Konstytucja Prawo Stanowione Rzeczypospolitej Polskiej


Prosił mnie w dniu wczorajszym Rysio Z. z Poznania o przesłanie mu mojego projektu Konstytucji RP jako, że w  królewskim mieście Poznaniu ma mieć jutro, to jest 22 kwietnia zjazd …(kogo i jakich osób nie spamiętałem) w celu opracowania nowej konstytucji dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski.

Taki projekt który napisałem dwa czy trzy lata temu na jednej stronie formatu A-4 spotkał się wówczas z życzliwym przyjęciem jednej z osób która krótko i dosadnie zauważyła

-Co za idiota napisał konstytucję na jednej stronie.

Po tym trafnym i słusznym spostrzeżeniu napisałem ją od nowa jak niżej

Król winien być mądry i sprawiedliwy

A lud pracowity w pokoju i dzielny w boju

Stary zaś projekt wyrzuciłem do kosza, ale skoro Rusiu Z.  z Poznania usilnie prosił, więc na chybcika to co mi zaświtało na ten czas w głowie  napisałem, co przedstawiam poniżej z prośbą do ewentualnych czytelników, znawców prawa i ekspertów do oceny i korygacji.


Konstytucja

Rzeczypospolita Polska jest wolna suwerenna niepodległa.

Naród Polski jest jej ostoją, obrońcą, władcą.

Każdy Polak, Polska jest jej synem, córką z równymi prawami, przywilejami i obowiązkami.

Granice Polski są nienaruszalne i niezmienialne, ich zarys widoczny jest na graficznym załączniku.

Władza w Polsce należy do Narodu Polskiego sprawiającego swą władzę przez wybranych przedstawicieli oraz w drodze referendum.

Rzeczypospolita zapewnia swoim obywatelom wolność, opiekę medyczną, wykształcenie, bezpieczeństwo, pracę, zabezpieczenie socjalne.

Gospodarka Rzeczypospolitej opiera się na gospodarce społecznej(państwowej), spółdzielczej i prywatnej na równych zasadach i prawach.

System finansowy i monetarny jest w wyłącznej dyspozycji Rzeczypospolitej.

Bogactwa naturalne w obrębie granic Rzeczypospolitej stanowią własność Rzeczypospolitej

Rzeczypospolita zapewnia nienaruszalność swych granic i bezpieczeństwo Polaków poprzez powołane i utrzymywane siły zbrojne, obronę terytorialną i służby porządkowe w formacjach policyjnych i obywatelskich.

Rzeczypospolita Polska jest krajem neutralnym i niezaangażowanym w bloki militarne.

Rzeczypospolita Polska współpracuje dla stabilności, rozwoju i pokoju polityczne i gospodarczo na równych zasadach z wszystkimi krajami świata.

Wszystko co jest na terenie Rzeczypospolitej podlega prawu i administracji Rzeczypospolitej w tym wszelkie organizacje, stowarzyszenia, kościoły i wyznania. Wyjątkiem stanowią ambasady innych państw.

Biskupi i zwierzchnicy kościelni wszystkich wyznań są nominowani przez sejm i zatwierdzani bądź odwoływani przez prezydenta RP.

Bank Polski jest niezależny od rządu a jego prezes wybierany przez sejm i zatwierdzany, odwoływany przez prezydenta RP.

Dopuszcza się do działalności gospodarczej podmioty i kapitał obcy do wysokości poniżej 50% udziału.

Ilość wojsk i ich rodzaj, ilość sił porządkowych i pracowników administracyjnych proporcjonalnie do stanu obywateli określona zostanie w Prawie Stanowionym RP

(przykładowo jeden policjant na 10 tyś mieszkańców, jeden urzędnik administracji państwowej na 20 tyś mieszkańców, jeden żołnierz na 2 tyś. mieszkańców co dałoby 100 policjantów w mieście stu tysięcznym, pięćdziesięciu urzędników i 30 tys. armię zawodową

Na terenie Rzeczypospolitej zabrania się obecności wojsk, służb i agend obcych.

Konstytucja niniejsza jest deklaracją i podstawą dla obowiązującego prawa stanowionego w drodze ustaw sejmowych zatwierdzanych w ogólnopolskich obligatoryjnych referendach narodowych.

Prawo Stanowione Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

Kodeks Rzeczypospolitej Polskiej w skład którego wchodzi

Kodeks Rządowo Administracyjny.

Kodeks Obywatelsko Społeczny dzielący się na Kodeks Karny i Kodeks Praw Przywilejów i Obowiązków.

––––––––––––––––––––

Pewne wyjaśnienia do powyższego.

Konstytucja musi być krótka, deklaratywna, łatwa do spamiętania.

Tym samym nie może być uważana za akt prawny którym nie jest z racji niemożności zawarcia w niej całości przepisów prawnych jakie obowiązują bądź będą obowiązywały w naszym kraju.

Dopiero aktem / aktami prawnymi będą ,,Prawa Stanowione RP” w których można zawrzeć podstawowe i niezmieniane sezonowo akta prawne z podziałem na akta regulujące i odnoszące się do władz i administracji jak np. podział władzy na ustawodawczą i wykonawczą. Sejm (ustawodawca) i prezydent powołujący rząd (wykonawca) (Kodeks Rządowo Administracyjny)

Sądownictwo (dwuszczeblowe) nie zaliczałbym do władzy, lecz jedynie do działu administracji państwowej niższego szczebla

Kodeks Obywatelsko Społeczny dzielący się na Kodeks Karny i Kodeks Praw Przywilejów i Obowiązków.

Tu zawarte mogą być przepisy jakie znajdują się obecnie w Kodeksie Karnym a w kodeksie przywilejów i obowiązków takie sprawy jak wolna od opłat opieka medyczna, darmowe szkolnictwo wszystkich szczebli, zabezpieczenia rentowe i emerytalne, regulacje odnoszące się do służby wojskowej, ratowniczej p–poż. I inne

Jako że każdy jest równy wobec prawa, nie może być np. immunitetów, posłów sędziów (jedyny wyjątek to prezydent RP)

Prawa Stanowione RP uchwalone 2/3 głosami sejmu zatwierdzone w referendum stanowiłyby podstawę prawną RP

Wszelkie inne uchwalane prawa byłyby nie tyle prawem co wyznacznikiem do rozstrzygania sporów i wzorcem postępowania dla obywateli. Tym samym zniesione winny być wszelkie przepisy dopuszczające nakładanie kar pieniężnych, mandatów, grzywien itp. jako niedopuszczalne i sprzeczne z zasadą każdy równy według prawa i równy według drugiego człowieka. Idiotyzmem jest by taki czy inny policjant karał wolnego i równego sobie w prawie obywatela jakimkolwiek mandatem.

Podatki, te winny być określone w Prawie Stanowionym RP jako dochód budżetowy państwa i winny być niezmienne. Ich zmiana możliwa jedynie przy uchwale 2/3 składu sejmu i zatwierdzeniu w referendum.

Ich naruszenie, przekroczenie wydatków budżetu winno skutkować brakiem absolutorium dla rządu i natychmiastową zmianą gabinetu.

Uwaga końcowa

O ile sama Konstytucja jako akt deklaratywny może być napisana niemal na kolanie, to już spisanie tego co nazwałem ,,Prawa Stanowione RP” wymaga przepracowania całego obecnego ustawodawstwa niezwykle zagmatwanego, monstrualne rozbudowanego i zbiurokratyzowanego do takiego stopnia, że nikt się w nim nie może połapać ani ogarnąć.

I tak do napisania ,,Prawa Stanowione RP” trzeba byłoby powołać cały zespół ludzi, bardziej jednak praktyków i ludzi rozumnych niż ,,uczonych w piśmie” by było ono proste, jasne i zrozumiałe dla wszystkich.

By nie było problemu zarówno z jego stosowaniem jak i przestrzeganiem.

Prawo Stanowione Rzeczypospolitej Polskiej

Powinno mieścić się na maksimum 500 stronach arkuszy formatu A–4  zapisanych czytelną dla każdego np. trzcionką 12 times new Roman ( Mojżesz potrafił spisać swoje prawo w 10 przykazaniach)

Jeżeli ktoś mi powie, że polska armia winna liczyć najmniej 300tyś żołnierzy a nie jak to napisałem ledwie 30 tyś. to odpowiem, że nam zbędne są piechury i sztaby generałów a potrzeba np. 500 samolotów, 1000 mobilnych wyrzutni rakietowych o zasięgu do 2000km montowanych na lekkich pojazdach i 10 tyś. lekkich zestawów broni rakietowej zdolnej razić w zasięgu 10 km. zarówno każdy pojazd pancerny jak i samolot odrzutowy wroga.

Zapleczem dla tej zawodowej armii winna być natomiast przeszkolona i zgrupowana w tz obronie terytorialnej cała męska ludność kraju w wieku od 18 do 50 roku życia z zapleczem magazynowym, w postaci sprzętu i broni defensywnej, w tym głównie lekkiej broni rakietowej.

Dla czego tak mało policji?

Bo do wypadku samochodowego winni być kierowani pracownicy firm ubezpieczeniowych i ewentualnie pogotowia ratunkowego a nie policji.

Pijany kierowca powodujący wypadek nie powinien być karany mandatem przez policjanta lecz odpowiednio ,,oceniany” przez ubezpieczycieli pojazdu.

Sama policja winna zajmować się wyłącznie przestępstwami kryminalnymi.

Urzędnicy nie są od regulacji tego co nam wolno a nie wolno, kiedy możemy a kiedy nie możemy cokolwiek zrobić, pobudować, wyprodukować. To jest w gestii każdego z nas jako przedsiębiorcy, producenta czy inwestora.

Pobieranie opłat za parkowanie samochodów może mieć miejsce przez właścicieli jedynie tam gdzie parkingi naziemne czy podziemne zostaną przez nich pobudowane. Ulice, pace miejskie nie stanowią własności urzędu miejskiego lecz mieszkańców miasta.

i to by było na tyle

Ale szerzej mogę opisać swoją koncepcję w formie odpowiedzi na zadawane pytania.

Reklamy

14 uwag do wpisu “Konstytucja Prawo Stanowione Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Konstytucje dla gojow moga tylko pisac szmule z doradztwem szwabskim okraszona bolszewizmem.
  Na ziemiach polskich juz to za dlugo trwa.
  Admin daj cos z talmudu.

  Polubienie

 2. Obecna Konstytucja też ma wiele plusów na przykład:
  Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu
  ale konkretnie nie wiemy kto tu rządzi, czy Rzeplinski, Szydło, czy J. Kaczynski?
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi
  inaczej.
  Ja wolę inaczej, chociaż bezpośrednio też mi nie przeszkadza.
  Art. 26. 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
  niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu
  bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
  Zapomniano dodać- Iraku i Afganistanu.

  A poniżej mamy informację z Wikipedi i z informatora turystycznego.
  Art. 27. W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski.
  Art. 28. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w
  koronie w czerwonym polu.
  2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
  3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
  4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
  5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
  Art. 29. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

  Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  Ale mamy więzienia przepełnione.

  Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi.
  Ale niektórzy mają jeszcze immunitet, służbowe samochody i ochronę

  Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub
  poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
  Art. 41. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą …
  Ale policja może cię spałować w każdej chwili.

  Polubienie

 3. AD @Adm:

  “Obecna Konstytucja też ma wiele plusów na przykład:
  Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”

  — No właśnie, konstytucja nie precyzuje, jakiż to naród jest w Polsce suwerenem.

  Fajna jest też “Ustawa o ochronie danych osobowych”, zwłaszcza Art. 27. 1.:

  “Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową(…)”.

  “Za naruszenie powyższych przepisów prawodawca przewidział sankcje karne w formie grzywny lub kary ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności od 1 roku do 3 lat, np. z ujawnienie pochodzenia rasowego lub etnicznego(…)”.

  Więc za nazwanie Żyda Żydem, można pójść do ciupy nawet na 3 lata. Ech, jaki wspaniały ten kraj…

  Polubienie

 4. grzanek
  Art. 27. 1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie
  rasowe…..
  Ale to dotyczy psów, kotów czy królików(?) bo w tym art. o krasnoludkach się nie wspomina

  Polubienie

 5. A jak ktoś ma gęste loki-w stylu afro miesiste lub gadzie usta niskie czoło i odstające uszy to co??Jak mam go nazwać??afro-polak??polakopodobny??

  Wojna z białymi idzie na full-swing u naszego „najlepszego-sojusznika”

  Polubienie

 6. A jak tu będzie 30tyś. murzynów i miszlingów z US army i do tego kilkadziesiat tysiecy migrantów,pozwolenie na strzelaniee do tubylców da im 1066 i co dalej bedzie??Własciwie widzimy że powoli biała Europa sie kończy tak samo Usa czy 21 wiek bedzie wiekiem zniknięcia białych ludzi??Czy Pis jest najbardziej perfidną formą bolszewików bo zakamuflowanych jako narodowi-katolicy z kurduplem-neo-leninem na czele??

  http://www.voanews.com/content/us-army-paratroopers-deploy-to-poland-baltics/1899141.html

  Diabły niszcza wszystko co dobre i piekne-zło gdy nie mozesz posiasc dobra-niszczy go

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s