(Poseł na Sejm V kadencji) dr Mateusz Piskorski z więzienia: LIST OTWARTY DO PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI


Nasz „Słowianin” (z USraju) chciał wiedzieć bliżej, co się w Polsce wyprawia. No to rozpowszechniam „List Otwarty” mego młodszego kolegi, już od ponad 5 miesięcy siedzącego w pierdlu, w ramach wykonania przez ABW „zlecenia na pracę” wydanego przez współziomków „Slowianina” z Departamentu Stanu w Waszyngtonie D.C..

LIST OTWARTY DO PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI,

PANA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.

piskorski-mateusz

Szanowny Panie Prezesie!

Piszę do Pana te słowa, jako pierwszy od lat w naszym kraju więzień polityczny, mając jednocześnie nadzieję, że stan w którym się znalazłem jako obywatel Rzeczypospolitej nie jest Panu, jako liderowi rządzącej dziś partii politycznej, obojętny.

Kreślę te słowa nie tylko po to, by uzmysłowić Panu moją osobistą i rodzinną tragedię, do której doprowadziły nieodpowiedzialne działania organów naszego państwa, ale również, by zwrócić pańską uwagę na zalążki niebezpiecznych patologii, które przerodzić się mogą w przyszłości w istotne zapory blokujące możliwości debaty publicznej w naszym kraju i przeczące podstawowym wartościom republikańskim, do których również Pan odwołuje się w swej działalności politycznej.

W latach 2005-2007 byłem posłem na Sejm RP V kadencji, zasiadając w ławach Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP, z którym pańska partia podpisała umowę koalicyjną. Osobiście byłem owej koalicji zdecydowanym przeciwnikiem, uznając, iż Samoobrona realizowała skutecznie funkcję partii protestu, potrzebnej w moim przekonaniu w każdym systemie partyjnym, jednakże niegotowej do sprawowania wówczas władzy na poziomie gabinetowym.

Byłem owej koalicji oponentem również z przyczyn ideowych; obca była mi wizja polityki zagranicznej i historycznej prezentowanych przez pańskie ugrupowanie. Nie wierzyłem, jak się okazało niebezpodstawnie, w wolę przeprowadzenia głębokich zmian w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczej wśród polityków PiS.

W 2007 roku, po przegranych wyborach parlamentarnych, miałem jednak przekonanie, że liderzy trzech ugrupowań koalicyjnych z lat 2006-2007 okazali niezdolność do kompromisu i dialogu opartego na wzajemnym szacunku, która doprowadziła do kolejnej wieloletniej dominacji liberałów na polskiej scenie politycznej. Wycofałem się z aktywnej działalności politycznej, poświęcając czas na zakończenie i obronę dysertacji doktorskiej oraz aktywności naukowo-eksperckiej. Moje zainteresowania ogniskowały się w szczególności wokół zagadnień polityki zagranicznej i teorii geopolitycznych.

Pogłębione analizy i refleksje doprowadziły mnie do przekonań diametralnie odmiennych od tych reprezentowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w sferze polityki zewnętrznej, przede wszystkim wschodniej. W sposób jednoznaczny i konsekwentny opowiadałem się za budową partnerskich, wzajemnie korzystnych relacji z Federacją Rosyjską, występowałem przeciwko instrumentalizacji Rzeczypospolitej przez odgrywające destrukcyjną rolę w naszym regionie Stany Zjednoczone. Prezentowałem zatem poglądy zdecydowanie odmienne w tej dziedzinie od pańskiego obozu politycznego.

W lutym 2015 roku wraz ze zwolennikami głoszonych przeze mnie koncepcji zdecydowałem się na powołanie partii politycznej Zmiana. Liczyłem, że jej istnienie wzbogaci nieco polską debatę polityczną, szczególnie zaś jej wątki poświęcone sprawom międzynarodowym. Rozwijałem kontakty i współpracę z całym szeregiem organizacji zagranicznych prezentujących podobny punkt widzenia.

Nigdy nie spodziewałem się, iż moja działalność polityczna może stanowić w wolnej Polsce przyczynę represji i uwięzienia. W chwilach kluczowych, związanych choćby z próbami oczerniania naszego kraju przez organizowane wokół koncernu Agora, za pieniądze międzynarodowych spekulantów finansowych, struktury przypominającej instrumenty służące do wywoływania tzw. kolorowych rewolucji, kierowana przeze mnie Zmiana stała na gruncie obrony polskiej suwerenności, piętnując zdecydowanie haniebne polityki donosicielstwa na własny kraj praktykowanego przez polityków opozycji na poziomie instytucji europejskich.

Podobne stanowisko wyrażamy konsekwentnie, gdy opowiadamy się przeciwko stacjonowaniu jakichkolwiek wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. Nasze poglądy odbiegają zatem zdecydowanie od przekonań pańskich i pańskiej partii. Mimo to, zarówno ja, jak i moi koledzy, wierzyliśmy, iż Prawo i Sprawiedliwość gotowe będzie do uczciwej wymiany zdań i polemiki ze swymi oponentami ideowymi, w odróżnieniu od parlamentarnych partii kartelowych, prezentującymi określony, spójny zestaw poglądów politycznych. Niestety, srodze się zawiedliśmy.

18 maja bieżącego roku w Warszawie zostałem w brutalny sposób zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tego samego dnia Prokuratura Krajowa przedstawiła mi zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 kk, czyli szpiegostwa.

Na tej podstawie oraz przy pomocy nacisku medialnego, prawdopodobnie spowodowanego przez tzw. kontrolowane przecieki z ABW, zastosowano wobec mnie areszt tymczasowy. Tym samym znalazłem się w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, w miejscu znanym z kart naszej historii powojennej jako ośrodek represji i likwidacji przeciwników politycznych.

Związane z pańską partią osoby: Minister – Koordynator Służb Specjalnych, Mariusz Kamiński oraz szef Prokuratury Krajowej Bogdan Święczkowski – były przeze mnie w minionych latach wielokrotnie poddawane ostrej publicznej krytyce, w związku z czym doprawdy trudno jest wierzyć w ich bezstronność i brak zaangażowania osobistego w moją sprawę.

Przede wszystkim jednak wystosowano wobec mnie zarzuty nie mające nic wspólnego z określonym w art. 130 kk przestępstwem szpiegostwa. Szpiegostwo bowiem w sposób jednoznaczny, zarówno w doktrynie prawnej, jak i w odbiorze opinii publicznej, wiąże się z przekazywaniem informacji niejawnych obcemu wywiadowi, na szkodę państwa własnego. Tymczasem prokuratorskie zarzuty wobec mnie dotyczą rzekomego prowadzenia przeze mnie “wojny informacyjnej”, podejmowania prób “kształtowania opinii publicznej”.

Utajnienie toczącego się przeciwko mnie postępowania uniemożliwia mi skuteczną obronę dobrego imienia. Świadczy dodatkowo o politycznym charakterze stosowanej wobec mnie i mojego środowiska represji. Podlegający Panu w ramach struktury partyjnej funkcjonariusze polityczni działają zgodnie z najgorszymi tradycjami prześladowań politycznych, jeśli nie stalinowskich represji w Związku Radzieckim rozpoczętych po zamachu na Siergieja Kirowa w 1934 roku, to co najmniej w sposób łudząco podobny do paranoicznych czasów maccarthyzmu w Stanach Zjednoczonych.

Moja działalność publiczna zawsze utrzymana w duchu walki przeciwko neoliberałom – grabieżcom polskiego majątku narodowego i grabarzom polskiej gospodarki szabrującym w naszym kraju od 1989 roku, nie pozwoliła pańskim podwładnym na oskarżenie mnie o jakiekolwiek przestępstwa korupcyjne czy gospodarcze. Zmuszeni byli więc sięgnąć po absurdalny zarzut szpiegostwa.

Kierując się podobnym założeniem, większość z nich powinna tłumaczyć się z pojawiających się na przestrzeni wielu lat doniesień o ich zażyłych relacjach z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą. Pańscy podwładni wolą wszakże stosować podwójne standardy. Ich sposób myślenia polega na prymitywnej redukcji ad absurdum wszelkich relacji i kontaktów z osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i partiami politycznymi z Federacji Rosyjskiej do szpiegostwa i działalności przestępczej.

Naruszenie przez pańskich partyjnych podwładnych elementarnych praw człowieka i obywatela to nie wszystko. Kryminalizacja wszelkich relacji towarzyskich, społecznych, naukowych, gospodarczych i kulturalnych z największym spośród naszych wschodnich sąsiadów stanowi także poważne naruszenie polskiej racji stanu.

Nie chodzi przy tym wyłącznie o kwestię subiektywnej definicji owej racji stanu, do której ma prawo każde środowisko polityczne w demokratycznym państwie; ja i mój obóz polityczny twierdzimy i twierdzić będziemy, chyba że ktoś zdoła przekonać nas nie za pomocą aresztowań i represji, lecz racjonalną argumentacją, iż Rosja we współczesnym systemie międzynarodowym jest naturalnym partnerem i sojusznikiem Polski; Pan i pański obóz polityczny uznajecie naszego wschodniego sąsiada za wroga, sojuszników lokując gdzie indziej.

Rzecz nie w tych naturalnych i uprawnionych różnicach. Racją stanu jest bowiem istnienie w Polsce sił politycznych przejawiających zdolność do dialogu z różnymi ośrodkami siły geopolitycznej. Gdybyśmy to my sprawowali w naszym kraju władzę, pańscy partyjni koledzy byliby w naszych oczach istotnym potencjałem wiedzy i kontaktów w środowiskach neokonserwatywnych w USA, których znaczenia nie sposób bagatelizować.

Żaden z Pana politycznych podwładnych z pewnością nie trafiłby do więzienia za swą polityczną współpracę z tymi kręgami polityków i decydentów amerykańskich, do których odnosimy się, delikatnie ujmując, bardziej niż sceptycznie. Pomimo istniejących pomiędzy nami fundamentalnych różnic, ja i Zmiana otwarci jesteśmy na wymianę argumentów i rzeczową, merytoryczną debatę.

Gdy w pierwszych latach niepodległości Stanów Zjednoczonych pojawiły się głosy nawołujące do prześladowania przeciwników politycznych, Thomas Jefferson w swym inauguracyjnym prezydenckim przemówieniu mówił: “i pamiętajmy, że może nie warto było wypędzać z naszego kraju nietolerancji religijnej, przez którą ludzkość cierpiała i krwawiła tak długo, jeżeli mamy zachować nietolerancję polityczną, równie despotyczną, równie szkodliwą i zdolną do równie dotkliwych i krwawych prześladowań. (…) a jeżeli są wśród nas zwolennicy rozwiązania tej unii i zmiany jej republikańskiego ustroju, zostawmy ich w spokoju na dowód, że można tolerować błędy nierozumu tam, gdzie rozum jest nieskrępowany i może je zwalczyć”.

Sądzę, iż ten wybitnie republikański pogląd autora Deklaracji Niepodległości nie powinien być Panu obcy. Ja i każdy z członków Zmiany gotowi jesteśmy do debaty na temat geopolitycznej roli Polski we współczesnym świecie z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Nie wykluczamy, że w pewnych kwestiach ich rzeczowa argumentacja wpłynąć może na nasze przekonania, a nawet zmodyfikować prezentowane przez nas poglądy. Podobnej gotowości oczekujemy również od drugiej strony. Argumenty siły nie powinny w ustroju republikańskim zastępować siły argumentów w rzeczowej debacie świadomych obywateli.

Kolejnym niepokojącym sygnałem, który pojawił się w związku z moim zatrzymaniem i uwięzieniem, jest aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski, o które; jak się przekonałem; absolutnie nie możemy być spokojni.

Chodzi tu w pierwszej kolejności o zupełny brak profesjonalizmu oficerów ABW. Nie mnie oceniać poziom przygotowania struktur agencji do zwalczania zorganizowanej przestępczości czy terroryzmu. Pragnę wszakże zwrócić pańską uwagę na bezgraniczną ignorancję jej przedstawicieli w zakresie spraw międzynarodowych i podstawowych pojęć z kategorii politologicznych. Podjęte przeciwko mnie działania agencji wskazują na alarmujący fakt, iż jej młodzi funkcjonariusze cierpią na analfabetyzm funkcjonalny uniemożliwiający nie tylko zrozumiałą artykulację ich pytań i oczekiwań, ale również rozumienie prostych pojęć i komunikatów.

Poziom rozkładu kadrowego i intelektualnego ABW powoduje poważne obawy o stan bezpieczeństwa Państwa Polskiego. Nie wiem, czy świadomość owego kryzysu posiada pański zastępca Mariusz Kamiński. Wiem, że taką świadomość winien mieć Pan, jako lider partii rządzącej.

Pisząc ten list, zdaję sobie sprawę, że otoczony jest Pan ludźmi nierzadko miernymi intelektualnie i zepsutymi moralnie. Taki jest niestety los dużych partii typu catch-all, w szczególności zaś tych rządzących. Uznałem wszakże, że warto zwrócić pańską uwagę na fakt istnienia w Polsce niezrozumiałych represji politycznych oraz stanowiących ich tło patologicznych procesów życia publicznego.

Z wyrazami szacunku!
/-/ Dr Mateusz Piskorski
http://mateuszpiskorski.blog.onet.pl

Reklamy

48 uwag do wpisu “(Poseł na Sejm V kadencji) dr Mateusz Piskorski z więzienia: LIST OTWARTY DO PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

 1. Ot, w związku z aresztowaniem mego kolegi przypomniał mi się nieco unacześniony tekst skałtowskiej piosenki, którą, jako harcerze, śpiewaliśmy z młodzieńczym entuzjazmem w roku 1957 :

  A kiedy przyjdą bandyci z Ju-Es-Ej,
  to wtedy wszystko popłynie okej,
  jupi-ja-ja-jupi, ja-ja-jupi,
  jupi-jupi, ja-ja-jupi okej

  Polubienie

 2. Kazimierz M.Morawski po przetłumaczeniu książki A.G.Michel PAŃSTWO W OKOWACH MASONERII (dotyczy Francji) napisał ŹRÓDŁA ROZBIORU POLSKI.To efekt STUDIÓW I SZKICÓW Z ERY SASÓW I STANISŁAWÓW.Na bazie oryginalnego podziału na cywilizacje kiedy jest mowa o OBRONIE POLSKOŚCI ten problem trzeba widzieć na tle walki z wartościami CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,czytaj GRECKO-RZYMSKIEJ.Składa się na to następująca sekwencja zdarzeń :- list rozwodowy opisany przez polskiego badacza antyku Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM;
  – powstanie judaizmu rabinicznego do walki z chrześcijaństwem;
  – reformacja;
  – destabilizacja na drodze przemian rewolucyjnych;
  – historycyzm Karola Maksa;
  – ŻYDOBOLSZEWIZM jako konsekwencja uznania przez judaizm rabiniczny,że od ateizmu jest gorsze chrześcijaństwo;
  – NEOMARKSIZM radykalizujący wczesne myśli Karola Marksa aby mógł zapanować CHAOS i NICOŚĆ;
  – EKONOMIA POLITYCZNA GLOBALIZMU,bazująca na EKONOMII ŻYDOWSKIEJ,to jest takiej,jak ją rozumiał i opisał Feliks Koneczny w CYWILIZACJI ŻYDOWSKIEJ

  Trzeba mówić dziś o procesie od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem,przy tym odwołując się do antypolskich,bandyckich korzeni.

  Katolicki filozof :

  Polubienie

 3. Mateusz Piskorski to człowiek wykształcony, ale czy rozumny?
  Czy ma tyle rozumny by posługiwać się prostą zasadą – Wlazłeś miedzy wrony kracz jak i one. To przecież stare mądre polskie przysłowie.
  Tym czasem Piskorski robił wszystko by mieć wizerunek ruskiego agenta, także tworzącego swoją partię niemal jak ruską V kolumnę na obszarze Polski.
  Przecież my jesteśmy w NATO, sytuacja ostatnimi laty stale się zaogniała, mamy obecnie już otwartą wojnę pomiędzy Rosją i USA i to nie tylko propagandową i na sankcje, ale też i militarną gdzie najemnicy USA są bombardowani przez rosyjskie siły zbrojne.
  I w takiej sytuacji pisze on list do J. Kaczyńskiego, że można mieć różne poglądy polityczne. Gdzie rozum, gdzie wyczucie polityczne tego co się dzieje, gdzie świadomość tego co się robi, robiło i swojego miejsca w szeregu.
  Naiwność to także głupota, a za nią się płaci.

  Polubienie

 4. SERBIA – pod presją „amerykańską” – parlament uchwalił ustawę przyznającą jakieś 27 milionów dolarów w gotówce i ponad 3000 wysoce pożądanych budynków stowarzyszeniom żydowskim. Stowarzyszenia te zamierzają wynajmować nieruchomości które mogą przynieść setki milionów dolarów zysku. Kontrolowany przez żydów rząd amerykański regularnie wywiera presje na rządy krajów europejskich żeby przyjęły ustawy o restytucji mienia żydowskiego.
  To pierwsza tego typu ustawa w Europie Wschodniej na mocy której zobaczymy tysiące rzekomo „żydowskich wcześniej posiadanych budynków” przechodzących wprost do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w kraju.
  Od 2017 roku Serbia będzie również płacić roczną daninę 950.000 euro (1,1 miliona USD) przez 25 lat celem wsparcia finansowego dla społeczności żydowskiej.
  Środki te zostaną przeznaczone na propagandę do „walki z uprzedzeniami” (czytaj: zmiękczanie populacji nieżydowskiej do zaakceptowania przyszłych żądań żydowskich) i „zachowanie pamięci o Holokauście” i wsparcia „osób ocalałych” powiedział prezes Gminy Żydowskiej w Serbii, Ruben Fuks
  http://nationalvanguard.org/2016/03/serbia-thousands-of-buildings-worth-billions-and-27000000-cash-given-to-jews/

  Polubienie

 5. Ila sobie liczy ta partia „Zmiana” czlonkow ?
  Prezesa zamkneli a oni co ,nie ida z odsiecza ???
  Jak czytam wyzej, MG tez nic nie robi by swemu koledze pomoc nie tylko klawiatura ale chocby jakas paczke podac , a w niej jakis grypsik „wyzwolicielski”.
  Do prezesa PiS pisac nic nie da ,bo to przeciez konkurencja .
  Chyba,ze mial na mysli :
  PROLETARIUSZE WSZYSTKICH ZLOBOW LACZCIE SIE !
  O PZPR pamiec zawsze zywa .

  Gdzie sie podzialy silne wiezy partyjne te oparte na leninowsko marksistowej domenie – jeden za wszystkich wszyscy za jednego,kto nie z nami ten przeciwko nam.
  Tu adminowi trzeba przyznac racje, co do jego ocen kto rozumny a kto nie ,no i krakac,krakac TRZEBA !

  Polubienie

 6. Wielu z naszych czytelników, postawi nam jeszcze raz to samo pytanie: „czy wobec zastraszających postępów recydywy saskiej „Zadruga” nie uważa za konieczne przejść do działania politycznego?” Odpowiemy w ten sam sposób jak dotychczas to czyniliśmy: „dopóki nie będą dokonane zadania wyżej postawione, wszelkie próby działania politycznego będą niczym innym jak tylko beznadziejnym szeregowaniem na różny sposób, tego samego, niedołężnego zespołu muzycznego. Istota odrodzenia życia polskiego tkwi w nowym typie duchowym, nie zaś w takim, lub innym typie organizacji tych samych homo-catolicusów. Organizować owocnie można tylko to, co z całkiem innego zarodka, z nowego typu kulturalnego się rozwinie. Drogę do stworzenia embrionu nowego życia mamy wytyczoną.

  Zacisnąwszy zęby, zwarłszy się wewnętrznie, skupiwszy myśl i wolę, łamiąc się z oporami własnej osobowości, poprzez mękę i ekstazę, musimy brnąć do celu, wbrew wszystkiemu i wszystkim.

  Polubienie

 7. Najbardziej zasadną opinię na temat listu Mateusza Piskorskiego do Jarosława Kaczyńskiego sformułowała „Halszka” na portalu „Marucha”:

  Halszka said

  2016-10-21 (piątek) @ 14:58:56
  Równie dobrze mógł Piskorski adresować ten list do Lecha Kaczyńskiego. (Tego już nie żyjącego – MG)
  Nie wydaje się, aby Jarosław K. mógł (nawet gdyby chciał) podjąć tu jakąś decyzję.

  Nie było przecież żadnych sensownych zarzutów, żadnych logicznych argumentów, także w sprawie zakazu przejazdu Nocnych Wilków, wydalenia rosyjskiego korespondenta, odwołania Roku kultury rosyjskiej, zamknięcia granicy z Obwodem Kaliningradzkim.
  Najwyraźniej tak naprawdę nie u nas podejmuje się te – tylko sygnowane u nas – decyzje.

  No i ma nasz „Zenek” wielu imion i braku polskich znaków pisarskich odpowiedź na swe uporczywe pytania, czy w „słowiańskiej” Polsce wszystko jest w nakazanym przez Boga (Izraela oczywiście) porządku.

  Polubienie

 8. Przeciez podobno w Polsce jest demokracja,wolnosc slowa,swoboda dzialalnosci!!!
  Piskorski zalozyl partie i w imei demokracji ma pelne prawo glosic idee tej parti.
  Czy ta partia bedzie istniala czy tez nie zdecyduja Polacy a nie Piskorski!!!
  A jesli Polacy zdecyduja ze chca byc przyjaznym narodem dla Rosji a nie miesem
  armatnim Amryki (a w rzeczywistosci chazarskim ktorzy rzadza Ameryka) i beda glosowac
  na ta partie to co???? Cala Polske za to zydostwo zgilotynuje??????????????
  O czym wy tutaj piszecie i opluwacie Piskorskiego?

  Polubienie

 9. Towarzyszeeeeee !

  Co ja slysze ,listy ,do kogo ?
  Z obolala do tego glowa ???
  Tu trzeba lania a nie pisania ,
  koniec mowy,konczy sie taniec salonowy.

  Wy wszystkie qrwy pospolite ,glowy na wskros macie przegnite !
  Was wszystkich przesiaknietych partia nawet posluchac jest nie warto .
  Na partie przeciez trwa ciagle moda ,
  w partiach sie zre ,pije i boli glowa.

  Dzis nie ma ludu roboczego ,wygnano wszystkich co do jednego .
  Fabryki ,stocznie ,warsztat, kopalnie zabrano wprost i banalnie !
  Nikt nawet za to lba nie podlozyl ,co piaty emerytury juz nie dozyl.
  Wszystkich zmiotla fala dostrojenia,Polska to kraj do dojenia .

  Dzis w Polsce nie ma nawet chlopa ,dobila go reka szkopa .
  Ostaly sie tylko baby uksztaltowane na wzor zaby !
  Nie ma mlodziezy ,nie ma silnych ,dali wam pokarm dla debilnych !!!
  No i pasterzy od ducha,wiary ,wiec z kim dzisiaj mierzyc sily na zamiary ???

  bezpartyjny

  Polubienie

 10. Towarzyszeeeeee !
  (Country song w wykonaniu Zenka)
  Panie i Panowie proponuję w przyszłym roku zgłosić Zenka APAcza do pokojowej nagrody Nobla. Mógł dostać Bob Dylan może i Zenek, za swoje wiersze, wpisy, songi.
  Co wy na to?
  Ale Zenek, musisz zaśpiewać i zatańczyć.
  To warunek konieczny

  Polubienie

 11. Tak,Zenek nasz (znaczy sie nas Polakow slowianskiego pochodzenia) zasluguje na jakies wyroznienie chocby zlotu wiejskich wieszczy wspolczesnych,to przeciez trybun ludowy w czystym wydaniu,na poczekaniu.
  Zna bardzo dobrze to co sie w Polsce dzieje nie tylko z mediow i internetu ale z wizyt osobistych w Polsce .

  Wiec ja daje Zenkowi 9 pkt w skali 10-cio punktowej na zlocie wieszczy ludowych,gdzie napewno zjawi sie inny trybun ludowy (inni) z obszaru Polski .
  Takich trzeba mobilizowac i wybierac w plebiscytach ,a portale winni je zamieszczac ,niech sie rozwijaja i ludzi rymowankami pobudzaja do myslenia.

  Zenek mi sie zwierzyl,ze na poczekaniu kazdemu napisze rymowanke ,dotyczca wszystkiego i wszystkich.
  Namowie go aby napisal cos Adminowi z okazji dajmy na to dlugiego pozycia malzenskiego .
  Miales admin juz zlote gody ,pochwalisz sie ?
  Kiedy byly lub beda ???
  Cala nasza druzyna APA do tego sie dolaczy ,przesle zyczenia na dalsze pozycie TWOJE ze swoja wybranka „mazurzanka”.
  Tym bardziej,ze wiemy o Tobie wiele chocby z samego portalu ,nawet to jak spedzasz niedziele,takze i dnie robocze.
  Dobry z ciebie kronikarz „mitow i faktow’ ,jak rowniez majster-sztyk ze zlota raczka,ktory sie trudzil nad nie jedna obraczka,czy oprawa brylantow w zlocie i srebrze.
  Zenek wlasnie szuka zlotnika ,ktory by zrobil niepowtarzalne obraczki slubne .
  Masz takie admin w swych zbiorach i reklamach ?
  Podaj ich zdjecia, wage i wartosci,moze Zenek dobije handlu jak mu sie spodobaja.
  Przy okazji i inni czytelnicy dowiedza sie o cenach zlota w Polsce.
  Reklama dzwignia handlu !

  Polubienie

 12. Czytelnik. A juści miałem i ja już moje złote gody. Pismo odpowiednie od pana prezydenta pana Andrzeja Dudy podpisane, a raczej z podpisem z kopiuj i wklej, bo to masowo rozsyła się takie blu blu, bla bla i kilka telefonów z miejscowego ratusza by przyjść na kieliszek szampana i uściśnięcie prawicy pana miejscowego prezydenta, ale nie poszedłem jako że mnie takie pierdułki nie podniecają. Synowie i synowe do restauracji nad brzegiem jeziora na obiad uroczysty zaprosili, był więc obiad i pięćdziesiąt czerwonych róż, drugi obiad też w restauracji ale już innej, żona fundowała.
  Dla mnie to były nie złote, ale gorzkie i bolesne chwile bo mój ukochany pierwszy wnuk był na nich nieobecny.
  Tak więc było, minęło i nie ma co o tym pisać, jako że mnie osobiście najlepiej dzień powszedni pasuje, a też i chleb powszedni najlepiej smakuje.
  Czytelniku, co ci obrączki po głowie chodzą, żeniaczkę planujesz?

  o

  góra diamenty osadzane w platynie, reszta złoto 18 karatowe, moja kiedyś przed laty robiota. Obrączka wycinana we wzorki.

  m

  bursztyn, srebro 0.925, cubic żirconia czyli po naszemu cyrkonie, w stylu przedwojennym także moja robota.
  Ale już teraz tym się nie param.
  Mam buk dwa lata sezonowany, piły, taśmowe, łańcuchowe, tarczowe, tokarki, szlifierki kątowe, stołowe, taśmowe, piec do topienia metali itp.

  Mogę ci świecznik zrobić za 30 do 60 zł, nogę do stołka dorobić, tłuczek do kiszonej kapusty za 45 zł, lawetę do niedużej armaty z XV wieku, cena w zależności od wielkości, szablę dowolnego wzoru około 600 zł sztuka, albo miecz Starka z ,,Gra o tron” też 500 do 600 zł za sztukę.
  Obrączek nie robię, chyba że z drewna albo z mosiądzu, miedzi, brązu, czy magnezu, spod tokarki.

  Polubienie

 13. Edward ma rację. Wracamy do tematu.
  Co można zrobić by pan Piskorski wrócił do domu?
  Co więcej, co można zrobić, by jego partia Zmiana uzyskała szersze poparcie społeczne i w najbliższych wyborach weszła do sejmu i przejęła władzę po PiS?

  Polubienie

 14. O malo co slag mnie nie trafil gdym sie dowiedziol,ze jesce jakosik nastepno partia „zmiana” cy jak ji tam jest powstala w ty zadusanej Polsce przez zydow,niemcow i teroz jesce do pomocy wziely se muzulmanow i to roznych kolorow,ltpre to dziadostwo pcho sie na Polske ze wszyckich stron i cza to powstrzymac natychmiost bo nos zezra.
  Wita co ,cza juz byc chyba colkiem durnym by jakiesik partie zakladac i pchoc sie do rzondzenio kiedy to i tak zydy w Polsce od dawien downa rzadza wszyckim nie tylko w Polsce ale na calym swiecie.
  Ta przecie ten narod nikogo do nicego nie dopusci,lome musza byc wszendzie pirse i kwita z dyskusja.
  Co ten Piskorski myslol ,ze jakiegosik zyda przechytrzy albo co innygo ?
  (reszta zbanowana przez „markglogg”)

  Polubienie

 15. Nie potrafiący nawet zastosowac w swych e-listach polskiej czcionki, wyraźny UMYSŁOWY DZIAD „Wladek” z USraju, oglądający zaoceaniczną Polskę jak gdyby z z jakiegoś Kosmosu napisał:

  O malo co slag mnie nie trafil gdym sie dowiedziol,ze jesce jakosik nastepno partia „zmiana” cy jak ji tam jest powstala w ty zadusanej Polsce przez zydow,niemcow i teroz jesce do pomocy wziely se muzulmanow i to roznych kolorow,ltpre to dziadostwo pcho sie na Polske ze wszyckich stron i cza to powstrzymac natychmiost bo nos zezra.

  Gówno prawda, DZIADZIE UMYSŁOWY z USraju. Polska jest zaduszana obecnie wytworami przemysłowymi głównie z Chin Ludowych i innych super-rozwiniętych krajów, w Zakopanem podtatrzańskie pola z krowami na nie srającymi już od kilkunastu lat pozamieniano na parkingi, a od bogactw zgromadzonych w coraz większych domach mych znajomych (żadnych szmuli i szwabów, może trochę z Tatarów) to aż głowa boli. A dziadostwo to na Polskę jest pchane właśnie z Wladusia USraju, w Warszawie rządzi nie żaden szmul i szwab, tylko jakieś wyhodowane tam Szydło, które chce koniecznie nowe sankcje wobec Rosji stosować, Antoś Macia, który zamiast zabawiać swymi gawędami, straszącymi „spiskiem Putina”, współmieszkańców podwarszawskich Tworek, na zlecenie Departamentu Stanu jakieś kolejne wykopki trupów post-smoleńskich nam szykuje, a syn-bankier mego kolegi Kornela Morawieckiego, chce zasypać Polskę super-tanią, podrasowaną genetycznie pszenicą z Kanady.

  I właśnie po to potrzebna jest nam „Zmiana” by całe to gówno, rozpowszechniane nam w Polsce przez US Embasy, z powrotem za Ocean wyekspediować – a do Polski oczywiście sprowadzić jeszcze nie zmodyfikowanych genetycznie, nie tyle Ukraińców (jest ich obecnie tutaj pełno), ale … Ruskich. (Przypominam. Ruskie to jeszcze przed rokiem masowo nam zawartość hipermarketów w Gdańsku wykupywały, a w Zakopanem przed 3 laty między naszym i ich Nowym Rokiem na ulicach słychać było tylko rosyjski.)
  A odnośnie zaoceanicznego „Wladka/Zenka itd.” na niniejszym portalu, to już poprzez satelitarne łącza się wyczuwa, że jest to „troll” USracki, nad całym dostępnym światem usiłujący „duchowomaterialnie” zapanować. A zatem popieram, do dalszej dyskusji, wniosek „dyl’a” by go tutaj zbanować – tak jak to zrobili nasi koledzy na wiernipolsce1.

  Polubienie

 16. No i dostało się Władkowi po uszach.
  A tak naprawdę to Władek musi być z tej samej szkółki parafialnej co Antek Mać, jeden straszy ruskami, drugi straszy szmulami i szwabami.

  Polubienie

 17. Głos Dupy do Kwadratu:

  Czy MG ma jaks rodzine w Olsztynie,zone ,dzieci ,jest w zwiazku malzenskim ?
  Mistrzu nie zadzieraj z WOJSKIEM !

  (MG – Oczywiście z tajnym wojskiem USA, znanym jako Gladio – wszystko wskazuje, że właśnie to „tajne wojsko USraela” wyprawiło na stryczek na worku bokserskim Andrzeja Leppera, a przedtem zatruło mu, prawie śmiertelnie, jego syna)

  Polubienie

 18. Ale nieskromnie i bez rozgłosu mimo, że w pełni rozumiem zastrzeżenia kolegi Marka, muszę się przyznać, że kocham chińszczyznę i niektóre zachodnie wyposażenia.
  Dla przykładu moje półbuty made in China, wygodne, miękkie, niezawodne aż do zdarcia cienkiej powłoczki na szmacianej niby skórze, z solidną elastyczną podeszwą. A szczególnie kocham ich cenę, 22 zł za parę, to jak za jeden półbut tylko 11 zł i cały rok chodzenia, chociaż chodzę niewiele, a raczej chodzę jedynie w kapciach po pokoju i nie tyle chodzę co siedzę przy komputerze. Tak więc moje chińskie obuwie po roku jest jeszcze w przyzwoitym stanie i mógłbym w nich jeszcze nawet pójść w niedzielę do kościoła gdybym tam jednak chodził.
  A kiedyś kupić buty? Ze 3 stówy trzeba było wydać, a zarabiało się dwa patyki.
  W zeszłym tygodniu moja szlifierka kątowa przestała pracować. Myślę, że trzeba dokupić i wymienić szczotki węglowe, ale póki co proszę syna by mi pożyczył swoją, a on nosem kręci że mu potrzebna, ze zajęta, albo że ma na działce.
  No to w mordę jeża, ja zbyt honorowy facet by dwa razy prosić, do kompa siadam Internet odpalam i aż miło popatrzeć jak się tam w tym Internecie od różnych szlifierek roi. Wybór taki jak na kraj wolny i demokratyczny rządzony przez prawo i sprawiedliwość przystało. Wczoraj zamówiłem a dziś już mam info na e–maila że od 11:15 Piotr doręczyciel z paczkami przyjdzie. Jak w Ameryce. Zamawiasz przed piątą, ower najt deliwry i masz rankiem paczkę. Zamówiłem, dostałem i się ucieszyłem. W banku pieniędzy nie muszę trzymać, w portfelu też. Bo jak to mówią lepiej być biednym niż bogatym. Wiecie państwo co się śni bogaczom niemal co noc.
  Że go okradają.
  Jeszcze i dzisiaj śni mi się że mi złodzieje sejf wynieśli, albo z sejfu wszystko wykradli. Makabra.
  Nie wiem czy by tu jaki i najlepszy psycholog pomógł.

  A co do Mateusza.
  Jak mu pomóc gdy nikt nie ma na to pomysłu. Więc ja podpowiadam.
  Uwaga.
  Marsz niepodległości, tegoroczny, robić pod hasłem DOBRA ZMIAN.
  To się spodoba rządzącym.
  Jestem tego pewien
  Spodoba się bo to hasło naszej władzy.

  DOBRA ZMIANA
  UWOLNIĆ PISKORSKIEGO
  ZAMKNĄĆ XPLIŃSKIEGO
  DOBRA ZMIANA

  Podobno mądrej głowie dość po słowie.
  Więc więcej nie będę pisał.
  Zobaczymy czy organizatorzy marszu mają mądre głowy czy jedynie kapuściane łby.

  Polubienie

 19. Ad AP&(A)

  Więc nie udawaj MARKSISTO Leninem pędzony ze jesteś tym, którym nie jesteś, a zwykłą SZUJĄ doktoryzowaną jak wielu innych pokazywanych w ścierwomediach każdego dnia – banuj swoich a od nas w końcu się ODPIER..L !!!

  Majorku, majorku, czemu tym razem nie połaskotałeś kiciusia/psikusia, który ,,uwielbia” twoje giglanie – zapomniałeś czy co?

  No to kikuś/psikuś połechce AP&(A)-cza, bo sobie przypomniał z czym mu się kojarzy słowo MAJOR, a zwłaszcza MAJOR DOMUS – bardzo tani, za jedyne 3,21 zł!

  VOILÀ – PŁYN DO WC ,,MAJOR DOMUS” W CAŁEJ OKAZAŁOŚCI!

  http://sklep.polhun.pl/glowna/76–plyn-do-wc-major-domus.html

  Bywaj pocieszny nacirema

  Polubienie

 20. Tak mi przyszło do głowy, że może z tym uwięzieniem M. Piskorskiego sprawa miała się w nieco inny sposób niż myślimy. Nie chodziło być może o to by go zamknąć i pozbawić możności wypowiadania się i optowania za zmianą polityki wschodniej, lecz o to by go ocalić od niespodziewanej i nagłej śmierci, to jest wizyty ,,seryjnego samobójcy”.
  W takim przypadku decyzja o jego aresztowaniu byłaby dla niego ratunkiem (jak na razie) wszak pamiętamy jak skończył Lepper.

  Polubienie

 21. Rabin z Chabadu złowieszczo prognozuje Putinowi losy Hamana. Jeśli byłoby to prawdą ….
  Prezydent Rosji Władimir Putin nagle na gorsze zmienił swój stosunek do Żydów i państwa żydowskiego i wywołał tym poważne zaniepokojenie rabinów i międzynarodowego ruchu społeczno-religijnego Chabad.
  Ale jak przypominają religijni Żydzi, lud Izraela przeżył wszystkich swoich wrogów, a obecna metamorfoza Moskwy będzie miały negatywny wpływ przede wszystkim na przyszłość polityczną samego Putina, a także sytuację w kraju, na czele którego stoi.
  Zostało to ogłoszone w ekskluzywnym wywiadzie dla „Kursor” w którym rabin z Chabadu Chananeel Yehoshua Pizem, komentował zgodę Kremla na uchwałę UNESCO o braku związku między Żydami a Wzgórzem Świątynnym i Ścianą Płaczu.
  „Wzmocnienie władzy obecnego prezydenta Rosji udało się na tle jego przyjaznego nastawienie wobec Żydów, a także historii i tradycji narodu żydowskiego. Wszyscy pamiętamy, jak w czerwcu 2012 roku Władimir Putin przybył do Jerozolimy, doszedł do zachodniego muru Wzgórza Świątynnego i rozmawiał tam z chasydem z Chabadu.
  „Niestety, dyktatorzy często zmieniają zdanie i na ich ciągłą dobroć Żydzi nie mogą liczyć. Teraz widzimy dalsze potwierdzenie tej prawdy.
  W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia, chciałbym przypomnieć, że historia o przyczynach powstania i upadku złoczyńcy Hamana, o których czytamy w Księdze Estery w Purim – to nie jest tylko historyczna przypowieść. Jest to prawo, które stosuje się do wszystkich, którzy upokarzają i prześladują Żydów. ”
  Jak pisał „Kursor”, decyzja rosyjskiej delegacji o głosowaniu przeciwko Izraelowi w UNESCO spowodowała zdziwienie i oburzenie naczelnego rabina Rosji, szefa Chabadu w Rosji Berela Lazara.
  „Muszę uczciwie i jednoznacznie powiedzieć: ostatnia uchwała UNESCO w sprawie Jerozolimy jest obrazą uczuć i wiary Żydów i całkowicie podważa wiarygodność tej organizacji w naszych oczach . W tym kontekście chciałbym szczególnie podkreślić, że jestem zszokowany głosowaniem rosyjskiej delegacji w UNESCO. Jest to bardzo dziwne, tym bardziej, że Rosja dla której ważne jest zachowanie dziedzictwa historycznego i która nadal prowadzi walkę przeciwko jakiejkolwiek próbie fałszowania historii, wsparła tym razem wprost fałszywkę „- napisał Berl Lazar w swoim komunikacie na Facebooku.
  http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2016/10/25/ravvin-habada-predskazivaet-putinu-sudbu-zlodeya-amana/

  Polubienie

 22. A tak przy okazji. Wczoraj usłyszałem w radio, że niejako ubocznym skutkiem wizyty wicepremiera Morawieckiego w Mińsku dwa dni temu, na jakimś ekonomicznym kongresie tamże, było nagłe otwarcie obłasti grodzieńskiej na BEZWIZOWY WJAZD DLA POLAKÓW. Na temat „podłości” (patrz APA) zachowania się wicepremiera Morawieckiego, który nie raczył – zgodnie z protokołem Departamentu Stanu – odwiedzić przy okazji „opozycji” na Białorusi, wypowiadał się w radio były europoseł Protasiewicz, który profesjonalnie od lat zajmuje się „budową demokracji prywatyzującej” nad Niemnem i Świsłoczą. Protasiewicz zauważył, że nie wypada aby polscy politycy „bratali się” z przedstawicielami dyktatorskich rządów Łukaszenki, w sytuacji gdy na Białorusi w więzieniu znajduje się choćby tylko jeden więzień polityczny.

  Wot i znajomość rzeczywistości przez działaczy politycznych w rodzaju Protasiewicza względnie APA: w Polsce – pod ścisłą kontrolą WOJSKA USA – przecież więźniów politycznych nie ma!

  (A skądinąd to doskonały pomysł Łukaszenki, by znienacka otworzyć trochę granicę dla Polaków z Polski, zwłaszcza w Grodnie gdzie wciąż około 20 proc. mieszkańców to Polacy: w ładnie zagospodarowanym obecnie tym mieście można sobie trochę odetchnąć od intelektualnego „dziadostwa” rządzącego u nas solidarnościowo-kościelno-śmieciozbierackiego „establishmentu”. A przy okazji napełnić bak tańszą prawie o połowę benzyną, i zjeść taniutkie „cziburki”, czy jak to te placki tam nazywają.)

  Polubienie

 23. Morawiecy zawsze grali na dwie strony,taka juz ich mentalnosc jak i wielu innych na wysokich stanowiskach,swietnie nadaja sie do rol politycznych.
  Co do Bialorusi i ich naczelnego wodza ubierajacego od czasu do czasu mundur nawet maloletniemu synowi , to przeciez SZMULE czy szwabia ma ciagle doskonalone metody urabiania gojow .
  Wszystko wskazuje na to,ze polowanie na grubego zwierza ruszylo !
  Cale szczescie ,ze jeszcze zyja tacy jak Putin,ktorego spryt przewyzsza spryt kazdego diabla .
  Bedzie ciekawie ,a moze i majdany kolejne.

  Polubienie

 24. Tak mi się zdaje, że nasze elity może kochają, a może już nie USia, ukradkiem rozglądają się za innymi opcjami i furtkami, a to w stronę Chin i jedwabnego szlaku, a to o dziwo także w stronę Białorusi jak by im co nieco przeszła ochota na bratanie się z banderowską Ukrainą. Czyżby im ciasno i niewygodnie było pod butem USA i w związku z niemiecką Unią. I ta chętka na odbudowę polskiego przemysłu.
  Oj zdaje mi się, że szykuje się zdrada, a ci co byli a nie są bliżej rządowego koryta, czują to a może nawet i już zwąchali, że jakby tak mógł JK bez szwanku porzucić obecne sojusze to by je porzucił. Stąd już piski, że JK chce wyjść z Unii. Dla odmiany i dla niepoznaki premier Szydło twierdzi że trzeba Unię zmienić. A jak się Unia nie zmieni to co wówczas powie pani premier, że się Unia nie zmieniła to jej takiej nie chcemy?
  Duda chyba także w to gra, chociaż nie koniecznie Antoni Macierewicz którego trzymają jedynie być może po to by robił zadymę i dymne świece smoleńskie odpalał.
  Czy będzie jakieś przesilenie w polskiej polityce zagranicznej?
  Zapewne nie prędko, na Trumpa trzeba poczekać to się zobaczy.

  Inna sprawa, że nasze elity też obserwują jak sobie Putin zaczyna na całego z amerykanami pogrywać. Ruska flota już gdzieś tam płynie w okolicach Hiszpanii i niezadługo dobije do Syrii.
  A to oznacza, że Rosjanie Syrii nie odpuszczą i szykują się na ostrzejsze zagrywki w tamtym regionie.
  Ponoć i Chasydzi ostatnio na Putina krzywo patrzą i straszą go szybkim jego końcem.
  Trzeba jeszcze aby Chiny się aktywowały militarnie i mamy nowy (nie)porządek świata.
  Świat się zatem zmienia i trzeba się z tym liczyć.

  Polubienie

 25. Jak z tym doktorem Piskorskim ,uwolniony ?
  Pomogli mu inni czerwoni doktorzy ???
  Jak wyzej pisze dr.MG , kolega dr.Piskorskiego roznie to bywalo i w gronie sie spiewalo ale teraz cienko .
  Napewno mu pomogl dr.P.Zieminski – czy tak ?

  Polubienie

 26. Oczywiscie,ze swiat sie zmienia ,nawet zima przyspiesza choc do kalendarzowej jeszcze ponad miesiac.
  To wszystko przez to ocieplenie klimatu , w tym klimatu pomiedzy USA i Rosja.
  Miejmy nadzieje ,ze i klimaty we wiezienaich sie zmienia i dr.Piskorski wyjdzie na wolnosc.
  Koledzy mu w tym pomoga.

  Polubienie

 27. Jakim prawem ten staruszek Gloczowski wcina sie w posty internautow z APA ?
  Co to adminie za porzadki masz na portalu ?
  Gdzie Rzym a gdzie Krym ,gdzie Olsztyn a gdzie Zakopane ?
  Moze zostawcie wprost zydom Zakopane a Olsztyn Niemcom , Ukraincom ,Izraelczykom i nie bedziecie wpier…cie sie w szeregi WOJSKA POLSKIEGO,Antek was obroni we wspolpray z nimi !
  Niedoczekanie wasze – POLSKA i jej zolnierze ZYJA !!!
  Komu wy wielcy admini i moderatorzy sluzycie niszczac Polakow a „wyswiecajac ” i wnoszac na portalowe oltarze, jakis zygozygusiow,pisdusiow,slowiasiow i jasiow ???
  Przeciez to drwiny nie tylko z Polakow ale i z jezyka polskiego .
  Ty doktorze profesorze Gloczowski komu sluzysz Zydom czy Niemcom, nie czepiaj sie klawiatury, siadz sobie wreszcie pod goralskim piecem i nie wpier… sie miedzy wodke a zakaske !
  Jasne ci staruszku ,ktorego juz nikt nie chce nie tylko czytac ale i sluchac ,wiec bredzisz za granica ,czym sie jeszcze chwalac zamieszczajac pierdoly na portalu .
  Znalazl sie wielki i zasluzony dla Polski ,w czym ?
  W pluciu na chrzescijanstwo ???
  Wojny bogow ci sie chce ???
  Dlaczego rzucasz sie na POLAKOW w slowie i pismie ,Niemcem jestes ?
  To takich juz doktorow Polska na wymarciu ma (?) ,taki dajecie przyklad mlodziezy bedac na emeryturze ?
  Na jednym WPS „rangi pierwszej” jeden doktor „polityczny” sie szmaci a na drugim doktor dinozaur marksista moderatorem i nadzorca sie stal ,obaj marksisci howu leninowskiego,trzeciego doktora od zmian i przemian mozni przy zlobie zamkneli w pierdlu by nie robil konkurecji w pedzie do koryta partyjnego i go trzymaja na inne czasy,gdy znowu beda sie przepoczwarzac ci z rodow przebranych w kolorze czerwonym i bialoczerwonym .
  Wstydzcie sie doktorzy hodowli komunistycznej, wasz czas minal !!!
  Wszyscy jestescie z rodow wiadomych .

  Wara wam od wielkeij Polski dla prawdziwych POLAKOW !
  Won qrwy czerwone i niebieskie po drodze zabierzcie z soba zolte pomaranczowe ,brunatne i czarne !!!

  POLSKA DLA POLAKOW a nie dla MIESZANCOW !!!

  CZOLEM WIELKIEJ POLSCE !

  LWP

  Polubienie

 28. Widzę że kamanda APA wyciąga najcięższy kaliber jaki posiada , ale cóż tak to jest jak pielęgniarz zapomni dać na noc psychotropy dla stukniętych APAWców to pózniej takie efekty na polskich portalach , że wszędzie ich banują począwszy od Edwarda poprzez Maruchę i WPS PAZIEM , a skończywszy na Jasko z Toronto , ktory wprost nazywa ich nienormalnymi i wiele jego wpisów w tym temacie na WPS ) .
  Dziady stare zapierdziane a dać mi tu spokój Gloczowskiemu , bo wy większe staruchy niż on i do pięt mu nie dorastacie komando , gdzie macie już na polskich forach opinię idiotów .
  Nudzicie się ?
  Idzcie w tym usraelu na streaptease , wypijcie piwo potem wciśnijcie do majteczek fajnej usmanki 10 USD . Parę godzin wam minie . Potem zróbcie zakupy w żydowskim hipermarkecie . Talony macie na szyneczkę , słoninkę i colę wystarczy .
  Następnie zdrowo pierdnijcie w pościel przytulcie Wacka i idzcie do diabla spać zamiast pisać idiotyzmy , obrażać ludzi i trollować na tak świetnych portalach .
  Nie zapomnijcie przypomnieć dziś pielegniarzowi , aby dał wam leki na głupiznę to może się trochę uspokoicie inie będziecie zawracać gitary na wszystkich portalach w Polsce .
  Wszyscy was mają dość . Zakładacie po 20 nicków gdzie sami siebie chwalicie jak było u Opolczyka .
  PAZIEM da APA na pewno ostrzeżenie na WPS za trollowanie .
  A teraz dziateczki pobrać leki – uspokoić się i niech wam się przyśnią takie piękne sny .
  Sny APA po lekach na głupiznę :

  Polubienie

 29. Post powyżej wariatów APA i obrażanie oraz plucie na pana dr wskazuje , że miałem rację prosząc admina o stały ban dla nich . To są wariaci a jak jeszcze pielęgniarz nie da im leków na czas to płodzą takie posty jak powyżej . Panie dr pan nie przejmuje się idiotami .

  Polubienie

 30. Prymityw ,calkowuty prymityw ten zyga ,
  Jak tam „zona” ,owdowiales ?
  Co z tym wyjazdem do Grecji,Wloch ,Wenezueli .
  Wyglada na to,ze ty z Ukrainy na ktorym kursie w Szczytnie jestes ?
  Pale juz ci dali do lania „slowian” ?

  Polubienie

 31. PA = LWP i obserwator pielęgniarze was pilnie szukają . Mają leki dla was od głupoty . Zapomnieli wam wczoraj na noc dać i mogą przez to wylecieć z roboty stąd dziś wasze trollowanie na tym portalu ;
  Tak się zachowuje APA obserwator gdy mu w psychiatryku leków nie dali :

  Polubienie

 32. Dziś kolejne dwa wpisy ukazały się na WPS kretyna APA tym razem nick obserwator :
  zostaną one wykasowane z WPS przez PAZIEM około 18.00 .
  Oto ich treść :

  obserwator
  16 Listopad 2016 o 09:14
  Zygo pablo w gowno wpadlo – znowu !

  Lubię

  Odpowiedz
  obserwator
  16 Listopad 2016 o 09:18
  Kiedy skonczycie pisanie i zaczniecie w morde lanie wrogow polskich ?
  To juz jablonowski nowy mundur sobie uszyl a wy co ,mossadowskimi jestescie ?

  Polubienie

 33. Doktorzy ,moga byc i „znachorzy ”
  na barykady od Brukseli do Warszawy !

  Uklad Warszawski przeminal,zawiazal sie Izraelski
  bedzie dla mas anielsk i zywot sielski .

  W Izraelu sie spotkali duzi,z broda oraz mali
  wszech kontakty nawiazali.

  Cisza w mediach ,cicho sza
  na Warszawe armia szla .

  Armia kupcow golodupcow ,tu zakupic a tam sprzedac
  zyc w luksusie ,gojom nie dac !

  Wszyscy maja byc zmienieni
  po to jest gabinet cieni.

  Partia „zmiana” pokonana dzis lamenty swoje sle
  bezpartyjni nic nie wiedza komu dobrze ,komu zle.

  Dobrze tym co przy korycie polityke robia swa
  gorzej bywa odsunietym i dlatego morde dra .

  Polubienie

 34. Moze ktos napisac dlaczego ten kiedys jeden portal WPS podzielil sie na dwa z ranga przewodnia jedynki ?
  Czy chodzilo o pieniadze , czy tylko o doktoraty ???
  Z pieniedzmi dla ub-e-kow emerytowanych maja byc obciachy .

  Polubienie

 35. APA ubeki będą żyć dobrze i luksusowo niezależnie od tego kto będzie rządził , bo tu jest Judeopolonia , a nie Polska . Po wojnie kto dostał piękną willę z etatem na uniwersytecie? . Nie nazywał on się jakoś tak Kalkstein ? robaczku z usraela . Znałem jednego ubeka . Po 89 roku ptasiego mleka mu nie brakło . Miał jedną gosposię do prania brudnych gatków ( aby było śmieszniej córka solidarnościowca , który tak dzielnie walczył z PRL ) , druga pielęgnowała mu działkę , a facet codziennie chodził na luksusowe obiadki i wódeczkę do super restauracyjek . Nawet mi pożyczył pieniążki jak w latach 90 straciłem robotę. Już umarł.
  Widzisz ty robaczku jakie Szechter zapewnił życie Ubekom i nie tylko Szechter ty mój świętojański robaczku naiwny z usraela .
  Talony dziś wykupiłeś ? . Po ile guma balonowa Donald ?

  Polubienie

 36. Ale mu sie popier…lo faktycznie temu z alergia wyzej .
  Co on sie tu czepia kogos z APA ?
  Taaa przeciez filozof sie rozchorowal z tego powodu i nawet swych ziomkow obraza czyli narodu drugiego po przebranych i wybranych.
  Malo tego jeszcze admina na ratunek wola ,kiedy ten zajety wykonaniem szopki swiatecznej zamowionej przez wikarego.
  Ty.alergig przewietrz sie troche ,to mzoe z ciebie durnote andrzejkowy wiatr wydmucha ,ktory juz sie zbiera ,nie grzej kompa.

  Polubienie

 37. czytelnik a czemu ty grzejesz komputer od rana ? . a moze bys trochę swóą zacną dupę w tym usraelu przewietrzył nierobie jeden za żydowskie talony zywnościowe .Moja dupa przez 42 lata ciezkiej pracy zostala mocno przewietrzona nierobie jeden z drużyny APA.

  Polubienie

 38. Oto wierszyk czytelnika na temat swojej dupy , ktora go błaga zeby nie siedzial 24 h przed PC , bo dupa czytelnika bardzo cierpi z tego powodu .
  wiersz czytelnika o swojej dupie wyniszczonej przez PC

  Polubienie

 39. Temat o tow.dr.Piskorskim ,Zyga zas od du..ie.
  Mozna z takim dyskutowac ?
  Miejmy nadieje,ze mu jakis lapiduch pomoze ,a moze i w kalendarz strzeli.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s