Jak KAPITALIZM (czyli kult T-P-D) zamienia człowieka w pozbawiony twarzy, nudny napędzany pieniądzem automat


Wymusiłem na sobie oglądnięcie dzisiejszego wieczornego Dziennika TVP, wypełnionego zachwytami jakiej to wspaniałej wolności doczekaliśmy się wracając do tradycji II RP przed blisko stu laty.

Z tego powodu pozwolę sobie rozpowszechnić dalej tekst mego kolegi Alaina de Benoist:

Alain de Benoist

Cytuję z jego tekstu: „Cały nowoczesny egalitaryzm zbudowany jest na modelu monetarnym, który z samej definicji jest też sferą możliwych zysków. Jeden człowiek i inny człowiek, jeden dolar i drugi – to samo. Chociaż każdy jest niepowtarzalny i niezastąpiony, ludzie postrzegani są jako wymienni, analogicznie do pieniędzy rozumianych jako powszechny zamiennik, co pozwala na redukcję wszystkiego i wszystkich do towarów posiadających przeliczalną wartość po uprzednim usunięciu jakości i zredukowaniu ich do ilości „. (MG – to jest także właściwość TOTALNEJ DEMOKRACJI).

Przytoczmy zatem w całości antykapitalistyczny esej Alaina de Benoist, jednego z ideologów wyraźnie konserwatywnej ale nie chrześcijańskiej GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne). Z Alainem miałem przyjemność dyskutować w okresie naszych spotkań na „antysystemowych” konferencjach w Wiedniu (rok 2002) oraz na Rodos (rok 2003)

A kapitalizm musi być zniszczony

Wszystkie społeczeństwa tradycyjne traktowały wartości ekonomiczne i rynkowe (charakterystyczne dla “trzeciej funkcji” w znaczeniu dumézilowskim) jako niższe i podporządkowane innym, gdyż ekonomia nie może być autonomiczna wobec sfery społecznej, społeczeństwa jako całości. Ekonomiczne było „wbudowane” (“osadzone”, jak pisał Karl Polanyi) w społeczne, a społeczne nie było redukowane do ekonomicznego. Dopiero burżuazja stała się klasą będącą nośnikiem wartości wedle których „zasługa” leży w sukcesie odniesionym na polu ekonomicznym. Twierdzenie to głosiła, by określić się najpierw jako klasa autonomiczna, a potem dominująca. Z tego punktu widzenia, historię Europy można czytać jako historię marszu burżuazji po władzę. Na korzyść burżuazji ustanawiano kolejne wartości: indywidualizm (przeczący znaczeniu relacji społecznych), kult wydajności i użyteczności (wbrew etyce honoru) i normalizację naliczania odsetek (wbrew miłosierdziu i ekonomii daru).

Burżuazja wbiła się klinem w strukturę społeczną, jednocześnie odrzucając wartości arystokratyczne (które w tym samym czasie próbowała małpować nie rozumiejąc ich podstawy, to jest honoru i bezinteresowności) i wartości klas pracujących (z których najważniejsza była „zwykła przyzwoitość” przywoływana przez Orwella). Wzrost siły burżuazji przyniósł koniec wszystkiemu, co w życiu codziennym pozostało z dobra wspólnego, tj. dobra niepoddanego zawłaszczeniu przez jednostki, przestrzeniom życia które mogły być przedmiotem zadowolenia dla każdego. W Anglii na przykład ruch grodzenia zamienił otwarte pola i wspólne pastwiska w osobne terytoria stanowiąca prywatną własność jakichś osób, co przyczyniło się do rozwinięcia rywalizacji w świecie wiejskim a w konsekwencji społecznej dezintegracji wspólnot. Jednocześnie, burżuazja dążyła do monetyzowania wszystkiego, co w przeszłości wymykało się przeliczaniu na pieniądze.

Liberalizm jest zamknięty na perspektywę społeczną do tego stopnia, że – wierny swemu wrodzonemu redukcjonizmowi – może analizować społeczeństwo tylko z punktu widzenia jednostki i rozumie je tylko jako sumę jednostek i ich interesów. Pojęcie dobra wspólnego czyli dobra, które jest nim z powodu możliwości dzielenia się nim, jest w oczach liberalizmu pozbawione znaczenia. „Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo”, stwierdziła Margaret Thatcher. Liberalizm uznaje jedynie różnorodność egoistycznych dążeń, których swobodny ruch ma – dzięki „niewidzialnej ręce” – prowadzić do powszechnej harmonii i „szczęśliwości” dla wszystkich, która jednocześnie nie jest możliwa do pogodzenia ze wspólnotowym dążeniem do wspólnego ideału dobrego życia. Z liberalnego punktu widzenia, istnieją tylko wartości jednostkowe, nie wspólnotowe, i żaden projekt wspólnotowy nie może być budowany w oparciu o owe wartości. Liberalizm nigdy nie dostrzega wspólnotowego charakteru problemów i niepowodzeń jednostki, które zawsze przypisuje przypadkowym okolicznościom lub cechom psychicznym jednostki. Polityka jest z tej perspektywy rozumiana jedynie w formie neutralności procedur, redukowana do biegłości technicznej i „racjonalnego” zarządzania, staje się procesem neutralizacji, co równa się ignorowaniu i eliminacji samej istoty polityki. Dobra decyzja polityczna zawsze bowiem sprowadza się do wyboru spośród kilku możliwości dokonywanego w imię wartości ucieleśnionych w ludzie.

W reakcji na to, magazyn Rébellion głosi od kilku lat potrzebę „rewolucyjno-socjalistycznego rozłamu”. Wierni duchowi nieśmiertelnej Komuny Paryskiej, młodzi redaktorzy określają się jako zwolennicy pierwotnej formy socjalizmu bezpośrednio przeciwstawiającej się światowi kapitału. Moim zdaniem, trudno o cokolwiek lepszego. W każdym wydaniu Rébellion pojawia się krótkie stanowisko programowe (“Nasze pozycje”), z którym z całego serca się zgadzam – może poza odniesieniami do narodowego bolszewizmu, który moim zdaniem jest prądem nie tylko osadzonym w dawno minionych okolicznościach historycznych, lecz także tworzy sprzeczności z resztą tekstu (nie można jednocześnie odrzucać „centralizującego nacjonalizmu” i ogłaszać się reprezentantem „państwa typu federalistycznego” przy jednoczesnym głoszeniu narodowego bolszewizmu, którego rewolucyjny duch opierał się na potęgowaniu jakobińskiego centralizmu). Jest jednak jasne, że Rébellion wpisuje się w tradycję niezliczonych powstań ludowych i buntów chłopskich: od wojny chłopskiej w Niemczech, poprzez angielskich levellerów i diggerów czy tkaczy lyońskich, ale również powstańców z Wandei i szuanów, których bunt przeciwko „piekielnym kolumnom” burżuazyjnej rewolucji 1789 r. nie może być redukowany tylko do „rojalistycznej i klerykalnej” reakcji. Rebelia, rozłam, socjalizm, rewolucja: w tych kilku słowach zawiera się wszystko.

Irracjonalizm nierozerwalnie obecny w systemie kapitalistycznym, według Claude’a Guillon “można dostrzec w jego niezdolności do brania pod uwagę całych wycinków rzeczywistości takich jak skończoność dostępnej przestrzeni geograficznej, wyczerpywalny i degradowalny charakter zasobów naturalnych, kruchość ekosystemu etc.”. Ale system kapitalistyczny jest także całkowicie niezdolny do spojrzenia na nierealność swojej własnej teorii wartości, swojej teorii konkurencji, swojej wiary w “niewidzialną rękę”, która ma działać na samoregulujących się rynkach i swojej analizy “irracjonalności” polityki i władzy. Kapitalizm wreszcie, rozwija brak kultury, którą zastępuje wyspecjalizowaną wiedzą technologiczną – tylko dlatego, że jest mu ona potrzebna. Tylko przewodnia idea zredukowana do sloganów o spektaklu rynku pozwala rynkowi rozszerzać się na cały świat. Tylko redukcja wyobraźni symbolicznej do narcyzmu rywalizujących interesów dostarcza uzasadnienia dla absolutnego panowania handlu i pozwala na przemianę każdej jednostki w handlarza.

Motorem kapitalizmu nie jest wytwarzanie dóbr i usług, jak często się nam mówi, lecz zysk, który bierze się z tego wytwarzania i jest maksymalizowany poprzez wyzysk pracy i siły roboczej. Pojęcie zysku oparte jest na sobie samym: na abstrakcyjnej wartości wymiany opartej w sposób materialny lub (coraz częściej) niematerialny na pieniądzu. Cały nowoczesny egalitaryzm zbudowany jest na modelu monetarnym, który z samej definicji jest też sferą możliwych zysków. Jeden człowiek i inny człowiek, jeden dolar i drugi – to samo. Chociaż każdy jest niepowtarzalny i niezastąpiony, ludzie postrzegani są jako wymienni, analogicznie do pieniędzy rozumianych jako powszechny zamiennik, co pozwala na redukcję wszystkiego i wszystkich do towarów posiadających przeliczalną wartość po uprzednim usunięciu jakości i zredukowaniu ich do ilości.

Kapitalizm nie zna pluralizmu innego niż mnogość produktów, co jest jedynie pozorem różnorodności. Dąży do utworzenia wielkiego, homogenicznego rynku, na którym ludzie aspirują do posiadania tych samych dóbr, gdzie specyficzne cechy kultury i mentalności nie stanowią przeszkód dla systemu kapitału. Dąży do przekształcenia umysłów poprzez pragnienie posiadania i obsesję na punkcie towaru. Uznaje za zbędne, przejściowe lub nieistniejące wszystko, co nie może zostać zredukowane do liczby. W ten sposób, kawałek po kawałku podporządkowuje sobie wszystkie obszary, które kiedyś wymykały się utowarowieniu. Ujawnia się w ten sposób jako system tworzący człowieka jednowymiarowego, pozbawionego życia wewnętrznego czy wyobraźni wykraczającej poza myślenie o towarze, człowieka bez właściwości, z mechanicznym ciałem i sformatowanym, poddanym warunkowaniu umysłem dążącym do „szczęścia” poprzez posiadanie i nie doświadczającego żadnych namiętności poza palącym pragnieniem maksymalizacji własnego zysku. Oto „ostatni człowiek”, o którym pisał Nietzsche.

 

Powyższy artykuł jest fragmentem posłowia do niedawno wydanego w j. angielskim zbioru esejów Alaina de Benoist pt.On the Brink of the Abyss. The Imminent Bankruptcy of the Financial System.

Tłumaczenie: Redakcja Xportal.pl

Od MG:

Na powyższy temat już 160 lat temu Karol Marks pisał coś takiego:

Pieniądz posiada właściwość nabywania wszystkiego, właściwość przyswajania sobie wszystkich przedmiotów, jest więc przedmiotem par excellence. Uniwersalność jego właściwości stanowi wszechmoc jego istoty; uchodzi on zatem za istotę wszechmocną. Pieniądz występuje w roli rajfura (stręczyciela) między potrzebą i przedmiotem, (a zatem i) pośrednikiem między mną a istnieniem innego człowieka. To on (Pieniądz) jest dla mnie innym człowiekiem. … Sprzedaż – to praktyka wyobcowywania. … Gdy społeczeństwu uda się znieść empiryczną istotę żydostwa, handel i jego przesłanki, z tą chwilą Żyd stanie się niemożliwy (itd.)

Reklamy

20 uwag do wpisu “Jak KAPITALIZM (czyli kult T-P-D) zamienia człowieka w pozbawiony twarzy, nudny napędzany pieniądzem automat

 1. Krowa nie pcha sie ani do polityki ani do zloba

  „W Anglii na przykład ruch grodzenia zamienił otwarte pola
  i wspolne pastwiska w osobne terytoria”
  Cokolwiek czynisz patrz na koniec. To odnosi sie takze do
  imperiow. W Anglii patriotycznym daniem byl kotlet wolowy –
  ten z pastwiska. Krowa nie chce byc przy korycie. A jezeli
  juz jest to bedzie chorowac. To zmusza wlasciciela do
  podawania jej lekarstw. A potem i mieso i lekarstwo
  laduje w Anglika zoladku lub na ziemi ze szkodliwymi skutkami.
  Ostatecznie krowy zatrudnione dla zysku dostaly wscieklizny
  i Anglia pewnie zamiast krow sklonna byla doic EU.
  A wiec kapitalizm nawet przy swoich dobrych stronach ma
  granice. Nie mozna bezkarnie naruszac praw natury.
  Wydaje sie, ze GMO to wiecej niz naruszanie praw natury,
  to bowiem jest ich obalanie.

  Polubienie

 2. Warto się zastanowić czy wszystko co wymyślili zydzi jest dobre czy zle .
  Aaaach ci „wybrani przez bozka mamona” !
  Kapitalizm zly,socjalizm jeszcze gorszy ,komunizm szczypie w oczy czerwienna ,globalizm (?), tylko im wszystko się nalezy !
  Zydzi na Marsa !
  Polacy po rozum do Czechow.
  Malta czeka,miglancom jak P.Bein ich nazywa zaczyna być zimno.
  Co będzie jak mrozy nastaną ?
  Kopaczowa z Duda nie może się dogadać.
  Marsze w W-wie przeminely,nowy rząd grzeje silniki.
  W Izraelu zgrzyty i grozby dla jewrokolchozu.
  Co po kapitalizmie i globalizmie ???

  Polubienie

 3. A jemu co ,na golenie nie stać ?
  Co za moda na zapuszczenie brody nastala ???
  Komu Zydzi z broda chcą się przypodobać ,Polakom ?
  A feeeee !!!

  Polubienie

 4. Marksisci brody mieli „ceremonialne” ,komuniści brody zgolili a faszyści wasy zapuszczali.
  Dzisiaj kolo nadal się toczy !
  Inna sprawa z zakonnikami,wsrod nich sa z i bez brod ale zakonnice chyba przyrodzenia nie gola – czy tak ?
  Inna sprawa z masonami,tam obowiazuja stare znaki rozpoznawcze i symbole .

  Polubienie

 5. MSK
  Wykład agentury watykańskiej w osobie GB ,nie bardzo wiadomo czemu Polska ma być koroną rycerzem watykańskim.
  Ja po prostu jestem za głupi czy co?
  Może MSK nam dopowie, wyjaśni, wyłoży

  Polubienie

 6. Panie MSK ,nas nie interesuje twój „gatunek dyslusji” ,bo to szablon oklepany i proszę nas nie opiniować gdy my ciebie nie opiniujemy ale jeżeli już chcesz i pod tym względem zablysnac na forum to poczekamy na powrot Zenka z cywilizacji lacinskiej i on z toba podyskutuje odpowiednim gatunkiem z ludu wziętym.
  Jeszcze musisz trochę na jego powrot zaczekać ,on typowy SLOWIANIN ,my go czasem nazywamy
  „malym put-inem” ,wali równo i skutecznie jak „napo-leon”.

  Polubienie

 7. @APA i Adm.
  Nic mi nie jest wiadome o agenturze GB,natomiast mam przekonanie co do jego wierności w stosunku do wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ.Tego nie ukrywa i przyznaje,że przeszła swoją ewolucyjna drogę w ramach historii dogmatu KrK.
  Mój udział na tym portalu jest jako oponent do historycyzmu Karola Marksa,oraz innych bezbożnych wojowników.
  Korona Polski ma swoją historię i w sposób rycerski,a nie rozbójniczy broniła wartości chrześcijańskich.Co do rycerskości to jest Niepokalanej,ale to już inny temat.

  Polubienie

 8. MSK
  Ja dalej nie wiem czemu Polska ma być ( czego chce G. Braun) rycerzem Watykanu.
  Przecież Watykan ma już swoich dzielnych i zbrojnych rycerzy z gwardii szwajcarskiej
  Czy chodzi mu o wiesze siły na IV wyprawę krzyżową?

  Poza tym trzeba by zapytać czy nasz husarz33 zgodzi się przesiąść ze swojego rumaka na papa mobile.
  Wyjaśnij nam maluczkim i głupiutkim ….oponentcie do historycyzmu Karola Marksa, oraz innych bezbożnych wojowników… tę zawiłą kwestię, czy oprócz oponęcji jesteś gotów stanąć do walki z szatanem który czai się poniżej

  Polubienie

 9. Do APA-czy.

  Co to APA-cze – Zenuś z KONIKIEM NA BIEGUNACH, pogalopował wymachując plastikową szabelką, na Biegun północny!? Chciał na AKADEMI u kiki22 zrobić DOKTORAT na temat AL BURAQ-a i wystraszył się jak ,,zwyczajny” szmul! Wiedziałem od samego początku, że Zenuś jest stuprocentowym szmulem i nie zda testu z AL BURAQ-a, bo boi się sfajdać ze strachu w gacie!!!

  P.S. Zenuś – znalazłeś to coś, między nogami u KONNIKA NA BIEGUNACH!? Hi, hi, hi, cha, cha, cha!!!

  Polubienie

 10. Ad. Adm-ina

  Szanowny Adm-inie – te papieskie ,,rycerzyki”, poubierane są w BARWY TĘCZY!!! Czy to przypadkiem nie jest szwajcarska gwardia ,,homosi”? AJ WAJ!!! Cholera jasna (przepraszam), że to zawsze przykład musi iść z GÓRY!!!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 11. Szanowny kika22
  temu duchownemu ( egzorcyście) z dołu wydaje się, że widzi coś w górze, co wcale w górze nie jest , bo jest, cholera jasna (przepraszam) raczej poniżej w dole, pod podłogą

  Polubienie

 12. Jestem jak na zawolanie diabel dla kiki22 –
  ja Zenek z rodu słowiańskiego
  na kiku-siow zawziętego .

  Cwikly nie jadam,rzepa nie zagryzam ale kiku-siow na każdym kroku scigam
  i leje równo,
  by na portalach
  nie smierdzialo szmulowskie gowno !

  O co ci chodzi szmulku ,odpowiesz ?
  A może zdrowie nie sluzy tobie lalusiu ?
  Wiedz idz do kibla i zrob sobie siusiu.

  Mazury i Zakopane jest przez nas kochane,
  a tobie grzyb do tego,
  szmulku z kondoma peknietego !

  Szwabskie narody,z dyscypliny slynace
  pasly się zawsze na oslej lace.

  Kiko za friko nic tutaj po tobie,
  chcesz w kwiecie wieku,lezec w swoim grobie ?

  Polubienie

 13. Historia dogmatu Romano Catolik jest bardzo ciekawa a wszystko zaczelo się od zniszczenai Cesarstwa Rzymskiego.
  Szmule potrafią nawet „tace koscielna” przypisac z urzędu z przelewem z konta bankowego wierzącego !
  MODL SIE i PLAC !
  Czy media taty z Torunia o tym nie glosza i nie sa tego dowodem ?
  Jak to się latwo zarazić kapitalizmem,malo tego kapitalizm i kapital (czytaj kase) czcic !

  Czy forumowicz MSK wie skad to się wszystko wzielo i bierze ?
  Czy aby nie z chciwości i pychy żydowskiej ???
  A te szaty i ornaty w tym swiatynie i komnaty,
  to o czym swiadcza jak nie o wywyższaniu się „lacinoblazenady” ?

  Można odbic pileczke i zapytać o mycki i czerwone krawaty,
  majowe pochody – niech się swieci 1-maja,
  chwytamy narody za jaja !

  Polubienie

 14. Dla mnie punktem wyjścia był rozwód opisany przez Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM.Często się powołuję do tej pozycji literaturowej polskiego badacza antyku,czego nie chce zauważyć APA.
  Cesarstwo rzymskie upadło,ale dzięki jego prawu została rozpowszechniona antyczna kultura Grecji stanowiąca korzenie chrześcijańskiej kultury.

  Polubienie

 15. Druzyna APA stara się nie tylko wszystko zauwazac co dobre i zle ale takze CZY PRAWDZIWE !
  Starsze pokolenia pamietaja czym byliśmy karmieni przez dziesiątki lat ,jak przeinaczano i fałszowano historie narodow i państw i czyni się to nadal .
  Czy dogmaty i historie nie powinny mieć wspólnoty z PRAWDA ABSOLUTNA ???
  Dlaczego rozne narody maja roznych „bogów” ?
  Dlaczego Slowianom zniszczono ich wierzenia a narzucono obce ???
  Możesz na to forumowiczu MSK ty lub inny odpowiedz ,tak od serca szczerze ?

  Polubienie

 16. Ad. Adm-ina

  Szanowny Adm-inie – tak to jest, że te czarne dziwolągi w babskich kiecach” jak czegoś nie potrafią zdefiniować naukowo, to zwalają winę na tego kudłatego, (vide) który nie ma czasu pójść do porządnego fryzjera i manikiurzystki, bo wciąż musi straszyć ciemny lud.

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 17. Pozbywają się dolarów
  ———————-
  Pięć największych posiadaczy amerykańskich obligacji skarbowych sprzedało swoje udziały we wrześniu.

  Jak wynika z danych Departamentu Skarbu USA Chiny wycofały z amerykańskiego długu 12,5 miliarda dolarów, Japonia — 19,9 miliarda dolarów, Karaibskie spółki offshore’owe — 7,2 miliarda dolarów, OPEC — 1,9 miliarda dolarów, Brazylia — 3,7 miliarda dolarów (łącznie 45,2 miliarda dolarów).
  Inwestycje Rosje spadły nieznacznie — o 0,8 miliarda dolarów do 89,1 miliarda dolarów. W sierpniu i lipcu 2015 roku Bank Centralny Rosji przeprowadził rekordowy w ciągu 7 lat zakup amerykańskich papierów wartościowych inwestując w nie 21,4 miliarda dolarów.

  We wrześniu do grona sprzedawców papierów wartościowych dołączyła Wielka Brytania (8,9 miliarda dolarów) i Indie (2,1 miliarda dolarów).

  Kraje BRICS wyprowadziły z amerykańskiego długu 18,9 miliarda dolarów.
  Ta sprzedaż została skompensowana kupnem ze strony Finlandii, Szwajcarii, Luksemburgu, Singapuru i wielu innych wierzycieli.

  Od początku roku Bank Centralny sprzedał amerykańskie obligacje skarbowe na kwotę 115,3 miliardów dolarów. Jeśli do końca roku statystyki nie zmienią się, 2015 rok będzie pierwszym w historii, kiedy suwerenni wierzyciele złożyli amerykańskie obligacje do wykupu.

  Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20151119/1460292/usa-obligacje-dlug.html#ixzz3ryR2CZpd
  ———————————–
  Ale Rosja kupiła dolary
  ——————-
  W lipcu Rosja zwiększyła swoje inwestycje w amerykańskie obligacje skarbowe o 9,7 miliarda dolarów. Świadczą o tym informacje Ministerstwa Finansów i Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

  Według najnowszych danych Rosja posiada papiery wartościowe o wartości 81,7 mld dolarów. Kraj wspiął się na 16 miejsce na liście największych wierzycieli Stanów Zjednoczonych. Pierwsze miejsce zajmują Chiny (1,24 bln), drugie — Japonia (1,19 bln). Na trzeciej pozycji — blok Karaibów (324,5 mld).
  Łącznie zagraniczne rządy są właścicielem amerykańskich obligacji skarbowych o wartości 6,07 biliona dolarów. Ta liczba w ciągu miesiąca spadła o prawie 100 mld.

  USA znalazły się na krawędzi bankructwa? © Fotolia/ trekandphoto

  W niecałe dwa tygodnie USA ryzykują przekroczenie limitu zadłużenia 18,1 biliona dolarów, co oznaczałoby bankructwo. W ujawnienie realnego bankructwa amerykańskiej gospodarki mało kto wierzy. Jednak inwestorzy obawiają się. Jeśli nie bankructwa, to czego?

  Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20151023/1282549/USA-Dlug-Bankructwo.html#ixzz3ryTLGc2H

  Polubienie

 18. W Polsce dolar drogi ,co to oznacza adminie ?
  CZTERY ZLOTE za siwego ???
  I to ma być przyjazn polsko-amerykanska ?
  Kiedy będzie 1: 1 ???

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s