Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego


Poniższy tekst  opublikowany ostatnio na portalach internetowych nie posiada klauzuli copy right, więc  pozwolę go sobie zamieścić w całości .

Wskazanym byłoby rozważyć, zgłaszany już przez nas, w Liście Otwartym z dnia 08.05.2014 r., projekt powołania Światowej Rady Słowian.

Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego, Do Władz Państwowych Federacji Rosyjskiej, Do Braci Słowian, Do miłujących pokój i niepodległość Narodów Europy.

PolRus

Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego, Do Władz Państwowych Federacji Rosyjskiej, Do Braci Słowian, Do miłujących pokój i niepodległość Narodów Europy.

 

Do Rosjan i Narodów Rosji !!! Do Braci Słowian !!! Do Wolnych Narodów Europy !!!

Mija rok 2014, w którym Rosjanie, Niemcy, Polacy, Francuzi, Ukraińcy, Białorusini, Brytyjczycy, Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci, Grecy i inne Narody Europy, obchodzili 100 lecie wybuchu I Wojny Światowej oraz 75 lecie wybuchu II Wojny Światowej.W obu tych wojnach śmierć poniosło łącznie niemal 110 mln ludzi, w olbrzymiej większości Europejczyków.

W latach 90-tych minionego stulecia pomimo tak tragicznych doświadczeń  znów na terenie Europy, w Jugosławii, doszło do krwawego konfliktu wojennego z inspiracji zewnętrznych ośrodków politycznych i finansowo-militarnych.

Z niewiadomych powodów przemilczana jest prawda, że głównymi ofiarami wymienionych wyżej konfliktów globalnych i regionalnych były Narody Słowiańskie. One to poniosły największe straty ludzkie i materialne w majątku narodowym, i  tylko Im, pomimo przyznania statusu ofiar, nie zrekompensowano w pełni poniesionych strat, czego Naród Polski doświadczył ze szczególną dotkliwością.

Należy przypomnieć, że w  II Wojnie Światowej, tej najstraszliwszej z dotychczasowych wojen (nie zapominając jednocześnie o tragedii Francuzów i Brytyjczyków podczas I Wojny Światowej), gdyby nie ofiara ludzkiego cierpienia i męstwa Narodów Słowiańskich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Serbów oraz poniesione straty w majątku narodowym, gdyby nie ten nadludzki wysiłek i heroizm Słowian,  Narody Europy i Świata nie obroniłyby swego wielowiekowego  dorobku historycznego, swej kultury duchowej i materialnej przed ekspansją faszyzmu, szowinistycznego nacjonalizmu i ludobójczego imperializmu.

Z gorzkich lekcji  obu minionych wojen światowych dzisiaj już bez trudu można wyciągnąć wniosek w oparciu o dostępną wiedzę historyczną, że źródłem i główną inspiracją obu wojen były w istocie te same ośrodki światowej spekulacji finansowej oraz opartego na nim militarnego i politycznego imperializmu.

 W latach 90-tych minionego wieku syta i konsumpcyjna Unia Europejska z zimną obojętnością przyglądała się jak w sercu cywilizacyjnego obszaru chrześcijańskiej Europy, w wyniku międzynarodowej intrygi skonfliktowano narody Jugosławii, a następnie w sposób bezkarny wojska NATO bombardowały i terroryzowały, suwerenne państwo- Serbię, rzekomo dla dobra jej obywatelii w myśl euro-atlantyckich standardów demokracji i sprawiedliwości.

Nieukarana zbrodnia ma tendencję do powtarzania się i eskalacji. Blok Euroatlantycki przekonany o swojej bezkarności  i zarażony imperialistyczną misją amerykańskiego dyktatu w krótkim czasie współuczestniczył  w najeźdźczych wojnach w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libii. Stało się niemal zwyczajem, że rządy większości krajów europejskich lekceważąc opinię swoich obywateli lub kształtując ją niemal totalitarnymi metodami manipulacji medialnej i kłamstwa – pozostawały obojętne, akceptowały, bądź wręcz aktywnie i gorliwie uczestniczyły w imperialnej polityce Stanów Zjednoczonych. Urząd Prezydenta i Senat Stanów Zjednoczonych narzucały suwerennym krajom ustrój polityczny i ekipy rządzące, które bezwarunkowo popierały priorytety neokonserwatywnych kół amerykańskiej władzy i amerykańskie interesy narodowe.

 Rządy europejskie, jak pokazała praktyka, stały się obecnie, jeśli nie wprost agendami administracji amerykańskiej, to na pewno wpływowych, decydenckich amerykańskich  elit finansowo- politycznych. Niestety nowe kraje Unii Europejskiej z Polską na czele, stały się najgorliwszymi i najbardziej dyspozycyjnymi marionetkami polityki amerykańskiej.

W roku 2013 sprowokowany i sfinansowany przez amerykańską administrację  tzw.konflikt ukraiński w roku bieżącym przerodził się w antykonstytucyjny zamach stanu, a następnie w trakcie 2014 roku w agresywną czystkę polityczną i krwawą wojnę domową.

Pod sztandarami i hasłami nazizmu i szowinistycznego, banderowskiego nacjonalizmu- antykonstytucyjne władze w Kijowie wypowiedziały wojnę tym obywatelom Ukrainy, którzy stanęli w obronie swoich rodzin i Ojczyzny, nie godząc się na status kolonii amerykańskich korporacji.

Władze Ukrainy zainstalowane przemocą z pogwałceniem zasad konstytucyjności oraz  prawa międzynarodowego podjęły równocześnie działania dla uzyskania międzynarodowego poparcia dla swoich zbrodniczych i wasalnych działań. Kompradorska oligarchia ukraińska chciałaby także kosztami współfinansowania swojego zamachu stanu obciążyć narody europejskie. Ze zdziwieniem stwierdzamy, że tupet ukraińskich oligarchów i marionetkowego rządu ukraińskiego znajduje sprzymierzeńców  w obecnej administracji amerykańskiej, a także wśród wielu eurounijnych, politycznych hipokrytów i kryptofaszystów.

Narody Europy nie mogą pozwolić na eskalację szowinizmu i politycznego terroryzmu. Nie mogą zapomnieć nie tak odleglej historii i tragicznych konsekwencji swego nadmiernego zawierzenia samoregulacji politycznej. Nie mogą na to pozwolić szczególnie Narody Słowiańskie, wielokrotnie instrumentalnie potraktowane przez globalnych spekulantów finansowych i cynicznych polityków z Nowego Jorku, Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Frankfurtu n. Menem. Do tego grona dołączyło obecnie wielu brukselskich biurokratów i europarlamentarzystów.

Rok 2015, to 70 lecie świętowania nie tylko zwycięstwa nad faszyzmem, ale i – o czym winniśmy My, Słowianie szczególnie pamiętać – zwycięstwa wolnych narodów nad planami totalitarnego zniewolenia ludzkości przez światową oligarchię finansową, spekulantów  bankowych i cynicznych, zbrodniczych, urojonych „nadludzi”.

Praktyka narzucania woli „panów świata” suwerennym narodom i państwom nie straciła nic ze swojej urojonej pokusy. Doświadczyły zgubnych skutków jej działania kraje byłego bloku socjalistycznego, które jako tzw. nowe kraje Unii Europejskiej doświadczają bezwzględnej eksploatacji własnych zasobów społeczno-gospodarczych oraz prób całkowitego podporządkowania własnych decyzji politycznych pozapaństwowym ośrodkom decyzyjnym. Stałą praktyką sprawowania władzy jest całkowite wyalienowanie się „elit” rządzących od potrzeb obywateli i nie kierowanie się przez te „elity” interesem narodowym. Zagraniczne, pozapaństwowe ośrodki decyzyjne osiągają dyspozycyjność  ”rządzących” dzięki stosowaniu wobec tych „elit” polityki niekonstytucyjnych przywilejów oraz zwykłej korupcji finansowej lub politycznej.

Z całą odpowiedzialnością, My, sygnatariusze niniejszego posłania, stwierdzamy, że Polska od 25 lat jest krajem skolonializowanym, którego żaden z rządów powstałych w wyniku obrad tzw. Okrągłego Stołu nie reprezentował – i do chwili obecnej nie reprezentuje – interesu narodowego, ani nie kierował się i nie kieruje narodową racją stanu, ani też konstytucyjnie wymaganym dobrem wspólnym obywateli.

Sprzeniewierzając się konstytucyjnym przysięgom i nie respektując woli narodu polskiego, jako konstytucyjnego suwerena, bo nie dopuszczając do wolności mediów i równoprawnego prezentowania programów politycznych przez obywateli i ich organizacje społeczne, polityczne i gospodarcze – władze Polski od ponad 25 lat wchodzą w prawno-międzynarodowe stosunki z władzami i organizacjami zagranicznymi nie mając wystarczającej legitymacji narodowej, a wręcz popełniając przestępstwa wobec własnego państwa. Zatem międzynarodowe skutki prawne zawieranych w ostatnich 25 latach umów i traktatów są podważalne przez wolę i interes narodu polskiego, które zostaną wyrażone w przyszłości. Są także podważalne w świetle polskiego prawa karnego, i jako stosunki prawne z przestępcami, z mocy prawa również są karalne.

Piszemy powyższe posłanie,  gdyż:

Naród polski w zdecydowanej większości nie akceptuje kierunków myślenia, działań dokonanych i zapowiadanych – obecnych władz Polski, które m.in. popierają antykonstytucyjne władze Ukrainy, budujące swój program polityczny na ludobójczej, szowinistycznej ideologii banderowskiego nacjonalizmu.

Naród polski w zdecydowanej większości jest przeciwny angażowaniu polskich sił zbrojnych poza granicami naszego kraju dla wspierania agresywnej, najeźdźczej, okupacyjnej polityki amerykańskiej i euroatlantyckiej, a także jest przeciwny materialnemu i moralnemu wspieraniu polityki ekspansji i zbrodniczego szowinizmu narodowego, religijnego i kulturowego.

Naród polski w zdecydowanej większości pragnie przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków politycznych i gospodarczych z Federacją Rosyjską i narodami Rosji oraz  pozostałymi, bratnimi narodami słowiańskimi, a także z wszystkimi narodami europejskimi.

Naród polski opowiada się za zasadami równoprawności, poszanowania suwerenności, za wyzbyciem się polityki dominacji i za oparciem międzypaństwowych stosunków na dwustronnych korzyściach oraz zasadzie wzajemności i respektowaniem prawa międzynarodowego.

Naród polski w zdecydowanej większości patrzy z szacunkiem i uznaniem na wysiłki władz Federacji Rosyjskiej i Prezydenta Władimira Putina zmierzające do wsparcia uzasadnionego oporu mieszkańców Donbasu przeciwko agresywnej, pacyfikacyjnej polityce obecnych władz w Kijowie, które pełnią rolę politycznych marionetek w rękach globalnych spekulantów finansowych i ich zbrojnego ramienia, jakim są amerykańskie siły specjalne i wojska NATO.

Naród polski w swojej większości patrzy  z szacunkiem i podziwem na stanowcze przeciwstawienie się władz Rosji próbie gospodarczego i finansowego szantażu, jaką w grudniu 2014 r. podjęli międzynarodowi spekulanci za przyzwoleniem prezydenta i  Senatu Stanów Zjednoczonych, a także przy jawnie wyrażanej akceptacji wielu gremiów Unii Europejskiej i premierów rządów ( na szczęście nie wszystkich) krajów Unii Europejskiej. Z prawdziwym oburzeniem i wstydem odnotowujemy My, Polacy, aktywną rolę przywództwa naszego kraju w tym niechlubnym procesie prób destabilizacji Rosji, a de facto destabilizacji Europy.

Wnioski, jakie płyną od czasu bratobójczej wojny w Jugosławii do obecnego bratobójczego konfliktu na Ukrainie poprzez regionalne wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, których aktywną, inspirującą stroną był Pakt Północnoatlantycki, wykorzystywany instrumentalnie dla stworzenia jednobiegunowego modelu świata, dowodzą, że odbudowana potęga gospodarcza i wojskowa Federacji Rosyjskiej pod przywództwem Wladimira Putina oraz budowany konsekwentnie blok krajów BRICS  są właściwymi działaniami politycznymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi dla przezwyciężenia zagrażającej ludzkości imperialnej koncepcji jednobiegunowego świata.

Dla przezwyciężenia tej zgubnej pokusy zarządzania światem z perspektywy centrów spekulacji finansowej, surowcowej i medialnej posługujących się militarną potęgą USA i NATO oprócz odbudowywanej potęgi Federacji Rosyjskiej i  bloku państw BRICS wskazanym byłoby rozważyć, zgłaszany już przez nas, w Liście Otwartym z dnia 08.05.2014 r., projekt powołania Światowej Rady Słowian. Powinna być to płaszczyzna nie tylko wymiany poglądów i koncepcji pokojowej koegzystencji narodów słowiańskich w warunkach zaostrzającego się współzawodnictwa kulturowego i technologicznego. Winien to być naszym zdaniem wstęp  do zacieśnienia współpracy narodów i państw słowiańskich w ramach wspólnego projektu instytucjonalnego, na miarę historycznych potrzeb i doświadczeń.

70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej stwarza okazję nie tylko do refleksji nad celowością zainicjowania Światowej Rady Słowian, ale wręcz do pierwszego jej zwołania w Moskwie, Mińsku lub na Krymie.

Niech Nowy Rok 2015 będzie rokiem przywrócenia i umocnienia pokoju na całej kulturowej przestrzeni Słowiańszczyzny. Życzymy tego szczerze wszystkim Narodom Słowiańskim, a ich przywódcom życzymy zdrowia, wytrwałości i politycznych sukcesów dla dobra Wielkiej Rodziny Słowian i innych bratnich narodów.

Narodom Europy życzymy pomyślności i nie oddawania owoców własnej pracy w ręce skorumpowanych rodzimych elit politycznych i eurobiurokratów, którzy mieliby nimi wesprzeć oligarchiczne władze Ukrainy, wywodzące swe ideowe korzenie z szowinistycznego, ludobójczego banderowskiego nacjonalizmu, mającego na sumieniu bestialskie zamordowanie ponad 250 tysięcy Polaków, Żydów i współbraci Ukraińców na terenie Wołynia i Wschodniej Galicji podczas II Wojny Światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu.

Niech rok 2015 będzie rokiem przywrócenia pokoju na Ukrainie oraz pokojowego i powszechnego świętowania 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, najtragiczniejszej wojny w dziejach Europy i świata, której słowiańskie ofiary i ich następcy prawni nadal czekają na zadośćuczynienie.

 Warszawa, dnia 29.12.2014 roku

Sygnatariusze:

dr Paweł Ziemiński, prezes Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź

mgr inż.Dariusz Kosiur, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Otwock

mgr Andrzej Skorski, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Warszawa

mgr Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej, Gdańsk

więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/12/28/poslanie-noworoczne-do-narodu-rosyjskiego-do-wladz-panstwowych-federacji-rosyjskiej-do-braci-slowian-do-milujacych-pokoj-i-niepodleglosc-narodow-europy/

Reklamy

17 uwag do wpisu “Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego

 1. Jeden z komentarzy pod w/w tekstem z http://wiernipolsce1.wordpress.com/ odnoszący się do polityki Putina

  zbigniewsekulski
  29 Grudzień 2014 o 23:58

  Pro-żydowska polityka Putina to nie puste gesty. Na polecenie Izraela wycofał się z dostarczenia S300 Iranowi i Syrii. Syrię w porozumieniu z USA i Izraelem rozbroił nic w zamian nie dając (samoloty izraelskie bombarduja Damaszek bez słowa sprzeciwu Rosji i demolują magazyny z …rosyjskimi rakietami Yahont a syryjska obrona przeciw lotnicza jest niema . A rosyjski okręt składa sobie jakby nic kurtuazyjną wizytę w Hajfie.A w okupowanej jerozolimie Rosjanie budują metro „nur fur Juden”. Putin nie raczył do tej pory złożyć wizyty w Syrii a w Izraelu i Turcji składał pokłony rozpalony do czerwonosci z podniecenia. W Rosji Chodorkowskiego i Bierezowskiego zastapili tacy oligarchowie jak Wekselberg czy Mosze Kantor. Medium takie jak Głos Rosji zamieszcza notorycznie materiały jakby redagowane w telAvivie, Syrii zdecydowanie wrogie. W trakcie majdanu transmituje non stop tą rewolucję bez słowa dystansu i komentarza. Putin odzyskał Krym przy tajnym poparciu Izraela bo szykował tam nową Chazarię i uważam wielkie ulgi dla izraelskiego biznesu a nawet bazę dla okrętów Izraela (Właśnie gubernator Sewastopola pertraktuje z Izraelem a ja to już węszyłem 1o miesięcy temu). Został jednak przechytrzony przez Żydów ukraińskich i międzynarodówkę którzy mają swoja Chazarię od Doniecka po Odessę bez błogosławieństwa Moskwy tylko przeciw niej. Putin jest kapitulantem i pajacem bo chwali się zainwestowaniem w pomoc dla Ukrainy (mimo iż ta pluje na Rosję ) 80 mld dolarów z efektem takim,że w Kijowie (za 5 mld i torbę ciastek cioci Nuland )rzadzi CIA. !! Sparaliżowana wyższymi czynnikami Rosja nie rozniosła junty w puch gdy armia ukraińska masowo przechodzila na jej stronę i był casus belli po masowym spaleniu ludzi w Odessie i zapłaci za to straszną cenę bo za dwa lata Amerykanie uzbroją i opłacą suto 100 tysięczną armię zawodową zajadłych banderowskich rusożerców a w Odessie będzie cumowała VI flota> Amerykanie sa w stanie wydać każdą sumę bo dolarów sobie dodrukują ile drukarnia wyrobi. W przemówieniu Putina po odzyskaniu Krymu, mówił,że Kijów to w historię sięgające serce Wszechrusi. To już chyba epoka od tego przemówienia usłana tysiacami trupów zniszczonego Donbasu. To jest rozmiar epokowego bankructwa geostrategicznego na obszarze uznawanym przez wieki za centralny dla bezpieczeństwa Rosji. Rosja brakiem swej wiarygodności sojuszniczej jest już pośmiewiskiem nawet dla Łukaszenki który zaczyna rozglądać się daleko i otwarcie chwalić Bierezowskiego (którego „bardzo lubił”), Sakaschwilego , Turczynowa itd Dzisiaj w „sercu” wielkiej Rosji powiewa na budynku SBU w Kijowie amerykańska flaga. To jest obraz katastrofy putinowskiej Rosji. Nasze posłanie jest dyktowane sercem i na wyrost bo wyrzucą je do śmieci jak Striełkowa, jak Snowdena (co psuł im stosunki z amerykańskim „partnerem”)

  Polubienie

 2. Ależ okropny smutny tekst,szkoda,że przeczytałam przed nocą.
  Zacznę przeżuwać każde słowo i nie zasnę.Czy nikt nie ma
  bardziej optymistycznego wystąpienia?

  Polubienie

 3. Ponad 80% Rosjan ufa Putinowi…..

  moherowy beret
  To fragment z jednego z wpisów internetowych. Powinien cię ucieszyć, albo rozbawić.
  Mnie jedynie zastanawia czy rzeczywiście ktoś zapytał tych 80 procent Rosjan czy ufa Putinowi, już nawet niezależnie od twierdzącej czy zaprzeczającej odpowiedzi.

  Ale najbardziej rozśmieszył mnie pewien osobnik który pod adresem innego osobnika napisał
  Ty ……. jak będziesz dwa razy mądrzejszy niż jesteś to i tak będziesz głupi.
  No i chyba zrobił głupca z samego siebie.

  Ponad 80 % ufa Putinowi….ciekawe czy on sam w to wierzy.

  Polubienie

 4. Czarna orda Putina

  Jestesmy swiadkami, swiadomymi lub nie, likwidacji
  rodzimych Europejczykow. Slowianie maja w tym
  watpliwa chwale bycia na czele tego procederu.
  Mongolski podboj Rusi zmienil wladze lecz nie
  podwazyl zywiolu narodowego. Wschodni Slowianie
  nie byli zobowiazani do sluzby wojskowej chanom.
  Nawet za Stalina przyrost naturalny mial sie dobrze.
  To on zniosl aborcje w 1935 r.
  Osoby mieszkajace poza granicami Rosji jezeli chca
  to moga wyrobic sobie w przyblizeniu dobra wiedze
  dokad zmierza Rosja. Na internecie mozna znalezc
  nie propagandowe dane np dotyczace wymiany handlowej
  Rosji z innymi krajami. Handel zywnoscia i surowcami
  wskazuje na to, ze Rosjanie zyja w kraju kolonialnym
  i skazanym na degradacje fizyczna i moralna.
  W przeliczeniu na ilosc mieszkancow Rosja jest w czolowce
  pod wzgledem osob uwiezionyc, samobojstw, picia mocnych
  trunkow itd.
  A oto kwiatek: w Rosji muzulmanie nie maja prawa publikacji
  swoje ksiegi religijnej Koranu!

  Polubienie

 5. Dedykacja dla Adm. ”
  „KTO SIE LUBI TEN SIE CZUBI !”
  Medal nie da się podzoelic ,co najwyżej odwrocic (czyt,nawrocic).

  „Pawel i Gawel w jednym zyli domu ,jeden na dole a drugi na gorze….. „

  Polubienie

 6. KTO KOCHA ROSJE i PUTINA ?
  Powiadaja ,ze ladna dziewczyna .

  Tak na dobra sprawe to o co w tym teamcie chodzi,przeciez ruskie nas nie kochają ,co najwyżej Rosjanki i to te które maja w poprzek….. ,niektore ladne sa i zdrowe ale czy to taka da,kiedy powiadają,ze ladna miska jesc nie daje .
  Napil się dziadek słodkiego winka i …….. .
  WIWAT SYLWESTER !
  No to machniom pa ruski, a polski chlusniem bo usniem !!!

  Polubienie

 7. znalezione w sieci:

  „Ja prosta Ukrainka w Kijowie nie mam ciepłej wody, przeżyję, ale w Donbasie w zimnych piwnicach siedzą matki z dziećmi Ukrainki i Rosjanki, mają ostatnie butelki mleka, ale nie mogą dzieci nakarmić tym mlekiem, bo ono jest w butelkach zamarznięte. I w tym wy Polacy macie też swój udział. Nasz naród będzie wam to pamiętał. Polski pan znowu biednego Ukraińca chciał wykorzystać do swoich niecnych celów, robiąc z Ukrainy jakiś BUFOR. Czy myślicie, że Ukraińcy są tacy głupi, żeby ginąć za Polskę w bratobójczej walce z Rosjanami. To w wyniku polskiej propagandy i podżegania narodu ukraińskiego do wejścia do NATO i tego Eurokołchozu-UNI mamy teraz taką sytuację jaką mamy, a jest tragiczna, to prawda. To wasi emisariusze przez nikogo nieproszeni, na krzywy ryj się wpychali na nasz Majdan 2004 r. I to jacy wybitni intelektualiści – ten wasz b. prezydent, który żadnej książki w życiu nie przeczytał – Wałęsa i inne wasze styropiany, a pijany Kwaśniewski do naszych studentów przemawiał, że Ukraina bedzie w UNI i NATO. Nadaliście tytuł honoris causa waszego katolickiego uniwersytetu Juszczence, który zaczął gloryfikować banderyzm. Wasz JPII jaką estymą darzył naszego greko-katolickiego kardynała, który siedział na Syberii i wrócił, tego, który Wołyniu błogosławił tych, co was rznęli. To jak się banderyzm u Nas miał nie rozwijać jak takie zaszczyty za to naszych przywódców spotykały? Podobnie w 2014 r. zachwyty nad walkami Prawego sektora na 2-gim Majdanie i te wspaniałe relacje w waszej TV. I te wizyty, znowu na krzywy ryj, nieproszonych waszych wybitnych polityków: Kaczyńskiego wykrzykującego z zachwytem banderowskie pozdrowienia Slawa herojam!, Buzka z PE i prawdziwych orłów waszej polityki Czarneckiego i Kurskiego, którzy sobie selfie robili na barykadach, jak fotki z podróży do dzikich krajów. A wasz aktualny prezydent to wam kazał za Majdan, na którym dominowali banderowcy, świeczki w oknach palić, co wzruszające było do ‚bulu”. Krzewiciele demokracji – Polacy, którzy wyborów nie potrafią sami u siebie zrobić. Wy zamiast wyborów to klasówki pisemne róbcie, żeby wasi prezydenci umieli czytać książki i pisać poprawnie. Wasz wspaniały foreigen officer from Oxford podpisy składał pod porozumieniami, o egzekwowaniu których potem nawet nie wspomniał. Pomoc nam chcieliście okazywać i stare koce z waszych magazynów wysłać, ale po drodze wasze wojsko je rozkradło. Taką samą rolę mieliście odegrać na Białorusi przez wasz Związek Polaków, ale Łukaszenko prawdziwy przyjaciel Ukraińców wam nie pozwolił. Ciągle was w oczy kole, że na Białorusi są jeszcze ich własne zakłady, które żydowski i zachodni kapitał nie przejął albo zlikwidował. Zaprzedaliście się Zachodowi rozbijając jedność słowiańską i środkowoeuropejską. Żadne inne narody Europy Centralnej i Wschodniej nie poparły banderyzmu na Ukrainie, ani Czesi, ani Słowacy, ani Rumuni, ani Węgrzy na Majdany nie jeździły i banderowskich haseł nie wykrzykiwały.”

  Polubienie

 8. Ciekawym w jakim mieście nad Wisłą mieszka ta „prosta Ukrainka z Kijowa”. I czy to aby nie jakiś znany mi osobiście facet?

  Pozdrowienia sylwestrowo-noworoczne dla „Wiernipolsce”. Zamiast felietonu na Nowy Rok, jeszcze raz greetings po łacińsko-angielsku:


  A to widoczki z Antypodów, gdzie też „łażą bez potrzeby” widoczni na zdjęciu POLSCY EMERYCI:

  Polubienie

 9. Zapomniałem dodać, że powyższe zdjęcia zostały wykonane dokładnie 3 lata temu w Sylwestra i Nowy Rok 2011/2012. Jak toś nie ma pracy w Polsce, a zna angielski i ma „na wstęp” z 6 tysięcy złotych by zapłacić sobie samolot, to niech leci na Nową Zelandię: nie potrzeba wizy, od razu dają zezwolenie na pracę, jak chce to i do (zakazanej w III RP) i nawet tam wpływowej Partii Komunistycznej się może zapisać i od klechistanu sobie odpocząć. OSTRZEŻENIE. Miejscowi niestety od dobrobytu bardzo tyją, a zarobki wyraźnie mniejsze niż te w Australii, gdzie jednak potrzebna wiza, itd. Spotkaliśmy tam kilka młodych Czeszek pracujących w gastronomii i nawet jednego Polaka tam pracującego, ze swego losu (dawniej to przecież była, podobnie jak Australia, angielska kolonia karna) zadowolonego. No i bilbordów prawie nie ma.

  Polubienie

 10. NZ krajobrazy bardzo ładne. Natomiast Australia? Co cie nie udrapie to cie ugryzie i sczezniesz w konwulsjach… no thanks, mieszkać w Australii nie da się, nawet domek „jak z kreskówki” odpada, tym bardziej taki domek z wężami i jadowitymi pająkami na strychu.

  Polubienie

 11. @Luk: i wychodząc na szlak (niekoniecznie znakowany) nie trzeba się martwić żadnymi Ursus arctos czy canis lupus. Obie wyspy podobno całkowicie wolne od drapieżników. Istny raj dla samotnych pozaszlakowców 🙂
  Ech, gdybym tylko miał z kim jechać…

  Polubienie

 12. Tak po prawdzie, to gdybym 14 lat temu – jako szczyl – nie obejrzał słynącego z nowozelandzkich landszaftów „Władcy Pierścieni”, moja noga nigdy nie postałaby na MSW, Gerlachu czy Wysokiej. Nigdy tam nie byłem, a tak wiele Nowej Zelandii zawdzięczam. Dała mi sens życia, przynajmniej na tych kilka lat… Gdybym tylko mógł…

  Polubienie

 13. …. przy zarobkach przeciętnego polskiego emigranta?

  Mnie by ciekawiło
  ile wynoszą te przeciętne zarobki?
  Czy prawdą jest, jak piszą poniektórzy, że na zachodzie zarabia się cztery razy tyle co w Polsce?

  Polubienie

 14. W każdym razie chodziło mi raczej o zarobki tego Polaka z podanego przykładu, pracującego w branży gastronomicznej niż prezesa spółki kapitałowej (bo tacy Polacy pewnie się w NZ zdarzają).

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s