Gabriel Janowski w Warszawie


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 października w Warszawie odbędzie się:

Zgromadzenie Krajowe Przymierza dla Polski

 

Rok 2014 – to 25 rocznica przemian ustrojowych, 15 lat od wstąpienia Polski do NATO i 10 lat od członkostwa w Unii Europejskiej.  Czas pogłębionej analizy stanu Państwa, miejsca Polski w Europie i na świecie.   Niestety. Klasa polityczna rządząca Polską nie wykorzystała tej szansy, by wykazać prawdziwą troskę o Polskę, o jej teraźniejsze miejsce i przyszłość.

Jedni 25 lat nazwali czasem wolności, a jest to bezprzykładne w dziejach Polski wywłaszczenie z własności. Do tego prowadzi wolność bez mądrości.

Inni ocenili 25 lat   potępiając wszystko w czambuł, ale kiedy mieli swój czas, gdy mieli tę szansę by Polskę wzmocnić nie uczynili tego prawdziwie.

Wielkie Dzieło Polaków jakim była wielomilionowa „Solidarność” zostało zmielone przez swary, partykularne interesy, chore ambicje i amatorszczyznę w rządzeniu. Etos „Solidarności” i jej wartości co najwyżej są przedmiotem skromnych seminariów naukowo-społecznych.

Polityka nie stała się wielką sferą życia publicznego, gdzie partie prowadzą wytężoną, roztropną pracę dla dobra wspólnego.  Stała się wyniszczającą braterską wojną z „kuzynami” i konkurentami. Sondaże są wyznacznikami aktywności, a zwycięstwo tej czy innej partii urasta do racji stanu.

Winę ponosi klasa rządząca (SWK) podatna na korupcję, uleganie mocodawcom.

Media w większości, miast inicjować dyskurs polityczny w interesie Narodu i Państwa stały się rzecznikami modnych ideologii, tendencyjnych informacji i stronniczych komentarzy.

Manipulowani na niespotykaną skalę ludzie zatracają orientację, co służy Państwu i Narodowi, a co jest jej zaprzeczeniem i zniewalaniem umysłów.

Nieprzyjazny wobec obywateli fiskus, problemy z systemem ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, niespójne i ponad miarę stanowione chaotyczne prawo, niewydolny wymiar sprawiedliwości,  upartyjnienie samorządów, chaos architektoniczny, nie dość efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, brak przyszłości dla młodych ludzi. Te krytyczne oceny nie zwalniają nas, a wprost przeciwnie powinny nas mobilizować do podjęcia wielkiego wyzwania jakie stoi przed Polakami.

Mamy wiele atutów: doświadczenia –  różne – z wolnym rynkiem, znajomość świata, mimo trudności rozwijającą się przedsiębiorczość. Mamy coraz większą rzeszę wykształconej, aktywnej młodzieży, która niestety swą przyszłość wiąże z zagranicą. Musimy podjąć wytężoną pracę dla dobra nas samych i przyszłych pokoleń.

Mamy wielki kapitał w dużym stopniu zaniedbywany w postaci nauczania św. Jana Pawła II i Społecznej Nauki Kościoła.

Mamy przykłady osiągnięć wielkich Rodaków, którzy stworzyli I Rzeczypospolitą, którzy swoją heroiczną postawą, pozytywnym działaniem przyczynili się do przetrwania  wspólnoty narodowej i włączenia ludu polskiego w budowanie II Rzeczypospolitej.

Mamy Świętych i Błogosławionych  Polaków i Błogosławionego Ks. Jerzego.

Polacy w swej większości oczekują zdecydowanych działań, rzetelnej i szczerej polityki.

Musimy Polskę wydźwignąć z zapaści i wznieść na wyżyny.

Przymierze dla Polski podejmuje wszechstronne działania, by nadać sens i godność życiu Polaków i zapewnić Polsce  i Narodowi  ważne miejsce w Europie i na świecie. Mamy wizję i misję, by to osiągnąć.

Osiągniemy to nie dzieląc Polaków, wskazując sens prawdziwej pracy dla Rzeczypospolitej.

W 2001 r. na Konwencji powołującej Przymierze dla Polski w swej deklaracji ideowej zawarliśmy hasło: Czyste ręce, Gorące serca, Otwarte umysły – dla Polski. Praca, Pomyślność, Praworządność – dla Polaków. Mimo upływu czasu jakże aktualna jest ta dewiza. Nie interesują nas sztuczne podziały na lewicę czy prawicę, ale rzeczywiste dobro Kraju, sprawne i silne Państwo.

Powołane przez Przymierze Przedsiębiorców,  Przymierze Młodych,  Przymierze Rodzin są płaszczyzną dla tych, którzy  chcą działać i służyć Polsce niekoniecznie w strukturach partii.

W programie przyjętym w marcu 2011 r. napisaliśmy (…) tak jak każdy z nas musi pamiętać swój osobisty PIN – tak zapamiętajmy jeden wspólny i jednoczący PIN dla wszystkich Polaków- POLSKI INTERES NARODOWY.

Oto nasz znak, symbol i zobowiązanie.

O tych i innych ważnych sprawach będziemy radzić podczas Krajowego Zgromadzenia Przymierza dla Polski, które odbędzie w Warszawie 19 października br. 

Gabriel Janowski

Przewodniczący „Przymierza dla Polski”

     Zgromadzenie poświęcone będzie ocenie sytuacji w  Państwie i wytyczeniu kierunków działania na przyszłość. Przedstawimy zręby Programu dla Polski, oraz podejmiemy działania związane z wyborami samorządowymi. Zaprezentowany zostanie również Kodeks Polityka.  

Program:

11.00 – Rejestracja uczestników.

11.30 – Otwarcie Zgromadzenia, wystąpienie Przewodniczącego PdP.

12.00 – 14.30-  Wystąpienia Gości, debata.

14.30 – Przyjęcie Deklaracji i Uchwał Programowych.

14.45 – Konferencja prasowa.

17.00 – Złożenie wieńców na grobie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki i uczestnictwo we Mszy św. w kościele pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Możliwość uczestniczenia we Mszy św. w Kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 66, o godz. 10.00.

14:30 – 15:30  – Debata publiczna z udziałem uczestników, gości i publiczności, na dziedzińcu Centralnej Biblioteki Rolniczej
Zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu, prosimy o kontakt pod adresem: biuro.pdp@wp.pl

Reklamy

38 uwag do wpisu “Gabriel Janowski w Warszawie

 1. W Imieniu Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA zapraszam Pana Gabriela do NASZEJ DRUŻYNY.
  ================================================================================
  DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI
  NOWEJ POLSKI
  (kopia do publicznej wiadomości)
  Czerpiąc wzorce z Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki oświadczamy:

  Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś Narodu, by zrzucił jarzmo i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby Naród ten podał powody, które zmusiły go do naprawy państwa, czyli w tym wypadku zmiany Naszej Rzeczpospolitej na NOWĄ POLSKĘ bez lichwy i podatków, której Konstytucja dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA oparta jest na prawach NATURY.
  Uważamy następujące prawdy za oczywiste: wszyscy ludzie stworzeni są równymi, Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa SŁUŻBA wywodzi się ze zgodności Z WOLĄ NARODU, a jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma SŁUŻBY uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taką SŁUŻBĘ zmienić lub obalić i powołać nową, której podwalinami będą; Najwyższe Prawo (KONSTYTUCJA), takie zasady i taka organizacja SŁUŻBY, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla sprawiedliwości, szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu (służby) trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających. Doświadczenie wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni.
  Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradzają zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu (służby) oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa.
  Taką właśnie cierpliwość wykazał Naród polski, lecz taka właśnie konieczność zmusza go teraz do zmiany dotychczasowego sposobu rządzenia. Zmiana dzisiejszego – pasożytniczego – SYSTEMU jest dziś koniecznością. Historia rządów i systemów okresu PRL i III RP to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, które wszystkie miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad naszą Ojczyzną – każdym człowiekiem z osobna, każdą osobą ludzką – poprzez stosowanie lichwy i podatków.
  Rządy, których tyrański charakter widać wyraźnie poprzez to, że każdy z tych aktów, nie są godne, aby uzurpatorzy byli władcami wolnego Narodu. To NARÓD ma rządzić sobą jako JEDYNY władca. Dlatego nadarza się niepowtarzalna okazja urwania się z łańcucha międzynarodowej, światowej sitwy finansistów na mocy nowej Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA. Zamierzamy urwać się z łańcucha międzynarodowej, światowej sitwy finansowej i zabrać bankierom MONOPOL na wyłączną kreację pieniądza i oddać GO w ręce NARODU POLSKIEGO.
  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przypominaliśmy rządzącym o okolicznościach, w jakich żyliśmy i odwoływaliśmy się do ich wrodzonej sprawiedliwości i wielkoduszności i zaklinaliśmy ich na węzły naszego pokrewieństwa, aby potępili i naprawili te nieprawości (pozostali niemi i głusi), które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Ponieważ oni nadal są głusi na głos sprawiedliwości i pobratymstwa. Natomiast MY NARÓD POLSKI nie mamy innego wyjścia jak pokonać w wyborach uzurpatorów – partie – i zainstalować nowe Najwyższe Prawo – Konstytucję dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA.
  Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się (NOWA POLSKA, budowana obok III RP) od nich i traktowania ich jako wrogów.
  Dlatego odwołując się do Narodu Polskiego, uroczyście ogłaszamy nowe Najwyższe Prawo i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi sumienia i dobrej woli w Polsce i wśród Polaków rozsianych po świecie, że  mają słuszne prawo być wolnym i niepodległym Narodem, zwolnieni są oni z wszelkich zobowiązań wobec targowiczan – rodem z III RP, także każdej innej i że wszelkie powiązania polityczne między nami a PRL-em i III RP są i powinny być całkowicie zniesione, oraz jako wolny i niepodległy Naród mamy pełne prawo wypowiadania wojny, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Wszystko to GWARANTUJE NOWA KONSTYTUCJA.
  Wszelkie stosunki społeczne w Naszej Ojczyźnie winny opierać się na prawie naturalnym i Dekalogu. Na naszych sztandarach od wieków króluje.
  BÓG, HONOR i OJCZYZNA.
  Zobowiązujemy się jeden przed drugim naszym życiem, naszymi posiadłościami i świętym naszym honorem do podtrzymania niniejszej Deklaracji, mając niezłomną wiarę w pomoc Boskiej Opatrzności, bo warto być POLAKIEM.

  Ruch Społeczny
  NOWA POLSKA
  zamierzający powołać w najbliższych wyborach samorządowych
  Komitet Wyborczy Wyborców
  NOWA POLSKA
  Częstochowa 14 sierpnia 2014 r.
  Tu – poniżej na oryginale; następują podpisy Sygnatariuszy w liczbie:
  na dzień 16 sierpnia 2014. – 17 osób.
  Akcja zbierania podpisów -TRWA NADAL.
  TOŻSAME z podpisem pod powyższą DEKLARACJĄ NIEPODLEGŁOŚCI NOWEJ POLSKI jest złożenie ksero-kopii DEKLARACJI uczestnictwa w programie Ruchu Społecznego NOWA POLSKA i przesłanie tej ksero-kopi po wypełnieniu DEKLARACJI i jej podpisaniu na adres: K.S.; os.Królickiego 5/13; 32-650 Kęty – listem poleconym. Kontakt we wszelkich sprawach; tel 884 793 141.
  DEKLARACJA uczestnictwa w programie… jest dostępna u mnie pod adresem; husarz33@wp.pl lub… do skopiowania z podstrony; http://www.nowa-polska.manifo.com
  Z POWAŻANIEM – Kazimierz Józef Styrna – pełnomocnik
  PS: Cały PLAN pokonania part. “graczy” jest na; http://www.nowapolska-w-internecie.pl
  Nowa strona http://www.kw-nowapolska.pl

  Komitet Wyborczy NOWA POLSKA – działa.
  Nr. KONTA; 81 1240 2959 1111 0010 5950 8255

  Polubienie

 2. husarz33
  Każdy sobie rzepkę skrobie.
  Może raczej wesprzyj pana Gabriela, bo w jedności siła
  Te puste i zużyte do cna hasła
  BÓG, HONOR i OJCZYZNA.
  nikogo dziś nie biorą
  Wyborcy patrzą na konkrety

  ,,Jak żyć panie premierze”
  pyta wyborca

  Polubione przez 1 osoba

 3. Panie Adminie.
  Dla mnie liczy się SPRAWA a nie osoba, choćby to był najszlachetniejszy człowiek, w tym p. Gabriel Janowski. Nie widzę powodu bym wspierał osobę, która nie ma koncepcji co z tą Polską zrobić?
  Wiem, że NIE MA i to nie ulega wątpliwości, a jeśli się mylę, to niech ją przedstawi publicznie, tak jak ja to zrobiłem!!!

  Polubienie

 4. Bardzo cenię i lubię Pana Janowskiego,ale czas jego minął.
  Teraz jest czas młodych,a wszyscy młodzi wyjechali z Polski
  budować i wzmacniać inne kraje.Polecam film,żeby zobaczyć,
  że tylko świat młodych może coś wskórać.Tam sama młodzież,
  starych nawet nie widać,a w Polsce?

  Polubienie

 5. WPROST PRZECIWNIE. Starzy „Gabriele” nie mogą odpoczywać – gdy POLSKA GINIE, a młodzi nie wiedzą dlaczego ginie.?
  Dlatego, trzeba połączyć siły, bo sami starzy, to KOMEDIA, zaś sami młodzi to TRAGEDIA.
  Mowa o tragedii gorących głów u młodych, którym się wydaje, że wszystkie rozumy pozjadali.
  KJS

  Polubienie

 6. Ej,Ej ,”husarz33″ a TY CZYJ ,ze nie wiesz który to CHAMSKI ROD ???
  Może ty z tych co mawiają „HAPADYN PAMYLUJ ” ,kiedy rjezaki ruszają z pod znaku BANDERY ?
  A może z tych SWIATKOW,ktorzy smarza artykuly z przeinaczaniem PRAWD HISTORYCZNYCH jakie dzisiaj zapodają glowne scieki lzemediow ?

  Zreszta czekaj,my tu tez mamy takich napuszczalskich naprowadzaczy na szmulowskie tory i być może te co na Ukrainie dzialaja dotarly do ciebie i takich jak i ty SYZYFOW ???

  CHLOPIE czy ROBOTNIKU !

  JAKZES POLAK ZEJDZ NA ZIEMIE i ZOBACZ JAK SZMULE ZE SZWABAMI PONOWNIE SKLOCAJA UKRAINCOW Z POLAKAMI,uktorych sa jeszcze przeblyski pracy mozgow !

  Co to zapmnieliscie jakimi herbatkami karmili poselskich Gabrieli,a potem tance i podskoki uprawiali w sejmowym bunkrze ?

  Polubienie

 7. Wiec dalej :
  Krotka historia podzialu portalu.
  Gdy w Zarzadzie WPS zaczelo zgrzytac (przecież nie może być dwóch wodzow ) zdecydowano ,ze będą dwa portale „macace” i siejące zamet .
  Na jednym zajma się Dariuszem K. a na drugim Markiem G. ponieważ obaj zbyt mocno się
  „rozpuścili” a to szmulom i szwabom nie w rytm ,bo tacy sa ZAMADRZY !
  Jak zawsze potrzebni sa tylko BMW !!!

  No wiec mamy to co mamy.
  Szkoda,ze szmule i szwaby tego co chcemy RODAKOM POLAKOM szybko przekazac nie puszcza,no bo jak choćby DWOJE O POLSKIEJ KRWI MOZE SIE POLACZYC i DOGADAC CO DO DZIALAN,wiec alarm w kibucu .
  Tu już nie tylko rozmowy telefoniczne sa przerywane ,czy bany w sieci net ale jawne nastawianie.

  Mosci szmule i szwaby ,przyjdzie czas,ze POLACY ZJEDNOCZA SIE BEZ WASZYCH SIECI ,
  tak net ,jak i telefonicznych,sa jeszcze WICI !!!
  No i oczywiście spotkania ale te nie urządzane przez „zieminskich czy texanczykow”” ale czystej krwi POLAKOW !!!

  NARODZIE POLSKI WICI SLAC ,
  GRUNWALD CZEKA !

  Polubione przez 1 osoba

 8. Ej,Ej ,”husarz33″ a TY CZYJ ,ze nie wiesz który to CHAMSKI ROD ???
  JAKZES POLAK ZEJDZ NA ZIEMIE i ZOBACZ JAK SZMULE ZE SZWABAMI PONOWNIE SKLOCAJA UKRAINCOW Z POLAKAMI,uktorych sa jeszcze przeblyski pracy mózgów !
  Na jednym zajma się Dariuszem K. a na drugim Markiem G. ponieważ obaj zbyt mocno się
  „rozpuścili” a to szmulom i szwabom nie w rytm ,bo tacy są ZA MĄDRZY !
  Jak zawsze potrzebni sa tylko BMW !!! Bierni/wierni/mierni/.
  ======================================================================
  Ty stary poczciwy APA.
  Nie zrozumiałeś mego pytania.
  Ja rozróżniam ludzi na: pasożytów i pożytecznych durni, którzy dają się bić po pysku pasożytom.
  Ta pozostała mniejszość, do której należę – jak się tylko wydaje – tej zniewolonej większości – nie jest taka słaba, bo po naszej stronie JEST SIŁA ARGUMENTU.
  Marek Głogoczowski, którego produkcję akurat poznałem żle interpretuje akcenty, coś udawadnia, że pojęcie „DOBRA i ZŁA” jest dziś tak spreparowane, zwłaszcza przez pastuchów „bogobojnych owieczek”, że te nie widzą innego sposobu na „obronę” jak „nadstawianie drugiego policzka”.
  To jest po prostu katastrofa – kastracja mózgu u tych pożytecznych durni.

  Przecież mamy rozum (podobno) by wybrać? Ja wybrałem BICZ na zbójców. A Pan drogi APA – co wybrał?

  Pozdrawiam – Kazimierz z Kęt – husarz

  Polubienie

 9. 19 października w Warszawie
  Jeśli ktoś podeśle ze spotkana / zgromadzenia zdjęcia lub video to chętnie zamieszczę.

  Przy okazji odnotowuję pozytywny fakt dojścia do porozumienia APA i huzara, bo nie byłoby nic gorszego dla Polski jakby major sł. samochodowych i porucznik husarii z Kęt(aki?) wszczęli wojnę ku uciesze oczywiście szmulów i szwabów

  Polubione przez 1 osoba

 10. msza święta !! w świątyni szatana – I TAK !! MATKA BOSKA W KLAPIE -dalej triumfuje -ŻYD RZĄDZIŁ i RZĄDZI właśnie poprzez kościół .——–BÓG JEST WSZĘDZIE w kościele jest zniewolenie wolnej woli Narodu !!

  Polubione przez 1 osoba

 11. A może już dość tego KRZYŻOWANIA Narodu Polskiego?
  Czas brać BIC do ręki i GNAĆ zbójców tam, gdzie pieprz rośnie – z Polski i Kościoła.

  Polubienie

 12. Warto oglądnąć film, wskazany przez naszego „mohera” o uroczystościach we Lwowie oraz Kijowie 14 października br. To chyba gorzej niż czasy Hitlera. To prawie obłęd, którego obawiał się — Ukrainiec z pochodzenia — Serge Glaziew, były doradca Putany-Putina. Ukraina przeradza się w ANTYROSJĘ, w Charkowie gdzie pół roku temu wywieszano flagi rosyjskie, obecnie masowo chodzi się z flagami ukraińskimi i burzy pomniki Lenina. I ta cała KRYMINALNA BANDA NA KREMLU ma w tym swój znaczny udział. Lwów to tylko 80 kilometrów od Przemyśla i jak banderowcom nie pójdzie dobrze na wschodzie, to ZAMERYKANIZOWANI UKRAIŃCY ruszą na zachód. (W maju 1945 wycofujący się z Niemcami Ukraińcy próbowali tłumić powstanie w Pradze Czeskiej.)

  No i ta „biedna Ukraina” przymierza się do budowy Muru Granicznego, podobnego do tego istniejącego od kilku lat wokół Izraela, a w USA na granicy z Meksykiem oraz w Indiach na granicy z Pakistanem. W tym ostatnim wypadku podział między wielkimi narodami Indii, należącymi do tej samej kultury oraz języka, jest schedą po rządach Anglików w tej części świata. Aktualne podziały we wschodniej Europie to produkt ćwierćwiecza rządów USA nad światem post radzieckim.

  Polubienie

 13. Na ukrainie planują najgorsze z możliwych poczynać z murem włącznie.
  To jest dokonywanie totalnego pasożytnictwa – lucyferyczny pomysł.!!!!!!!

  Polubienie

 14. Przeciez to „apteczna realizacja recepty globalu” i
  BRON BOZE aby POLACY SIE W TO MIESZALI !

  Nie na mur trzeba się przygotować ale na powtorke Palestyny w Polsce !!!

  Jest teraz okazja Kalksteinowi na kaczych nogach podziekowac za udział w majdanie .
  Mowi wam to cos ZADZUMIONE PODKARPACIE ?
  Jak tam ukrainska rozglosnia w Rzeszowie – nadaje ?
  Przemyslaki macie zamiar uciekać tak jak LWOWIAKI ?
  Co się dzieje na Zasaniu ?
  Jaka slychac w Przemyslu mowe oprócz polskiej ?

  Polubione przez 1 osoba

 15. Ten (protestancki?) „chrześcijanin” w mowie powyżej przytoczonej twierdzi, że „Chrystus w Liście do Koryntian mówi to itd .. a w Liście do Galacjan mówi to itd.„. NA MIŁOŚĆ BOSKĄ CHRZEŚCIJANIE! NAUCZCIE SIĘ ODRÓŻNIAĆ CHRYSTUSA OD JEGO IMITATORA ŚWIĘTEGO PAWŁA WCZEŚNIEJ SZAWŁA Z TARSU! (No i w listach się pisze, a nie mówi, Jezus z Nazaretu sam przecież nic nie napisał dla potomności.

  Polubienie

 16. „Chrześcijanie” nauczyli się tylko nadstawiać drugi policzek do bicia i dziwią się, że ZŁO NIMI POMIATA.
  Branie bicza do ręki i gnanie zbójców – którzy trzymają władzę nad owieczkami – interpretują fałszywie, że to nie po chrześcijańsku. TEN ABSURD nie jest do zrozumienia przez przeciętnego zjadacza chleba.
  TO PO PROSTU STRASZNE.

  Polubienie

 17. ZYD Gabriel Janowski znow oglupia Polakowi i robi furore wsrod naiwnych i glupich…

  Zyd G.Janowski to uczestnik zydowskiego Marca 1968 oraz uczestnik zydowskiego „Okraglego Stolu” z 1989r.
  W rzadzie zydowki H.Suchockiej sprawowal funkcje ministra rolnictwa, a w styczniu 2000r jako posel podskakiwal na dwoch nogach w miejscu liczac glosno podskoki oraz calowal po rekach kobiety i mezczyzn podczas spotkania z delegacjami rolniczymi w sejmie.

  Polubione przez 1 osoba

 18. Nic ująć co najwyżej dodac,ze w „polskim” Sejmie nie było i JESZCZE NIE MA POLAKOW !
  Sa ale obywatele polscy w przewadze rodow szmulowskich,szwabskich i kolejnego pokolenia bolszewikow.
  To już żadna tajemnica .
  Lustracja drzew rodowych KONIECZNA w Polsce i po za nia, NATYCHMIAST !!!

  Polubienie

 19. Nic ująć co najwyżej dodać, ze w „polskim” Sejmie nie było i JESZCZE NIE MA POLAKÓW !
  Są ale obywatele polscy w przewadze rodów szmulowskich,szwabskich i kolejnego pokolenia bolszewików.
  To już żadna tajemnica .
  Lustracja drzew rodowych KONIECZNA w Polsce i po za nia, NATYCHMIAST !!!

  Złożenie DEKLARACJI uczestnictwa w PROGRAMIE NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków jest PIERWSZYM KROKIEM; do lustracji rodowych. Następny KROK to głosowanie ZA zmianą konstytucji w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM. Potem nastąpią dalsze weryfikacje.

  Polubienie

 20. Podobno „jeden Polak” chciał wysadzic budynek Sejmu w Warszawie i gromadzil materialy „wybuchowe”.

  My proponujemy OLAC KAZDE WYBORY gdzie na listach wyborczych sa „wybrani” a POLAKOW Z KRWI i KOSCI POLSKICH NIE MA !

  W najbliższym czasie zerknijcie na listy tych pchających się do samorządow i przy spotkaniach nie tyle zadajcie opuszczenie spodni, co zadając zwykle pytania o rodzicow i dziadkow oraz czy wcześniej ktos z twych rodow zmienial i dlaczego nazwiska.
  Bywa,ze tacy często przywlaszczaja sobie nazwiska z odpowiednich rodow bardzo swojsko brzmiących.
  Prawda szmulki i szwabiki ?
  Grubsze ryby poplynely już do jewro-kolchozu !

  Polubienie

 21. My proponujemy OLAC KAZDE WYBORY gdzie na listach wyborczych sa „wybrani” a POLAKOW Z KRWI i KOSCI POLSKICH NIE MA !

  DOKŁADNIE. Olewamy listy na których nie ma POLAKÓW. Problem w rozpoznaniu.
  Na wszelki wypadek olewamy wybory samorządowe w całości.

  Polubienie

 22. Czy na tych listach samorządowych to jedni i ci sami czy jest tez trochę „nowego narybku” ?
  Pytamy dlatego ,ze stare wygi to już chyba znacie na swym terenie i takim można prosto w oczy powiedzieć :
  ZNOWU SIE PCHASZ DO KORYTA ,NIC DO TEJ PORY NIE ROBIAC DLA POLAKOW,TYLKO SLUZAC NASZYM POLSKIM WROGOM ?!

  Polubienie

 23. Co tam u Gabriela J. ?
  Co uchwalilo Zgromadzenie ???
  Tylko sobie pogadali na spotkaniu i rozeszli się do domow ?
  Ile jeszcze będzie spotkan „POZORANTOW” z rodow „przebranych” ?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s