przez USA Unii Europejskiej grozi zniszczenie. Grozi ono również opanowanej przez Zachód Ukrainie. Takie są bowiem imperialne zamiary agresywnego Zachodu zmierzającego po gruzach Państw narodowych do globalistycznego panowania nad Światem.

Ocaleniem dla Polski jest niedopuszczenie do jakiejkolwiek integracji Ukrainy z Zachodem. Miejsce Ukrainy dla jej dobra i dobra Polski jest na Wschodzie. Tylko ponowne zjednoczenie Ukrainy z Rosją powstrzyma na stałe groźne Drang nach Osten – Parcie na Wschód Unii Europejskiej i NATO. Popieramy bohaterskich mieszkańców i żołnierzy Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej i całej Noworosji z Odessą, którzy o takie słowiańskie zjednoczenie walczą przeciwko antyukraińskiemu, antyrosyjskiemu, antysłowiańskiemu reżimowi w Kijowie. Zjednoczenie Ukrainy z Rosją ułatwi  Polsce i innym Państwom słowiańskim uwolnienie się od Unii Europejskiej i NATO  jako kolejnego przejawu od dawna płynącego z Zachodu zła. Jedynym sposobem uzdrowienia Europy jest rozwiązanie Unii Europejskiej i NATO oraz  powrót do suwerennych Państw narodowych, wolnych od dominacji  USA i Izraela.

Cieszymy się, że prezentowane przez nas stanowisko wyraża również coraz więcej osób, środowisk i organizacji na Zachodzie, zwłaszcza w Państwach Europy Zachodniej.

XXXXX

Zwracamy się do Narodu Rosyjskiego, do wszystkich Narodów Rosji, zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej i jej przywódcy Prezydenta Władimira Putina  z wyrazami szacunku i poparcia dla światowej polityki rosyjskiej, poparcia dla  polityki wobec bratniej Ukrainy, wobec jej ukraińskiej i rosyjskiej ludności. Cieszy nas, że Rosja obroniła się przed płynącą z Zachodu demoralizacją, broni Bożego Prawa Naturalnego, broni wartości narodowych, słowiańskich i chrześcijańskich, broni istoty małżeństwa, rodziny i Narodu, jest nadzieją na odrodzenie Europy i Świata. Ubolewamy wraz z Wami , że Polska pod naciskiem Zachodu stała się miejscem  antyrosyjskiej kampanii niezwykle szkodliwej dla Rosjan i dla Polaków. Uważamy ją za przejaw wrogości Zachodu wobec wszystkiego, co polskie, rosyjskie, słowiańskie. Wykonawcami tej szkodliwej działalności są w Polsce służący Zachodowi politycy, działacze społeczni, dziennikarze związani z USA, Izraelem, Niemcami i ukraińskimi banderowcami. Szkalują  oni  Rosjan  i  nie   dają   spokoju   nawet   poległym   żołnierzom.  Z  ich  inicjatywy  burzy   się

pomniki  żołnierzy radzieckich, którzy  obronili  Polaków przed  ludobójczą  zagładą  dokonywaną  przez  Niemców. Stawia  się pomniki  banderowcom z  OUN-UPA  i żołnierzom niemieckim, którzy dokonywali ludobójczej zagłady Polaków. Stawia  się   pomniki    Reaganowi,  prezydentowi   USA – globalistycznego  imperium  zła,  który  gardził Polakami oraz inicjował i finansował zniewolenie Polski przez Zachód. Niezrozumiała  i oburzająca dla wielu Polaków kampania  antyrosyjska  ma  na celu izolowanie Polski od Rosji zwiększające uzależnienie  od  Zachodu zwłaszcza od Niemiec, pozbawienie Polski wielkich korzyści ze współpracy z Rosją, łatwe wykorzystanie Polski do każdej akcji przeciwko Rosji, nawet do wojny. Dlatego wyrażamy Wam – Rosyjscy Bracia Słowianie – nasze przesłanie: przyjaźń Polaków i Rosjan oraz sojusz Polski i Rosji jest naszym wspólnym dobrem i przyniesie nam wiele duchowych i materialnych korzyści. Do przyjaznych, sojuszniczych stosunków Polski z Rosją przekonujemy Naród Polski z całą odpowiedzialnością za losy naszej polskiej, słowiańskiej Ojczyzny.

XXXXX

Coraz więcej Polaków popiera takie stanowisko polskiego ruchu słowiańskiego, wyrosłego z doświadczeń polskiego ruchu narodowego, którego najwybitniejszym przywódcą był Roman Dmowski. Coraz więcej Polaków sądzi, że zagrożenie Rosji jest również zagrożeniem Polski. Coraz więcej Polaków jest przekonanych, że sojusz z Rosją umożliwi odbudowę zniszczonej przez Zachód polskiej gospodarki i powrót Polski na światowe rynki jako liczącego się producenta, zapewni wszystkim Polakom pracę i dobrobyt, zagwarantuje suwerenność Państwa Polskiego, ochroni zagrożone granice Polski z Niemcami i Ukrainą. Coraz więcej Polaków uważa, że w obecnym Świecie tylko silna Rosja może zagwarantować światowy pokój, może zagwarantować istnienie Polski i pozostałych Państw słowiańskich, których istnienia Zachód nie pragnie.

W tej sytuacji, obowiązkiem międzynarodowego ruchu słowiańskiego kierowanego przez Międzynarodowy Komitet Słowiański oraz polskiego ruchu słowiańskiego kierowanego przez Polski Komitet Słowiański jest jednoczenie Słowiańszczyzny, bronienie wszystkich Narodów i Państw słowiańskich, bronienie Rosji będącej największą Ojczyzną Słowian gwarantującą ich istnienie. Nasze wspólne narodowe, słowiańskie dobro wymaga dążenia do ruskiej jedności Rosji, Białorusi i Ukrainy, do sojuszu wszystkich Państw słowiańskich z Rosją, do sojuszniczego zjednoczenia Narodów i Państw słowiańskich we Wspólnocie Słowiańskiej, do budowania Wspólnoty Euroazjatyckiej, do pokojowej współpracy z suwerennymi Państwami Europy i Świata.

Polski Komitet Słowiański wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej apeluje do krajowych Komitetów Słowiańskich oraz do Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego z siedzibą w Kijowie o przyjęcie powyższego stanowiska i uwzględnienie go w przygotowaniach do zwołania XI  Zjazdu Wszechsłowiańskiego. W sytuacji rosnących zagrożeń dla Słowiańszczyzny, Europy i Świata nie może zabraknąć głosu międzynarodowego ruchu słowiańskiego.

Głos ten jest oczekiwany, albowiem Słowiańszczyzna – rodzina zdolnych, pracowitych, uduchowionych słowiańskich Narodów – to moralnie zdrowa i wielka siła, która pobudzi do odrodzenia Europę i Świat.

Wypełnienie tego posłannictwa wymaga wzrostu świadomości słowiańskiej i poczucia jedności słowiańskiej, które najbardziej zatracili Polacy i Ukraińcy. Dlatego tak łatwo dają się okradać antysłowiańskiemu Zachodowi i nastawiać przeciwko bratniej Rosji i całej Słowiańszczyźnie. Od wzrostu świadomości narodowej i słowiańskiej oraz odrodzenia duchowego Polaków  i innych zniewolonych przez Zachód Słowian rozpocznie się wielkie działanie, przywracające Polsce i innym słowiańskim Krajom to wszystko, co zabrał nam zachodni wróg. Wtedy nie będzie już przeszkód, aby bogata Polska i inne słowiańskie Kraje odrodziły się cywilizacyjnie i rozkwitły duchowym i materialnym rozwojem, przynoszącym dobrobyt  wszystkim swoim Synom i Córkom, wszystkim  swoim Obywatelom.

Rada Krajowa Polskiego Komitetu Słowiańskiego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Reklamy

50 uwag do wpisu “ODRODZIĆ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ

 1. POPIERAMY !

  Oby to niebyl tylko słomiany sobotkowy ogien .

  POALACY WSZYSTKICH MIEJSC ZAMIESZKANIA i ZYCIA LACZCIE SIE !!!
  SLOWIANIE WYBIERZCIE SLOWIAN NA PRZYWODCOW !

  Nie dajcie więcej zwieść się FARYZEUSZOM i PODSTAWIONYM KONIOM TROJANSKIM !!!

  GDY CHCECIE SIE MLODZI ODRODZIC TO TYLKO W CZYSTEJ SLOWIANSKIEJ KRWI !
  Żadne inne fusy nie mogą w niej być !!!

  POLKA ,POLAK CZYSTA ICH KREW MA ODRODZONA, NOWA, DOBRA PRZYSZLOSC .

  Zadanie nr 1 do wykonania ;
  OCZYSCIC SLOWIANSKA KREW Z OBCYCH NALECIALOSCI !!!!!!!!!!!!!!!!!

  TO JEDYNA DROGA DO SLOWIANSKICH SUKCESOW !

  BOZE STWORZYCIELU WSZYSTKICH i WSZYSTKIEGO BLOGOSLAW DOBRYM LUDZIOM !
  PROSIMY CIE PANIE .

  Polubienie

 2. Sygnatariusze najpierw niech przedstawią wyniki genetyczne,że są Słowianami,i potwierdzą,że nikt w ciągu 5 pokoleń z ich rodzin,nie działał na szkodę ojczyzny.Będzie problem?
  Nie widzę również ukłonu w stosunku do Polaków zamieszkujących USA,Kanadę,Brazylię,Australię.To już nie Słowianie i Ariowie?

  Polubienie

 3. Zyd , komunista i agent SB B.Tejkowski jak zwykle gra na nastrojach oglupionych Polakow.
  Faktem rowniez jest, ze ani carska Rosja, ani byle ZSRR i obecne ZSRR „bis” zarzadzane przez zydow z Putinem na czele nie sa przyjaciolmi Polski i Polakow i pisalem na te tematy wielokrotnie, podajac konkretne dowody – ostatnio na stronach:
  http://suwerenna.wordpress.com/2014/08/27/dlaczego-polscy-katolicy-glosuja-na-zydow-i-syjonistow/#comment-710
  oraz
  http://suwerenna.wordpress.com/2014/08/30/prezes-wps-pawel-zieminski-dla-radia-chicago-o-aktualnej-sytuacji-politycznej/#comment-746

  Toronto

  Polubienie

 4. B.Tejkowski to zyd po przeciwnej stronie barykady.

  Krotka informacja o powiazaniach B.Tejkowskiego z komunizmem, z zydami i SB – vide strony:
  http://www.ojczyzna.pl/Arch-Teksty/LENKIEWICZ-A_Bernard-vel-Boleslaw-Tejkowski.htm
  http://yelita.pl/artykuly/art/tejkowski
  http://lustracja.net/index.php/narodowa-esbecja/129-boleslaw-tejkowski-o-pelne-urzeczywistnienie-komunizmu-w-polsce

  Typowym przykladem dzialania zydostwa po przeciwnych stronach barykady byl „Okragly Stol”, czyli porozumienie pomiedzy zydami z PZPR, a zydami z Solidarnosci i KOR z 1989r.

  O tym jak dziala zydostwo mowi „Referat Bermana” wygloszony na forum komitetu zydowskiego Poale-Syjon – vide strona:
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Tajne-przemowienie-Jakuba-Bermana-do-zydow-w-Polsce-2207
  (Powyższy tekst jest przedrukiem z książki „O Narodowych Siłach Zbrojnych – NSZ” płk. dypl. Stanisława Żochowskiego, byłego Szefa Sztabu Dowództwa NSZ, Wyd. Retro, Lublin, 1994)

  Krotko o zydowskich rzadach w Polsce.
  Po zakonczeniu II wojny swiatowej, czyli od 1945r az do dzis (2014r) zaden rzad w Polsce nie byl polski.
  Do 1989r trwala dyktatura komunistyczna (PRL) i rzadzili glownie polskojezyczni zydzi z PZPR, a po 1989r rzadza polskojezyczni zydzi glownie z Solidarnosci i KOR oraz partii pokrewnych utworzonych na bazie Solidarnosci i KOR (UD/UW, AWS, ROP, PC, KLD, PO, PiS etc).
  Zydzi z SLD (dawne PZPR) i spec sluzb, ktorzy od 1988r uwlaszczali sie majatkiem narodowym Polski i budowali wlasna baze materialna, ktora byla odskocznia do ponownego siegniecia po wladze w nowych warunkach „kapitalistycznych” po 1989r – vide rzady Kwasniewskiego, Millera, Oleksego, Cimoszewicza etc przerwali jedynie monopol na wladze swoim zydowskim pobratymcom po drugiej stronie barykady, ktorzy sprytnie wykorzystali naiwnosc i ciemnote oraz sentyment polskich wyborcow do komunizmu.
  W nowych warunkach „kapitalistycznych” po 1989, zarowno zydzi z SLD, jak rowniez zydzi z tzw. „partii opozycyjnych” wyprzedawali polski majatek narodowy za bezcen w obce rece, glownie zydowskie i niemieckie i znani sa sprawcy rabunku majatku narodowego Polski z imienia i nazwiska.

  Tymczasem B.Tejkowski probuje zrzucic cala wine na „opozycje komunistyczna” i dobiera podawane przez siebie informacje, aby stworzyc taki obraz w glowach Polakow.
  B.Tejkowski nie pisze ani slowa o rabunku majatku Polski przez nomenklature komunistyczna i agentow spec sluzb w okresie istnienia PRL (1945-1989), w tym o rabunku majatku Polski przez komunistow poczawszy od 1988r, a takze nie pisze o rabunku majatku Polski po zmianie ustroju i rzadach komunistow z SLD w latach 1990-tych.
  B.Tejkowski nie pisze tez o rabunku Polski przez ZSRR, ani o rabunku Polski przez carska Rosje, ktora okupowala Polske przez 123 lata do spolki z Krzyzactwem (umownie „Prusami”) i Austria, poniewaz te fakty przeszkadzaja B.Tejkowskiemu w jego falszywej ideologii jaka probuje karmic Polakow.

  W walce zydostwa po obydwu stronach barykady uczestnicza rowniez osobnicy podajacy sie za Polakow i patriotow, ale maja skazone umysly zydowska propaganda i nie widza, badz nie chca widziec, ze biora udzial w zydowskiej hucpie (klotni) i ta cala hucpa odbywa sie w swiecie dwubiegunowym, pomiedzy zwolennikami Rosji i USA, ktore reprezentuja z pozoru dwie strefy wplywow, ale nad caloscia czuwa miedzynarodowe zydostwo.
  Bo gdyby Polska i Polacy poszli swoja wlasna droga, wowczas skonczylby sie monopol i wladza zydostwa nad Polska i Polakmi oraz skonczylyby sie zydowskie wplywy zydostwa z USA i Europy zachodniej w Polsce, a takze skonczylyby sie wplywy rosyjskojezycznego zydostwa z dziesiejszej „Rosji” (zarzadzanej przez rosyjskojezyczne zydostwo z Putinem na czele) w Polsce i zaczelaby sie realizajca wylacznie polskich interesow narodowych.

  Tzw. „ruch slowianski” i „bratnia Rosja” to kolejne chwyty propagandowe autorstwa niezmordowanego marzyciela B.Tejkowskiego.
  „Bratnia Rosja” wyszla Polsce bokiem – vide okres od panowania cara Iwana IV „groznego” (polowa XVI wieku) az do okresu panowania cara Mikolaja II (poczatek XX wieku), czyli prawie 4 wieki (prawie 400 lat), ktory byl przesycony napasciami carskiej Rosji na Polske w kolaboracji z Krzyzactwem (umownie „Prusami”) i jesli B.Tejkowski o tym nie wspomina to znaczy, ze probuje grac na uczuciach i naiwnosci Polakow.
  Z kolei „ruch slowianski” to inaczej budowanie jednego panstwa Slowian, ale pod kontrola Rosji i pomysl ten wyszedl z kregow tajnej policji carskiej grubo ponad 100 lat temu.
  Przypuszczam, ze pomysl powstania panstwa Slowian wzial sie z krazacych po Europie plotek w kregach masonerii, dotyczacych planu budowania zjednoczonej Europy, co dzis widac po stworzeniu panstwa o nazwie UE (Unia Europejska), ktoremu towarzyszy zacieranie granic pomiedzy panstwami, wspolna waluta, dyrektywy plynace z Brukseli, ateizacja i oczywiscie nowy system niewolnictwa – kolonizacja polegajaca na spedzaniu ludzi w jedno stado, ktora zlikwiduje podzialy na narody i przyniesie najwieksze korzysci nowej bandzie u wladzy.
  Bo jak Polska byla juz pod calkowitym zaborem/okupacja carskiej Rosji przez 123 lata (1795-1918) to carowie zarzadzili nawet RUSYFIKACJE Polski i Polakow, wlacznie z zakazem uzywania polskiej mowy. A kto sprzeciwil sie carskiej wladzy i nakazom to trafial do obozu karnego w glab Syberii i tracil caly swoj majatek.

  Jesli do kogos nie przemawiaja moje argumenty to ma szanse sam wyjechac do „Rosji” do tamtejszego „raju”. Nalezy wiec zapytac B.Tejkowskiego dlaczego jeszcze nie wyjechal do „Rosji” tylko maci Polakom w glowach ?
  Masowa emigracja Polakow za chlebem na zachod Europy i na inne kontynenty, glownie do Ameryki Polnocnej dowodzi, ze B.Tejkowski zyje w wymyslonym przez siebie swiecie iluzji.

  Toronto

  Polubienie

 5. Bardzo lubie co Pan Tejkowsi pisze bo to co pisze jest wielka PRAWDA bez manipulacji. My Polacy jestesmy
  w obecnej chwili pod straszna zaglada!!! Zachodnia bestia postanowila wypedzic nas zPolski za chlebem
  a reszte Polakow-slowian usmiercic chorobami i glodem.W miejsce Polakow wprowadzaja sie zydzi nazywaja
  siebie Polakami. Pozostala ilosc Polakow w Polsce bedzie traktowana jak Palestynczycy dzisiaj.! Lepiej
  to byc pod butem rosyjskich-slowian nizli pod zbrodniarzy wszechczasow…..i banderowcow, gdyz nie bez
  powodu zostali odrodzeni i obrosli w sile. Jak jedni tak i drudzy bez rozlewu krwi imeczarni ludzkiej zyc
  nie potrafia! Polacy-slowianie zyja w wielkim niebezpieczenstwie w obecnym czasie a znalezli sie w takiej
  sytuaci iz sami sobie nie sa wstanie pomoc- wyjsc z tej okupacji, napewno bez cudu nigdy tego ” parcha-
  szmaciarza” nie sa w stanie wypedzic ani sie od niego wyzwolic. Zyd- chazar ma daleko zasiezny plan
  na terenie Polski i dalej na wschod az do Rosji bo bez tamtych terenow globalizmu dokonczyc nie moze.
  Ktos kto dzisiaj Rosje i Putina utazsamia z carem czy ZSRR to z wiedza polityczno-historyczna stanal
  na bakier jak kobyla z klapami na slepiach. Globalizm nieludzki system plynacy z zachodu sieje postrach
  dla swiadomych, znajacych te sekrety tych talmudycznych oligarchow rzadzacych swiatem. Ten krotki
  komentarz jest odpowiedzia na poprzedni szkalujacy wielkiego formatu polityka Prez.Putina, wybranego
  z narodu przez wlasny narod. Ten madry polityk nie ma zamiaru wchodzic w struktury globalizmu ani tez
  rozpoczynac trzecia wojne swiatowa w co jest ostentacyjnie wciagany przez mordowanie rosjan na
  wschodzie Ukrainy. Putin dla zbrodniarzy pragnacych likwidacji ludzi tego globu jest wielka przeszkoda
  i zakala.., kKiedy, padnie ta ofiara jak juz inne, wtedy

  Polubienie

 6. Bardzo rozsądnie myśli i pisze osoba powyżej (OZ) w przeciwieństwie do agentury „Toronto” !

  My od siebie dodamy do pierwszego naszego postu jeszcze tylko TO :
  Obojetnie kim był,jest i będzie staruszek B.Tejkowski
  to daje dobre rady SLOWIANOM, w tym POLAKOM !!!

  No bo kto ma to zrobić kiedy ZADNEGO POLSKIEGO GOJA NA TO NIE STAC z takich lub innych powodow ?!
  Dlaczego mędrzec z agentury „Toronto” sam nie staje na czele lub nie daje RAD POLAKOM CO NALEZY ZROBIC ABY Z POLSKI POGONIC ZYDOW,NIEMCOW ,BOLSZEWIKOW i UKRAINCOW ???
  Wyglada na to,ze tego nie zrobi ,bo sam pochodzi z ich kregow SZMULO-SZWABI-BOLSZEWI-BANDERY !!!
  Co ciekawe takich jest „polakow” dużo na jeszcze posolidarnościowej emigracji,ktorzy SLUZA DIABLOM TEGO SWIATA ZA SREBNIKI,wymadrzaja się,krytukuja,przeinaczaja historie ,knuja i sklocaja INNYCH POLAKOW przy tym siejac im ZAMET w GLOWIE.

  Jeżeli ktoś dopatruje się i zna metryki Tejkowskiego i jego przodkow,ze również tamm cebula pachniało czy smierdzialo,to co w tym ZLEGO,ze TEJKOWSKI POKAZUJE MLODYM SLOWIANOM CO NALEZY CZYNIC ABY SIE NIE DAC ZAKUC W KAJDANY NIEWOLI obojętnie z której strony ona by nie szla !!!
  A JEST TO NIEWOLA GLOBALNA FUNDOWANA PRZEZ MORDERCOW TEGO SWIATA !!!!!!!!!!!!!!!

  Wiec jeszcze raz powtarzamy – starzec (81 lat) Tejkowski nie pojdzie tym razem po władze ale mowi i pisze co WINNI SLOWIANIE i POLACY UCZYNIC !!!

  Kazde krytykanctwo typu :”Toronto-tw” to HAMULEC DLA POLAKOW i takich durni trzeba eliminować z polskich szeregow,bo oni maja za podstawowe zadania SKLOCAC a NIE LACZYC,DZIELIC i ROZRABIAC
  a nie dawac rady czy stanac na czele POLSKICH czy SLOWIANSKICH ORGANIZACJINARODOWYCH.

  Wlasnie od takich najpierw trzeba OCZYSCIC POLSKA i SLOWIANSKA KREW.
  Z TAKIMI TRZEBA SIE KONSULTOWAC i PO POLSKU ISC PO WLADZE DLA POLSKI I POLAKOW.
  POMOC W TYM MOGA BRACIA SLOWIANIE,KTORZY NIE DALI SIE SQW-ic !!!

  PO CZYNACH POZNAJE SIE LUDZI !!!
  Obojetnie czy to będzie Putin czy „raz-putin” to ważne ze potrafić ZROBIC DOBRZE a nie spartoli roboty.

  Wszystkie „jaski” mąciciele WON Z POLSKICH PORTALI !!!
  Filozofow jątrzycieli Polsce już starczy.

  Polubienie

 7. Gdy już agencie „Toronto” ochłoniesz i zaczniesz walic w klawiaturę przypominamy tobie i innym ze was caly czas MAMIERZAMY w każdym POLSKIM SRODOWISKU EMIGRACYJNYM lacznie z proboszczami i agentami z koloratka czy habicie,ktorzy już perfidnie „spowiadają” w klubach „polskich” sadzając grzesznika na krześle i nadstawiają ucha, jak pokazal to Sp.B.Poreba w „Zmartwychwstaniu”,sztuce która swietnie pokazuje KIM SA POLACY WSPOLCZESNI i grono,ktore się do polskich skor przyssalo !

  Teraz stukaj i pluj miernoto nadal na takich jak my i nam podobni,ktorzy nie dajemy się OPETAC przez SZMULI,SZWABOW i BOLSZEWIKOW.

  Może i inne „jaski i romki” za toba pojda i stworzycie „emigracyjna trojce TW”, laczac swe agenturalne sily
  „patriotow polskich w dziupli amerykańskiej” az po Australie,,Meksyk i Ameryke Pld.

  Poznalismy się na was dawno odpowiednio was rozpracowując .

  JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA POKI MY ZYJEMY – MY ZOLNIERZE POLSKI w każdej tułaczce naszego zycia !

  Polubienie

 8. Rada Krajowa Polskiego Komitetu Słowiańskiego

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
  ————————————
  Pytanie. Czy Rada i Zarząd Główny to jednoosobowa inicjatywa pana przewodniczącego, czy grono przynajmniej kilku osób?

  Polubienie

 9. A ten numer konta to do Rydzyka?
  I jeszcze jedno, 99% Polaków woli z USA/UE/NATO stracić niż ze zbrodniarzem Putinem zyskać- zapamiętajcie to.

  Polubienie

 10. ZEW (do Pieniądza) napisał:

  I jeszcze jedno, 99% Polaków woli z USA/UE/NATO stracić niż ze zbrodniarzem Putinem zyskać- zapamiętajcie to.

  No i na razie tracą, zwłaszcza swoje dzieci, zmuszone do „dobrowolnych robót” w odległych, przynależnych do USA/UE/NATO krajach. A kiedy się te dumne -czyli durne – 99% Polaków opamięta, że te „dobrowolne utraty rodziny oraz narodu” to wór bez dna, w którym cała „polska osobowość” (począwszy od języka) się zatraci?

  W mej szkole Epistemologii Genetycznej im. J. Piageta w Genewie wykładany jest dogmat, że WIĘKSZOŚĆ Z DEFINICJI NIE MA RACJI. Czyli dogmat anty-ZEW DO PIENIĄDZA o którym należy bezustannie przypominać wszystkim idącym, tak jak stado baranów, do RZEŹNI ROZUMU przede wszystkim.

  Gdzie bowiem się pcha, na ZEW PIENIĄDZA, te polskie stado baranów? (Jest to opinia starszego wiekiem Greka, który od 1947 roku mieszka w Polsce, do której wtedy, wraz z rodzicami uciekł przed antykomunistycznym terrorem USA w jego ojczyźnie.)

  Troll „JO” napisał na http://marucha.wordpress.com/2014/09/07/mer-tokio-odkryl-tajemnice-ktora-moze-zmienic-swiat/#comments nr 60 do tego „baraniego pchania się” Polaków do USA/UE/NATO:

  Liberalna Demokracja jest SZCZYTEM Zydo-Masonskiej Filozofii Kontroli Panstwa, szczytem przed PIKIEM, ktory to ma byc po Liberalnej Demokracji. Pikiem natomiast jest totalny ZAMORDYZM – Niewolnictwo, ale tak zorganizowane, ze niemalze nikt nie bedzie sie buntowac a Blagac bedzie z bolu o to by byc niewolnikiem. Ci co beda miec juz tylko predyspozycje …do buntu, beda w tym Niewolniczym Spoleczenstwie Eliminowani.

  To wlasnie dlatego Zydo-Masoneria tak zajadle walczy o Liberalna Demokracje, bez ktorej to „pieciolatki” NIE moga wprowadzic GLOBALNEGO TERRORU.

  Polubienie

 11. Ot, na powyższym e-adresie na „gajówce Maruchy” znalazłem bardzo pasującą do powyższego raportu Bolesława Tejkowskiego wypowiedź Andrzeja Gwiazdy z 2012 roku:

  Polubienie

 12. Wspomniałam już kiedyś o w/w problemie – dostrzegłam go już kilka lat temu – „wynarodowienie” Dzieci polskich rodziców-emigrantów bankowo przyjmą kulturę państwa w którym sie urodziły i wychowały,a że emigrują ludzie młodzi,płodni to rachunek jest prosty.Pozostałych dobije sie ekonomią utrudnionym dostępem do opieki medycznej po wcześniejszym wykorzystaniu w charakterze „bydła roboczego „Szkoda,że tak mało rodaków rozumie swoja sytuację.

  Polubienie

 13. Nic nie szkoda gdy konczy się zycie .
  MY JESZCZE ZYJEMY !!!

  I niech się zadnym SZMULOM i SZWABOM nie wydaje,ze POLSKI i POLAKOW JUZ NIE MA !
  POLACY i POLSKA SA i BEDA !!!

  Zmadzreja jak im GLOD DO DUPY ZAWITA .
  A nastapi to wkrótce jak WAM SZMUL ZE SZWABEM JADLO PRZYMKNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Teraz zapytacie a co z Rosja ,ubija ja ?

  NIE !

  Prawdziwych Rosjan dotad nikomu nie dalo się ubic,co najwyżej wyelimonowac samogonopijcow.
  ROSJANIE PRAWDZIWI TRZEZWIEJA i MADRZEJA,bo to ich kierunek do ratunku.

  Oby tak jeszcze „polskie” PIJACKIE BYDLO ZROZUMIALO i NIE SZLO DO KARCZM SZMULI i SZWABOW SIE NACHLAC lub kupować ich belty i chlac pod własnym dachem !

  Zapytasz tez pewno wierzący nie pratykujacy ,a co z POLSKIM KOSCIOLEM i WIARA POLAKOW ?
  ROZPADNIE SIE NA DWIE FRAKCJE – NARODOWA i MIESZANA wcześniej z wyrznieciem lub powieszeniem szmulo-szwabskich biskupow !

  A co później ?
  Pozniej nastpi cisza i UPRAWA POLSKIEJ ZIEMI ,BY SIE SAMEMU WYZYWIC .

  WSZYSTKIE OBCE PARCHY i INSEKTY PADNA,takze swoje wychodowane ,jeżeli nie wezma się za robote NA SIEBIE i u SIEBIE !!!

  Amen

  Polubienie

 14. Toronto
  Wrzesien 12, 2014

  re: D.Kosiur
  Cytat:
  „Wszyscy oni sprzeciwiali w swoich panstwach standardom zachodniej demokracji, co w doslownym tlumaczeniu oznacza, ze nie godzili sie na poddanie swoich narodów dyktatowi swiatowej finansowej oligarchii Miedzynarodowego Zyda z Wall Street i z londynskiego City – tylko tyle i az tyle.”

  KOMENTARZ
  D.Kosiur znow oglupia Polakow swoja propaganda i nie podaje, ze nawet „Rosja” zarzadzana przez komuniste i agenta KGB W.Putina bierze pozyczki od zydowskich bankierow z Banku Swiatowego (World Bank).

  JFKennedy byl ZA, a nawet PRZECIW zydom z FRB (Federal Reserve Bank – Bank Rezerw Federalnych) oraz nie chcial, zeby Stany Zjednoczone przystapily do wojny w Wietnamie, a takze nie chcial dac Izraelowi materialow radioaktywnych do budowy bomby atomowej – te trzy czynniki wplynely na dokonanie zamachu na JFK.
  Marzenia zydow spelnil z kolei syjonista L.Johnson po smierci JFK, ktory byl wice-prezydentem (zastepca JFK), a nastepnie byl wybrany prezydentem USA na 4 letnia kadencje.
  Ameryka rzadza zydowscy bankierzy od 1913r, czyli od chwili powstania FRB, ktory udziela pozyczek rzadowi USA.

  S.Allende to marksista-komunista, odznaczony nagroda Lenina w 1972r i kolega zyda F.Castro, ktory z kolei zaprowadzil komunizm na Kubie.
  Allende na wzor Stalina dokonywal kolektywizacji wlasnosci prywatnej i zaprowadzal komunizm w Chile i w zwiazku z tym korzystal z pomocy ZSRR i KGB (szefem KGB byl wtedy rosyjski zyd J.Andropow, ktoremu W.Putin wybudowal popiersie za swojej prezydentury w uznaniu za jego dokonania), w czym z kolei przeszkodzil mu gen.A.Pinochet i dokonal przewrotu wojskowego w Chile.
  Nie sa dokladnie znane okolicznosci smierci S.Allende.

  Olof Palme zostal z kolei smiertelnie postrzelony na ulicy, kiedy wyszedl ze swoja zona z kina nocnego (byl bez ochrony) – policja nie ustalila kim byl sprawca zabojstwa oraz istnieje kilkanascie teorii dotyczacych powodow zabojstwa.

  N.Causescu to z kolei narodowo-komunistyczny dyktator w Rumunii, ktory obsadzil najwazniejsze funkcje panstwowe czlonkami swojej rodziny i przyjaciolmi i rzadzil niepodzielnie.
  W latach 1960-tych Causescu zdystansowal sie od ZSRR, opuscil Uklad Warszawski i stal sie pro-zachodni.
  Jego dyktatura i pogarszajaca sie sytuacja materialna Rumunow wywolala strajki w kraju i Causescu rozkazal strzelac do strajkujacych, a sam uciekl z zona helikopterem i ukrywal sie poza Bukaresztem. Zostal jednak odnaleziony i skazany przez sad wojskowy, a nastepnie rozstrzelany wraz z zona Elena.

  S.Hussein podobnie jak M.Kaddafi, obydwaj kolaborowali z CIA, wyslugiwali sie Amerykanom i mieli wsparcie Ameryki.
  W momencie kiedy narazili sie Ameryce, wowczas z pomoca przychodzil im ZSRR/ZSRR”bis” i skupowal od Iraku i Libii rope naftowa po zanizonych cenach, a nastepnie sprzedawal po tych, jakie obowiazywaly na rynkach swiatowych i ZSRR/ZSRR”bis” jeszcze na tym zarabial i po swojemu dymal Husseina i Kaddafiego, ktorych ostatecznie wydali wladcy Kremla na pozarcie zydo-anglosaskiej mafii miedzynarodowej, bo sami prowadzili ciche interesy z Izraelem i USA.

  Komunista S.Milosevic z jednej strony byl ofiara zydo-anglosaskiej mafii, a z drugiej strony byl naiwny i liczyl na pomoc ZSRR/ZSRR”bis” w rozwiazaniu konfliktu w rozpadajacej sie Jugoslawii, ale nie doczekal sie pomocy i Serbia zostala zbombardowana przez NATO.
  Nastepnie Milosevic zostaje oskarzony o korupcje i zbrodnie wojenne, ale trybunal miedzynarodowy nie udowodnil mu popelnionych czynow, a mimo to w dalszym ciagu byl przetrzymywany w wiezieniu, gdzie zmarl w niewyjasnionych okolicznosciach.
  Rodzina Milosevica mogla zrobic dodatkowa sekcje zwlok, zeby wykazac, ze sekcja zwlok sporzadzona przez prokuratora sadu miedzynarodowego byla bledna lub niewlasciwa.
  W zwiazku z tym nie mozna jednoznacznie stwierdzic, ze Milosevic zostal zamordowany w wiezieniu.

  http://suwerenna.wordpress.com/2014/09/11/zabic-putina/#comment-882

  p.s.
  Bydlak P.Zieminski usunal powyzszy komentarz.

  Polubienie

 15. Z komentarza „Toronto” wynika niezbicie, że żydo-anglosaskie władze USA/NATO specjalizują się w mordach przywódców politycznych mających „odchylenie komunistyczno-socjalistyczne”. Podobnie zresztą jak w mordach całych narodów wykazujących to „odchylenie od normy wyznaczonej przez Pana Zastępów”: na przykład w Korei, w latach 1950-tych, Amerykanie wymordowali aż 30 procent ludności.

  Skąd się wzięła ta „norma” postępowania Amerykańskiego Ludu Bożego? Mieszkający ponoć w Toronto chyba to wie co się w jego kraju ŚWIĘCI?

  Polubienie

 16. re: Otylia Zygman

  Cytat:
  „Bardzo lubie co Pan Tejkowsi pisze bo to co pisze jest wielka PRAWDA bez manipulacji.”

  Komentarz
  Jak sie nie ma tego co sie lubi to trzeba lubiec to co sie ma, m.inn. zyda, komuniste i agenta SB B.Tejkowskiego, co rowniez jest sprawa wyboru kazdego z osobna w zaleznosci od upodoban.

  Cytat:
  „Zachodnia bestia postanowila wypedzic nas zPolski za chlebem
  a reszte Polakow-slowian usmiercic chorobami i glodem.”

  Komentarz
  Polska rzadzi polskojezyczne zydostwo i to oni sa w glownej mierze przyczyna problemow w Polsce, a nie wymyslona przez ciebie „zachodnia bestia” – reszte problemow stwarzaja sami Polacy m.inn. przez wlasna ciemnote i glupote.

  Cytat:
  „Lepiej to byc pod butem rosyjskich-slowian nizli pod zbrodniarzy wszechczasow…..i banderowcow”

  Komentarz
  W dzisiejszej „Rosji” (czytaj: ZSRR”bis”) rzadzi rosyjskojezyczne zydostwo z Putinem na czele i jak chcesz to sama wejdz pod ich but.

  Cytat:
  „Ktos kto dzisiaj Rosje i Putina utazsamia z carem czy ZSRR to z wiedza polityczno-historyczna stanal
  na bakier jak kobyla z klapami na slepiach.”

  Komentarz
  Najpierw zdejmij swoje klapki z oczu zwolenniczko polskojezycznych i rosyjskojezycznych zydow.

  Cytat:
  „Ten krotki komentarz jest odpowiedzia na poprzedni szkalujacy wielkiego formatu polityka Prez.Putina, wybranego z narodu przez wlasny narod. Ten madry polityk nie ma zamiaru wchodzic w struktury globalizmu ani tez rozpoczynac trzecia wojne swiatowa w co jest ostentacyjnie wciagany przez mordowanie rosjan na
  wschodzie Ukrainy.”

  Komentarz
  Twoj krotki komentarz ukazuje, ze masz w glowie groch z kapusta.
  To Putin wlaczyl „zielone swiatlo” na ponowne osiedlanie sie zydostwa w „Rosji”, kiedy zostal prezydentem w 2000r.
  To Putin zapala menore w gminie Chabad-Lubawicz kazdego roku i to Putin wydal nakaz umieszczenia menory na Kremlu i w innych miastach „Rosji”.
  To Putin odznaczyl glownego rabina B.Lazara z Chabad-Lubawicz najwyzszym odznaczeniem panstwowym „Rosji” i Putin odznaczyl rabina Pewznera zlotym metalem za rozwoj judaizmu w „Rosji”.

  Polubienie

 17. „Toronto” nabral dobrej predkosci na „autostradzie zycia” ale czy sprawdzil hamulce !?

  Dobra rada mechanikow samochodowych ,
  niczym ruszysz i rozpędzisz swój pojazd sprawdz
  OBOWIAZKOWO HAMULCE – tak na postoju jak i w drodze .
  Dlaczego ?
  Bo moze to być twoja OSTATNIA JAZDA !
  Nie jeden tak zakonczyl.

  Teraz dla „Toronto” i jemu podobnych „pedzacych gdzies tam” na drogach obu Ameryk i dokształcających GOIM – rady i porady POLITYCZNE :

  1. MADRASC TRZEBA LACZYC z CZYNEM .
  2. ZADEN TO WODZ,NACZELNIK lub ZBOJNIK ,KTORY MOWI a NIC NIE DOKONUJE.
  3. CHCAC BYDLO/TRZODKE NAKARMIC TRZEBA MU DAC PASTWISKO.
  4. BARANY i OWCE oraz wszelkie INNE STADA MUSZA MIEC PASTERZA ,KTORY O NIE
  ZADBA POD KAZDYM WZGLEDEM,nie tylko dzwonkiem,kijem czy psem .
  5. CYMBALISTOW CI U NAS WIELU ale CZY CHOC JEDEN STANAL PRZY JANKIELU
  i ZAGRAL MU NA NOSIE ?!

  Daj Boze LUDZIOM wszelkie OPAMIETANIE !
  PROSIMY CIE PANIE !

  „Toronto” – na kon !

  Polubienie

 18. re: APA
  Polacy w swoich pogladach sa jak opilki metalu porozrzucane w roznych kierunkach, bez ladu.
  Zeby te opilki uporzadkowac w jednym kierunku to nalezy je namagnesowac – w przeszlosci pisalem o budowaniu panstwa narodowego w oparciu o wartosci najwyzsze: BOG HONOR OJCZYZNA i PRAWDA (moj dopisek).
  Sprawdz to sobie APA praktycznie i zobaczysz to nieslychane zjawisko uporzadkowanych opilkow metalu, ktore poruszane niewidzialna sila wciaz zachowuja ten sam kierunek.
  MORAL
  Jesli Polacy zjednocza sie wokol wartosci najwyzszych, wowczas beda jak namagnesowane opilki metalu, jednakowo ukierunkowani i zwarci, i w tym drzemie sila Polakow – nie sa wowczas potrzebni przywodcy, bo kazdy Polak bedzie w pelni swiadomy i bedzie znal swoje polskie obowiazki.

  Ja probuje wplynac na zmiane mentalnosci Polakow bez wsiadania na konia i wymachiwania szabla, badz uzywania czolgow i innego zelastwa.
  A narod, ktory tego nie rozumie jest ciemny i glupi oraz bladzi i nic nie zyskuje dla siebie i nastepnych pokolen Polakow, bo pozwala sie prowadzac innym, ktorych w danej chwili uzna za swoj „autorytet”, co rowiez jest przyczyna bezpowrotnej straty czasu, tym bardziej, ze zycie jest krotkie.

  Polubienie

 19. re: markglogg

  Uwazam, ze nie chodzi tyle o czerwony kolor ideologiczny, ale generalnie mowiac, chodzi o niesubordynacje znanych lub wplywowych osob wobec zydowskiej elity, ktora uwaza sie za wladcow tego swiata i dazy co calkowitej kontroli politycznej i wladzy nad swiatem, dobrami materialnymi swiata i ludzmi – vide moj wczesniejszy komentarz (13 Wrzesień 2014 o 1:59), ktory usunal bydlak P.Zieminski, poniewaz miedzy innymi demaskowal kolaboracje W.Putina z zydo-anglosaska mafia miedzynarodowa, a to przeszkadza Zieminskiemu, Kosiurowi i pozostalym alfonsom prostytutki „Putiany”, ktora jest ZA, a czasami PRZECIW zydo-anglosaskiej elicie.

  Zeby zrealizowac swoje cele, zydowska elita uzywa pieniedzy zrabowanych gojom poprzez lichwe, gieldy, rewolucje, wojny etc, placi przekupionym osobom lub kolaborantom za uslugi, finansuje caly proces zmian i brnie po trupach do sukcesu bez wzgledu na narodowosc, kolor skory, ideologie, poglady etc, wykorzystujac konflikty miedzy ludzmi, grupami lub panstwami, co moze miec znaczenie lokalne lub globalne, a przede wszystkim sluzy interesom lokalnym lub globalnym elity zydowskiej.

  Np. w Kanadzie byly premiez J.Cretien z partii liberalnej postawil sie zydowskiej elicie z USA i wkrotce zostal zmuszony do odejscia ze stanowiska, a na jego miejsce wszedl P.Martin (zastepca J.C. i wicepremier d/s finansow panstwa, ktory byl masonem).
  Zydowska elita decyduje kto ma zostac prezydentem USA, a nastepnie finansuje to przedstawienie zwane „wyborami” – slyszalem nawet oficjalny komunikat, ze Rockeffeler mial przzeznaczyc 1 miliard dolarow na kampanie wyborcza B.Obamy (matka B.Obamy jest biala i ma zydowskie pochodzenie), czyli wydarzenia w swiatowej polityce sa zaprogramowane na wiele lat wczesniej, czego najlepszym przykladem jest mapa Gomberga (zydowskiego zegarmistrza) z pazdziernika 1941r, dotyczaca powojennego podzialu swiata na 2 strefy wplywow: SOWIECKA (zydow rosyjskich) i AMERYKANSKA (zydow anglosaskich) i ten podzial obowiazuje do dzis.
  Pchanie Polski i Polakow w jakakolwiek zydowska strefe wplywow (rosyjska lub anglosaska) oznacza dobrowolne oddanie panstwa i narodu w niewole.
  Szczytem glupoty P.Zieminskiego, D.Kosiura i reszty sygnotariuszy bylo pismo skierowane do rosyjskich zydow z Putinem na czele, zeby ratowali Polske i Polakow przed anglosaskimi zydami.

  Uzasadnienie
  Stosunek „rosjanina” Putina do Polski i Polakow najlepiej okresla ustanowione przez niego swieto panstwowe „Rosji” w 2004r, w rocznice wyrzniecia Polakow w Moskwie w 1612r oraz powtarzana przez Putina stalinowska propaganda dotyczaca napasci ZSRR 17 wrzesnia 1939r na Polske z powodu „obrony mniejszosci narodowych w Polsce”.
  W takim razie po co ZSRR i Niemcy podpisaly tajny uklad 23 sierpnia 1939r, ktory byl IV ROZBIOREM Polski, o czym swiadczy nowa granica pomiedzy Niemcami i ZSRR przebiegajaca przez Polske, ktora dzielila panstwo polskie na 2 strefy wplywow: niemiecka i sowiecka, po niespelna 21 latach odzyskania niepodleglosci przez Polske (1918-1939) ?
  W jakim celu oprocz Niemcow, Sowieci mordowali polska inteligencje, skoro chodzilo im o „obrone mniejszosci narodowych” w Polsce, jak twierdzi W.Putin ?
  Dlaczego Putin przerwal sledztwo w sprawie zbrodni wojennych popelnionych przez zydowskie NKWD na Polakach w czasie II wojny swiatowej ?
  W .Putin jest spadkobierca bylego systemu terroru i zbrodni komunistycznych oraz spadkobierca zrabowanych Polsce dziel sztuki i skarbow narodowych, a takze spadkobierca oderwanych od Polski ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, ktore nigdy nie nalezaly do Rosji, ani do ZSRR – M.Gorbaczow mial wiecej honoru niz Putin, bo przynajmniej chcial oddac Polakom ich wlasnosc.

  Jesli chodzi o Kanade to zycie toczy sie do przodu i tutejsze oficjalne media unikaja krytykowania zydostwa i zbrodni zydowskich w Palestynie. Obecne wladze Kanady popieraja takze polityke USA, Izraela i ukrainskich zydow w Kijowie.
  Mimo tego Kanadyjczycy sa zorientowani co dzieje sie naprawde, podobnie zorientowani sa Amerykanie w sytuacji politycznej, ekonomicznej, finansowej etc, poniewaz dziala wiele niezaleznych mediow, korzystajac z prawa do wolnosci slowa. A druga sprawa to prawo, ktore pozwala na legalne kupno broni w USA i Kanadzie i to zapewne trzyma rzad pod kontrola.

  Polubienie

 20. Polacy w zdecydowanej większości mają geny parobków. Z parobka nie zrobi się wojownika.Swoją mentalność zawdzięczają w dużej mierze kościołowi katolickiemu który tą mentalność służalczą i bojaźń przed piekłem kształtował przez wieki. Polsce potrzebna jest prawdziwie słowiańska elita, która będzie w stanie wyselekcjonować tę bardziej wojowniczą część narodu i przy biernej postawie całej reszty spróbować przechwycić władzę ale nie na drodze tzw. demokratycznych wyborów.

  Polubienie

 21. I niewolników – tak „nadstawianie policzka” -> można raz drugi trzeci ale w końcu jak ryj opuchnięty i nie ma gdzie już lać? KK sprytnie milczy w kwestii iz nawet najwyższy ma granicę miłosierdzia i potopił niewiernych 😀

  Polubienie

 22. Tylko kto to ma zrobić? Pokorni i cisi wznoszący modły do nieba?
  należy wyszukać Polaka Słowianina, który swoją charyzmą będzie w stanie pociągnąc masy, musi mieć odpowiedni wygląd, barwę głosu i styl gestykulacji, oglądając obecnych przywódców tzw, ruchów narodowych zinfiltrowanych przez żydostwo odnoszę wrażenie sztuczności ich zachowania, pozowania wzorując się na gestach Mussolliniego (skrzyżowane ramiona na piersi) co w ich wykonaniu wygląda co najmniej śmiesznie. trzeba przygotować przemówienie i szukać kandydatów, którzy w przekonywujący spsób je wygłoszą, zamieścić na początek na youtube z odpowiednim wypozycjonowaniem i czekać na komentarze oglądających, żeby nie tracić cennego czasu z małymi zmianami muszą być wygłoszone przez możliwie największą ilość kandydatów na przywódcę, swoje własne aspiracje bycia tym numerem1 trzeba schować do lamusa, sprawa jest ważniejsza, nie tylko treść się liczy ale i sposób przekazania.

  Polubienie

 23. A który to ten Polak-Słowianin? Bo co się nie spojrzę to w większości już odmieńcy albo zahipnotyzowani? Cholera wie – mentalność całkiem inna jak moja i mi/nam podobnych.

  Polubienie

 24. Nam Polakom potrzebna jest taka osobowość jak Striełkow, który staje się powoli postacią legendą, jest w stanie zachwiać Rosją, tylko czy Putin zdecyduje się powoli eliminować żydowskie wpływy w tym kraju. Telekonferencje i wywiady Igora na temat V kolumny, nikt przed nim z wyjątkiem Dugina tak głośno o tym nie mówił, tylko Dugin nie wskazywał osób z otoczenia biznesowego i politycznego Putina a raczej upatrywał tą V a nawet Vi kolumnę w środowiskach liberalnych i częściowo związanych z Prezydentem Putinem. Striełkow mówi dobitnie o otoczeniu Putina. Silny kompleks słowiański w Rosji, będący w opozycji do Putina odnosi się do nigo nieufnie, ale nacjonaliści rosyjscy biorą udział w walce po stronie Noworosji, są to ochotnicy którzy wiedzą po której stronie jest dobro.

  Polubienie

 25. Jakis „Julius” wyjezdza nam tu „z polskimi parobkami” ,wiec zwracamy ci istoto ludzka UWAGE bys liczyl się ze słowami o POLAKACH !
  POLAK to brzmi dumnie ,nawet gdy lezy w trumnie ,a za zycia nie skrywa się przed żadna odpowiedzialnoscia za swoje CZYNY !!!
  To co klepiesz o Polakach bez zastanowienia ,to przyloz i wymaluj o MIESZANCACH ,czyli tych w których zylach plynie OBCA KREW i geny skazone obca narodowoscia !!!

  POLSKA PRACOWITOSC i WYKONASTWO NIE MA SOBIE ROWNYCH !
  Jeżeli nastepuje jakas zwloka u POLAKOW ,to wynika ona z MILOSIERDZIA,LITOSCI czasem z ospalosci ale POLAK ZBUDZONY TO POLAK NIE STLUMIONY ,jest w stanie ruszyc z posad BRYLE SWIATA ,potrzebna mu tylko
  PRZYJAZNA POMOC BRATA !
  BRATA POLAKA a nie OBCEJ SZUMOWINY sily ,która go powstrzymuje ale i te pogoni
  mieszane ..ujem .

  ZWYCIEZYMY !!!

  Polubienie

 26. re: Julius (13 Wrzesień 2014 o 19:33)

  Nie ma takich „genow parobkow”, o ktorych piszesz. A geny slowianskie maja wplyw na mentalnosc Slowian, ktora charakteryzuje sie pokojowym wspolistnieniem i usposobieniem, poszanowaniem wolnosci, przestrzeganiem zasad plemiennych/grupowych etc i religia chrzescijanska ma rowniez podobne zasady.
  Slowianie nie sa przyczyna problemow i nie robia nikomu niz zlego, wiec twoje oskarzenia pod adresem Slowian sa bezpodstawne.
  Przyczyna problemow sa wrogie slowianstwu cywilizacje: BIZANTYJSKA (Niemcy), TURANSKA (Rosja), ZYDOWSKA (zmijowe plemie i dzieci diabla).
  Gdyby przyjac twoja teorie „Polaka-parobka” za prawdziwa, wowczas szlachta krzyzacka stalaby sie posmiewiskiem w calej Europie, poniewaz „polscy parobcy” az trzykrotnie skopali dupe i obili ryje szlachcie krzyzackiej z zamoznych rodow Europy zachodniej: pod Grunwaldem i w dwoch nastepnych bitwach, jakie mialy miejsce w pozniejszych miesiacach 1410r.
  Szlachta krzyzacka miala tak skopana dupe i obite ryje, ze juz wiecej nie miala ochoty zaczynac z „polskimi parobkami”, a przeciez na poczatku tez drwili z „polskich parobkow”, tak jak ty to robisz w swoim komentarzu.

  Gdzie ty widzisz „slowianska elite” ? Czy wiesz co to jest „kopyto” i do czego sluzy ?
  Planowanie i strategia wojskowa to bardzo powazne zagadnienia i do tego trzeba miec fachowcow, a nie harcerzy, bo to nie bedzie „zabawa w podchody”, ale to jeszcze nie wszystko, poniewaz trzeba miec swiadome i jednolite zaplecze narodowe i od tego trzeba najpierw zaczac.

  Polubienie

 27. re: inkaa77inkka (13 Wrzesień 2014 o 20:04)
  Ja rozumie, ze wy „Slowianie” lubicie narzekac na wszystko i szukacie powodow dla wlasnego usprawiedliwienia. Ale religia chrzescijanska, ktora nakazuje nadstawiac „drugi policzek” nie jest u was obowiazkowa, wiec to nie jest wasz problem i nikt was do tego nie zmusza.
  Zas u siebie nie zauwazylisce, ze macie „twarde dupy”, bo tak dostajecie od zycia po dupie, ze do tej pory nie zmadrzeliscie.
  Wy „Slowianie” macie w swoich umyslach zakodowana przyjazn z „bratnim Zwiazkiem Radzieckim” i z „postepem PRL”.
  Moral:
  „Czym skorupka za mlodu nasiaknie, tym na starosc traci” – polskie przyslowie…. i tacy z was „Slowianie”.

  Polubienie

 28. Tak,przyjaźń zakodowaną z tymi co krzywdy nie robią i konfliktu nie sieją nie podjudzają itp. Nie widzę powodu dla którego nasza polityka miałaby być jednokierunkowa.Jak pisałam – nie jestem fanką Rosji ale też i nie jestem jej przeciwniczką.Z mojego punktu widzenia jako najniższego szczebla w społeczeństwie – konflikty nie są potrzebne a wraz z nimi wszystkie sankcje,które odczuwamy tak naprawdę my maluczcy.Nie podoba mi sie szczucie,bo efekty takich posunięć mamy na Ukrainie,a nie jest to miłe dla oka.Mamy własne problemy wewnętrzne i idiotów ( w sensie medycznym ) typu Cejrowski który sieje mowę nienawiści.Dawno już chciałam nawiązać do tego człeka,który w jednych ze swoich programów „edukacyjnych” stwierdził,ze planeta,człowiek mógłby sie obejść bez drzew,bo tlen produkowany jest przez oceany – zapomniało sie chyba biedakowi,ze drzewa oczyszczają z dwutlenku węgla – jeżeli takie „autorytety” są lansowane no to ja już nic nie mówię.

  Polubienie

 29. Zresztą jak taki wielki katolik może się wyrażać o innych ludziach w ten sposób nawet jeżeli są „ruskimi” – sam sobie zaprzecza i ideologii,która głosi.Tacy sami ludzie jak i my żyjący podobnymi problemami jak my – komu i po co jest potrzebny konflikt? Z pewnością nie nam zwykłym ludziom mającym swoje własne problemy.Zresztą co KK zrobił z Polakami miałam przykład na swoich dzieciach – najstarsza córka chodzi na etykę – była wyśmiewana,podejrzewana,że satanistka piętnowana przez tych pobożnych katolików młodsza natomiast została WYKLUCZONA z jasełek mimo iz nauczycielka wiedziała że kontynuujemy ideologię chrześcijaństwa tyle,że w domu bez udziału KK Zidiocenie i zbydlęcenie.Tyle w temacie.

  Polubienie

 30. Posluchaj nas „matko polko” (przez male p):

  Po to ludzi zaczęto chrzcić aby ich na swoja wiare nawrocic z ich innych wierzeń,
  Po to durnym stworzono KOMUNE (nie ma to jak ustroje i umeblowane pokoje)
  aby durnota uwierzyla,ze będzie „każdemu wg.potrzeb”.
  Kiedy tych potrzeb było więcej niż towaru (kto miał na to robic przy „czy się stoi ,czy się lezy….”),okazało się ,ze nie tedy droga do raju i z ochrzczonymi trzeba inaczej .

  A wiec powrot do KAPITALU i ODRODZEN !

  Dzisiaj kapitalista ma baniek trzysta,
  ty biedaku jesteś „glista”.
  Malo tego szukasz pracy,
  bez której nie ma kolaczy .
  Glosowaliscie na Tuska
  opluwacie także ruska .
  Kalkstein gruchy obiecuje ,
  robia was na szaro ..uje !

  NIEPODLEGLOSC ?

  Zapomnijcie ,
  w swych marzeniach dalej gnijcie.

  Niepodleglosc ZDOBYC TRZEBA,
  i PRZYCHYLIC LUDZIOM NIEBA !

  Jak to zrobić ?
  WSPOLNIE,RAZEM,
  Tylko trzeźwo,nie pod gazem .

  Szykuja nam znow wybory
  wciąż siegaja do komory.

  Kopaczowa premier- nica
  zobacz dzisiaj na jej lica .

  Premier – baba,premier zdrowa
  POLSKA NADAL DOJNA KROWA.

  Polubienie

 31. Co do religii na tle psychologicznym? Hmm znałam kobietę – święta normalnie święta – dzieci wysyłała do kościółka ba nawet przepytywała,co ksiądz na kazaniu mówił o czym była ewangelia itp.Święta z pełną pompą ślub kościelny.Wzór doskonałości godny naśladowania – po „zamknięciu drzwi” przeistaczała się w istnego sadystycznego,podłego potwora bez jakiejkolwiek empatii czy współczucia swoje czyny usprawiedliwiając/argumentując o zgrozo cytatami z biblii – i tak sie działo,dzieje i zapewne dziać będzie.Religia jest bardzo niebezpiecznym narzędziem zwłaszcza w rekach psychopaty.

  Polubienie

 32. Ponadto ustrój socjalistyczny – gdzie wszyscy „równi” obrazuje dokładnie ideologię chrześcijaństwa Dopóki tego szara masa nie pojmie to będzie jak jest.
  Zdaje się,że jeżeli „nie z Wami to przeciwko Wam”? Cóż za schematyczne myślenie – bardzo błędne czasem.Pozdrawiam i do kiedyś.

  Polubienie

 33. Re: Toronto
  Pisząc „mają geny parobków” miałem na myśli mentalność co użyłem w dalszej części. A ta mentalność była kształtowana przez stulecia, co ze Słowianina wojownika zrobiło Słowianina parobka a w dużej mierze przyczynił się do tego kościół

  Czy jesteśmy skazani na Polskę folwarczną

  Czy to możliwe, że w Polsce w XXI w. obowiązuje ciągle model organizacyjny folwarku, stworzony na przelomie XV i XVI w.? Jest o tym przekonany prof. Janusz T. Hryniewicz, specjalista od socjologii gospodarki i zarządzania. Ostatnio ukazała się jego książka Stosunki pracy w polskich organizacjach (Scholar, Warszawa 2007), w której przedstawił wyniki badań przeprowadzych wraz ze współpracownikami. Wywiad z prof. Hryniewiczem przeprowadzony przez Edwina Bendyka znajduje się w „Polityce” (2007, nr 23, z 9 czerwca).

  Gospodarka folwarczna wykształcila się w początkach systemu kapitalistycznego, gdy państwom na wschód od Łaby w podziale pracy w Europie przypadło wyżywienie zachodnich miast. Istotą folwarku była jego niezależność od struktur państwa, był „instytucją quasi-totalitarną, w pełni organizującą całość życia chłopów. […] wewnątrz folwarku zaczęły kształtować się archetypy zachowań kierowników i pracowników. Kierownik to pan, dziedzic, wódz. Pracownik to parobek, chłop pańszczyźniany, dziewka służebna” (ibidem).

  „Kierownicy mieli nieskrępowaną władzę, ich decyzji nie ograniczały żadne przepisy. U chłopów wykształciło się z kolei, wymuszone lub uwewnętrznione, posłuszeństwo, połączone jednak z brakiem odpowiedzialności. Chłop wymagał szczegółowych instrukcji w pracy i opieki poza pracą” (ibidem).

  Konsekwencją takiego ukształtowania stosunków pracy było wytworzenie się czegoś w rodzaju podwójnej etyki. „Wobec własnej grupy obowiązywał wymóg bezwzględnej uczciwości, natomiast co do kradziezy rzeczy pańskich albo księżych nie było żadnych zahamowań, a okradzenie Żyda poczytywano wręcz za zasługę. Z kolei na dworze panowało przekonanie, że chłopa ciągnie do złego, jest leniwy, bierny i wrogi. Tylko drobiazgowy, ostry nadzór zapewni wykonanie poleceń” (ibidem).

  Jak zauważa prof. Hryniewicz stosunki folwarczne panowały nadal w II Rzeczypospolitej, a jeszcze nasiliły się w czasach PRL, gdzie nastąpiła ich wręcz feudalizacja. „Miejsce pracy bylo traktowane przez wyalienowanych pracowników jako sposób realizacji własnych celów gospodarczych, stąd zjawiska wynoszenia narzędzi, chałtur na maszynach fabrycznych” (ibidem).

  Co gorsza, wprowadzenie gospodarki rynkowej wcale nie spowodowało zniesienia folwarcznych stosunków pracy. Przeciwnie, według badań zespołu prof. Hryniewicza, zarówno kadra menedżerska, jak i pracownicy odgrywają dawne role, niezależnie, czy jest to firma jeszcze państwowa, czy prywatna.

  Badania prof. Hryniewicza świetnie potwierdziły się też w cyklu tekstów w „Dzienniku”, dotyczących pracy w dużych korporacjach. Obrazuje to doskonale zwłaszcza wywiad Renaty Kim z Barbarą Sulimską pt. Dwie twarze jednej korporacji („Dziennik”, 2007, 28 maja). Sulimska pracowała pozornie w tej samej korporacji w Polsce i Kanadzie. A oto, jak opisuje różnice: „W Kanadzie panują zupelnie inne stosunki między podwładnym a przełożonym. Tam współpraca opiera się bardziej na zasadzie partnerstwa niż podległości. Bardziej na zasadzie prośby niż polecenia. […] Tymczasem w Polsce panuje klasyczny system nakazowo-rozdzielczy. Tutaj od przelożonego zazwyczaj słyszałam, nie tylko co mam zrobić, ale na kiedy. Szef nie pytał, czy jestem w stanie to wykonać. […] W Kanadzie panuje większa wiara w pracownika, szefowie ufają, że on chce pracować i chce to robić dobrze. […] U nas pracowników z założenia traktuje się jak leni, których trzeba poganiać i sprawdzać. […] Po za tym [szef] często sprawdza nie tylko, jak zostało wykonane polecenie, ale nawet to jak podwładny przygotował się do jego wykonania. Zdarza się, że przepytuje ze znajomości dokumentów. Czasem miałam wrażenie, że jestem w szkole. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam w Kanadzie. […] W Kanadzie szefowi można powiedzieć, że mógłby coś poprawić czy zmienić. Tymczasem w Polsce przełożony ma zawsze rację i nie pyta podwładnego o zdanie. […] W Kanadzie niezależnie od tego, z kim rozmawiałam, czułam się z nim równa. Co więcej, im wyższy rangą przełożony, tym bardziej się starał, by podwładny nie odczuł, że znajduje sie niżej w korporacyjnej hierarchii. Tymczasem w Polsce jest wręcz przeciwnie”.

  Barbara Sulimska próbuje sobie tłumaczyć te różnice spuścizną PRL, choć sama zauważa, że kierownikami są na ogół ludzie młodzi, niepamiętający tamtych czasów, w dodatku przeszkoleni na Zachodzie. Tymczasem to, co opisała, to wypisz, wymaluj: typowy folwark.

  Sulimska na własnej skórze przekonała się, że w takiej firmie panuje swoista „zasada urawniłowki, nie ma miejsca na indywidualizm” (ibidem).

  Z kolei prof. Hryniewicz zauważa, że w takim systemie pracy nie ceni się osiągnięć indywidualnych: „W takim środowisku innowacje są tępione” („Polityka”, op. cit.). Taki system pracy jest poważnym zagrożeniem dla naszej gospodarki, gdyż niszczy to, co we współczesnym świecie jest najważniejsze, a mianowicie: innowacyjność i kreatywność, i jak tak dalej pójdzie staniemy się skansenem.

  Na koniec prof. Hryniewicz przestrzega: „Gospodarka przeżywa dziś podobnie rewolucyjny moment transformacji jak na przełomie XV i XVI w. Powstaje gospodarka oparta na wiedzy. To ona jest źródłem największych korzyści, ale wymaga odpowiedniej mentalności i kultury organizacyjnej. W efekcie jej rozwoju ustali się nowy podział pracy. Jeśli nie weźmiemy aktywnego udziału w tym procesie, to podobnie jak przed 400 laty zostaniemy na marginesie, jak wówczas stanowiąc jednocześnie zaplecze aprowizacyjne i cywilizacyjne przedmurze” (ibidem).

  Gdy tak zastanawiam się nad tym niepokojącym tekstem prof. Hryniewicza, to wydaje mi się, że jest jeszcze gorzej, niż opisuje to autor. Łatwo przecież dostrzec, że właściwie wszystkie rządy po przełomie 1989 r. traktują Polskę jak jeden wielki folwark. Oni – panowie folwarku i my – niby-obywatele, tak naprawdę traktowani jak chłopi pańszczyźniani. Władzy wolno wszystko, a parobek ma milczeć i wykonywać polecenia. Stosunki folwarczne w państwie nasiliły się zwłaszcza z objęciem władzy przez ten rząd, który wręcz zasady państwa prawa traktuje jak „imposybilizm”, uniemożliwiający osiągnięcie pełnego poddaństwa obywateli. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak anachroniczna to forma rządów.

  Polubienie

 34. Dajcie sobie spokoj z powielaniem wypocin niby mądrzejszych od nas wszystkich,
  to pismaki za KASE !
  MY POLACY ZACZNIJMY UZYWAC NASZEGO POLSKIEGO ROZUMU ,jak mawiają chłopskiego a inni niech nie mysla ze rozumu parobka.
  Parobek tez potrafi myslec i w końcu powie: hooola,nawet gdy „dziedzic wyrzuci go ze dwora” !

  Nam dziś trzeba krótkich ZAWOLAN typu :
  STANCIE DO OBRONY POLSKI i JEJ ZIEMI,WSZYSTKIEGO CO W NIEJ JEST !!!

  POLACY WSZYSTKICH MIEJSC BYTOWANIA ,LACZCIE SIE,DZIALAJCIE ,
  BRONCIE POLSKI i POLAKOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 35. re: Julius (15 Wrzesień 2014 o 21:54)
  Cytat:
  „Pisząc „mają geny parobków” miałem na myśli mentalność co użyłem w dalszej części. A ta mentalność była kształtowana przez stulecia, co ze Słowianina wojownika zrobiło Słowianina parobka a w dużej mierze przyczynił się do tego kościół.”

  Komentarz
  Szanuje opinie kazdego rozmowcy, ale faktem jest, ze w Rzeczpospolitej panowal oficjalny podzial na 3 stany: szlachecki, koscielny i chlopski, ale czwarty i piaty stan stan stanowily: panoszace sie ZYDOSTWO i MAGNATERIA (arystokracja), ktore mialy wieksze wplywy w Polsce niz 3 oficjalne stany, poniewaz osoby wywodzace sie z czwartego i piatego stanu sprawowaly wazne funkcje panstwowe.
  Poza tym Rzeczpospolita miala swoich wladcow (krolow), ktorzy nie wszyscy mieli polskie pochodzenie i nie wszyscy dzialali w interesie panstwa polskiego – vide rzady SASOW (August II i August III), ktorych na tronie osadzilo KRZYZACTWO/”PRUSY” I ROSJA oraz rzady alfonsa Katarzyny II, stolnika litewskiego i masona S.A.Poniatowskiego.
  Rzeczpospolita miala swoich wrogow zewnetrznych, glownie Krzyzactwo/”Prusy” (Niemcow) i Rosje, ktore poczawszy od XVIII wieku dzialaly oficjalnie na szkode Rzeczpospolitej i mieszaly sie w sprawy panstwa polskiego.
  Oprocz tego dzialala MASONERIA – loze masonskie roznych odlamow, w ktorych glowna role odgrywali ILUMINACI i swoje wplywy lokalne i europejskie mieli rowniez ZYDOWSCY BANKIERZY/LICHWIARZE.

  Konstytucja z 3 maja 1791r byla aktem prawnym, ktory wprowadzal reformy w panstwie, m.inn. eliminowal wady poprzedniego ustroju, zrownywal prawa mieszczan ze szlachta oraz bral chlopow pod ochrone panstwa.
  O wadach poprzedniego ustroju mowili/pisali: ksiadz P.Skarga, A.F.Modrzewski, W.Goslicki i J.Zamoyski.
  O wywrotowej robocie zydostwa w Rzeczpospolitej mozna sie dowiedziec z: opracowan historycznych, kronik sadowych, edyktow krolewskich, synodow KK w Polsce, bulli papieskich oraz z indywidualnych spostrzezen i opisow znanych lub slawnych ludzi, wladcow, ministrow i prezydentow panstw Europy i reszty swiata.

  Ogolnie, kosciol w Polsce jest w zasadzie organizacja niezalezna od panstwa i dzieli sie na rozne odlamy religijne, ktore glosza swoje nauki oparte na biblii (ST i NT) oraz na wlasnych przepisach koscielnych.
  Pomimo przynaleznosci Polakow i Polek do roznych odlamow religijnych (katolicki, protestancki, prawoslawny etc), badz po prostu niewierzacych lub bezwyznaniowych, to kazdy robi to co uznaje w/g siebie za odpowiednie w danej chwili lub sytuacji, niezaleznie od czlonkostwa w kosciele i dosc czesto z powodu sytuacji materialnej rodziny lub wlasnej, pracownik staje sie narzedziem w rekach wlasciciela zakladu/firmy i godzi sie na role poddancza, czyli parobka. A to z kolei zalezy do SYSTEMU w panstwie, przepisow prawnych i przestrzegania prawa oraz od panujacych ukladow kolezenskich lub mafijnych
  Zeby stwierdzic poza wszelka watpliwosc, ze kosciol przyczynil sie do zrobienia ludzi parobkami i to „w duzej mierze”, jak podaje Julius to nalezy przeprowadzic badanie calej spolecznosci w Polsce, biorac pod uwage wiek, wyksztalcenie, poglady polityczne i religijne, status spoleczny, zarobki etc.

  Nie znam kryteriow, ktorymi kierowal sie „profesor” Hryniewicz (socjolog) i autorka wywiadu B.Sulimska, ale w/g moich wieloletnich spostrzezen, zdecydowana wiekszosc prywatnych pracodawcow w Polsce i Kanadzie kieruje sie wlasnymi kryteriami osiagniecia zysku i widzi TYLKO PIENIADZE – istnieje trend POGONI ZA PIENIEDZMI, wiec pracownik traktowany jest jak niewolnik lub robot, i nie ma z tym nic wspolnego kosciol.
  Bardzo czesto pracownicy malych firm prywatnych sa ponizani i obrzucani wyzwiskami i ma to miejsce w Polsce i Kanadzie. Z kolei w wiekszych prywatnych zakladach pracy sa zwiazki pracownicze i pracodawca musi przestrzegac przepisow prawnych, bo inaczej zwiazki pracownicze upomna sie o pokrzywdzonego pracownika, chyba ze liderzy zwiazkow pracowniczych sa skorumpowani.
  W przypadku, jesli pracodawca jest firma panstwowa (federalna lub prowincjonalna), wowczas pracownik uwazany jest za „swieta krowe”, chyba, ze podpadnie za nie wykonywanie swoich obowiazkow lub dyskryminuje wspolpracownika z powodu rasy, pochodzenia lub religii.
  Poza tym nalezy wziac pod uwage charakter czlowieka i stosunki miedzyludzie w miejscu pracy, w domu, w szkole, na ulicy etc i w/g moich spostrzezen wplyw na zbydlecenie sie czlowieka ma rowniez awans spoleczny i wyzsze stanowisko, bo kto jest czlowiekiem, zachowa swoje cechy czlowieczenstwa, a kto jest qrwa to zawsze pozostanie qrwa i pokazuje swoje wlasne „ja”.
  Od siebie dodam, ze glupota „profesora” Hryniewicza i B.Sulimskiej jest porownywanie systemu kapitalistycznego i stosunkow miedzyludzkich okresu sredniowiecznej Rzeczpospolitej do okresu III RP, poniewaz poddanstwo w okresie Rzeczpospolitej wynikalo z prawnego podzialu na klasy spoleczne. Natomiast w III RP obowiazuje konstytucja oparta na zasadach demokracji, ktora traktuje wszystkich rownymi i odpowiedzialnymi wobec prawa. Poza tym ustroj w dzisiejszej III RP nie jest zadnym kapitalizmem, ale zwyklym ZLODZEJSTWEM i OKRADANIEM polskich obywateli w imie tzw. „prawa” zlodziei i skorumpowanych politykow u wladzy.
  Mnie tylko dziwi, dlaczego „profesor” Hryniewicz nie wspomina ani slowa o stosunkach pomiedzy panstwem a obywatelami i o stosunkach miedzyludzkich, jakie panowaly w okresie PRL (1945-1989), czyli w okresie DYKTATURY KOMUNISTYCZNEJ i KIEROWNICZEJ ROLI PZPR oraz nic nie pisze o roli prominentow komunistycznych, ktorzy zajmowali wszystkie stanowiska kierownicze w zakladach pracy od mistrza wzwyz – stosunki miedzyludzkie dotycza rowniez komunistycznego wojska, milicji i spec sluzb w okresie PRL.
  Polacy w PRL byli niewolnikami systemu komunistycznego, a ich zwierzchnikami byli czlonkowie partii komunistycznej.
  Od 1990r Polska rzadza LUDZIE Z UKLADU OKRAGLOSTOLOWEGO – uklad pomiedzy ZYDAMI z PZPR, a ZYDAMI z Solidarnosci i KOR. Za ich rzadow doszlo do masowego okradania majatku panstwa i wyprzedazy za bezcen w obce rece. I to oni sa glowna przyczyna, ze Polacy sa traktowani jak niewolnicy (parobcy) w panstwie, ktore na dobra sprawe utracilo swoj status panstwa w dniu podpisania przez L.Kaczynskiego Traktatu Lizbonskiego (10 pazdzienik 2009r) – ZDRADA STANU.

  Uwaga do „Julius”.
  Odnosze wrazenie, ze tworzysz wlasna ideologie i interpretujesz wydarzenia w/g wlasnych pogladow i na cale twoje nieszczescie podpierasz sie „autorytetami”, ktore unikaja OBIEKTYWIZMU w swoich komentarzach.
  Poza tym w I Rzeczpospolitej i II Rzeczpospolitej nigdy nie rzadzil KK, ale co najwyzej mial wplyw na wydarzenia historyczne. W okresie PRL wplyw KK na wladze komunistyczne i ich rzady byl minimalny.
  W III RP rzadza ludzie UKLADU OKRAGLOSTOLOWEGO, czyli glownie POLSKOJEZYCZNE ZYDOSTWO.
  W zwiazku z tym, warunki i panujaca sytuacja w III RP jest wynikiem postepowania ekip rzadzacych i ukladow jakie panuja pomiedzy grupami politycznymi w Polsce, ktore maja powiazania z obcymi rzadami i spec sluzbami USA, Izraela, Niemiec, Anglii etc.
  Rola kosciola w rzadzeniu III RP jest bardzo ograniczona, a zazydzenie Episkopatu i kolaboracja Watykanu z Synagoga Szatana powoduja, ze Polacy traca zaufanie do kosciola, jako instytucji wiary.

  Polubienie

 36. p.s.
  Informacje o „profesorze” Januszu Hryniewiczu sa bardzo niewielkie:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Hryniewicz
  Ale jego przynaleznosc do Collegium Invisibile (Niewidzialne Kolegium) dotowane przez zagraniczne fundacje: wegierskiego zyda G.Sorosa i austrackiego zyda von Misesa wiele wyjasniaja.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Invisibile

  Podstep komentatora „Julius” polega na tym, ze probuje podeprzec swoje teorie dobranymi przez siebie „autorytetami” m.inn. „profesora” J.Hryniewicza, ktory nic nie pisze o roli ZYDOSTWA w okresach istnienia Rzeczpospolitej, PRL i III RP.

  W przeszlosci rowniez czytalem ksiazke „profesora” Salmonowicza, ktory byl czlonkiem PAN i opisywal rzady Fryderyka II Hohenzollerna w samych superlatywach.
  A poniewaz znalem fakty historyczne o Fryderyku II Hohenzollernie, wiec nie dalem sie nabrac jak „Julius” na autorytet „profesora”.
  Fryderyk II Hohenzollern wspolnie z ZYDAMI falszowal polskie monety ze zlota i srebra, a nastepnie za sfalszowane pieniadze wybudowal 200 tysieczna armie zawodowa, ktorej uzyl przeciw Polsce i Polakom i dokonal ROZBIOROW POLSKI.

  Polubienie

 37. Rola kosciola w rzadzeniu III RP jest bardzo ograniczona, a zazydzenie Episkopatu i kolaboracja Watykanu z Synagoga Szatana powoduja, ze Polacy traca zaufanie do kosciola, jako instytucji wiary.
  *******
  Raczej dlatego,że mają wpływ na politykę,a dbają tylko o swój własny interes – niby normalna sprawa jednak w przypadku KK mści się to na nich bo ludzie się odwracają od nich.I dobrze – jeżeli KK miało służyć za „wentyl bezpieczeństwa” mafii politycznej to już raczej nie służy .Zresztą co tu dużo pisać u nas w mieście na każdej dzielnicy kościół a szpitale tylko dwa-brak urazówki dla dzieci,laryngologi.Coraz to więcej ludzi widzi to.

  Polubienie

 38. Uwaga !
  Toronto wszedł „ze swoja wiedza” ale nic nie pisze o zydoswtwie w KK.
  Czyzby był duchownym Romano-Catolik w Toronto ,jak jakiś tam Jasko,ktory u gajowego Maruchy zrobil taka „spowiedz” ,ze gajowy musial zamknąć temat,jeszcze przy tym nam się dostalo,za rozpoznanie „jaskow” i texanczykow.

  Ale nastaly czasy !
  Psy się zazeraja.

  Polubienie

 39. „Inkka” dobrze prawisz ale weź jeszcze poprawke na zakonnice ,tych tez jest dużo,niektore już umieja „nowocześnie tanczyc” gdy im Jankiel zagra .

  Polubienie

 40. Kto dziś wierny Polakom ?
  Mamy w innych narodach jakiś przyjaciol ???
  Zenek podpowiada,ze ostatnio „polubily nas ” Niemcy,zas Komorowski mało,ze ich nie wysciskal .
  Chyba wie jakim panom sluzy ?
  Może to dlatego ,ze względu na Tuska i obaj maja cos na sumieniu ???

  Z tymi samolotami dziś roznie bywa ,stracaja je jak myśliwi kaczki na polowaniu .
  Miejmy pozor ,bo nowego marszalka Sejmu „dobierają”,ciekawe czy aby Sikorski nie zostanie ,a później „myk i już p-rezydent” i nastepny pochowek na Wawelu.

  Polubienie

 41. Zyciorys D.Tuska i historia Platformy Obywatelskiej
  https://isis117528.wordpress.com/2014/01/13/prawdziwy-zyciorys-donalda-tuska-i-historia-platformy-obywatelskiej/

  UZUPELNIENIE
  Przodkowie D.Tuska nie sa Kaszubami, tylko zydami spod Lodzi.

  „TUSK jako nazwisko kaszubskie nie istnieje. Na ziemiach polskich TUSKOWIE zamieszkiwali na terenie Bełchatowa i należeli do tamtejszego kahalu, a jeden z nich Izrael TUSK stał na czele tej organizacji żydowskiej. Po aresztowaniach zostali osadzeni w gettcie łódzkim, a po podpisaniu tzw. volkslisty skierowani w rejon Gdańska oraz w drugiej części – rodzina osiedliła się na Śląsku Opolskim. Stąd jeden Tusk Donald poseł – jest z Sopotu, a drugi posłem z Ziemi Opolskiej! To potwierdzają także źródła izraelskie – co m.in. do majątków TUSKÓW na terenie miasta Bełchatów! Żona Józefa Tuska i Donalda TUSKA też są narodowości żydowskiej. Więcej danych o TUSKACH – patrz na http://www.polonica.net oraz http://www.raportnowaka.pl
  http://raportnowaka.pl/news.php?newsid=427
  http://kehilalinks.jewishgen.org/Belchatow/synagogue_name_list.htm
  http://www.monitorpolskislowian.mpolska24.pl/4174/tusk-falszywy-zyciorys
  https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=307820979250483&id=283305745033142

  Kim jest premier Rzeczpospolitej Donald Tusk? – list otwarty posła Zbigniewa Nowaka.
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Kim-jest-premier-Rzeczpospolitej-Donald-Tusk-list-otwarty-posla-Zbigniewa-Nowaka-2024

  CZY RZĄD TUSKA TO BANDA MASOCHISTYCZNYCH PERWERTÓW?
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/CZY-RZAD-TUSKA-TO-BANDA-MASOCHISTYCZNYCH-PERWERTOW

  Donald Tusk jest potomkiem volksdeutschy a etnicznie żydem.
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/15/donald-tusk-jest-potomkiem-volksdeutschy-a-etnicznie-zydem-prowincji-germanskiej/

  Polubienie

 42. Po drużynowej naradzie ZDECYDOWALISMY „wziasc Toronto” za doradcę,bo to człowiek oczytany i oblatany we wszystkim ,jedynie slabo się zna na „swieconej wodzie i kadzidłach” tu ci w sukienkach w ciula go robia,zle naprowadzając jak ci z Rzymu doktora księdza Natanka.

  Wiadomo „swój swego nie zagnebi,co najwyżej mu dogryzie”.
  Ksiadz Natanek dalej „SLOWO BOZE ” glosi dodając cos od siebie,gdy skarbiec pustelni dnem prześwituje i nie ma takich pielgrzymek jak do Czestochowy.

  Przy tym chcemy czytelnikow doinformować,ze „sprawa ks.dr. Natanka” to woda na nowa religie swiatowa i to swietnie wkomponowane jest w polityke swiatowa,na co wskazuje dawny „marsz na Bruksele rycerstwa polskiego” !

  Bedac przy temacie ODRODZENIA wlasnie chcemy wskazać drogi jak sobie to w planach uknuli szmulki ze szwabami,wiec kolejna prosba o temat do ADMINA GOSPODARZA choćby taki :

  „JAK ROZBIJA SIE W POLSCE CHRZESCIJANSTWO ”

  Będzie ciekawa dyskusja ,tym bardziej ,ze w zespole jest filozof wspolczesny
  dr.Marek GLOGOCZOWSKI,ktory może wiele wnieść do w/zaproponowanego tematu.

  Nie bojmy się dyskutować o WIERZE CHRZESCIJANSKIEJ współczesnych Polakow starych i mlodych,tym bardziej,ze znowu się cos szykuje „z sikaniem na modlących się na rozancu”.

  Mamy tez tu „mohera” przedstawicielke ,znajdzie się tez zapewne grono słuchaczy Radia Maryja
  i wiele można bedziesię dowiedzieć do czego SWIAT ZMIERZA.

  Sienkiewicza przecież „obalono” ,nawet tego współczesnego z MSW.
  Nas martwi,ze Siemoniak „ostal się”.
  W NATO na szybcika ucza się jezyka polskiego.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s