HEBRAIZM czyli przysłowiowe ‘kuku na muniu’ elit (oraz mas) Planetarnego „I-First” Imperium


Jest to praca wykonana w ramach CZYNU 1-MAJOWEGO!

Marek Głogoczowski, doktor filozofii politycznej

pan-w-z-nem-3

3300 słów

Kilka tygodni temu skompletowałem dość krótki tekst w JĘZYKU PANÓW pod tytułem podobnym do obecnego. Po przeczytaniu go, jeden z moich młodszych kolegów prosił, aby udostępnić ten tekst także w języku polskim. Korzystając z zakończenia się sezonu ski-alpinizmu robię to zatem, w myśl starożytnej zasady repetitio mater studiorum est – o wszystkich sprawach poniżej poruszanych już po wielokroć pisałem, w trzech (z 6) oficjalnych językach UE.

A zatem powtarzam. Otóż już prawie dokładnie dwieście lat temu, francuski przyrodnik Jean Baptiste de Lamarck przewidywał smętny koniec ludzkości, zdominowanej przez rodzącą się wtedy burżuazję „kiedy to nauki się rozprzestrzenią na świecie … one będą naprawdę stracone; na powierzchnię wpłyną fałszywe poglądy i najbardziej absurdalne teorie; kredytem będzie się darzyć i popierać błąd; idee małe staną się dominującymi; konfuzja powstanie wszędzie z wielości rozumowań dziwnych, które się krzyżują i przeczą sobie nawzajem … a prawdy najbardziej ewidentne znikną w ciemności.”

(Przypominam. J. B.Lamarck był przyrodnikiem UNIWERSALNYM, zajmował się nie tylko botaniką i systematyzacją gatunków zwierząt, ale także hydrogeologią, meteorologią, a nawet i „Filozofią zoologiczną”. U podstawy tej bio-filozofii tkwiła obserwacja iż „Organizmy zostały wyposażone w jakąś wewnętrzną siłę, która pozwala im pokonywać przeszkody środowiska i się doskonalić. W ten sposób z najprostszego organizmu w toku ewolucji doszło do powstania człowieka.” – Iva Kalina, 03.10.2017)

Ja sam, będąc z uniwersyteckiego wykształcenia fizykiem (UJ 1965) i geofizykiem (UC Berkeley 1969), tym „znikaniem w ciemnościach prawd najbardziej ewidentnych” zainteresowałem się przy okazji kursu historii nauki, prowadzonego na Uniwersytecie Kalifornijskim, Berkeley przez Rogera Hahna (to on mi powiedział, prawie w sekrecie, iż „biologia to metafizyka!”). A w roku 1979, bezpośrednio po zakończeniu kilkumiesięcznego stypendium w „Laboratoire d’évolution des êtres vivantes” przy Uniwersytecie Paris VII, kierowanym przez propagującego lamarckizm zoologa Pierre-Paul Grassé, opublikowałem dłuższy artykuł p.t. „Ciuciubabka naukowa” (paryska „Kultura”, nr 7/8, 1980), który zakończyłem takim oto naukowym wnioskiem:

Nie trzeba być biologiem, by zauważyć, że aktywnie dopasowująca się do swej protezy technologicznej ludzkość, rozwinie się mniej więcej tak, jak noga wsadzona do gipsu. Jeśli rozwój biologii potoczy się dalej w kierunku, jaki nadali mu „ludzie interesu”, to rzeczywiście będziemy mieli wkrótce naukowy wynik, przewidziany już przez Lamarcka: ZAGŁADĘ ZUPEŁNIE ŚLEPEJ LUDZKOŚCI

Kolejnym po Lamarcku myślicielem, który dostrzegł pracowicie przygotowywaną, przez ‘ludzi interesu’, ZAGŁADĘ LUDZKOŚCI, był angielski filozof Matthew Arnold. W książce „Kultura i Anarchia” (1869), w sposób mało demokratyczny podzielił on mieszkańców Zjednoczonego Królestwa na „hellenistów”, czyli znanych z historii starożytnej Grecji „ludzi swobodnego umysłu i intelektu odpornego na zaklęcia i przesądy, połączonego z wyobraźnią i emocją, otwartego na doskonalenie się, wrogiego fanatyzmowi, sztywności oraz jednostronności”, oraz na ich przeciwieństwo, wywodzących się duchowo ze starożytnego Izraela, licznych w Anglii ludzi religijnych, nazwanych przezeń „hebraistami”, którzy zwykli „podporządkowywać wszystkie inne strony swej osobowości jej stronie religijnej, a to prowadzi … do klęski w osiąganiu doskonałości.”

W czym rzecz, z tym totalnym podporządkowaniem swej osobowości wzorcom zachowania się, promowanym zarówno przez Stary jak i Nowy Testament?

Otóż popularyzatorzy Pisma Świętego podkreślają, że stworzony na obraz i podobieństwo Boga człowiek dostał za zadanie panować nad „wszelką żywiną (‘zoon’), co się na tym świecie poruszać odważa” (patrz encyklika „Laborem exercens” z roku 1981). A zatem nie dziwota, że wychowani w takich oparach „doktorowie i uczeni w Piśmie” niechętnie się odnoszą, jak to celnie zauważyła cytowana wyżej Iva Kalina, do postulowanej przez Lamarcka „jakiejś wewnętrznej siły, która pozwala zwierzętom – w tym i człowiekowi – pokonywać przeszkody środowiska i się doskonalić ” (doskonalić, między innymi, w unikaniu zniewolenia przez błogosławiony w Biblii Naród Wybrany).

Ja z wiary w nauki Kościoła wyrosłem już w liceum, a będąc z zamiłowania przyrodnikiem, który około 40 lat temu studiował i genetykę populacji u Alberta Jacquard w Genewie i historię rozwoju teorii ewolucyjnych u Pierre-Paula Grassé w Paryżu, jestem w stanie podać definicję istoty roznoszonej przez entuzjastów Biblii choroby cywilizacyjnej, przez Matthew Arnolda określonej mianem „hebraizmu, prowadzącego do pokrętnego wzrostu religijnej strony człowieka, oraz do klęski w osiąganiu przezeń doskonałości.”

Hebraizm to nienawiść do Bio-Inteligencji, REALNEGO Boga Stwórcy Wszechświata, w tym i nas samych

Czymże zatem jest ta BIO-INTELIGENCJA, „vis vitalis” o której istnieniu najbardziej utytułowani dzisiaj uczeni obawiają się nawet pomyśleć, nie mówiąc już o pisaniu o niej w swych periodykach oraz książkach? Zobowiązany zatem jestem przypomnieć, że biolog i psycholog Jean Piaget, którego poglądów jestem propagatorem, zdefiniował inteligencję jako automatyczną reakcję – każdego zdrowego organizmu, włączając w to mikroorganizmy – na zaburzające/uszkadzające jego strukturę podrażnienia, po polsku zwane bodźcami (zewnętrznymi lub wewnętrznymi). Reakcja ta polega na „naprawie z nadkompensacją” organów uszkodzonych (w sposób nie krytyczny) przez te bodźce. I to wystarcza, by organizm się doskonalił w oddziaływaniu z jego otoczeniem, a w szczególności skutecznie bronił się przeciw (nie krytycznym) agresjom tegoż jego otoczenia.

To ZOOLOGICZNE zjawisko, doskonale znane uprawiającym jakąś dyscyplinę sportowcom, nosi nazwę NADREGENERACJI zmęczonych i pozrywanych włókien mięśni, a także i neuronów uszkodzonych w trakcie wysiłku. Wskutek zaś molekularnej konieczności użycia genetycznych “matryc” w procesie powysiłkowej REGENERACJI, mamy także (dobrze skądinąd obserwowalną pod zwykłym mikroskopem) wybiórczą NADREGENERACJĘ genów metabolicznych. Zaś dokładnie taka sama jak w przypadku inżynierii genetycznej, chemicznie spontaniczna asocjacja „wybranych do nadregeneracji przez ich użycie” segmentów genów, w sposób AUTOMATYCZNY prowadzi do pojawienia się ODRUCHÓW WARUNKOWYCH, dających organizmom – włączając w to mikroorganizmy – zdolność („siłę życiową!”) do skuteczniejszego przeciwstawiania się czynnikom zaburzającym/uszkadzającym ich dynamiczną strukturę. Ten konieczny dla Istnienia Życia Endogenny System Reakcji nazwałem w skrócie (I)RSA, to znaczy Irytacja (bodziec, uszkodzenie) →Regeneracja→SuperregeneracjaAssocjacja reakcji (odruchów) biorących udział w naprawie ponawianych uszkodzeń.

To jest fizjologiczna baza BIO-INTELIGENCJI (z łaciny inter-ligare, łączyć ze sobą, asocjować), która jest odpowiedzialna zarówno za stosunkową długotrwałość naszego życia, jak i za powstanie, w trakcie długich okresów geologicznych, bardziej zróżnicowanych – a zatem i estetycznie bardziej atrakcyjnych – dynamicznych form życia na Ziemi. Dzięki pomocy mych francuskich kolegów, Jacquesa Ninio i Clauda Weil, w roku 1981 udało mi się opublikować, w periodyku “Fundamenta Scientiae”, 20 stronicowy “List otwarty do biologów” (Open Letter to Biologists), w którym wskazałem na molekularną bazę tego podstawowego PRAWA BIOLOGII.

Nie potrzebuję dodawać, że ten artykuł stał się przedmiotem emocjonalnego (tak!) jego odrzucenia przez trzymające przysłowiowe “klucze poznania”, wyraźnie dotknięte ‘hebraizmem’ autorytety: we Francji w 1981 to był główny tamtejszy “ideolog neurologii” Jean-Pierre Changeux, a w Polsce w 1982 “ojciec” lokalnych mikro-filozofów Władysław Krajewski. (Obaj najwyraźniej rozumowali, podobnie jak unikający doskonalenia swego poglądu na ewolucję Karol Darwin “Niech nas Bóg chroni przed Lamarcka nonsensami w rodzaju jego tendencji organizmów do samodoskonalenia się” – patrz przypis 1).

Hebrajski „Beznogi (ewolucyjnie cofnięty) Gad” to Bóg Stworzyciel ludzkiej umysłowej (de)ewolucji

(Jan Kozák: „Kořeny indoevropske duchovní tradice” – Praha 2014)

Nie mając możliwości kontynuacji badań w zakresie szczegółów bio-mechanizmu powstawania nowych przystosowawczych odruchów, w kolejnym epizodzie mej działalności naukowo-filozoficzno-sportowej skompletowałem tezę doktorską pod tytułem “(Antyzoologiczna) Filozofia społeczno-polityczna Noama Chomsky’ego” (2002).

Ten urodzony w 1928 roku amerykański lingwista, w eseju „Patrząc w przyszłość: perspektywy badań nad ludzkim umysłem”(1988), tymi słowami wyraził swe podstawowe naukowe przekonanie, że języki nie są usprawniane poprzez ich używanie: “Wydaje się, że mamy istotne, wręcz przytłaczające dowody na to, iż podstawowe aspekty naszego życia umysłowego i społecznego, wśród nich także i język, są zdeterminowane jako część naszego wyposażenia biologicznego i że nie są nabywane przez proces uczenia się, a tym bardziej przez trening. Według Wikipedii, Chomsky jest nie tylko sławnym lingwistą, ale także “filozofem, historykiem, krytykiem społecznym i działaczem społecznym. Czasami opisywanym jako “twórca nowoczesnej lingwistyki oraz jeden z twórców dyscypliny nauk kognitywnych”.

Ale dlaczego ten “twórca nowoczesnej lingwistyki” zademonstrował taką odrazę do naszych wysiłków by doskonalić się w znajomości języków obcych? Z jednej strony Chomsky w swej młodości, według jego własnych wspomnień, dokonywał wysiłków by nie uczyć się uznanych jako międzynarodowe języków, jak chociażby francuskiego. Z drugiej zaś strony wkuwał na pamięć całe wersety Starego Testamentu – którego bohaterowie nabywali ich niezwykłe zdolności “sola gratia” – tylko poprzez Bożą Łaskę. By następnie w wieku dorosłym, już jako ateistyczny naukowiec uwierzyć, że w odległej przeszłości nasi przodkowie nabyli swe zdolności językowe “solus casus providentialis” – tylko poprzez cudowny przypadek. Naprawdę on to głosi, zgodnie z jego „agnostyczną wiarą”, iż “wszelka nowość w biosferze jest dziełem genetycznego przypadku” (Monod1971, Dawkins 1986; więcej na temat odkryć Chomsky’ego w artykule “Chomsky jako „homo ignorans” w zakresie konstruowania wiedzy”, oraz po angielsku, na stronie rense.com.)

Noam Chomsky nie jest odosobniony w jego odrazie do typowo „helleńskich”, nieustających wysiłków, by doskonalić się we wszystkich możliwych dziedzinach, włączając w to kompetencje językowe. Inny bio-badacz, podobnego do Chomsky’ego pochodzenia, urodzony w 1928 roku angielski embriolog Lewis Wolpert, autor popularno naukowej książki “The triumph of the embryo” (1991), jest znany ze sławnego powiedzenia “To nie jest ani urodzenie się, ani małżeństwo, ani nawet śmierć, ale gastrulacja, która jest najważniejszym momentem twego życia” (Wikipedia). Czy jednak rzeczywiście okres embrionalny ludzkiego życia jest tak istotny dla “ustawienia rozumu” (am. mindset) dorosłego człowieka?

Wrogość wobec uwielbianej przez “hellenistów” aktywności, polegającej na trwającym aż do starości, nieustannym uczeniu się czegoś, charakteryzuje “hebraistów” już od tysiącleci. Mieszkający w zhellenizowanej Aleksandrii żydowski filozof Philo Judeaus, w ten sposób objaśnił pochodzenie Mądrości Mojżesza, głównego autora Starego Testamentu:

“Mojżesz był zdania, że z duszy należy wyciąć i całkowicie usunąć część gniewliwą. To co on kocha, nie jest powściąganiem namiętności (metropatheia) ale zupełnym jej brakiem (apatheia).” Po czym Filon dodaje: „Bez zmęczenia żyje ten, komu Bóg z obfitości i łaskawości użycza dóbr doskonałych. I przeciwnie, ten kto przez wysiłek zdobywa cnotę, okazuje się mniej znaczącym i mniej doskonałym niż Mojżesz, który bez trudu i łatwo ją otrzymuje od Boga. … Jak bowiem trudzenie się jest czymś mniejszym i bardziej pospolitym od braku wysiłku, podobnie ma się rzecz niedoskonała w porównaniu z doskonałą, trak samo człowiek uczący się w porównaniu z mającym wiedzę w sobie. (Alegoria Praw, ks. III, str. 128-132 oraz 135)

To wychwalanie „Mojżesza, który bez trudu i łatwo otrzymał od Boga swą cnotę (tj. wiedzę)”, w uważnym propagandziście piagetowskiej koncepcji uczenia się, wywołuje mało „katolickie” skojarzenie: poznawcza wartość biblijnych ksiąg Tory, przypisywanej temu głównemu prorokowi Izraela, jest porównywalna z „nowoczesną lingwistyką” wynalezioną przez Noama Chomsky’ego, który nie zadał sobie trudu, by sprawdzić jak wyglądają gramatyki języków innych, niż ubożuchny w możliwości deklinacji angielski. Obie te literackie konstrukcje (Biblia i Uniwersalna Generatywna Gramatyka) są zmyśleniami nie istniejących przedmiotów, przez Kazimierza Łyszczyńskiego (1689) nazwanych CHIMERAMI, które tylko ZACIEMNIAJĄ rzeczywistość świata w którym żyjemy.

Jest to samo w sobie interesujące skojarzenie, wiążące wyraźnie zmyślone propozycje nowoczesnej lingwistyki z intelektualnymi osiągnięciami antycznych wynalazców Grzechu Pierworodnego, wynalazców Zgniłych ciał Zmartwychwstania, oraz nakazu dominacji, wytrzebionego z „duszy impulsywnej” Narodu Wybranego, nad wszystkimi innymi „zwierzęto-podobnymi” przedstawicielami homo sapiens. Antycznym „uczonym w piśmie”, któremu udało się wszczepić te starotestamentowe ‘kuku na muniu‘ w jego „Listy do pogan”, tworzące gros tekstów Nowego Testamentu, był ‘Hebrajczyk z Hebrajczyków‘ faryzeusz Szaweł alias Paweł. W ten sposób przedstawił on źródło swej MĄDROŚCI oraz ODWAGI (czyli Cnotę, w znaczeniu łacińskiego virtus), by tego zbożnego dzieła dokonać: „Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast skierowałem się do Arabii, (…) nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja,” (itd. Gal. 1: 11-117).

“Hellenista” tutaj od razu zauważy, że ten posłaniec “Hebrajskiego Boga”, unikał spotkania z innymi apostołami, w obawie by nie zostać przez nich zdemaskowany jako oszust: Szaweł alias Paweł nie znał bowiem przytoczonych w ewangeliach nauk Jezusa oraz jego czynów. Co więcej, w świetle Lewisa Wolperta odkrycia “triumfu embrionu”, tenże 13 apostoł nabył mądrość konieczną dla spełnienia jego misji, już w stadium gastruli swego embrionalnego życia! I jak w wypadku Mojżesza przed nim i Chomsky’ego po nim, wkład Apostoła Pawła do budowy Gmachu Ludzkiej Wiedzy Powszechnej polegał na głoszeniu Wielkich Rzeczy, które nie istnieją, oraz na zepchnięciu w Nicość Rzeczy Istotnych, które istnieją. (Warto pamiętać w tym kontekście jego dumne zapewnienie w I Liście do Koryntian “Ja wyniszczę mądrość mędrców, a inteligencję hellenistów udaremnię!)

Co zrobić z tym “Hebrajskim ‘Inteligentnym Dizajnem’ Ewolucji” (HIDE) coraz brzydszej Ludzkości?

Omówiony powyżej, w sposób maksymalnie zwięzły “hebraizm”, z jego pogardą dla faktu doskonalenia, poprzez powtarzane wysiłki, ludzkich psychomotorycznych zdolności, przez samą swą “bożą naturę” prowadzi do przewidywanego przez Lamarcka zdebilnienia człowieczeństwa. Pamiętam z okresu mych drugich studiów w USA przed blisko 50 laty, że pejoratywnym określeniem “Imbecility First!” nazwałem liczne w owym okresie książki typu “Szok przyszłości” Alvina Toefflera, wychwalające dobrodziejstwa zamerykanizowanego świata, przesyconego ułatwiającymi życie urządzeniami techniki (patrz poniżej):

Dzisiaj jako „pogański filozof” zobowiązany jestem dodać, że sygnalizowany w mej Meta-Ph.D. pracy sprzed lat 46, Amerykański „I-First” Nowotwór Społeczny, w znacznym stopniu jest rezultatem misyjnych wysiłków żydochrześcijańskiego kleru. To dzięki niemu Zachód został “zhebraizowany”, to znaczy wykastrowany, na wzór tego biblijnego Mojżesza, z “duszy emocjonalnej” wywołującej w ludziach “grzeszny” pociąg do rzeczy pięknych oraz do równie “grzesznej” chęci dostrzeżenia „jak rzeczy mają się w rzeczywistości”. Zaś brak konieczności systematycznego ćwiczenia, zarówno zmysłów jak i niepotrzebnych obecnie organów poruszania się, w sposób naturalny pcha zbiedniałych psychomotorycznie obywateli w kierunku samo-uwięzienia się w „dobrodziejstwach” Cywilizacji TPD (Technika-Pieniądz-Dupa). Co z kolei jest źródłem sprymitywizowanej kulturowej monotonii, zaniku całych grup narodowych (jak chociażby połabskich Serbów), oraz plagi chorób cywilizacyjnych, w tym autyzmu, szczególnie częstego w dzielnicach bogaczy.

Jak zorganizować skuteczny sabotaż tego „I-First” HIDE Systemu?

Jak po wielokroć mówił mi to nestor francuskich zoologów, Pierre-Paul Grassé, żywe istoty są zdolne do skutecznej neutralizacji środków je uszkadzających – włączając w to środki uszkadzające ich geny. Tutaj najlepszego, „zakazanego do ujawniania” przykładu tej METAFIZYCZNEJ zdolności dostarczają bardzo liczne doświadczenia z promieniowaniem jonizującym, uszkadzającym nasze struktury genetyczne. Mój zmarły w 2011 roku w wieku 84 lat kolega alpinista, przez wiele lat kierownik Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Polsce, profesor Zbigniew Jaworowski w artykule „Dobroczynne promieniowanie” (Wiedza i Życie, 3/1997) przedstawił taki oto wykres:

Ten wykres ilustruje differentia specifica pomiędzy „hebrajskim” i „helleńskim” ‘mindset’, mówiąc po amerykańsku: samo-wykastrowani z „duszy wielbiącej Erosa” hebraiści są pewni tego, że istoty żywe nie posiadają zdolności przeciwdziałania uszkodzeniom ich genów, wywołanym przez napromieniowanie. Stąd im bardziej intensywne jest to napromieniowanie, tym bardziej szkodliwe winno ono być (hipoteza LNT na wykresie). Natomiast „helleniści”, przyzwyczajeni do precyzyjnych obserwacji siebie samych, a w szczególności personel medyczny pracujący w sanatoriach wykorzystujących radioaktywny radon jako czynnik leczący (jest takie w Kowarach na Śląsku), nie tylko zauważyli znaczy wzrost szybkości napraw, w próbkach ich własnej krwi, uszkodzonych promieniami UV genów (w porównaniu z grupą kontrolną), ale także ogólne polepszanie się zdrowia osób narażonych na małe lub nawet średnie dawki napromieniowania. Jest to „krzywa hormetyczna” na diagramie. (‘Hormeza‘ to hormonalne pobudzenie do aktywności systemu odpornościowego poprzez jego Irytację – patrz system (I)RSA powyżej.)

Więcej informacji na omawiany temat znajduje się w pracy T.D. Luckey “Radiation Hormesis: Good, the Bad, and the Ugly” z roku 2006, oraz JaworowskiegoRemedium na strach” z roku 2010. W szczególności Luckey przytacza dane iż „Ponad 3000 artykułów naukowych wskazuje, że niskie dawki napromieniowania są pobudzające i/lub dobroczynne dla szerokiej rzeszy mikrobów, roślin, bezkręgowców i kręgowców. … Trwające przez wiele dekad studia epidemiologiczne w Chinach wskazały, że wieśniacy żyjący w rejonach o trzykrotnie wyższym niż naturalne napromieniowanie są bardziej zdrowi pod każdym względem niż wieśniacy z terenów o niskim poziomie napromieniowania, … Ponad 23 tysiące japońskich ofiar bomby atomowej otrzymały mniej niż 10 cGY; ich umieralność z powodu raka była nie większa niż u 34,275 osób z kontrolnej populacji, itd.” Co więcej, tenże Luckey podkreśla „BŻYDOTĘ (The Ugly) błędnej konkluzji autorytetów, które doradzają rządowi USA, odnośnie szkodliwości niskich dawek napromieniowania”.

W roku 2009 Jaworowski długo mi tłumaczył, że nie było żadnych rakotwórczych efektów bomb atomowych użytych w Hiroszimie i Nagasaki, co pracowicie sprawdziłem w literaturze. I mnie wyśmiał, gdy chciałem mu pokazać zdjęcia monstrualnych deformacji dzieci, jakie ponoć się urodziły w okolicach Basry w Iraku, po amerykańskich bombardowaniach tego rejonu amunicją ze zubożonym uranem. „To są lalki specjalnie przygotowane, aby straszyć ludzi” powiedział – patrz zdjęcia poniżej:

Otóż autora tych zdjęć, Dr.Siegwart Horst-Gunthera, poznałem w Szwajcarii w roku 2006 z okazji konferencji „Mut zurEthik” – ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że niskie dozy napromieniowania – takie jakie emituje DU, czyli zubożony uran – nie mają cech rakotwórczych. I dlatego nie zapytałem się dr. Gunthera, czy w Basrze fotografował ŻYWE potworki, czy też ich ATRAPY (jak chociażby ta lalka po prawej z poszarpaną na szyi okleiną). Wyprodukować dziesiątki takich potworków mogła tylko jakaś, posiadająca ku temu duże środki, TAJNA AGENCJA – i warto pamiętać, że szpital w Basrze znajdował się w tym okresie pod kontrolą wojsk angielskich. A ten fakt sugeruje, że i polskojęzyczni „antyuranowcy” (w szczególności dr. Bein z Kanady) mają jakieś „duchowe powiązania” z tymi obżydliwymi, tajnymi agencjami, specjalizującymi się w straszeniu ludzi DU. (Tutaj też wyczuwa się „niewidzialną rękę” hebrajskich kapłanów, którzy już za czasów Jezusa z Nazaretu straszyli prostych ludzi nadchodzącym KOŃCEM ŚWIATA…).

Są i dalsze efekty funkcjonowania, znienawidzonego przez autorytety „I-First Imperium”, systemu (I)RSA bio-inteligencji. Otóż wpływ hormetyczny mają nie tylko irytacje napromieniowaniami, ale także mini-zatrucia chemikaliami takimi jak rtęć, ołów, aluminium czy nawet arszenik (tak!). Ponieważ nasłana do Polski z USA, dr neurologii Maria Majewska namolnie występuje publicznie z hipotezą, że narastająca pandemia autyzmu, to nie wynik dziedziczenia „zubożenia neuronalnego”, ułatwiającego samo-zamknięcie się ludności w „klatkach z komfortem”, ale efekt stosowania w szczepionkach mikrodawek związku rtęci, więc sprawdziłem dane na których oparła ona swe wywody(www.epa.gov/iris/subst/0073.htm). No i wyszło to, co miało wyjść, patrz poniżej:

Jaki z tego doświadczenia – i z setek innych podobnych doświadczeń, także na ludziach – można wysnuć wniosek? Ludzie, którzy czy to we wczesnej ich młodości, czy też później, zostali narażeni na średniej intensywności napromieniowania (i/lub na zawierające mikrotrucizny szczepienia), statystycznie winni być, jak ci wieśniacy w Chinach, i ogólnie zdrowsi i bardziej długowieczni, niż osoby straszone przez „lobby antyszczepieniowe” wyimaginowanym ludobójstwem (patrz zdjęcia tego „lobby” w Polsce):

Świadomość, że wewnętrzne uszkodzenia/zmęczenia, wywołane umiarkowanymi lub nawet poważnymi ćwiczeniami fizycznymi, są dla ćwiczących generalnie dobroczynne, była powszechna w starożytności wśród Greków. Jednak żyjący obok tych Greków Żydzi mieli na ten temat inną opinię. Filon Aleksandryjski, którego „antyzoologiczna teozofia” wywarła decydujący wpływ na kierunek rozwoju Cywilizacji Zachodu, argumentował przecież, żetrudzenie się jest czymś mniejszym i bardziej pospolitym od braku wysiłku … Bez zmęczenia żyje ten, komu Bóg z obfitości i łaskawości użycza dóbr doskonałych.” W świetle “hellenistycznego” zrozumienia życia, przebywanie przez dłuższy czas “w łasce u Boga” winno powodować ogólny zanik inteligencji. Dobrego przykładu, takiego zmniejszenia się umysłowego, dostarczył w 1984 roku wzmiankowany wcześniej “komputerowy neurolog” Pierre-Paul Changeux. W jego szybko przetłumaczonej na język angielski książce “Neuronal man”zapewnia on, że “uczyć się oznacza eliminować” nadmiarowe połączenia w korze mózgowej. Te, oddziedziczone przez nas z czasów poprzedzających nadejście techniki oraz komfortu, neuronalne połączenia kodujące nasze (przynajmniej moje) młodzieńcze “marzenia o życiu w wolnym od cywilizacji otoczeniu”, utrudniają nam adaptację do intensywnie nieruchawych warunków życia w środowisku, któremu “Bóg z obfitości i łaskawości użyczył dóbr doskonałych.

Im mniej bowiem tych ‘doskonałych dóbr’, tym mniej hipermarketów, banków, autostrad oraz samochodów, a zatem i życie jest bardziej interesujące i bliższe Naturze (którą to Naturę “uduchowieni Biblią” hebraiści mają “czynić sobie poddaną”). Tutaj oczywiście przychodzi na myśl historia Związku Radzieckiego, w którym nie tylko system bankowy oraz instytucje komercyjne zostały poważnie ograniczone, ale także religia, w szczególności judaizm, był przez państwo zwalczany. REWOLUCJA BOLSZEWICKA MIAŁA CHARAKTER ANTYHEBRAISTYCZNY – i to pomimo poważnego w niej zaangażowania się “samo nienawidzących się” (self hatingŻydów. Żydów pragnących realizować ideę Karola Marksa, że “gdy społeczeństwu uda się znieść empiryczną istotę żydostwa, handel i jego przesłanki, z tą chwilą Żyd stanie się niemożliwy(1843). Nie dziwota zatem, że lamarckowskie a następnie piagetowskie koncepcje rozwoju (ewolucji) człowieka były uznane w Związku Radzieckim za moralne dyrektywy jak zacne życie winno wyglądać – i te „zapomniane” koncepcje winne być propagowane także i dzisiaj (patrz tajemnicza Iva Kalina, 03.10.2017). Inaczej “radosna przyszłość” w Globalnym “Imbecility First!” (w skrócie I-First) Imperium, przyjmie formę GLOBALNEGO RAKA, niskozróżnicowanego MONSTRUM, którego HEBRAJSKI „INTELIGENTNY DESIGN” (DE)EWOLUCJI został wmontowany w pierwsze strony antycznej Biblii. (Detale tego “bożego projektu” zawarte są w krótkiej satyrze “Deklaracja Praw Człowieka Embrionalnego”, napisanej w 1993 w Genewie)

***

Przypis 1:

Przed 34 laty tak ocenili moją Pracę Życia, pod tytułem „Atrapy oraz paradoksy nowoczesnej biologii” jej oficjalni – jeszcze za PRL – recenzenci:

Książkę przeczytałem z dużym zainteresowaniem. […] Autor, stojąc na stanowisku lamarckizmu, zawzięcie atakuje neodarwinowskie poglądy na ewolucję, wiarę w „nieśmiertelność” DNA i w absolutną przypadkowość mutacji genetycznych. […] Bardzo interesujące są poglądy wyrażone w ostatnich rozdziałach książki, dotyczące wpływu neodarwinizmu na rozwój społeczności ludzkich. […] Uważam, że książka […], aczkolwiek kontrowersyjna, w pełni zasługuje na publikację.

– prof. dr Andrzej Hrynkiewicz  członek rzeczywisty PAN Zakład Fizyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca ta roi się od fałszywych teorii, przeinaczeń, trywializacji i poważnych błędów. […] Autor, posługując się słowami Lamarcka, określa darwinistów jako „niezdolnych do powiązania razem nawet trzech idei”. […] Darwinizm jest według autora odpowiedzialny za wyścigi zbrojeń, konkurencję ekonomiczną, karierowiczostwo i wszystko co najgorsze. […] Podsumowując: uważam, że przedstawiony mi do recenzji maszynopis zupełnie nie nadaje się do druku.

– dr Jakub Szacki  Zakład Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warszawskiego

Efektem lektury tej książki może być przeświadczenie, że teorię ewolucji, ten fundament gmachu dzisiejszej biologii, opracowali ludzie fizycznie zdegenerowani, umysłowo gnuśni i upierający się przy bezsensownych koncepcjach. […] Autor włożył w książkę wiele pracy i wiele musiał przemyśleć; co więcej, ma niewątpliwie sporo do powiedzenia. Druk jego książki […] przyniósłby — jak sądzę — szkodę i sprawie popularyzacji nauki i samemu Autorowi.

– dr Marcin Ryszkiewicz  Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

(Zgadnij no, koteczku, który z tych recenzentów był/jest jewrejskogo proizchożdenija?)

Nb. Rzeczoną książkę, napisaną na w 1984 roku na zamówienie PRL-owskiej Naszej Księgarni, udało mi się wydać dopiero w 1993 roku, przy częściowym wsparciu finansowym ze Szwajcarii.

***

Przypis 2:

Krótki reportaż ze znajdującego się już na terenie Białorusi, odległego o 8 km od elektrowni atomowej w Czarnobylu, epicentrum radiacyjnego skażenia ziemi po pożarze w 1986 w tej elektrowni. Autor reportażu, demonstrując przyrząd wskazujący, że radiacja jest wciąż 100 razy wyższa od normalnej, zauważa iż „w tym miejscu widać niebywały rozkwit zarówno flory jak i fauny”.

https://youtu.be/pWfaUGRe1UQ

Reklamy

207 uwag do wpisu “HEBRAIZM czyli przysłowiowe ‘kuku na muniu’ elit (oraz mas) Planetarnego „I-First” Imperium

 1. „Hebraizm to nienawiść do Bio-Inteligencji, REALNEGO Boga Stwórcy Wszechświata, w tym i nas samych”

  G**** a nie hebraizm. Co marksizm robi z mózgami ludzi widać wyraźnie na przykladzie jego odziaływania od lat 60tych na zachodnie społeczeństwa, które są obecnie nieproporcjonalnie bardziej przeżarte tym rakiem niż narody ZSRS.

  Polubienie

 2. Państwa koreańskie na drodze do zjednoczenia.

  Podczas historycznego spotkania przywódców dwóch państw koreańskich podpisano deklarację pokojową kończąca wojnę między nimi.

  Zobowiązano się także do denuklearyzcji półwyspu koreańskiego.

  Kim jest pierwszym przywódcą Korei Północnej, który postawił stopę w południowej części półwyspu. Zjednoczenie było tematem przewodnim szczytów w 2000 i 2007 r. Poparcie społeczne dla zjednoczenia osiąga 70 procent (2014 r.), a obecnie wynosi 58% w Korei Południowej i 95% w Północnej. Koszty jego oblicza się na 5 bilionów dolarów, w całości prawie obciążających Koreę Południową.

  Jednak komentarze z USA podkreślają, że państwa koreańskie nie mogą zakończyć wojny między sobą a także denuklearyzować półwyspu, tylko Stany Zjednoczone mogą tego dokonać.

  źródło:
  [FULL TEXT] Panmunjeom Declaration
  cbsnews.com
  reuters.com

  Polubienie

 3. „gdy społeczeństwu uda się znieść empiryczną istotę żydostwa, handel i jego przesłanki, z tą chwilą Żyd stanie się niemożliwy” – K. Marks

  W Polsce to nawet udawało się dość długo. Do 1989 roku. Potem, mówiąc językiem Marksa, dokonała się „emancypacja żydostwa” bez Żydów. Innymi słowy polskojęzyczni tubylcy, mentalnie, stali się na w poły ‚żydami’…

  Panie LuK, co ty bredzisz. Na Zachodzie to ty masz „miękki faszyzm” – a nie marksizm. Tzw. ‚Wielki Kapitał’ nigdy nie przestał tam istnieć. A jedynie bojąc się ekspansji idei marksistowskich ze Wschodu, dokonał pewnego rodzaju ‚odbicia na lewo’, i zaczął budować społeczeństwo wiecznie nasyconych obywateli na podobieństwo biblijnego raju. Teraz po dziesiątkach lat życia na boskim judeo-chrześcijańskim haju, zbierają tego owoce. Istny wór chorób się tam rozwiązał. Wystarczy pomieszkać przez krótki czas choćby w takim UK i dobrze się rozejrzeć. Dobrze, że kolonizując kraje postkomunistyczne te blisko już 30 lat temu, ma komu na ich renty pracować, bo z ciapatych czy murzyniastych marne pocieszenie…

  Polubienie

 4. Kongresmeni protestują przeciwko antysemityzmowi w Polsce i na Ukrainie.

  Amerykańscy kongresmeni 23 kwietnia zwrócili się do Johna Sullivana, pełniącego obowiązki sekretarza stanu, by wyrazić swoje zaniepokojenie oparte na doniesieniach o „sponsorowanej przez państwo negacji Holocaustu w Polsce i na Ukrainie”. W piśmie stwierdzają też, że w tych krajach zaczyna szaleć antysemityzm.

  „Wzywamy do dołączenia do nas i organizacji praw człowieka, by wspólnie stanąć przeciwko antysemityzmowi, ksenofobii i wszelkim formom nietolerancji” – wskazują autorzy pisma, pod którym podpisało się 56 kongresmenów. Zwracają się także o szczegóły działań podejmowanych przez Stany Zjednoczone w zakresie monitorowania przypadków negowania Holocaustu.

  W liście wspomniana jest też nowelizacja ustawy o IPN, której w opinii sygnatariuszy towarzyszyły różne antysemickie wystąpienia. Członkowie Kongresu USA wytykają też Polsce i Ukrainie, że obydwa kraje otrzymywały amerykańskie wsparcie w dążeniu do niepodległości,

  Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że poszerzanie się antysemityzmu i negacja przeszłości powstrzyma demokratyczny rozwój tych państw i uniemożliwi im stanie się wolnymi i otwartymi społecznościami

  – piszą.

  Na końcu listu jest wezwanie do obsadzenia stanowiska specjalnego pełnomocnika ds. zwalczania antysemityzmu w Departamencie Stanu (tej funkcji nie sprawuje nikt od ponad roku).

  źródło:
  khanna.house.gov
  gazeta.pl

  Polubienie

 5. „Dobrze, że kolonizując kraje postkomunistyczne te blisko już 30 lat temu, ma komu na ich renty pracować, bo z ciapatych czy murzyniastych marne pocieszenie…”

  Pełna zgoda!

  dodam tylko inaczej:
  bo z transferu do Europy ciapatych czy murzyniastych marne widoki na przyszłość!

  Polubienie

 6. @Alfonsominet 8 godzin temu

  Kościół katolicki kosztuje 12 mld zł rocznie, wystarczy wygonić ich do pracy i będzie dla wszystkich i jeszcze ZUS zmniejszy się o połowę! Pogonić sektę pasożydów z kraju! Kasa jest tylko, jak daje się biskupom 12 tys zł emerytury, bo był kapelanem to kurwa skąd ma być!
  Cały ten system jest wyjebany w kosmos, pasożytnictwo księży i urzędników wykończy 38 mln naród! Wstyd! Za dużo qrew i złodziei.

  https://jackcaleib.com/medium/27945e7

  Polubienie

 7. NIE NO WALDEK TO JEST WIELKI RUCHASZ ZWŁASZCZA ŻYDÓWEK .
  HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSS

  EriloTV9 godzin temu
  Sinner och, żebysz one były takie w polityce, jak są w seksie, to na świecie byłby raj. I tak będzie, jak się odżydzą

  Polubienie

 8. WALDEK ŻYDÓW ODZYDZI ZNAJDZIE SOBIE JESZCZE FAJNĄ ŻYDÓWKĘ I JESZCZE ZDROWO SOBIE BZYKNIE BO WIDAĆ BO OCHOTĘ JAK CHOLERA PO TYLU LATACH ASCEZY
  HA HA HA
  SSSSSSSSSSS

  NIE NO WALDEK TO JEST WIELKI RUCHACZ ZWŁASZCZA ŻYDÓWEK .
  HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSS

  CYTAT
  EriloTV9 godzin temu
  Sinner och, żebysz one były takie w polityce, jak są w seksie, to na świecie byłby raj. I tak będzie, jak się odżydzą

  Polubienie

 9. ,,,Amerykańscy kongresmeni 23 kwietnia zwrócili się…..”

  Ech, kto to pisze nam półprawdy….
  Jak pisać to zgodnie z prawdą.
  Amerykańscy kongresmeni żydowskiego pochodzenia, 23 kwietnia zwrócili się … i tak dalej.

  andrzej to ty tak myślisz jak
  @Alfonsominet?
  Oj to ty też ateista?

  wąż, ty bez Waldiego żyć nie możesz czy jak?

  LuK
  Ta pani na filmie popełniła zasadniczy błąd, nie powinna mówić, że kobieta różni się od mężczyzny tylko, że wtyczka i gniazdko różnią się od siebie tym, że wyczka wkłada do gniazdka wtyczkę.
  Wówczas amerykańskie społeczeństwo obecne na sali nie reagowałoby oburzeniem i wychodzeniem z sali.

  Polubienie

 10. dyl
  Marks to był kudłaty i brodaty facet z XIX czy XX wieku, ale dziś to jest jak mi się wydaje skin heat z Visa card
  Nowe czasy nowe definicje. I tak są islamiści, Pislamiści i POlszewicy, są też rzydy i są katole, są węże i są wonsze

  Polubienie

 11. Adminek ty wszak były WPS to może byś kolegom w potrzebie pomógł i coś na domenę wysupłał .Zrobisz kilka misek sprzedasz znienawidzonym Niemcom zbierzesz z 500 ojro i kolegom pomożesz .
  Waż raczej nie da bo nie lubi chrabiego .
  Po drugie adminku .Długów im narobiłem gdzie ?
  Przecież to ja ich namawiałem aby zaczęli na antypejsatej Islandii ( największa kopalnia na świecie wydobywać Bitcoina czy namawiałem gorąco w inwestycje w Dascoina ale nie chcieli to nie maja tysiaka .Niestety takie czasy pieniądz rządzi światem – pieniądz daje szczęście bez pieniędzy jesteś dupa co starają się wmawiać gojom tacy starzy wyjadacze jak chociażby
  BODO SCHAFER w swojej książce ” DROGA DO WOLNOŚCI FINANSOWEJ ” .
  I TU DRUKOWANE :
  KTO TEGO NIE ZROZUMIE BĘDZIE DZIADEM W KRAJACH RZĄDZONYCH PRZEZ PEJSATYCH ZDABY NA ŁASKĘ I NIEŁASKĘ PEJSATEGO ZUSU KTÓRY MU WYPŁACA CO MIESIĄC PO 1300 PLN JAKN NASZEMU ADMINKOWI .
  Adminku ty się nie ciesz z tego że twoim byłym kumplom zabrakło tysiaka bo jak ZUS pierdiknie czy Niemcy się dowiedzą coś ty na ich temat wygadywał to misek od ciebie nie kupią i kolego skończysz pod mostem .
  Także adminku nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka .
  bu bu bu ha ha ha
  ssssssssssssssssssssssssssssssss

  Polubienie

 12. Cytat adminek :
  usku, metę i miejsce w celi to ci wyznaczy J. Kaczyński.

  BU BU BU HA HA HA
  ADMINEK JAKIEŚ ZIELE INDYJSKIE DZIŚ Z RANA BYŁO ?
  BU BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 13. WĄZssssssss daj se na uspokojeniem z za dużym biustem -takim że tudno znaleźć gniazdko w które można by wsadzić wtyczkę.

  Ale do rzeczy ŚWIĘTEJ.

  Jest ciekawe ‚gnostyckie’ (tj. poznawcze) skojarzenie tego Jana Kozáka: „Kořeny indoevropske duchovní tradice” (Praha 2014). Mianowicie sugeruje on że imię A-BRAHAM to jest rodzaj negacji, obojętności dla BRAHMA, który jest hinduskim bogiem CAŁOŚCI, PEŁNI WSZECHŚWIATA. A to na wzór słów a-gnostyk, a-teizm, a-patia i a-trofia oznaczających OBOJĘTNOŚĆ, zanik zainteresowań, odpowiednio poznaniem, bogami, (em)patią oraz (hiper)trofią, czyli zjawiskami bardzo pozytywnymi z „hellenistycznego”, BIO-INTELIGENTNEGO punktu widzenia.

  Oznacza to, że Bóg religii A-BRAHAMICZNYCH nie był/jest zainteresowany interesem CAŁOŚCI PRZYRODY, ale egoistycznie, interesem ludzi go wyznających, mających wobec tej CAŁOŚCI li tylko eksploatacyjne ambicje. I dokładnie taką podłą intencję potwierdza encyklika Laborem exercens: Człowiek jest obrazem Boga między innymi dzięki nakazowi otrzymanemu od swojego Stwórcy, by czynił sobie ziemię poddaną, by panował nad nią … Słowa o „czynieniu sobie ziemi poddaną” posiadają ogromną nośność. Wskazują na wszystkie zasoby, które ziemia (a pośrednio świat widzialny) kryje w sobie, a które przy pomocy świadomego działania człowieka mogą być odkryte i celowo wykorzystywane przez niego.

  Otóż w wypadku bardziej złożonych zwierząt, takie panowanie i eksploatacja EGOISTYCZNEJ CZĘŚCI nad CAŁOŚCIĄ organizmu nosi po prostu nazwę RAKA. Stąd postulujemy, że te „abrahamiczne” religie – w najmniejszym stopniu islam, w którym o eksploatacji Ziemi się milczy – są formą PLANETARNEGO RAKA, którego BŻYDOTĘ widać chociażby w zabudowie Nowej Warszawy. Od strony swej genezy w organizmie, rak rozwija się, w sprzyjających ku temu warunkach, jakie powstają w wypadku osłabienia układu immunologicznego, z RESZTY nie w pełni wykształconych w wyspecjalizowane tkanki, komórek zachowujących swe „ślepo egoistyczne” embrionalne zachowania. No i tutaj, w wypadku historii perwersji pierwotnego chrześcijaństwa, mamy działalność św. Pawła, który w „Liście do Rzymian” 11:4-6 tak przedstawia swoje „boże A-BRAHMAniczne” powołanie:

  Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem (tj. przed narzucanymi przez ‚hellenizm’ wymaganiami umysłowymi). Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko RESZTA wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

  Czyli bez jakiejkolwiek konieczności wysiłków, aby lepiej zrozumieć podkład psychologiczny religii abrahamicznej, której był apostołem, w sprzyjających okolicznościach społecznych niepokojów Imperium Romanum, ten „ślepy faryzeusz” skutecznie przeszczepił wczesnym chrześcijanom wszystkie OBŻYDLIWOŚCI faryzejskich zachowań, jakie z czasem zostały objawione – zwłaszcza Polakom – w encyklice Laborem exercens, 1981.

  Polubienie

 14. W USA miedzy innymi sprzedawałem zegarki Cityzen i paski do zegarków z węża skóry.
  Jak ZUS przestanie mi wypłacać emeryturę, to wiem, że pod Lublinem mieszka wąż. Zapoluję na węza i zrobię ekskluzywne paski z węza skóry i znów zacznę sprzedawać.
  Nie zginę i nie umrę z głodu.

  Polubienie

 15. „To samo pomyślałem czytając post LuKa, to że LuK HEBRAISTA jest!
  LuK napisz, że to nieprawda – tak?
  Luk – PROSZĘ!”

  Tylko w głowie doktorka i jemu podobnych „myślicieli”.

  „Panie LuK, co ty bredzisz. Na Zachodzie to ty masz „miękki faszyzm” – a nie marksizm. Tzw. ‚Wielki Kapitał’ nigdy nie przestał tam istnieć. A jedynie bojąc się ekspansji idei marksistowskich ze Wschodu, dokonał pewnego rodzaju ‚odbicia na lewo’, i zaczął budować społeczeństwo wiecznie nasyconych obywateli na podobieństwo biblijnego raju. Teraz po dziesiątkach lat życia na boskim judeo-chrześcijańskim haju, zbierają tego owoce. Istny wór chorób się tam rozwiązał. Wystarczy pomieszkać przez krótki czas choćby w takim UK i dobrze się rozejrzeć. Dobrze, że kolonizując kraje postkomunistyczne te blisko już 30 lat temu, ma komu na ich renty pracować, bo z ciapatych czy murzyniastych marne pocieszenie…”

  Bardzo dobrze obserwujecie i dostrzegacie, co jest nie tak na tym tak zwanym zachodzie. Tutaj trzeba wam przyznać całkowitą rację. Natomiast co do przyczyn tego stanu rzeczy to już wykładacie się po całości. Jest dokladnie na odwrót niż wy (ty, doc i paru innych userow) twierdzicie. Idea odrzucenia patriarchatu, czy nawet w ogóle całej hierarchii społecznej nie ma nic wspolnego z chrześcijaństwem (pawłowym, czy jakimkolwiek innym), tylko właśnie z radykalnym anty chrystianizmem (satanizmem, komunizmem, itd). To co mamy obecnie na zachodzie to zgadzam się że nie jest KLASYCZNY komunizm, tylko jego mutacja z przedrostkiem „neo”. Kapitalizm sam w sobie jest tylko bezrozumnym mechanizmem, który polega na kupowaniu i sprzedawaniu obojętnie czego, tylko po to, by się wzbogacić. Komuniści na zachodzie poskromili tego konia i zaczęli go wykorzystywać jako nośnik ich idei. Nie zlikwidowali kapitalizmu, tylko wykorzenili z niego wartości chrześcijańskie(które i tak przegrywały gdy chodziło o grubą kasę, więc poszło łatwo) i zastąpili swoimi, proste. Eksportowanie neomarksizmu od tej pory stało się o wiele bardziej efektywne, a i jeszcze można na tym zarobić! Absurd? W żadnym razie! Wilk syty i owca cała. Neocommies tworzą społeczeństwo rozbite, zbiór liberalnych zidioconych i zatomizowanych jednostek, nie mających ze sobą nic wspólnego poza pragnieniem, by sobie dogadzać na multum różnych sposobow, o czym marzyła zresztą
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Ko%C5%82%C5%82ontaj . Kapitalizm ma za to idealnych konsumentow dla swoich gówno wyrobów, bezrozumne lemingi lecące owczym pędem do świątyń zbydlęcenia w każdy „black friday” . Idealna symbioza, jak widać. Rzecz jasna neocommies nie są aż tacy głupi, żeby sprzedawać swojego filozoficznego raka pod nazwą „komunizm”, bo nikt, by tego n ie kupił. Ale np „wartości demokratyczne”, „prawa człowieka” (człowiek w miejscu Boga), czy „społeczeństwo obywatelskie” dla przeciętnego umysłowego zombie brzmią jak jedyna racjonalna opcja, hahahah. Jeśli ktoś twierdzi, że takie pojęcia jak np pleć kulturowa mają swoje źródla w chrześcijaństwie, ten jest totalnym idiotą, albo bezczelnym manipulantem.

  „LuK
  Ta pani na filmie popełniła zasadniczy błąd, nie powinna mówić, że kobieta różni się od mężczyzny tylko, że wtyczka i gniazdko różnią się od siebie tym, że wyczka wkłada do gniazdka wtyczkę.
  Wówczas amerykańskie społeczeństwo obecne na sali nie reagowałoby oburzeniem i wychodzeniem z sali.”

  Oszalałeś? Wtedy dopiero by było. Ciekaw jestem, czy w ogole ta istota (bo pisząc „kobieta”, „dziewczyna” popełniamy zbrodnię mowy nienawiści zważywszy na to, że płeć jest tylko kwestią „interpretacji”) została pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności za mienie, które zdewastowała, bo wypuszczono ją bez mrugnięcia okiem, jak małą dziewczynkę (tfu!) istotę, która tylko coś tam zbroiła.

  Polubienie

 16. „,,,Amerykańscy kongresmeni 23 kwietnia zwrócili się…..”

  Ech, kto to pisze nam półprawdy….
  Jak pisać to zgodnie z prawdą.
  Amerykańscy kongresmeni żydowskiego pochodzenia, 23 kwietnia zwrócili się … i tak dalej.”

  Adminie … .

  A skąd to ja mogłem wiedzieć, przecież w portki im nie zaglądałem!

  Polubienie

 17. LuK pisząc o wtyczce, chciałem właśnie uniknąć ,,zbrodni” rozróżniania kobiety od mężczyzny.
  Ja jako technik z wykształcenia, rzemieślnik z praktyki i majsterkowicz z zamiłowania, nie mam talentów do filozofii, stąd moje komentarze albo nie trafiają w sedno sprawy albo ich nie ma.
  Dla mnie tematem do rozważania dziś było jak wkłada się deskę do heblarki grubościówki, od czoła czy od tyła. Jak mocno trzeba dokręci dolny blat w stosunku go grubości heblowanej deski i co najważniejsze jak zapamiętać w którą stronę kręcić koło w lewo czy w prawo aby blat opuszczać czy podnosić.
  A w ogóle to ją dopiero po zimowej przerwie syn ze swoim pomagierem robotnikiem wyciągnął z domku na podwórko pod wiatę. A ja tylko sprawdziłem czy już jestem na tyle silny ( po szpitalach i rekonwalescencji) by ją sobie ustawiać, przestawiać i zaglądać w jej bebechy.
  Wszystko jest Okej i jutro ruszam z heblowaniem paru deseczek na blat stolika, później będzie heblowanie nóżek.
  I to jest znak, że już mamy wiosnę.

  Polubienie

 18. andrzej
  Ty nie zaglądasz, ja nie zaglądam, ale są tacy co widocznie zaglądają, skoro później krzyczą – Rżydy rzondzom.

  Polubienie

 19. Szanowny panie Edwardzie.
  Jak mam się pod czymś podpisać, to muszę wiedzieć pod czym składam swój podpis.
  Konkretnie, chcę znać ustawę jaką mam oprotestować, jej treść, a nie jedynie jej numer.
  Pozdrawiam
  Bo dostałem taki oto e–mail, od jak niżej:
  ———————————————–
  Dear members of Polonia organizations,

  Enclosed below is the letter to President Trump. The letter urges President Trump to veto Act S.447, which was passed by U.S. Congress on April 24, 2018. I’m asking that all Polonia organizations in U.S. sign this extremely important letter. Our united action in this matter, our voice in defense of Poland must be heard. The organizations joining us in signing the letter shall email me your decision not later than May 1, 2018. We need the name of the organization, the first and last name of the signatory plus his/her official position within the organization.

  Edward Wojciech Jesman
  president@pacsocal.org,
  310-291-2681 cell

  April 25, 2018

  The President
  The White House
  1600 Pennsylvania Avenue NW
  Washington, DC 90500

  Dear Mr. President,

  We, the Polish Americans stand united today in our absolute rejection of Act S. 447, which was passed by the U.S. Congress on April 24, 2018! Poland is unquestionably the main target of that Bill. We urge that you VETO this grossly flawed UNJUST bill! Here are the reasons:

  • Signing into law S. 447 would violate the terms of the 1960 Treaty between the United States and Poland. Poland has already compensated American nationals whose assets had been nationalized by the Polish Communist government and the United States has indemnified Poland from any additional claims and compensation demands. Poland has also signed similar agreements with twelve (12) other Western European countries and Canada.

  • S.447 aims to enrich private Jewish American groups, which make absurd, unfounded claims for hundreds of billions of dollars, against Poland. Your signature under the Bill would legitimize extralegal demands of compensation and/or” restitution of the heirless property”, a concept which carries a contradiction in terms, and which constitutes a departure from the existing law and the Western legal tradition. Heirless property always escheats to the state, and the groups attempting to make claims are not successors of the Polish citizens murdered by Germany between 1939 and 1945.

  • If signed into law, the Bill S.447 would destabilize and weaken Poland, the most important strategic ally of the USA in Europe. The universal uproar, which the passage of the Bill created in Poland, has damaging effect on the image of the U.S. in Poland. The S.447 obstructs the U.S. national security interests in Europe.

  • Act S. 447 discriminates against Polish Holocaust Survivors. It advocates on behalf of just one group, Jews, and leaves out members of other ethnic and religious groups who were also subjected to the genocidal policies carried out by Germany during WWII.

  • Poland has resorted to various means in order to return properties to their rightful owners, regardless of their ethnic background. Tens of thousands of people with legitimate title claims – regardless of their ethnic origin – have recovered their properties through the court system pursuant to the existing private property law. Over 2500 Jewish religious and communal properties in Poland have been returned or compensated for since 1997 when the community and religious organizations property law was enacted.

  • Poland was the main victim of German genocidal policies during WWII. The Bill treats Poland and her citizens as perpetrators of the Jewish Holocaust rather than another victim of World War II (“WWII”) German aggression and genocidal policies. Poland suffered the most of all countries during WWII. Poland lost 3 million ethnic Poles and 3 million Polish Jews and experienced physical destruction like no other European country. After the war, Poland was placed under the Soviet brutal oppression for over forty years as a result of 1945 Roosevelt – Churchill – Stalin agreement in Yalta.

  Mr. President, justice for all of the Polish victims and their descendants, and for Poland in the reparations due to the German genocidal policies of WWII calls for your VETO of Act S. 447.

  Sincerely,

  Edward Wojciech Jesman,
  President
  Polish American Congress
  of Southern California
  president@pacsocal.org, 310-291-2681 cell

  e
  Polish American Congress of Southern California | 3400 W Adams Blvd, Los Angeles, CA 90018
  Update Profile | About our service provider
  Sent by president@pacsocal.org in collaboration with

  Polubienie

 20. Adminek odpowiedz mi na jedno pytanie ty taki filosemita mający tyle kumpli w rządzie w rangach wiceministrów nie dochrapałeś się jeszcze jakieś ciepłej posadki w jakimś ministerstwie czy w jakiejś spółce bardzo dobrze płatnej .Dziwne to trochę dla mnie.
  Może ty jesteś pejsacz bo bronisz żydów pisowych na każdym kroku .

  Polubienie

 21. Andrzej zostaleś namierzony .Ten z prawej to ty .Nie wiedziałem Andrzej ze z ciebie taki twardziel u la la a obok ta kobieta to Andrzeja luba .
  Andrzej masz viagrę
  ha ha ha
  sssssssssssss
  Andrzej twardziel z ciebie prawdziwy .

  Polubienie

 22. waz, może jestem…
  w takim wieku, ze posady mnie nie interesują, ani poselskie ani rządowe.
  Mam przepracowanych 50 lat, czas jest na odpoczynek i na rozrywkę, grzanie tyłka na grubej dębowej ławie przed domem pod oknem w słoneczku z widokiem na stokrotki, mlecze, inne kwiatki. A jak mnie to znudzi, to mam warsztat, maszyny, narzędzia i takie tam…swoje pomysły.

  waz, pejsaci ręcznej roboty nie lubią.
  Czy ty widzisz u PiSu pejsy?

  Polubienie

 23. TADAM – PARADA BOGÓW, OCZYWIŚCIE NIE WSZYSTKICH!

  http://www.himalaya-wiki.org/index.php?title=Indeks_Bog%C3%B3w_i_Bogi%C5%84

  Q… mać, HELLADA, ELLADA, ELLAS, ILLIADA… To czemu oni dzisiaj udają GREKÓW?
  Drugie q… mać, SŁONECZKO PRZESTAŁO IM ŚWIECIĆ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hellada

  Η η – to jest grecka litera ETA, duża i mała, a w wielkich porywach nawet ITA!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/eta

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Itacyzm

  TO JAK ON SIĘ TERAZ NAZYWA? ELIOS, ILIOS, A MOŻE GREK ZORBA?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Helios_(mitologia)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Grek_Zorba

  HEL – LE(C)H I LE(C)HIA!!!??? A HELL? Chi, Chi, Chi… ładna zmyłka taktyczna, cha, cha, cha…

  Pozdrawiam

  Polubienie

 24. Ad LUK i jego zapewnienie:

  Idea odrzucenia patriarchatu, czy nawet w ogóle całej hierarchii społecznej nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem (pawłowym, czy jakimkolwiek innym), tylko właśnie z radykalnym anty chrystianizmem (satanizmem, komunizmem, itd).

  A jak się to zapewnienie LUKa ma do super-równościowego, antypatriarchalnego, genderowskiego i antynarodowego zapewnienienia św. Pawła:

  Nie będzie już więcej ani Żyda ani Greka (ani Polaka), ani mężczyzny ani kobiety, ani pana ani jego sługi, wszyscy będziecie JEDNO G…. w Chrystusie Jezusie”

  I oczywiście należy pamietać, że ma być „jak w niebie tak i na Ziemi” jaj to się w młodości modliłem.

  Czyż to nie CZYSTY SATANIZM, realizowany przez „I FIRST” Planetarne Imperium? Przynajmniej w ZSRR w dowody osobiste wpisywano narodowość, łącznie z żydowską.

  Polubienie

 25. „A jak się to zapewnienie LUKa ma do super-równościowego, antypatriarchalnego, genderowskiego i antynarodowego zapewnienienia św. Pawła:

  „Nie będzie już więcej ani Żyda ani Greka (ani Polaka), ani mężczyzny ani kobiety, ani pana ani jego sługi, wszyscy będziecie JEDNO G…. w Chrystusie Jezusie” ”

  Wiedziałem że w końcu padnie ten cytat. Tyczy się on tego, kim będą ludzie wobec Boga na tzw Sądzie Ostatecznym i po nim, a nie kim mają być wobec siebie. Zresztą w Cesarstwie Rzymskim liczyło się tylko obywatelstwo i stan, narodowość nie grała żadnej roli, a przecież był tam politeizm . Chrześcijaństwo jasno rozdziela to co ziemskie od tego co niebiańskie. Co prawda bywały skrajne sekty, które chciały urządzać planetę ziemię na wzór „niebiański”, ale to był margines zawsze tępiony przez tzw główny nurt.

  To że anioły były istotami ponoć nie posiadającymi określonej płci nie dowodzi, że filozofia gender, która jest gwałtem na biologicznej naturze człowieka wywodzi się z chrześcijaństwa.

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/02/20/ten-rzymski-cesarz-zrobil-burdel-z-dworu-kazal-sie-wykastrowac-a-w-koncu-uformowac-sobie-sztuczna-wagine/

  Każda działaczka ruchu feministycznego zapytana skąd wywodzi się patriarchat odpowie, że z chrześcijaństwa/katolicyzmu i nie ma opcji, żeby odpowiedziała inaczej. Czyli zgodnie z logiką duetu MG&Dyl te wszystkie ruchy pragnące wyrugowania chrześcijaństwa z życia publicznego pochodzą od chrześcijaństwa…. Czyli co, taki KRK zgodnie z zaleceniami św Pawła działa na własną szkodę? Że niby własnoręcznie dąży do samounicestwienia??? Nie trzyma się to przysłowiowej kupy ani trochę.

  Polubienie

 26. Drogi LUK. Wyraźnie napisałem, że wierzący w Boga Stworzyciela, mający przysłowiowe KUKU NA MUNIU pobożni mieszkańcy „I FIRST” Planetarnego Imperium Boga, wcale nie czekają na jakiś Sąd Ostateczny, tylko zamierzają zamienić tę Planetę znowu w Raj na Ziemi, zgodnie z nauczaną przez Jezusa modlitwą „Ojcze nasz”, która kończy się wezwaniem do „Ojca” aby załatwił aby był na Ziemi pojawił się z powrotem Raj pod KRÓLEWSKIM PRZYWÓDZTWEM CHRYSTUSA – po to przecież polscy chrześcijanie przez aklamację wybrali Chrystusa Królem Polski! A zatem nie będzie miał miejsce żaden, wymyślony ponad 2 tysiące lat temu, przez lubiących straszyć naiwnych ludzi hebrajskich kapłanów Koniec Świata i Sąd Ostateczny, a potem już NICOŚĆ.

  Cytuję za https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2006601#h=19 :

  „W modlitwie wzorcowej Jezus nauczył swych naśladowców prosić o to, by wola Boża działa się „jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:9, 10). Czy ta prośba miałaby sens, gdyby ziemia była skazana na zagładę lub stanowiła tylko symbol niebios? I co miałyby znaczyć te słowa, gdyby wszyscy prawi szli do nieba? Wola Boża co do ziemi jest wyraźnie przedstawiona w Piśmie Świętym — począwszy od relacji o stwarzaniu, a skończywszy na wizjach opisanych w Księdze Objawienia. Ziemia będzie rajem, bo takie jest zamierzenie, które Bóg obiecał zrealizować. Właśnie o to modlą się Jego wierni ziemscy słudzy.”

  No i właśnie, w ramach realizacji tego planu „I FIRST” (czytać Imbecility First), co bardziej pobożni mieszkańcy Imperium Americanum starają się realizować objawienie św. Pawła zapewniającego, że WSZYSCY BĘDZIECIE (W PRZYSZŁYM RAJU) JEDNO G….. Tak bowiem przedstawia się RZECZYWISTOŚĆ życia w „kraju pod bogiem IZRAELA” o nazwie USA. Co dość dokładnie zaobserwowałem tam w młodości.

  Polubienie

 27. Ooooooooo, BOGINI MATKA WYJĘTA Z MAT-RIKSA!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini_Matka

  ON DEUS/ZEUS, A ONA DEA PLUS DOBRA.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bona_Dea

  Matriarchat

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Matriarchat

  Aha, to oto chodziło – WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I MIŁOŚĆ! Pojebany tatuś pozjadał wszystkie rozumy – tyko tak mu się wydaje, chodzi w czarnej kiecy udając, że jest mamusią owieczek i baranów oraz jagnięciny, którą uwielbia molestować!

  ,,… A zatem matriarchat stanowi epokę pomiędzy najniższą formą kultury i patriarchatem, który ostatecznie zatryumfował, w miarę, jak odkrywano coraz lepsze metody stwierdzania ojcostwa. Zdaniem Bachofena, w fazie patriarchalnej główną postacią życia społecznego był ojciec reprezentujący zasady prawa, rozumu, sumienia oraz hieratycznej organizacji społecznej, wypierającej wartości typowo matriarchalne, takie jak wolność, równość i miłość…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Bachofen

  RAZ, DWA, TRZY, CZTERY + ANIOŁKI! JA PIERDZIU, SUPERATA W NIEBIE!

  http://ps-po.pl/2014/06/20/czworca-czy-trojca-swieta/

  ON TWIERDZI, ŻE TAM BYŁ I NIE WIDZIAŁ OJCZULKA/TATUSIA, SYNALKA I SPIRITUSA SANCTUSA!

  Katolicki ksiądz twierdzi, że Bóg jest kobietą

  https://innemedium.pl/wiadomosc/katolicki-ksiadz-twierdzi-ze-bog-jest-kobieta

  Pozdrawiam

  Polubienie

 28. Epidemia szczepionek.

  Ogromna skala powikłań poszczepiennych nie wychodzi na światło dzienne. Żadna instytucja państwowa nie zbiera danych o zgonach dzieci spowodowanych szczepionkami.

  Wielu rodziców postawionych jest pod ścianą z chwilą narodzin dziecka. Przymus szczepień niesie za sobą podejrzenia czy jest to właściwa droga żeby uchronić dziecko przed chorobami.

  Niezależne publikacje naukowo wskazują, że powikłania poszczepienne mogą wystąpić nawet po 30stu latach od podania szczepionki. Zdarza się, że występują zaburzenia poznawcze, utrata pamięci, otyłość , zaburzeń snu,a nawet napady agresji.

  W myśl projektowi ustawy regulującej procedurę postępowania w przypadku zagrożeń epidemiologicznych w Polsce każdy obywatel będzie zmuszony przez Sanepid do zaszczepienia.

  To godzi w podstawowe prawo człowieka i obywatela, jak również jest niezgodne z unijnym prawem do odmowy zabiegu medycznego.

  Można odnieść wrażenie, że na podstawie kolejnych doniesień medialnych, chodzi tu o przeciwdziałanie rozprzestrzenianie się Odry. Problem w tym, że nie ma na rynku szczepionek na tą chorobę a istniejące szczepionki łączą odrę, świnkę i różyczkę, występując pod nazwą MMR. Obowiązek jej stosowania spadnie na każdą osobę która do tej pory nie dostała dwóch dawek szczepionki.

  Szczepionka MMR wzbudza wiele kontrowersji wśród lekarzy i naukowców w tym dr Andrew Weakfielda, który apeluje o niezależne badania nad skutkami podawania tej szczepionki.

  Z kolei dr Russell Blaylock wykazał, że powikłania poszczepienne mogą wystąpić 5, 10 lub 20 lat po podaniu szczepionki. To tłumaczy straszliwy zasiew chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży o podłożu neurologicznym i alergicznym.

  Kolejną ukrywaną kontrowersją jest fakt o składzie szczepionki MMR. Jednym z elementów wchodzących w skład są wirusy namnażane na wyabortowanych ludzkich płodach.

  Genetycy przeprowadzili eksperyment na ludzkich komórkach dodając do nich wirusy namnażane na ludzkich płodach. Podczas eksperymentu wyszło na jaw, że fragment DNA z ludzkich płodów w ciągu 30 min. zaczął wbudowywać się w DNA ludzkich komórek. To dzieje się w ciele dziecka po podaniu szczepionki MMR. Obcy materiał genetyczny ma wpływ na DNA dziecka, co jest przyczyną wielu schorzeń w późniejszych stadiach rozwoju.

  Dr Judy Mikovits z kolei badając szczepionki odkryła, że są one zakażone retrowirusami. Retrowirus może doprowadzić do mutacji genetycznej dziecka.

  Przemysł farmaceutyczny widząc lawinowy wzrost pozwów o odszkodowania za powikłania szczepionkowe w 1986 za rządów Ronalda Regana wymusił ustawę zwalniającą z odpowiedzialności wszystkie firmy farmaceutyczne odnośnie szczepionek.

  W 2011 wiele patentów na produkcję leków zaczęło wygasać. Nadmienić trzeba, że były one kołem napędzających całą branżę. Na dodatek z roku na rok spada ilość sprzedawanych antybiotyków co dodatkowo może przynieść niewyobrażalne straty dla przemysłu. Po raz pierwszy w historii ciężar zapewnienia zysków przerzucono na szczepionki. Chodzi tu o kwoty rzędu 36 mld dol. w 2017, a prognozy sugerują kwotę rzędu 50 mld. dol. w 2020 r.

  To jest odpowiedz dlaczego jesteśmy poddawani agresywnej kampanii toksycznymi szczepionkami.

  Straszy się nas niegroźną dla życia odrą, którą przechodziła większość dzieci, nabywając przy okazji odporność na całe życie. Wg raportów ECDC(Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) w latach 2016-17 na odrę zachorowało około 14 tys. Europejczyków, z czego 34 osoby zmarły. Śmiertelność odry wyniosła około 0,2 proc.

  zródło ECDC, Prof. Maria Majewska , Jerzy Zięba, Justyna Socha Stop NOP

  Autor: Planetaprzemian o 18:12

  Polubienie

 29. a ja jestem goracym fanem szczepień .Wszyscy u mnie szczepieni i zdrowi jak ciągniki .ssssssssssssssss
  Andrzej nie chcesz to nie szczep swoich dzieci ale jak umrą albo zachorują miej pretensje do siebie .Pamietaj o tej prawdzie .

  Polubienie

 30. Adminek a twój wnusio byl szczepiony czy stawaleś na rzęsach aby go nie szczepić ?
  Adminku proszę o odpowiedz na pytanie tak szczerze jesteś pejsatek czy nie ? bo tak broinsz zawsze pesjy z PIS u siebie na portalu .
  Płacą ci za to ? Tylko pytam kolego .

  Polubienie

 31. Adminek jak bedziesz z PIS – dami świętował 3 maja zrób sweet focie i zamieść na portalu u siebie .
  sssssssssssssssssssssssss

  Polubienie

 32. Według Waldiego z Ostatniego filmiku .
  Cytat :
  „Naomi brała 35 tysięcy USD za wylizanie z gówna dupę szejka” .
  Dla mnie to jakos mało bo myślałem ze robiła to za 200 tys usd .Takie chodziły słuchy
  ssssssss
  ha ha ha

  Polubienie

 33. cyt. LuK-a:

  „Chrześcijaństwo jasno rozdziela to co ziemskie od tego co niebiańskie. Co prawda bywały skrajne sekty, które chciały urządzać planetę ziemię na wzór „niebiański”, ale to był margines zawsze tępiony przez tzw główny nurt.”

  Panie LuK,
  zdaje się, że to pierwotne CHRZEŚCIJAŃSTWO organizowane w formie KOMUN, miało przed sobą właśnie takową historyczną szansę. Niemniej jak sam słusznie zauważyłeś, było tępione, zresztą skutecznie przez tzw. ‚główny nurt’ – JUDAIZM.

  cyt. za wikipedią:

  „Szczepan, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, z pochodzenia był Żydem. Był zwierzchnikiem grupy nazywanej hellenistami. Szczepan, odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki do jego rozpowszechnienia. Pragnął zreformować judaizm poprzez powrót do jego korzeni (z wyjątkiem przykazań dotyczących świątyni i kultu ofiarnego). Zginął ok. 36 roku ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.”
  i
  „Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego …Szawłem.” (Dz 7, 58-60)

  Mamy tu bardzo czytelny przekaz jaka ‚Instytucja’ była inicjatorem egzekucji (oraz tego kto ją bezpośrednio nadzorował) osoby Szczepana, i która tym samym skutecznie uniemożliwiła realizacji zapoczątkowanych przez Jezusa Nazarejczyka idei komunistycznych, mających za swój główny cel uniezależnienie się od pasoŻYDniczej Świątyni.

  Zatem panie LuK,
  apeluję o to, abyś w końcu nauczył się rozróżniać CHRZEŚCIJAŃSTWO Jezusa (pierwotne, wspólnotowe, komunistyczne) od JUDEO-CHRZEŚCIJAŃSTWA św. Pawła (podstępnie zainfekowane od środka wirusem judaizmu), które obecnie przy wsparciu imiennika Jana (nomen omen) Pawła II w Polsce, niestety przeżywa swój renesans…

  Polubienie

 34. Dyl a gdzie ty widzisz w tutaj renesans judeo- chrześcijaństwa . To że ci od od ojczulka wybrali sobie joszue na króla Polski nie znaczy jego renesansu .
  całe Judeo – chrześcijaństwo upada i niebawem całkiem upadnie .Tym wpisem pocieszyłeś katabasów którzy i tak mają depresję patrząc się w scianę blędnym wzrokiem wiedząc co ich czeka i prozac nie pomoze tak popularny w bandyckim kraju ja USA a ile tam usmanców ma depresję ha ha ha .miliony .

  DYL NIE OGLADAJ TYLE STUKNIĘTYCH OD OJCZULKA SPIEWAJĄCYCH KOLĘDY CZY TRZYMAJACYCH RÓŻANIEC W CZASIE JAKIEGOŚ PROTESTU BO ZAWSZE BĘDZIESZ MIAL WRAZENIE ŻE TU KRÓLUJE JUDEO – CHRZEŚCIJAŃSTWO .
  CZYTAJ ADMINKA .

  TEN FRAGMENT NALEZY WYSLAĆ OPOLCZYKOWI .MIAŁBY UBAW PO PACHY HA HA HA
  SSSSSS
  Panie LuK,
  zdaje się, że to pierwotne CHRZEŚCIJAŃSTWO organizowane w formie KOMUN, miało przed sobą właśnie takową historyczną szansę. Niemniej jak sam słusznie zauważyłeś, było tępione, zresztą skutecznie przez tzw. ‚główny nurt’ – JUDAIZM.

  WY PANIE DYL TAK BAJACIE BAJACIE O TYM JAK TO CHRZEŚCIJAŃTWO BYŁO DOBRE TYLKO ZLI PEJSACI GO ZNISZCZYLI I NISZCZĄ TYLKO KOLEGO NIE ZAUWAŻACIE ŻE JUZ NIKT NA TAKIE GATKI SZMATKI SIĘ NIE NABIERA HA HA HA
  SSSSSSSSSS

  Polubienie

 35. cyt. LuK:
  „Czyli zgodnie z logiką duetu MG&Dyl te wszystkie ruchy pragnące wyrugowania chrześcijaństwa z życia publicznego pochodzą od (dyl – JUDEO)chrześcijaństwa…. Czyli co, taki KRK zgodnie z zaleceniami św Pawła działa na własną szkodę? Że niby własnoręcznie dąży do samounicestwienia??? Nie trzyma się to przysłowiowej kupy ani trochę.”

  A jednak…

  Polubienie

 36. TO ZDANIE WYSLE OPOLCZYKOWI ABY MIAŁ NIEZŁY UBAW .
  PANIE DYL TO NIE LATA 90 ABY KARMIĆ GOJÓW TAKIM CZESKIM ŻWIRKIEM I MUCHOMORKIEM
  HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Zatem panie LuK,
  apeluję o to, abyś w końcu nauczył się rozróżniać CHRZEŚCIJAŃSTWO Jezusa (pierwotne, wspólnotowe, komunistyczne) od JUDEO-CHRZEŚCIJAŃSTWA św. Pawła (podstępnie zainfekowane od środka wirusem judaizmu), które obecnie przy wsparciu imiennika Jana (nomen omen) Pawła II w Polsce, niestety przeżywa swój renesans…

  Polubienie

 37. cyt.:
  „o że ci od od ojczulka wybrali sobie joszue na króla Polski nie znaczy jego renesansu .”

  Panie, cały ten odgrywany dla mas happening z Joszuą – to tak przy okazji, dla zabawy, dla hecy. Przez RENESANS rozumiem tu WZROST. Czyli rako-podobny wzrost zysków neo-faryzeuszy w gajerach osiągany z równoległego wzrostu głupoty i naiwności mas obywateli… „Ojczulkowie” zajęli się strzyżeniem bezbronnych owiec. Po pół wiecznej przerwie, trwa nam to już 30 lat.

  Polubienie

 38. Andrzej
  …nawet po 30stu latach od podania szczepionki. …….., utrata pamięci, otyłość , zaburzeń snu,a nawet napady agresji.

  Otyłość? Agresja? Zaburzenia snu?
  Ci otyli na ogół żrą nie mniej jak trzoda chlewna.
  U pewnego faceta agresja pojawiała się po ósmym kieliszku, po dziewiątym miał już pobitą facjatę, a po kolejnym leżał pod stołem.
  Zaburzeń snu u niego nie stwierdzono.

  Polubienie

 39. waz,…Adminek jak bedziesz z PIS – XXXXX świętował 3 maja..

  waz ,. mam ci założyć szlaban w postaci moderacji komentarzy, czy się poprawisz?

  Polubienie

 40. ZGODA DYLU . MALA UWAGA TYLKO .
  STRZYŻENIE OWIEC SLOWIAŃSKICH TRWA OD 966 ROKU FORMALNIE . BYŁA PRZERWA PRL ALE I TUTAJ BIERUT SIĘ ICH BAŁ JAK OGNIA BO MODLIŁ SIĘ I CHODZIŁ W CZASIE BOZEGO CIALA NA PROCESJI .
  PRAKTYCZNIE JUZ OD OBALENIA GIERKA KATABASOM ZACZYNALO SIE POWOLI ELDORADO ZAKONCZONE TYM JAK URBACH DAL IM KONCESJE NA TV I RADIO . WTEDY BYLO JUZ JASNE ZE STRZYZENIE OWIEC KTORZY MIELI JUZ DOSC PRL GDZIE TRZA BYLO STAC ZA DUPNYM PAPIEREM PÓŁ DNIA A WOLELI HAMBURGERY I COLE BYLA PEWNA NA 100% .
  TRZEBA PRZYZNAC JARUZEL TO NIEZLY CWANIAK .

  Polubienie

 41. „Mamy tu bardzo czytelny przekaz jaka ‚Instytucja’ była inicjatorem egzekucji (oraz tego kto ją bezpośrednio nadzorował) osoby Szczepana, i która tym samym skutecznie uniemożliwiła realizacji zapoczątkowanych przez Jezusa Nazarejczyka idei komunistycznych, mających za swój główny cel uniezależnienie się od pasoŻYDniczej Świątyni.”

  Za wikipedią:

  Święty Szczepan, właśc. Stefan, gr. στέφανος, stephanos (korona, wieniec), cs. Apostoł pierwomuczenik i arcydiakon Stefan – ŚWIĘTY KATOLICKI oraz apostoł[1] Kościoła prawosławnego

  Czyli Żydokatolicy uczynili świętym chrześcijańskiego KOMUNISTĘ? Wytłumaczysz to z łaskie swojej?

  Polubienie

 42. SKORO ADMINEK FAN PIS TO POWINIEN ŚWIĘTOWAC 3 MAJ HUCZNIE I PÓJŚĆ DO KOSCIÓŁKA . CO W TYM NIENORMALNEGO ?
  ADMINEK NIE UKRYWAJ SIĘ Z TYM .

  Polubienie

 43. Napoleon Bonaparte a sprawa polska!

  Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie…

  Tak sobie siedzę i myślę, jak baca pod Giewontem. Czasami tylko siedzę i żadna myśl mi do głowy nie przychodzi. No i dobrze, gdyż samo siedzenie nie jest groźne, ale myślenie może mieć poważne konsekwencje. Najgorsze są wnioski, które są konsekwencją myślenia, a szczególnie wnioski, którymi chcemy się podzielić z otoczeniem i przekazać je pismem drukowanym albo środkami internetowymi. W prymitywnym systemie zwanym komunistycznym, albo Demokracją Ludową, szło się do więzienia za tak zwaną „szeptaną propagandę”. Dzisiaj już nikt nikogo za szeptaną propagandę do więzienia nikt nie wsadza, ale szerzenie niepokornych wniosków, na początek może się skończyć odłączeniem od Internetu.

  Teraz sobie siedzę i myślę, kim ja jestem, albo chciałbym być? Czy wieszczem narodowym, jak Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, czy też pogromcą narodowych słabości, jak Ksiądz Skarga? Wybrałem jednak możliwość trzecią, czyli wcielenie się w postać królewskiego błazna na dworze króla Zygmunta Starego, Stańczyka, który w szyderstwie przekazywał gorzką prawdę o polskim narodzie i jego rządzie. Przypomniałem sobie, że przez kilka lat, w okresie średniej młodości miałem kopię obrazu Matejki, z osobą zatroskanego Stańczyka, wiszącą nad moim biurkiem. Biorąc pod uwagę moje braki w ortografii moje aspiracje na poetę muszę zostawić niespełnione. Błaznem natomiast z natury byłem a więc takim pozostanę. Na dodatek, pozycja błazna zapewnia, nawet w dzisiejszych czasach ograniczoną niekaralność, której granice są zakreślone prawnie przez ukazy, z czego się wolno śmiać, jak i kiedy.

  Ponieważ żyjemy w kraju wolnym i demokratycznym można się tutaj śmiać do łez z ludzi tłustych i łysych, jednak pod warunkiem, że są to mężczyźni biali i heteroseksualni. Można się zanosić od śmiechu opisując polskich patriotów, zwanych „populistami” ale nie z wizerunku, finansisty Sorosa z długim nosem, walczącego z „ węgierskim populistą”, Orbanem. W Ameryce najbezpieczniej, a nawet jest zalecane, śmiać się z niczego. Tak jak to mówią w Polsce, śmiać się jak głupi Jaś do sera. Śmiech winien być głośny i szczery, pozytywny w swym charakterze, nie ubliżający innym rasom i osobom pewnych wyznań religijnych i grupy określonej, jako LGBTM. Osoby, które z jakiś powodów śmieją się „chichocząc” winny zostać poddane kuracji odwykowej.

  Czy nam Polakom wolno śmiać się z polskich przywar narodowych?

  Zacznijmy od hymnu narodowego w którym w drugiej zwrotce jest powiedziane, że: „Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”, ale powinno być „ …jak przegrywać mamy”. Autor, Józef Wybicki, pisał słowa do tego hymnu w roku 1797 we Włoszech, przed wyprawą Napoleona na Moskwę. Gdyby Wybicki pisał ten tekst w grudniu roku 1812, jestem pewny, że zmieniłby żenujący tekst drugiej zwrotki, gdyż Bonaparte doświadczył sromotnej klęski w czasie wojny z Rosją. Z 680 tysięcy żołnierzy Napoleona wyruszających na wojnę z Rosją w czerwcu 1812 roku, przeżyło, jako zdolnych do walki, nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy. Dlaczego pisze o Bonapartym? Otóż narzuca mi się analogia z sytuacją Napoleona wtedy i Polski i Polaków w czasach dzisiejszych. Czas na to, aby napisać nowe słowa do starej melodii hymnu narodowego.

  Czy należałoby zastąpić słowa w drugiej zwrotce polskiego hymnu słowami „Dała nam przykład Ameryka jak zwyciężać mamy”, czy też radykalnie zmienić na: „Dała nam przykład Ameryka, jak przegrywać mamy”? Mam na myśli wojny amerykańskie w Wietnamie, Afganistanie, Iraku i Libii. Polacy w czasie Wojny Napoleońskiej z Rosją wysłali do Rosji około 100 tysięcy żołnierzy. Wróciło ich do Polski, a właściwie do Księstwa Warszawskiego, około 28 tysięcy. Uprzednio w roku 1802 Polacy zostali wysłani przez Napoleona do Santo Domingo (Dzisiaj Republika Dominikańska i Haiti) w celu stłumienia powstania niewolników. A z 6-ciu tysięcy Polaków wysłanych do Santo Domingo wróciło do Francji zaledwie kilkuset, a około 600, tych mądrzejszych, zostało na wyspie przechodząc na stronę powstańców. W roku 1808 Napoleon wysłał Polaków do Hiszpanii w celu stłumienia powstania Hiszpanów, którzy chcieli zachować swoją wolność.

  Ta uprzednia polska działalność nie przynosi chluby Polsce i Polakom, którzy wolą szermować hasłem, „My walczymy za naszą i waszą wolność”. Pytanie należy sobie zadać, czy Polska i Polacy zasłużyli sobie na miano wyzwolicieli w Afganistanie i Iraku? Nawet nasi sprzymierzeńcy w NATO, Francuzi i Niemcy odmówili udziału w wojnie w Iraku. Dzisiaj, po latach odzywają się słowa krytyki w samych Sanach Zjednoczonych, że wojna w Wietnamie była pomyłką. Nawet w czasie, kiedy Polska, a właściwie PRL, był sowiecką kolonią, nie „zaproszono” Polaków, aby pomagali ZSSR w ich agresji w Afganistanie. Może ktoś z byłej wierchuszki w PRLu, jak np. były Prezydent, Aleksander Kwaśniewski, da nam odpowiedź na to pytanie. Może PRL miał pewną dozę niepodległości i Kreml nie odważył się na wysłanie Polskich żołnierzy, aby „wyzwalali” Afganów?

  Coś o polskiej mentalności

  Komuna przyszła i zdechła, ale głupota arystokratyczna została. Być może, że to dusza polskiego chłopa pańszczyźnianego aspiruje do arystokratycznych manier. Dało się to nawet zauważyć w końcowym etapie PRL-u, kiedy to zapraszano zbiedniałych hrabiów na „salony” partyjnych bonzów. Skąd mnie tam do krytyki i oceny, jako że sam z chłopstwa pochodzę i na dodatek z chłopstwa bezrolnego. Nie wiem skąd się wziął koniec mego nazwiska na „ski”. Czuję się jak Żyd, krytykujący Izrael. Albo jak to mawiał polski patriota, Żyd, Leopold Tyrmand: „Żyd blondyn to rzecz sprzeczna naturze”. Tu musze wyjaśnić, że blondynem zostałem na starość, jak zupełnie posiwiałem. Uprzednio byłem brunetem. Dalsze podejrzenia, co do mych religijnych koligacji wynikają z daty mej imigracji do USA w 1968 i z przekonania otoczenia, że mam głowę do interesu i że do spowiedzi nie chodzę. Mój dobry znajomy, za moimi plecami dopytuje się mojej żony, czy to możliwe, że nie jestem Żydem. Można by powiedzieć, trawestując Tyrmanda, że „Polak-Biznesmen , rzecz sprzeczna z naturą”.

  W Polsce Ameryka zastąpiła Napoleona

  Tak jak kiedyś polska arystokracja liczyła na Napoleona, jako na wybawcę i gwaranta niepodległej Polski, tak dzisiaj, nowe polskie rządy liczą na Stany Zjednoczone. Te gwarancje, niestety nie są oparte na chłodnej kalkulacji. Niestety pozwolę sobie uciec do starej wskazówki dotyczącej zachowania w przetargach handlowych: „Kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi”. Niestety, jak od wielu lat zdalnie obserwując Polskę, ta wskazówka nie jest stosowana, natomiast polscy politycy kiedyś jak i dzisiaj, kierują się inną zasadą w postaci: Zrobimy „szlachetny gest braterstwa”, a nasz partner, w tym wypadku USA, odwzajemni się nam podobnie.

  Niestety podobnie było z Polakami i Napoleonem. Polacy nie rozumieją mentalności i założeń amerykańskich polityków, których mentalność ukształtowała się w handlowej i finansowej atmosferze. Napoleon miał ambicje na skalę europejską włączając w to Rosję, a dzisiaj Amerykanie maja ambicje na skalę globalną. Dla obydwu Polska i była i jest małym krajem, który można wykorzystać jak nadarzy się okazja, na przykład na Ukrainie, ale nie celem końcowym. Stany Zjednoczone zostały stworzone, nie przez amerykańskich arystokratów, ale przez ludzi klasy średniej, przemysłowców i farmerów. Niestety niektórzy z tych farmerów handlowali w owym czasie niewolnikami.

  Dzisiaj niewolnictwo zostało zniesione, jako mało opłacalny interes, natomiast pewne elementy tej koncepcji przeniesiono poza granice Ameryki. Klasa rządząca, ktokolwiek nią jest, ma mentalność kupiecką, w której pieniądz odgrywa pierwszorzędną role w decyzjach, jakie podejmują. Kontrakt handlowy góruje nad zasadami moralnymi. Człowiek, który nie dba o swoje interesy jest uważany za człowieka nie wartego uwagi a nawet pomylonego. Mogę zaryzykować twierdzenie, że system wartości Anglosasów jest bardziej zbliżony do Żydowskiego niż Polskiego.

  Natomiast w polskiej mentalności, przeważa opinia, że o pieniądzach w dobrym towarzystwie się nie mówi. Pieniądze to wstydliwa dziedzina, którą zajmują się Żydzi i Niemcy. My Polacy mamy wartości rycerskie. Specjalizujemy się w umieraniu „za sprawę”. Po porażce, występuje płacz, żeśmy zostali oszukani. W gruncie rzeczy oszukaliśmy sami siebie. W Ameryce człowiek oszukany, nie jest warty współczucia, szczególnie, jeśli naiwnie liczył na wartość obietnicy niezabezpieczonej kontraktem prawnym. Także człowiek pokorny jest przedmiotem pogardy. Ten, który się ostro targuje, jest szanowany, jako partner, z którym warto robić interesy.

  Czy zatem, Amerykanie, ze swym zapatrzeniem na wartość pieniądza, zwyciężają w zmaganiach nad dominacją nad światem? Polacy im pomagają, ale jakość nie skutecznie. Ameryka przegrywa cele wywołanych przez nich wojen, mimo ich militarnego wygrywania. Ostatnie wojny wykazują, że Amerykanie także są w błędzie, mierząc swoich przeciwników własnymi wartościami. Wojna w Afganistanie trwa już 17 lat i jej końca nie widać. Przewaga technologiczna jest olbrzymia, a jednak Talibowie w sandałach kontrolują większość kraju. Jakoś nikt się nie zastanawia (albo ukrywa) skąd taka dysproporcja, między kosztem, a wojny wynikiem.

  Izrael, małe mocarstwo, jakoby „demokratyczne”, na Bliskim Wschodzie, uzbrojone w kilkaset bomb jądrowych także nie może sobie dać rady z rzeszą miejscowych Arabów, także rasowo spowinowaconych „Semitów”, którzy od 70 lat rzucają na nich kamieniami. W tym konflikcie, Izrael potrzebuje przyjaciół, mimo tego robi sobie z Polaków wrogów. Można tylko spekulować, jaką korzyść w tym mają. Jedynym wytłumaczeniem, poza pieniędzmi jest celowe wywołanie psychozy zewnętrznego zagrożenia, przez jakoby polski antysemityzm, aby scementować wewnętrznie własne społeczeństwo, u którego występuje znużenie ciągłą wojną z zagranicznymi i wewnętrznymi wrogami. W tym wypadku żądania okupu w wysokości 65 miliardów dolarów, za mienie Żydów pomordowanych przez Niemców, aczkolwiek wygląda na dużą sumę, jednak strategicznie jest wielką pomyłką. Takich pomyłek Żydzi w swej długiej historii mieli wiele i to chyba jest skutkiem, że są uważani za wiecznych tułaczy zawieszonych w swej żydowskiej próżni.

  Innymi słowy mówiąc polityka Żydów i Amerykanów oparta na korzyściach finansowych, nie zawsze prowadzi do zwycięstwa w postaci pokoju, który Izraelowi jest bardziej potrzebny niż pieniądze. Można by tak długo spekulować, aż do znudzenia albo do trzeciej wojny światowej, ale pozwalam sobie na krótką radę dla tych, co Polską rządzą: Polacy podnieście się z kolan! Całowanie stóp satrapów sowieckich na Kremlu, miało pewien sens, jako że mieliście do czynienia z mentalnością bizantyjską. Oni to lubili. Ameryka to inny kraj i inna mentalność. Moja amerykańska żona to potwierdza. Tutaj pokornymi pogardzają. Nie dajcie się nabijać w butelkę, bo skończycie tak jak na Santo Domingo z Napoleonem. Zakładanie jarmułek i podróże do ściany płaczu także nie poskutkują. Uwierzcie wreszcie, że żyjecie w kraju, który do was należy. Na zakończenie rada: Jak Wam amerykańscy kongresmeni plują w twarz, to nie mówcie, że to wiosenna mżawka.
  – – –
  29 kwietnia 2018
  Jan Czekajewski

  Polubienie

 44. Wieczorem 29 kwietnia Naczelny Dowódca WP, gen. Michał Rola-Żymierski, poprosił Gieorgija Żukowa „w imieniu Partii i Rządu Polskiego” o wyrażenie zgody na udział jednostki Wojska Polskiego w szturmie Berlina. Żukow miał odpowiedzieć, że „w tej sprawie zwróci się do Naczelnego Dowódcy”. Za zgodą Józefa Stalina wydał rozkaz przewiezienia „kościuszkowców” w rejon bezpośrednich walk i przydzielenia poszczególnych pułków do radzieckich jednostek pancernych. Polscy żołnierze zameldowali się 30 kwietnia o 7.00 rano i od tej chwili brali udział w walkach w ostatnim, najsilniej umocnionym rejonie, m.in. w zachodniej części Tiergarten, przebijając się w stronę Reichstagu, w rejonie Politechniki i przy Bramie Brandenburskiej.

  2 maja 1945 roku ok. 6:00 podczas rajdu przez park Tiergarten dokonanego przez 2. batalion, część 1. batalionu 3. pułku piechoty i batalion czołgów 66. Brygady Pancernej, żołnierze 7. baterii 1. pułku artylerii lekkiej z 1. Dywizji Kościuszkowskiej, zatknęli na środku trzeciej kondygnacji Siegessäule (pruskiej kolumnie zwycięstwa) w parku Tiergarten biało-czerwony sztandar. Drugą flagę na balustradzie drugiej kondygnacji, na polecenie por. Piotra Potapskiego, powiesili żołnierze z 8. baterii 3. dywizjonu. Trzecią flagę powiesiło pięciu polskich żołnierzy z 1. Dywizji Piechoty, byli to ppor. Mikołaj Troicki, plut. Kazimierz Otap, kpr. Antoni Jabłoński oraz kanonierzy Aleksander Karpowicz i Eugeniusz Mierzejewski. Do godziny piętnastej wojska radzieckie i polskie opanowały całe miasto. W tym samym czasie nie wszystkie oddziały obrońców otrzymały informacje o zaprzestaniu walk, tak więc niekiedy dochodziło jeszcze do walk. Stolica III Rzeszy została jednak zdobyta, a do zakończenia wojny zostało zaledwie kilka dni.

  https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/04/30/szturm-berlina-1945/

  Straty polskie podczas niespełna trzech dni walk wyniosły 100 poległych i ponad 450 rannych. Straty niemieckie były większe: około 1000 zabitych, 2500 wziętych do niewoli żołnierzy i oficerów. W toku walk 1. Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki zdobyła 56 kwartałów miasta, 7 kompleksów fabrycznych, 4 stacje metra i większą część budynków Politechniki, zniszczyła 28 dział i ponad setkę karabinów maszynowych, zdobyła 6 czołgów i 26 dział, 300 samochodów i 120 motocykli.

  Autor: Jacek Czubacki

  Polubienie

 45. Wężu, jak wiesz, muszę myśleć za innych, którym albo pomyślunku brak, albo pomysłów.
  Jak ty tak bijesz brawa Armii Czerwonej, to podpowiedz komu potrzeba by zorganizowali wycieczkę do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa to jest chyba 9 Maja.
  Znasz takich co to kochają Rosję i Putina?
  Jak znasz, to zaproponuj.
  Ja to się indywidualnie w tym roku tam wybieram. Zresztą nie po raz pierwszy.
  Oczywiście w walizce mundur Ludowego Wojska Polskiego, pas oficerski, gwiazdki na pagonach, zastanawiam się czy tylko same gwiazdki, czy nie doszyć lampasy generalskie. No i to co najważniejsze Order Lenina I klasy i to jeszcze nie wszystko, bo także order Stalina z wielką gwiazdą.
  Ten pierwszy kupiony na Flee Market w Gilford w stanie CT za 4 dolary, ten drugi na tym samym pchlim targu za 3 dolce.
  W Moskwie oczywiście w pełnej gali, w polskim mundurze z wymienionymi orderami. Poprzednio zawsze budziłem zainteresowanie, raz nawet wpuścili mnie na trybunę do ostatniego piątego rzędu, ale że Putin i Miedwiediew są kurduple to i tak bardziej mnie widziano niż tych dwu razem wziętych.
  Był rok chyba 2005.

  Polubienie

 46. Pewnie to wszystko wina Putina, że nie potrafił tego przewidzieć i zapobiec powiedzą znawcy z PIS!

  Pokojowi Norwegowie i focza wojna z RFSRR!

  W kwietniu 1920 r. cała armada norweskich statków rybackich weszła oficjalnie na wody terytorialne RFSRR (z Murmańska do Archangielska) i zaczęła … bicie wielorybów i fok w gardle morza Białego, mieli czelność wejść nawet do ujścia Północnej Dźwiny. Zabijali nie tylko dorosłe osobniki, ale też młode. Bili ciężarne samice. Grabili mieszkańców rejonów podmorskich.

  https://treborok.files.wordpress.com/2018/04/01-poifw.jpg?w=640&h=337

  Północna Flota wówczas jeszcze nie istniała, a Rosja mogła zareagować na ten bezczelny rabunek jedynie notami protestacyjnymi, które życzliwi sąsiedzi po prostu ignorowali.

  W 1921 r. Rząd RFSRR wydał nakaz zatrzymania kłusowników, skonfiskowania sprzętu do połowów oraz pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.

  A gdy w 1921 r. Potomkowie Wikingów pojawili się ponownie w celu grabieży wybrzeża, łodzie sowieckich straży granicznych zatrzymały kilka norweskich statków.

  I co zrobił nasz „dobry sąsiad”?

  Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFSRR (i w rezultacie, ultimatum), domagając się natychmiastowego zlikwidowania pojęcia „wód terytorialnych” i usunięcia granic ZSRR na południe, wzdłuż linii brzegowej Morza Białego i Morza Barentsa. Nie więcej i nie mniej.

  Na tym władze Norwegii uznały incydent za zakończony i w 1922 roku znowu wysłały swoją flotyllę na „łowiska”. Co to było za oburzenie gdy straż graniczna zatrzymała kilka szkunerów! Powiadomili Rosjan, że to są ich morza! Głupim barbarzyńcom należało dać nauczkę.

  W 1923 r. wraz z eskadrą rybacką z przyjazną wizytą przybył pancernik „Heimdal”, który absolutnie spokojnie otworzył ogień z broni wielkokalibrowej do sowieckiej łodzi granicznych. W tym roku bojownicy o ekosystem pofolgowali sobie na całego – zabili ponad 900 000 sztuk fok. Zabijali dorosłe i ich dzieci. Nabili tyle, że nie mogli zabrać wszystkiego z powrotem na swoje statki.

  Eksperci twierdzą, że od tego czasu liczby fok na morzu Białym nie udało się przywrócić.

  Na notę protestacyjną ZSRR otrzymało odpowiedź, która wiele mówi o sąsiadach: „Norwegia była i będzie nadal łowić tam, gdzie potrzebuje.”

  W 1924 roku ZSRR aby zmniejszyć eskalację konfliktu został zmuszony do podpisania umowy na polowania na morzu i wprowadzenie limitów. W tym rok przypłynęły w sumie 90 statków – po pogromie z 1923 roku nie było już co łowić. Być może z tego powodu kilka późniejszych lat było spokojniejszych. Bez najazdów.

  W 1928 roku na radzieckie wody terytorialne, naruszając tym podpisaną w 1924 roku umowę, ponownie przypłynęła cała eskadra. Norwegowie również zapomnieli o kwotach. Podejrzewam, że zapominanie jest ich cechą narodową.

  Straż graniczna zatrzymała kilka szkunerów a Norwegia zagroziła, że w przyszłym roku z załogą rybacką przybędą dwa brytyjskie pancerniki. Z czego można wywnioskować, że tym pogromem była zainteresowaną również strona angielska.

  Rok 1929 był naznaczony warunkowo małymi atakami norweskich kłusowników, aż do 1930 r. kiedy doszło do inwazji. I znowu ubijali foki, morsy, niedźwiedzie polarne i z niezwykłą przyjemnością plądrowali nadmorskich mieszkańców na całym wybrzeżu i wyspach. Tak samo było w 1931 roku.

  Siedem sowieckich łodzi granicznych nie mogło nic zrobić z tą armadą. Jednak aresztowano i zajęto ich parę według swoich ograniczonych możliwości.

  W 1932 r. „Rybacy” znaleźli się pod osłoną nowej fregaty „Fridtjof Nansen”, zbudowanej specjalnie do grabieży naszych wód terytorialnych, która zasłynęła z ostrego ostrzału na radzieckie łodzie graniczne i statki rybackie.

  Chłopaki przypłynęli „na ryby” również w 1933 roku. Tylko tym razem nie było tak całkiem pomyślnie. W tym roku budowa niesławnego Białomorsko-Bałtyckiego kanału została prawie zakończona. Tym kanałem z Bałtyku do Morza Północnego przepłynęło kilka niszczyciel, okrętów patrolowych i kilka okrętów podwodnych. W 1933 roku ukończono budowę baterii przybrzeżnych w miejscach upatrzonych sobie przez potomków Wikingów grabiących nadmorskie tereny.

  Nie ma wiarygodnych informacji o wydarzeniach z tego roku. Tylko plotki. Podobno na Morzu Białym poszły na dno trzy norweskie pancerniki. Zatopiono niektóre statki rybackie. Ponadto mówiono jeszcze, że mieszkańcy terytorium nadmorskiego okrutnie rozprawili się z kłusownikami, którym udało się dotrzeć do brzegu. Ale to tylko plotki. Nie ma nikogo, kto by to potwierdził lub zaprzeczył.

  Jednak w 1934 r. Norwegowie nie próbowali się nawet zbliżyć do radzieckich wód terytorialnych.

  źródło
  https://treborok.wordpress.com/pokojowi-norwegowie-i-focza-wojna/?preview=true

  Polubienie

 47. Wężu, jak wiesz, muszę myśleć za innych, którym albo pomyślunku brak, albo pomysłów.

  ADMINKU ZAPEWNIAM CIE ZE MOJA MIŁOŚĆ DO ARMII CZERWONEJ NIE BYŁA TAK GORĄCA JAK PEWNEGO LEWARTOWA ZWANEGO TAKŻE GEREMKIEM .
  TEN TO KOCHAŁ STALINA – KOBĘ ZNACZNIE BARDZIEJ NIŻ SAM WALDEK KTÓRY JESZCZE W LATACH 80 CHODZIŁ NA SERNIK I KAWĘ DO WALENTYNOWICZ I PRZYJMOWAŁ OBRAZY W DOMU ZA KOMUNY BO NIBY TAKA KOMUNA ZŁA .
  PRÓBUJE PRZEKONAĆ POLAKÓW DO POLONOCENTRYZMU A NIE POTRAFI PRZEKONAĆ DO TEGO NAJBLIŻSZEJ RODZINY . ŻONY DO SWAROŻYCY NIE PRZEKONAŁ BO MIAŁA POGRZEB KATOLICKI .RESZTA RODZINY DZIŚ OGLĄDA JEGO KANAŁ I MA UBAW PO PACHY .
  TAKŻE WALDI OBRAŻONY NA CAŁĄ KATOLICKĄ RODZINĘ . NIE PRZEKONAŁ DO POLONOCENTRYZMU ANI JEDNEGO CZŁONKA ZE SWOJEJ RODZINY A PRÓBUJE PRZEKONAC POLAKÓW CÓŻ MOTYKA NA SŁOŃCE SIĘ KŁANIA .

  ADMINEK TEN TO KOCHAŁ ARMIĘ CZERWONĄ .
  LEWARTOW – GEREMEK PO MATCE TAK KRZYCZAŁ PO SMIERCI STALINU :
  CYTAT”
  ” JAK JA TERAZ BĘDĘ ŻYŁ BEZ SWOJEGO WODZA ”
  SZANUJĘ ARMIĘ CZERWONĄ BO BEZ NIEJ JUŻ BY ŻADNEGO SŁOWIANINA DZIŚ NIE BYŁO ALE ŚLEPA MIŁÓŚĆ JAK W PRZYPADKU LEWARTOWA TO NIE JEST .

  ADMINEK OD DŁUŻSZEGO CZASU CIERPISZ NA ROZDWOJENIE JAŻNI DLATEGO ZALECAM PILNĄ WIZYTĘ U LEKARZA ( TEGO SAMEGO KTÓREGO PAZ PROPONOWAŁ NANIE NA WPS KILKA TYGODNI TEMU WE WPISIE
  BO TY JAK ZWOLENNIK PIS GORĄCY POWINIENEŚ NIENAWIDZIĆ ARMII CZERWONEJ – BUZYĆ JEJ POMNIKI , WSPOMAGAĆ KATABASÓW I ICH NIERÓBSTWO ILE SIĘ DA PIENIĘDZMI Z PODATKÓW .POWINIENEŚ MODLIĆ SIĘ NA KLĘCZKACH , PRZEMILCZAĆ PEDOFILIĘ KLERU .
  JUTO 3 MAJ POWINIENEŚ HUCZNIE ŚWIĘTOWAĆ – MODLIĆ SIĘ W ŚWIĘTO MARYJNE
  ZOBACZ A TY JAKO ZWOLENNIK PIS ROBISZ TO NA ODWRÓT .
  ADMINEK PO CO IM TACY ZWOLENNICY JAK TY KTÓRZY POSTULUJĄ ZAMIENIENIE KOSCIOŁÓW W KINA .

  ADMINEK GDZIE TU SENS . TO JEST TYPOWE ROZDWOJENIE JAZNI . WYMAGA TO PILNEGO LECZENIA HA HA H BU BU BU
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 48. ADMINEK GDYBYM BYŁ NAWIEDZONYM PISOWCEM ZA TAKIE POSTEPOWANIE POWINIENEM CIĘ POWIESIĆ ZA JAJA NA PIERWSZYM LEPSZYM DRZEWIE ALE NIE JESTEM I CIĘ ADMINKU LUBIĘ .

  PO DRUGIE GDYBYM BYŁ WICEMINISTREM W PISDUAROWYM RZĄDZIE I BYM CIĘ ZNAŁ NA TYLE DOBRZE ZE BYLIBYSMY KOMPANAMI DO FLASZKI PO TYCH TWOICH POGLĄDACH I TYM CO PISZESZ NATYCHMIAST BYM ZERWAŁ JAKIEKOLWIEK Z TOBĄ KONTAKTY I POSTULOWAŁ DO KALKSTEINA ABY CIĘ ZAMKNĄŁ W KIEJKUTACH STARYCH .
  SWOJĄ DROGĄ CI TWOI ZNAJOMI WICE W RZĄDZIE MAJĄ NERWY ZE STALI KOLEGUJĄC SIĘ Z TAKIM GOŚCIEM JAK TY W KOŃCU WICE TO ŻADNA FIGURA . MOZNA GO ZDYMISJONOWAĆ JEDNYM PODPISEM I MOZNA ICH WYMIENIAĆ JAK ZDERZAKI .
  SPORĄ RYZYKUJĄ KOLEGUJĄC SIĘ Z TAKIM ODSZCZEPIEŃCEM JAK TY ADMINKU .

  CYTAT:
  Ja to się indywidualnie w tym roku tam wybieram. Zresztą nie po raz pierwszy.
  Oczywiście w walizce mundur Ludowego Wojska Polskiego, pas oficerski, gwiazdki na pagonach, zastanawiam się czy tylko same gwiazdki, czy nie doszyć lampasy generalskie. No i to co najważniejsze Order Lenina I klasy i to jeszcze nie wszystko, bo także order Stalina z wielką gwiazdą.
  Ten pierwszy kupiony na Flee Market w Gilford w stanie CT za 4 dolary, ten drugi na tym samym pchlim targu za 3 dolce.
  W Moskwie oczywiście w pełnej gali, w polskim mundurze z wymienionymi orderami. Poprzednio zawsze budziłem zainteresowanie, raz nawet wpuścili mnie na trybunę do ostatniego piątego rzędu, ale że Putin i Miedwiediew są kurduple to i tak bardziej mnie widziano niż tych dwu razem wziętych.
  Był rok chyba 2005.

  Polubienie

 49. ADMINKU TY TAK DO TEJ MOSKWY NIE JEZDZIJ BO SKOŃCZYSZ JAK LIDER ZMIANY W PIERDLU A ZONKA SIĘ ZAPŁACZE NA SMIERĆ BO I CHŁOPA NIE BEDZIE W DOMU , MISKI NIE ZROBI , NIE POPIEŚCI NIE PRZYTULI ITP.
  TAKŻE ADMINEK DAJ SOBIE SPOKÓJ Z TYMI WYJAZDAMI DO PUTINA 9 MAJA W MUNDURZE ABY CI SIĘ RURA NIE PRZEGRZAŁA BO OCHRZCZĄ CIĘ SZPIONEM WIERCHUSZKA PISOWA A WTEDY NAWET WICE CI NIE POMOGĄ .
  ZONKA WYSCHNIĘTA BEZ ADMINA ZNAJDZIE SOBIE NOWEGO I ADMINEK WTEDY TYLKO SZNUR I DRZEWO KOLEGO .
  TYLKO DOBRĄ RADE CI DAJĘ ADMINKU . UNIKAJ MOSKWY 9 MAJA HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 50. Wężu nic nie peniaj. Włącz telewizję satelitarną i oglądaj marsz 1–wszo majowy na placu Czerwonym. Idę obok Ziuganowa po jego lewej stronie, to znaczy on idzie po mojej prawej. Łatwo mnie poznasz.
  To ostatnia okazja.
  Patrz i podziwiaj.

  Ładne piersi to są wtedy jak są w proporcji do zgrabnej, nie za chudej, i nie za grubej sylwetki.
  Buzia też musi być ładna.

  Polubienie

 51. Ad Snake

  ,,NO I JAK ZWYKLE CUDNE PIERSIĄTKA MNIAM MNIAM”

  Bombowa krowa.

  SSSSSSSSSSSSSS… Chi, chi, chi…

  Polubienie

 52. Pani Krystyna Trzcińska (projektant/programista komputerów) do mego tekstu „HEBRAIZM to kuku na muniu”, załączyła taki oto obrazek:

  Z tym BOLKIEM i wolnymi murarzami (których w Polsce na budowach hoteli i hipermarketów dzisiaj pełno) to oczywiście przesada, ale w treści zasadniczej jest dużo na rzeczy – zwłaszcza to wykorzystanie atrapy MARTWEGO Jezusa na Krzyżu, jako talizman odstraszajacy wszelkie złe myśli, że partycypując w krucjacie chrześcijańskiego rozboju poprzez ogłupianie ludności, nie czyni sie nic złego: to przecież poprzednik św. Pawła, nie żaden Bolek tylko MOJŻESZ wymyślił, że jak na patyku się umieści martwą atrapę WĘŻASSSSS, to żydzi nie będą mieli wyrzutów sumienia, że zamierzają okraść i wydziedziczyć mieszkańców Ziemi im przez Boga obiecanej:

  A więc WĘŻUSSSSS strzeż się, abyś nie wylądował, jako atrapa Boga Izraela, na patyku!

  Polubienie

 53. Andrzej nic nie podawaj bo jeżeli jest jakiś sojusz chrabi – WPS włączy się PAZIU i potraktuje te linki jako spam zdrowo cię opierdala….i masz bana.
  Już raz za Waldiego dostałeś opierd….chcesz jeszcze raz?
  Nie byłym węzem gdybym nie miał w 100% rozpracowanej ludzkiej psychologii
  bu bu ha ha ha
  sssssssssssssssssssssssssssssssss

  Wężu – tylko zapodać na WPS?

  Polubienie

 54. Szanowny dr a po co mi do odpędzania złych myśli joszue potrzebny .W Judeopolonii to oni odpędzają złe myśli i to lepiej niż Joszue kosząc przy tym niezłe sianko
  bu bu ha ha ha

  ONI SĄ BARDZIEJ SKUTECZNI NIZ JOSZUE I JAK ZLE MYSLI ODPEDZAJĄ .
  GĄSIENICO JESTEŚ CHĘTNY NA ICH KOSZERNE WYKŁADY
  BU BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSS

  ale w treści zasadniczej jest dużo na rzeczy – zwłaszcza to wykorzystanie atrapy MARTWEGO Jezusa na Krzyżu, jako talizman odstraszajacy wszelkie złe myśli,

  Polubienie

 55. Toz to zyd jest agresorem na Bliskim Wschodzie, nie arab. Toz to zyd arabowi ziemie zagrabia odkad powstalo pastwo zydowskie, nie arab zydowi. Toz to zyd robi arabowi hokolausta a nie arab zydowi.
  Arab z Iranu staje w obronie ciemiezonego porzez zyda araba z Palestyy, staje w w obronie slabszego. To zyd jest bandyckim zlem.
  I zyd teraz szykuje sie ograbic Polaka w Polsce tak, jak ograbial i ograbia nadal araba w Palestyie. A ze w sprawie ograbienia Polaka i w rezultacie ukradzenia Polski Polakowi tak, jak arabowi ukradl Palestyne, zyd dziala z teretorium USA, obecnosc wojsk USA w Polsce i Ukraicow w milionowej ilosci jest niezmiernie niebezpieczne. To oni beda Polaka pacyfikowac, gdyby Polak przeciwstawil sie zydowskiej grabiezy ziemi ojczyznianej.
  Powyzsze pisze przymulom, co sie slumpia a nie widza, w pisa wierza, bo obludny lub totalnie glupi babsztyl ladny glosik ma a Polakowi dobrze zrobi ten, co go najpierw z banku gnoil.

  Polubienie

 56. fan Edwarda Gierka cudnie scharakteryzował naszego adminka .
  Wypisz wymaluj nasz adminek ujęty w tym zdaniu :
  ha ha ha
  ssssssssssssssssssssss

  Fanie Gierka w sedno !!!!!!!!!!!!!!!!

  Powyzsze pisze przymulom, co sie slumpia a nie widza, w pisa wierza, bo obludny lub totalnie glupi babsztyl ladny glosik ma a Polakowi dobrze zrobi ten, co go najpierw z banku gnoil.

  Polubienie

 57. an Edwarda Gierka cudnie scharakteryzował naszego adminka .
  Wypisz wymaluj nasz adminek ujęty w tym zdaniu :
  ha ha ha
  ssssssssssssssssssssss

  Fanie Gierka w sedno !!!!!!!!!!!!!!!!

  Powyzsze pisze przymulom, co sie slumpia a nie widza, w pisa wierza, bo obludny lub totalnie glupi babsztyl ladny glosik ma a Polakowi dobrze zrobi ten, co go najpierw z banku gnoil.

  Polubienie

 58. Ad Marka

  NASI!? Oni zawsze byli NASI, a obcy to GOJE!

  Durne CeCeCePy!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasi

  XSIĄDZ, XSIĄŻE, XSIĄŻKA, XRISTOS i komu to przeszkadzało?

  http://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=342923&t=342914

  PSEUDONAUKOWE SOWIETY PRZYBYWAJCIE I MIK(X)SUJCIE MÓZGI IDIOTOM!

  http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=602:alex-litery-x-v-q-w-polszczynie&catid=76&Itemid=146

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_(Sowiet)

  MIXER albo MIK-SER – czy to takie ważne? A ten SER z czym to się je?

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mixer&prev=search??

  NAZI/NACI??? Fałszywa wersja naukowa!

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism&prev=search

  TO SĄ PRAWDZIWI NAZIŚCI, ZAMIESZKUJĄCY BAW-ARIĘ I OKOLICE, KTÓRZY POLUBILI RZEKĘ REN! WYWODZĄ SWOJE KORZONKI OD CZERWONEGO EZAWA/E-DOMA I RAZEM Z CZARNYM BRACISZKIEM JAKUBEM/IZRAELEM/A-DOMEM OD WIEKÓW NAPIERDALAJĄ SWOJEGO PEJSATEGO KREWNEGO JEHUDĘ! TO JUDASZ I JEGO KOSZERNE TOWARZYSTWO (CHA-SYDZI) DOZNAŁO ,,ROSKOSZY” HOLOCAUSTU W OSTATNIEJ ŚWIATOWEJ WOJNIE, A INNE SZMULE Z INNYCH PLEMION, BIERNIE SIĘ TEMU PRZYGLĄDAŁY, ALBO POMAGAŁY W EKSTERMINACJI SWOICH DALEKICH KREWNYCH!

  ASZKA-NAZI, NAZI, NAZI, NAZI…

  ,,… Przenieśli ze sobą jidysz, język wywodzący się z dialektu wysokoniemieckiego i zapisywany alfabetem hebrajskim. Jidysz stopniowo ewoluował i stał się lingua franca aszkenazyjskich Żydów. Wspólnoty żydowskie trzech miast wzdłuż Renu: Spiry, Wormacji i Moguncji, utworzyły ligę zwaną miastami SzUM. Miasta te były kolebką kultury i liturgii aszkenazyjskiej…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_aszkenazyjscy

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.nordicnames.de/wiki/Jehuda&prev=search

  Pozdrawiam

  Polubienie

 59. MACIERZ PLUS PACIERZ!

  JAK WĄŻ PRZEMIENIA SIĘ W PACIERZ, A MACIERZ W DWIE W(ST)ĄŻ-KI CZYLI W DZIKIE WĘŻE. ZAZNACZAM, ŻE WĘŻE NIE SĄ ŁAŃCUCHAMI NP. DNA I RNA TYLKO ZWINIĘTYMI W(ST)ĄŻ-KAMI, KTÓRE TWORZĄ KOMÓRKI.

  CO TO JEST PACIERZ I KRZYŻYK KUKU NA MUNIU?

  https://sjp.pwn.pl/sjp/kosc-pacierzowa;2497364.html

  KRZYSZ-TOF/KRYS-TOFER/CHRYS-TOFER, JAK DOSTANIE MOCNO W D… TO LUBI SOBIE POBOLEĆ I WTEDY MA KRYZ-YS.

  https://portal.abczdrowie.pl/bol-krzyza

  KOBIETA MA W KSZTAŁCIE INNY KRZYŻYK, ZE WZGLĘDU NA WZROST ORAZ…

  KRZYSZ-TOF LUBI SIĘ WYGINAĆ JAK DRZEWO NA WIETRZE.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Skolioza

  ST – jest symbolem literowym, przedstawiającym węża/węże i krzyż – STS.

  Oto są, niektóre tajemnice życia, wykradzione przeze mnie z ogrodu EDEN! W tym samym czasie, Wonsz mocno kimał na MILO. Hej!

  https://pl.glosbe.com/pl/el/jab%C5%82ko

  Pozdrawiam

  Polubienie

 60. waz antypisowy ssssssssssss
  waz ale ty bystry, w mig zgadłeś że to adminek, ten przymulony.
  Ja też byłem fanem Gierka, ale teraz jest Kaczyński i sklepowe półki uginają się pod towarem. Jest ocet i musztarda, jest szynka i polędwica, są zimne nóżki i gorące cycuszki, pardon, racuszki i jest fajnie.
  Ponoć w Warszawie był marsz faszystów.
  Prawda to, czy to tylko narodowcy i pisowcy?

  Polubienie

 61. Ad Adm-inka

  Szanowny Adm-inku, moje dwa blubrania leżą i się jeżą na wysypisku śmieci.

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 62. Admineczku kochany ja ci chciałem przypomnieć fakty że za Gierka towar był i to całkiem dobry .Największy opozycjonista ten od WZZ co to tak nam Boluśia po sądach ścigał twierdząc że to agent podczas wywiadu sam pochwalił Gierka mówiąc tak :
  ” Za Gierka kupiłem zonie cudny włoski sweterek i towar byl dobry ”
  koniec cytatu .
  Towar za Gierka był dobry zdrowy i pyszny .W Krakowie sprzedawano cudnie pysznie bombonierki była tez pepsi o czym kochany Waldzio nie chce pamiętać obarczając syjonistów odpowiedzialnością za obecność coli w Judeopolonii w każdym sklepie .
  A adminek nasz co .
  Zafascynował się takim gównem jakie dały mu rządy koszernych .Wpierdziela salceson , kiełbachę i sloninę plus ptasie mleczko z tych przybytków a potem płacze jak bóbr bo musi iść do pisowego szpitala nie potrafiąc nawet obmacać piersiątek pielegniareczek a mógłby przecież obchodzą się z nim w szpitalu jak z jajkiem wszak adminek na na full znajomych w rządzie w rangach wiceministrów .

  Adminek nie przesadzał z Kalksteinem .Niebawem stuknie mu 70 i przejdzie na zasłuzony spoczynek po pierdzeniu w fotel poselski od początku lat 90
  I co ty biedaku wtedy zrobisz ?
  Zapłaczesz się na śmierć po twój prezes odszedł na emeryturkę

  bu bu ha ha ha
  sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

  OTO CZYM NAS ADMINEK SIĘ ZAFASCYNOWAŁ I KOCHA ZA TO KOSZERNYCH ŻE TAKI LUKSUS MU DALI .
  ADMINEK TY CHYBA BABA JESTEŚ CO WYPATRUJE ŚWIECIDEŁEK I LIBERII GÓWNIANEJ KOSZERNEJ NA GÓRZE
  BU BU HA HA HA

  TAKIE FAKTY ADMINKU

  A JAK SIĘ PINGWINY ZAFASCYNOWAŁY KOSZERNYM DOBROBYTEM ŻE AŻ NIE WYTRZYMAŁY I MUSZĄ COŚ ZAJEB…. NAWET PIWO

  BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSS

  CYTAT:
  musztarda, jest szynka i polędwica, są zimne nóżki i gorące cycuszki, pardon, racuszki i jest fajnie.
  Ponoć w Warszawie był marsz faszystów.
  Prawda to, czy to tylko narodowcy i pisowcy?

  Polubienie

 63. Polskość i polską tradycję podtrzymują nasi Bracia Rosjanie, bo u nas to już zapomniano o polskiej kulturze, polskich tańcach ludowych..
  Bracia Rosjanie, piękne dzięki Wam za to, że pomagacie nam zachować naszą słowiańską tożsamość

  Polubienie

 64. VaccineGate ciąg dalszy – rtęć w szczepieniach.

  Niniejszy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w oparciu o licencję Creative Commons (CC BY-ND 4.0)

  100 000 USD będzie nagrodą dla dziennikarza, naukowca, lub kogokolwiek innego, kto przedłoży naukowo zrecenzowany i zaakceptowany (peer-reviewed) raport z badań dowodzących, że obecność rtęci w szczepieniach nie jest zagrożeniem dla szczepionych dzieci. Rzecz w tym, ża takiego raportu nie ma. Ale może teraz się znajdzie?

  Nagroda zostanie przyznana przez Roberta F. Kennedy’ego Jr., któremu Donald Trump zaproponował w styczniu objęcie funkcji przewodniczącego „komisji ds naukowej spójności i bezpieczeństwa szczepień” [vaccine safety and scientific integrity” commission]. Nagroda zostanie przyznana w ramach prowadzonego przez Kennedy’ego projektu World Mercury Project [Światowy projekt związany z rtęcią] – poświęconego tej właśnie tematyce.

  Kennedy kontynuuje dyskurs publiczny o związkach szczepień, rtęci i autyzmu – choć nie ma jasnych informacji, czy i jaką w końcu funkcje obejmie on w administracji nowego prezydenta. Opór przeciwko jego osobie jest bardzo silny – środowiska zależne od dyktatu koncernów farmaceutycznych podniosły ogromny rwetes przeciwko jego kandydaturze. Napisały 7 lutego list do prezydenta zapewniając go, że szczepienia są konieczne i bezpieczne. Z pewnością.

  PhotoCredit: LibertyStickers.com

  Dotychczasowa linia „obrony” interesów koncernów farmaceutycznych opierała się bynajmniej nie o badania weryfikujące bezpieczeństwo szczepień, lecz o podważanie badań, które pokazywały, że szczepienia w takim reżimie, w jakim są podawane obecnie, mogą być niebezpieczne. Pisząc o „reżimie” mam na myśli ilość i intensywność szczepień niemowlaków i małych dzieci, obecność rtęci w trakcie procesu produkcji, obecność rtęci jako konserwanta, a także wykazana w ostatnich latach częstość występowania w szczepionkach różnych zanieczyszczeń od nanocząstek metali ciężkich po aktywne reprodukujące się wirusy i grzyby inicjujące różne choroby.

  W 2014 roku dużego rozgłosu sprawie nadało oświadczenie sygnalisty (whistleblower) Williama Thompsona – wieloletniego pracownika CDC (Center for Disease Control and Prevention/Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) który przyznał, że sam fałszował wyniki badań na polecenie władz CDC tak, by nie wykazywały związku pomiędzy szczepieniami MMR oraz autyzmem. A wykazywały… Szczegóły tej afery możesz poznać klikając w linki do trzech kolejnych artykułów o VaccineGate:
  VaccineGate
  VaccineGate2
  VaccineGate3

  Na konferencji prasowej w The National Press Club Robert F. Kennedy Jr pokazał wydruk 250 recenzowanych badań naukowych, które kwestionują bezpieczeństwo obecnie ordynowanych szczepień. Skądinąd wiadomo, że tego typu opracowań jest dużo więcej. No to poczekajmy na to jedno, które pokaże, że jest inaczej.

  Kennedy sam siebie określa jako zwolennika szczepień. Podobnie jak i Donald Trump. Obydwaj mają autystyczne dzieci, stąd ich wnikliwe zainteresowanie tematem. I obydwaj nie kwestionują idei szczepień jako takich, ale kwestionują bezpieczeństwo szczepień bazujących na rtęci. Kwestionują też uczciwość i rzetelność naukowego dyskursu, który broni interesów koncernów produkujących szczepienia.

  Drugą twarzą, która wspiera ten projekt i przyznanie nagrody 100 000 USD za przedłożenie stosownych badań, które dowodzą bezpieczeństwa podawania rtęci jest Robert De Niro. W moim poczuciu, niestety, jest to postać mocno skompromitowana, ale cóż, medialnie wciąż atrakcyjna.

  Dlaczego uważam pana De Niro – aktora/ikonę mojego pokolenia – za postać skompromitowaną? Bo zaparł się systemu wartości, na kultywowaniu którego zbudował cały image swojej osoby począwszy od słynnego Taksówkarza, a na Ojcu Chrzestnym skończywszy. Zrobił to wycofując film Vaxxed ze swojego festiwalu Tribeca w 2016 roku. FIlm, który sam tam zaprosił interesując się tematem zagrożeń szczepiennych. De Niro ma autystycznego syna. I De Niro pozwolił się ocenzurować i wycofał film ze swojego własnego festiwalu. Argumentacja, że mógłby stracić dofinansowanie 100 000 USD do festiwalu jest mało przekonująca. Sądzę, że lata ogromnej popularności i kariery pana De Niro pozwoliły by mu samodzielnie dofinansować festiwal, gdyby nawet rzeczywiście stracił te 100 000 USD. Ale wymiękł. I nie bardzo go rehabilituje to, że po festiwalu wyraził swoje obawy co do bezpieczeństwa szczepień…

  De Niro skompromitował się także w trakcie wyborów prezydenckich w USA formą przekazu swojej niechęci do przegranej Hilary Clinton. Publicznie określił Donalda Trumpa jak „świnię”, „psa”, „fałszywego artystę”, „idiotę”, „kanalię”, „błazna, który nie wie o czym mówi” i parę innych oraz zadeklarował potrzebę „uderzenia go w twarz”. A teraz nagle pojawił się u boku Kennedy’ego…

  Kilka dni temu De Niro w wywiadzie dla The Hill zmienił ton i wygłosił – zapytany o swój obecny stosunek do Donalda Trumpa – coś w stylu, że „mamy nadzieję, wierzymy i czekamy na to, że poprowadzi nasz kraj w stronę, która będzie korzystna dla Amerykanów i dla naszych sąsiadów”. Jak na faceta, któremu publicznie bluzgał od najgorszych, to Pan De Niro okazał się bardzo elastyczny w swoich poglądach.

  Trzecią twarzą World Merkury Project i nagrody za wskazanie artykułu, który dowodzi bezpieczeństwa szczepień jest producent filmu Vaxxed – Del Bigtree. O swoich przekonaniach mówi najlepiej on sam w trakcie swojego wystąpienia promującego Vaxxed:

  Kilka lat temu działacze ruchu antyszczepionkowego desygnowali nagrodę 50 000 USD dla LEKARZA, który publicznie wypije koktajl z rtęci i innych składników ze szczepionek w ilości otrzymywanej przez niemowlaki w USA bezpośrednio po narodzinach. NIKT SIĘ NIE ZGŁOSIŁ po skądinąd skromne, ale zawsze półroczne pobory skromnego amerykańskiego lekarza…

  ————————————————————————————————————
  Przychody tzw. koncernów farmaceutycznych, których właściciele i menadżerowie w moim przekonaniu powinni znaleźć się przed stosownym trybunałem, to kosmiczne zyski z wmuszania szczepień na całym świecie. Współpracują w tym z tzw. fake science [fałszywą nauką], która udostępnia wyniki badań „na zamówienie”. Warto uświadomić sobie skalę tego zysku, by zrozumieć skalę nieludzkiej chciwości, która nimi kieruje. Jak pisze Robert F. Kennedy Jr. na swoim blogu roczne przychody koncernów ze sprzedaży szczepień to 25 miliardów USD. Rocznie. Jeżeli dodać do tego zaakceptowany ostatnio przez CDC zestaw 271 nowych szczepień, które mają być włączone do grafiku szczepień obowiązkowych, przychody tychże koncernów do roku 2025 mają wzrosnąć do 100 miliardów USD rocznie. Czy aby nie kosztem życia i cierpienia milionów ludzi na całym świecie?
  ————————————————————————————————————

  Kilka dni przed oświadczeniem Kennedy’ego z 15 lutego do ciekawego spotkania doszło w Brukseli. Jego tytuł brzmi Vaccine – Safety in Question [Szczepienia – bezpieczeństwo zagrożone]. Organizatorem jest European Forum for Vaccine Vigilance [Europejskie Forum Czujności Szczepionkowej], zaś wśród zaproszonych gości byli Dr Andrew Wakefield – ten, którego zniszczono za artykuł z 1998 roku w którym wskazywał on na prawdopodobną zależność pomiędzy autyzmem i szczepieniami MMR; francuski wirusolog Luc Antoine Montagnier; włoski badacz i naukowiec Stefano Montanari który ostatnio opublikowało badania nad 43 szczepionkami, które okazały się być skażone toksycznymi mikrocząsteczkami metali; Srecko Sladoljev z Instytutu Immunologii w Zagrzebiu; Stefan Schmidt Troschke – niemiecki pediatra; Kris Gaublomme z European Forum for Vaccine Vigilance; Dr Lidija Gajski; Helen Kimball Brooke z Londynu oraz Michele Rivasi z Francuskiej Partii Zielonych/European Free Alliance. Każdy z nich publicznie kwestionuje „mantrę” koncernów i zależnych od nich agencji, jakoby „szczepienia na pewno są bezpieczne”.

  To, co widać jak na dłoni, to to, że świat się budzi. Poziom wątpliwości co do uczciwości intencji rządów, elit i estabilishmentu przekroczył fazę uśpienia. Gdyby nie globalne przebudzenie, którego tak się obawiał niejaki Zbigniew Brzeziński, to ani Vaxxed, ani Kennedy, ani Wakefield nie mieliby szans się przebić ze swoimi pytaniami. Podobnie się sprawy mają z globalnym ociepleniem. Mamy do czynienia z zalewem informacji o fałszowaniu wyników klimatologicznych na zamówienie polityczne. Nawet Kongres USA właśnie obciął NASA 2 miliardy USD, czyli cały budżet NASA na badanie globalnego ocieplenia. Albowiem okazuje się nawet NASA miała ochotę się troszkę obłowić z tego darmowego rozdawnictwa pieniędzy i miała zabudżetowaną jednostkę o pięknej nazwie Earth Science Mission Directorate [Dyrektoriat Misji Nauki o Ziemi]. Już jej nie ma. Podobnie się sprawy mają z przebudzeniem w zakresie roli, jaką pełnią w naszym życiu system bankowy i lichwa, sposób kreacji pieniądza, doktryna długu i tym podobne wynalazki. Podobnie się sprawy mają z ujawnianiem globalnego przewału na wielu płaszczyznach, którego niewolnikami i zakładnikami jesteśmy. Więc świat się budzi. Oby na czas.

  Źródła:
  Collective Evolution
  World Mercury Project
  https://www.facebook.com/pg/WorldMercuryProject/videos/

  You Tube i inne źródła z sieci oraz źródła linkowane w artykule

  Zdjęcie/Photo Credit: Robert F. Kennedy, Jr. & Robert De Niro, National Press Club Conference, 2/15/17, zrzut ekranowy z video z YT

  Polubienie

 65. nana 1 Maj 2018 o 6:26 PM
  Polskość i polską tradycję podtrzymują nasi Bracia Rosjanie, bo u nas to już zapomniano o polskiej kulturze, polskich tańcach ludowych..
  Bracia Rosjanie, piękne dzięki Wam za to, że pomagacie nam zachować naszą słowiańską tożsamość

  OJ NANA PROWOKUJESZ TORONTO OD EM ABY TU WSKOCZYŁ I ZACZAŁ CIĘ WYZYWAĆ OD ŻYDÓWEK JAK TO BYWAŁO WIELE RAZY NA WPS .
  ZWŁASZCZA PUTIN PIELĘGNUJĘ SŁOWIAŃSKĄ TRADYCJĘ MIZIAJĄC SIĘ Z CHABAD LUBAWICZ I ZAPALAJĄC MENORĘ W GRUDNIU
  HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 66. Wtorek, 1 maj 2018 r.

  Witamina C zagrożeniem interesów koncernów farmaceutycznych?

  Niniejszy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w oparciu o licencję Creative Commons (CC BY-ND 4.0)

  Dożylne wlewy witaminy C jako ratunek w sytuacjach zagrożenia życia to nie jest urban legend [legenda miejska]. Wielu lekarzy pracujących w szpitalach potwierdzi Ci, że odpowiednio duże dawki witaminy C mogą uratować życie w wielu przypadkach, gdy nic innego nie działa. I potwierdzą Ci to, dlatego, że takie mają doświadczenia.

  Dwa lata temu pojawił się w polskim internecie artykuł, którego autor zwracał uwagę na to, że w polskich szpitalach wprowadzono „po cichu” zakaz dalszego stosowania dożylnych wlewów z witaminy C. Nie mam możliwości zweryfikowania prawdziwości tej informacji, ale w anglojęzycznym internecie coraz częściej pojawiają się artykuły, które przestrzegają przed analogicznym zakazem wprowadzonym przez niesławną FDA (Food And Drug Administration). Źródłem ostatniej informacji na ten temat jest Natural Blaze – znana strona poświęcona alternatywnym metodom leczenia.

  Warto zauważyć, że początek działań FDA w tej sprawie datuje się (podobnie jak wzmiankowany artykuł w polskim internecie) na rok 2014. Być może przyczyną podjęcia tego typu działań był głośny przypadek pewnego nowozelandczyka z roku 2010, który został skazany przez lekarzy na śmierć – czyli na odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie – z uwagi na „beznadziejny i nie rokujący stan śpiączki w następstwie tzw. świńskiej grypy”. Nie mając nic do stracenia przed odłączeniem go od aparatury podtrzymującej funkcje zyciowe rodzina chorego poprosiła o podano mu dożylny wlew z witaminy C. Szpital odmówił twierdząc, że „nie sądzi, by to mogło pomóc”. Po interwencji prawnej jednak doszło do podania wlewu z witaminy C i… po 60 minutach pacjent kompletnie ozdrowiał…

  Takie przypadki nie są rzadkością. Słyszałem takie same historie od lekarzy i od przyjaciół, którzy mieli podobne doświadczenia w rodzinie. Cóż, Huston, we have a problem, jak koncerny farmaceutyczne będą zarabiać swoje krocie, jeżeli okaże się, że witamina C jest skuteczna na wiele współczesnych chorób? Żeby nie wspomnieć o nowotworach, leczeniu których dożylnymi wlewami z witaminy C poświęconych jest wiele niezależnych stron w sieci. Także polskojęzycznych.

  Na szczęście – przynajmniej w polskich warunkach – są firmy prywatne, które nadal oferują dożylne wlewy z witaminy C – także w domu u pacjenta. Warto o tym pamiętać i może warto się tym pointeresować – gdyby kiedykolwiek było Tobie albo Twoim bliskim to potrzebne.

  Wiele użytecznych informacji (łącznie z procedurą dawkowania) znajdziesz na anglojęzycznej stronie dr. Mercoli.
  Ale jest też wiele informacji w polskim internecie – wystarczy, że wygooglasz „wlewy z witaminy C”

  Bardzo ciekawą lekturą w polskim internecie jest Raport Klennera z 1949 roku (sic!) – o skuteczności dużych dawek witaminy C. Znajdziesz go na stronach Akademii Witalności.

  Nie sposób nie polecić też książki Jerzego Zięby pt: „Ukryte terapie” – w części drugiej jest też sporo informacji o witaminie C.

  Źródła:
  Natural News
  Natural Blaze
  Dr. Mercola
  Dr. Whitaker

  Polubienie

 67. Wtorek, 1 maj 2018 r.

  O zbrodni, rtęci i szczepieniach.

  Niniejszy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w oparciu o licencję Creative Commons (CC BY-ND 4.0)

  Konsorcjum zbrodni, czyli amerykański sposób na udawanie, że ze szczepieniami jest wszystko w porządku, jeżeli tylko są obowiązkowo podawane całemu światu, zaczyna się nerwowo kręcić na swoich pozłacanych stołkach. Donald Trump mianował bowiem na szefa Komisji ds. Bezpieczeństwa Szczepień i Naukowej Integralności (ang. Commission On Vaccination Safety And Scientific Integrity) Roberta F. Kennedy’ego, Jr. – znanego działacza ruchu antyszczepionkowego w USA.

  Donald Trump powołał na swoich współpracowników różne dziwne postaci o bardzo mieszanej reputacji. Mają one jednak pewną cechę wspólną – są wyraziste i jasno zadeklarowane w swoich poglądach. Robert F. Kennedy, Jr. (bratanek zamordowanego przez CIA Prezydenta JFK) jest prawnikiem, znanym aktywistą środowiskowym, postacią radiową, autorem politycznych książek, a także działaczem ruchu antyszczepionkowego w USA. Jego nominacja została natychmiast skomentowana przez media „jedynych prawdziwych wiadomości” jako wybór „znanego zwolennika teorii konspiracyjnych”. Czyli pierwszy stopień zdyskredytowania jego osoby. No cóż, mają co dyskredytować.

  Przytoczę za The Daily Sheeple kilka pikantnych cytatów z opracowań Kennedy’ego oraz Lynn Redwood na temat szczepień:

  „CBER (Centrum Biologicznej Oceny Oraz Badań, ang. Center for Biologics Evaluation and Research), agenda FDA (Federalna Agencja ds. leków, ang. Federal Drug Administration) była odpowiedzialna za dokonanie kalkulacji sumującej łączną ilość rtęci, którą otrzymują dzieci w kolejnych dawkach szczepień. Kalkulacji tej nie przeprowadziło ani FDA ani CDC (Centrum ds.Kontroli i Zapobieganiu Chorób, ang. Centers for Disease Control and Prevention). Gdy w końcu CBER tę kalkulację przeprowadziło autorzy przepisów skonstatowali, że sześciomiesięczne dziecko, które jest szczepione zgodnie z harmonogramem zalecanym przez CDC otrzymuję szokującą dawkę 187,5 mikrograma rtęci…”

  „Od dnia narodzin dzieci do wieku 16-18 miesięcy nie było ani jednego momentu [na wykresie] w którym otrzymywana przez nie dawka rtęci mieściła się w granicach zalecanej dawki bezpiecznej określonej przez EPA (Agencja Ochrony Środowiska, ang. U.S. Environmental Protection Agency). Skażenie rtęcią ciała i krwi osiągało najwyższy poziom w wieku sześciu miesięcy i wynosiło 120 nanogramów/litr krwi. CDC określiło jako poziom toksyczny rtęci we krwi, gdy ten przekracza 10 nanogramów/litr krwi.”

  Donald Trump ma autystycznego syna. Zapewne stąd jego niechęć do szczepień i do koncernów produkujących szczepienia. Donald Trump kilkukrotnie publicznie dzielił się swoją obawą, że autyzm i rtęć mają ze sobą wiele wspólnego. Większość rodziców dzieci autystycznych zetknęła się z mocno uzasadnionymi podejrzeniami o związku rtęci w szczepionkach z autyzmem. Nie mówiąc o ujawnieniu przez dr Williama Thompsona w roku 2015 procederu oszustwa naukowego dokonanego przez CDC. Przyznał on publicznie, że będąc pracownikiem CDC na zlecenie władz tej agencji fałszował wyniki badań, które wyraźnie wskazywały na związek rtęci z autyzmem, szczególnie u czarnoskórych dzieci, aczkolwiek nie tylko. Więcej o tym wydarzeniu możesz przeczytać TUTAJ.

  No to pozostaje pytanie: czy Robert Kennedy Jr. wreszcie doprowadzi do rzetelnego badania zagrożeń szczepionkowych czy mu na to nie pozwolą? Obejmuje paskudnie niebezpieczną funkcję, biorąc pod uwagę miliardy USD, które są udziałem działających poza moralnością i prawem koncernów farmaceutycznych. Od 2011 roku Sąd Najwyższy USA zagwarantował im nietykalność prawną bez względu na konsekwencje ich działań. Zamknęło to drogę do jakichkolwiek odszkodowań ze strony tzw. wielkiej farmacji Ale rządowy budżet (Federalny Program Odszkodowań za Powikłania Poszczepienne, ang. Vaccine Injury Compensation Program) wypłaca „po cichu” ogromne kwoty odszkodowań z tego tytułu. Jedną z bardzo znanych spraw było wypłacenie ponad miliona USD rodzinie dwóch autystycznych chłopców w 2013 roku. Kluczowe dowody, które doprowadziły do takiej decyzji zostały utajnione…

  Na Natural News pojawił się też artykuł, który przywołuje informacje o tym, że CDC jest właścicielem 23 patentów na szczepionki. Oczywiście nie ma w tym żadnego konfliktu interesów…

  Źródła:
  http://www.thedailysheeple.com/
  http://www.catherinejfrompovich.com/
  http://www.stopnop.pl

  http://www.naturalnews.com/
  http://www.vaccines.news
  i inne z sieci

  Polubienie

 68. Wąż … .
  Co Ty mi tu qrwa proponujesz jakieś baby po przebiegu.

  Wąż, ja nawet takich bzdur nie oglądam – szkoda czasu, a tobie nie szkoda na oglądanie takich filmów?

  Polubienie

 69. Szanowny Panie o pseudonimie waż vel (na WPS) Piotr – nic ostatnio nie piszesz Pan tam – co się stało?
  Ciekawe rzeczy wypisujesz Pan u nich, oj ciekawe, a czytać trza!

  Polubienie

 70. Panie waz vel Piotr, co Pan sądzi o afiliacji nowego kandydata na prezia naszego kraju z władzami tamtej – medialnej strony?
  U Pańskiego imiennika można ciekawe teksty znaleźć w tej sprawie, może czytał już Pan?
  O zgrozo!
  Nawet i tu został przeprowadzony wywiad, nie sądzi Pan, że to trochę dziwne?

  Polubienie

 71. Andrzej chlopie sam zaczynasz mnie kąsać a jak ja odpowiadam zartobliwie to zaraz cały w nerwach jesteś . Tak nic nie robię tylko babcie 100 letnie w sieci oglądam .Przyjacielu więcej luzu .
  Tych nicków też trochę masz :
  Andrzej
  Zenek
  teraz Emeryt
  czy na WPS Mony .
  Więcej luzu chłopie .Udajesz przyjaciela a jesteś moim największym wrogiem .
  Trzymaj się .

  Polubienie

 72. Bo ja wrogów też lubię którzy udają przyjaciół a po kryjomu kąsają ile wlezie . Taki własnie jesteś .Może lepiej zachowajmy odległość od siebie 100 metrową dla naszego wspólnego dobra.

  Polubienie

 73. Andrzej , wąż dostaje najmocniejszego orgazmu właśnie z takimi starymi babciami……..na sam widok…….pięć razy dziennie. Bez tych ,,fylmuf” nie może się obyć, piwko i stara baba,…. piwko i stara baba i tak pięc do ośmiu razy dziennie.
  to jest cały wonsz
  A teraz wygląda, że będzie miał kolejnego przyjaciela w osobie emeryta.

  Polubienie

 74. bu bu ha ha ha
  dobre

  Adminek ty już myśl jak jutro wytrzymasz w kosciółku odmawiając litanie do Miriam z pisowymi kolegami a nie na temat węża durnoty piszesz .
  To ty nie wiesz przyjacielu koszernych że waż gustuje tylko w młodych kobitkach , piersiastych i nagich w najlepszych produktach bożych O nazwie Ewa .Nieboraku nie wiedziałeś o tym bu bu ha ha ha

  ADMINEK NIE MARTW SIĘ JAKOŚ TEN 3 MAJA WYTRZYMASZ .

  Polubienie

 75. Proponuję ci adminku korepetycje w tym temacie u gąsienicy albo u nauczyciela historii w gimnazjum grzanka bo ty widzę strasznie tępy w tych tematach .
  Za godzinę powinni panowie od ciebie brać po stówce
  ha ha ha
  sssssssssssssssssssssssssssssssss

  Polubienie

 76. Adminek a ty ochrzczony czy nie ? bo jak nie to weg z nieba . Picia tam ambrozji nie będzie ani pierdzenia w ławkę i patrzenia na zielone drzewka jak to adminku teraz robisz przy swojej zagrodzie szlachto ” gołoto „.
  Takze się ochrzcij ha ha ha

  Polubienie

 77. Panie waz vel Piotr na WPS

  Tak, ja do Pana teraz piszę – podobno jesteś Pan zadaniowcem – TAK ORZEKLI tam, bo ja w to nie wierzę, a może nasz Admin coś w tej sprawie napisze więcej?

  paziem
  2 Maj 2018 o 11:34
  Panowie, wyczerpujecie już zapas cierpliwości pisząc tu „na wagę” ogólniki i komunały. Ostrzegam, bo będę wywalał, jak nie trafia do świadomości.
  Można zwymiotować słuchając jedynie narzekań, biadoleń i samo usprawiedliwiania własnego nic nie robienia i postawy, że ” nic się nie da” i ” wszystko jest kontrolowane”.
  Jak nie macie co robić, to idźcie na spacer, bo sprzyja temu pogoda !!!

  paziem
  2 Maj 2018 o 11:40
  A jak jesteście tu zadaniowani, to tym gorzej, bo wypieprzę bez sentymentu, bo rzyganie męczy, a ja już nie mogę.

  Polubienie

 78. Panie waz, dlaczego Pan zapodaje nam filmiki jakieś kościelne, po co to nam!
  A może Pan jest HEBRAISTA, co?
  Przyznaj się panie waz.

  Polubienie

 79. Panie waż

  „Jak nie macie co robić, to idźcie na spacer, bo sprzyja temu pogoda !!!”

  A ja bym dodał jeszcze, że jak Pan jeszcze młody człowiek – to zalecam konia walenie nie z braku czasu!

  Polubienie

 80. Panie emeryt jeszcze odpiszę ale szkoda czasu na debili .
  1. Walenie konia dobre przy braku kobiety natomiast ja kobietę swoją mam i ipsacji nie muszę uprawiać .
  2. Młody nie jestem.
  3. Na WPS to już wszyscy to zadaniowcy tylko nikt na to dowodów nie przedstawił .
  Niech tam sobie na ich portalu pisze PAZIEM i Kosiur plus nina bo to trójka niezadaniowana i nie współpracująca z mosadem . Zdaniem Andrzeja vel Mony vel wilk o awatarze vel zenek vel emeryt na forach jestem zadaniowcem .Gdzie dowody bo popieram szczepienia i dzięki nim cała moja rodzina jest zdrowa .
  Opolczyk olał WPS ciepłym moczem podobnie inni wartościowi ludzie .
  Niech oni bawią się w miłość platoniczną z chrabi .Niech dla nich bohaterem będzie świr EM ja natomiast po prostu robię swoje i zaczynam zarabiać na forex , dascoinie i tradingu oraz kopaniu bitcoina .
  Dziś wychodzę rano aby porobić opłaty i co widzę mnóstwo domów i samochodów z flagami bo jutro 3 maja .
  PAZIU tysiaka nie zebrał na domenę .Nikt mu złotówki nie wpłacił to wyżywa się na patriotach typu Kojak czy moja skromna osoba zresztą Kojak już tam dwa razy bana dostał i dalej pisze chu… wie po co .
  Mój poteżny ogródek rośnie cudnie .Najdroższe kwiaty posadzę aby był widok jak w Las Vegas a was nieudacznicy typu PAZIU który ma problem z zebraniem tysiąca złotych mam daleko w dupie .
  Jesteście nikt i sobie mnie banujcie .Więcej moich wpisów tam nie umieszczę .
  Bawcie się w waszą durnotę sami .
  Zegnam . To był mój ostatni wpis .
  a ty Andrzej ksywka wilk , Mony ( WPS ) , emeryt , APA vel zenek .
  chłopie masz te 51 lat . Jesteś wojskowy na emeryturze .Warto tak z siebie robić durnia .Nie masz zajęcia ?
  nudzisz się ? .Przyjeżdzaj do mnie ja ci szybko dam robotę , zarobisz i nie będziesz miał czasu na nudy .Żegnam .

  Polubienie

 81. Jestem zadaniowcem jak twierdzi vel Andrzej vel emeryt vel zenek vel APA vel PAZ .Dziś na konto PAYPAL dostałem 1000 usd za super robotę
  bu bu ha ha ha.
  Ten PAZ jest pierdolen… na łeb całkowicie . Za ten tysiak usd wyremontuję sobie stodołę .
  I jak tu zydek ma nie rządzić
  ha ha ha
  sssssssssssssssssssssssss

  Polubione przez 1 osoba

 82. Jeszcze jedno Andrzej .Masz teraz okazję aby po wpisach PAZIA pod nickiem Mony mi dowalić także zapraszam serdecznie .

  Polubienie

 83. PAZ twierdzi że my męczymy i marudzimy .Pytanie proste .Co on zrobił przez tyle lat a no gówno zrobił a jedynym jego osiągnięciem jest wypicie kawy z Potockim i wyjazdy do Moskwy na nic nie znaczące jakieś gówna słowiańskie co opolczyk vel A.Szubert dokładnie podsumował .
  Łatwo jest obrażać innych ale pytam się gdzie osiągnięcia PAZIA? .Chyba w pierdzeniu na odległość bo takie ma wyniki i poparcie rzędu 0 , 0000 1 procenta .Także niech PAZ sam siebie oceni a potem ocenia innych .
  Co do spacerów . Na kijki pejsate w rączkach się nie nabrałem jak głupi radiomaryjni goje .Od 6 rano robię codziennie po 10 – 15 km potem butelka piwa i plus dodatkowo oddychanie przeponą .
  Moje ostatnie wyniki badań z marca :
  1. Cholesterol jak u dziecka .
  2. Serce jak dzwon .
  i stan zdrowia na 4 plus .
  Jak ostatnio widziałem PAZIA brzuszek jak u baby w 8 miesiącu ciązy dupa tłusta także to ja jemu zalecam spacery bo pogoda w kwietniu jak w lipcu tak ciepło
  bu bu ha ha ha
  sssssssssssss

  Polubienie

 84. opolczykpl pisze:
  Kwiecień 26, 2018 o 7:34 pm
  Andrzeju, ta „Polska Patriotyczna” z hasłem „bóg-honor-ojczyzna” to jeszcze małe piwo. Już wcześniej WPS umieścił baner „Obozu wielkiej Polski”. A ten „obóz” to fundamentalistyczny żydo-katolicki „żelbeton” – chcą, aby żydo-katolicyzm był religią państwową w Polsce.
  To co robi teraz Ziemiński to przysłowiowe łapanie się przez tonącego brzytwy.
  W działaniach WPS należy odróżnić dwa wątki:
  – Pierwszy to publicystyka i do niedawna była ona na – powiedzmy – 4+. Gdyby nie przerost ambicji politycznych, WPS trzymając się jedynie publicystyki byłby bardziej wiarygodny i popularny. Niestety zgubił ich przerost ambicji politycznych.
  – Wątek drugi to ich ambicje polityczne. Same w sobie nie są złe, ale…
  Ziemiński i Kosiur od lat próbowali załapać się na różne tzw. „narodowe” inicjatywy, a niektóre (jak Konwent Narodowy Polski) inicjowali sami. Kosiur kiedyś nawet startował w farsie wyborczej z listy PiSraelitów jako „niezależny”, a obaj (PZ i DK) wielokrotnie w dyskusjach stwierdzali, że byłoby dobrze, aby w knessejmie znaleźli się przedstawiciele opcji narodowej. Mieli naturalnie siebie na myśli. Pomysł głupi, wręcz bezmyślny, bo kilku rzeczywiście niezależnych ludzi w knessejmie nie zdziała nic, a swoją obecnością jedynie knessejm będą uwiarygadniać.

  Polubienie

 85. Pech Ziemińskiego i Kosiura polega na tym, że środowiska nazywające się „narodowymi” to prawie w stu procentach żydo-katolicki beton manipulowany i sterowany przez agenturę okupanta. Wszystkie próby zaistnienia WPS w tym środowisku skazane były na porażkę, gdyż kierująca nim agentura zawsze spychała WPS na margines. Wreszcie po kolejnych porażkach WPS zmienił publicystyczny profil (wcześniej jednoznacznie kokietował żydo-katolicyzm i kk) i zaczął jawną i otwartą ich krytykę. Tyle, że nadal jeszcze kokietował katolactfo umieszczając np. kilka dni po publikacji „Słowiańskich życzeń od Andrzeja Szuberta” życzenia „wesołych świąt bożego narodzenia”. Niemniej dosyć długo pisali krytycznie o żydo-kk i żydo-katolicyzmie oraz propagowali, nie wiem na ile szczerze, „słowiańskość”. Bo ten propagowany przez nich „Sobór słowiański” jest narzędziem żydo-cerkwii i z rzeczywistą słowiańskością nie ma nic wspólnego.

  Polubienie

 86. Wydaje mi się, że PZ i DK liczyli na zdobycie popularności i poparcia w polskich środowiskach słowiańskich – ale znów się przeliczyli. Rzecz w tym, że w większości związki i organizacje słowiańske są raczej apalityczne. Zajmują się promowaniem kultury słowiańskiej a nie udziałem w wyborczych farsach. WPS zrozumiał to za późno, a niepoważny tekst Ziemińskiego o świrze Bieszku był chyba desparacką próbą zainteresowania WPS-em środowisk już nie tyle słowiańskich ile turbo-lechickich. Ale i to środowisko WPS-u do knessejmu nie wprowadzi. W międzyczasie, tak mi się wydaje, popularność i poczytność WPS mocno podupadła, przez to ich lawirowanie między żydo-katolicyzmem a słowiańskością i na koniec, jak tonący brzytwy, Ziemiński chwycił się chrabjego prezydęta nieistniejącej II RP. I ponownie – co widać po banerach, zaczyna kokietować żydo-katolików.

  Polubienie

 87. Wydaje mi się, że już do końca WPS pozostanie mikroplanktonem politycznym, bo w tzw. „środowiskach narodowych” – czytaj – turbo-żydo-katolickich, za ich krytykę kk i żydokatolicyzmu są po prostu spaleni. A w środowisku słowiańskim spalili się świrem Bieszkiem. Myślę, że gdyby zrezygnowali z aktywności politycznej, a skupili się na publicystyce i usunęli z niej dotychczasowe lawirowanie i kunktatorstwo, mogliby odzyskać popularność i zaufanie. Postępując jak ostanio, sami skazują się na śmieszność i sami sobie szkodzą. Ale, jak to już wielokrotnie w ich kontekście mówiłem – nie mój cyrk i nie moje małpy…

  Polubienie

 88. BRAWO ANDRZEJ SZUBERT . PODZIEKOWANIA ZE MI SPECJALNIE ODPOWIEDZIALEŚ W TEMACIE WPS
  W SEDNO
  HA HA HA
  SSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 89. Wężu, co ty wyprawiasz, że się tak wyjesz, czyżby emeryt uszkodził Ciebie motyką w ogródku Admina.
  Ciągle się czepiasz mnie bez powodu. Ja już od dłuższego czasu nie piszę na WPS i pocóż miałbym tam wracać, żeby Tobie wężu obrabiać tyłek. Wyluzuj wężu i daj mi spokój.
  Nie posądzaj mnie o nazywanie Ciebie jakimś zadaniowcem.
  Nadajesz mi nicki innych tu piszących, skąd u Ciebie Andrzeju taka pewność i wiedza, dziwne to?
  Rzeczywiście lepiej wziąć się za wymianę papy na stodole miast obarczać żydów wszystkimi niepowodzeniami polskich nieudaczników. Już Ci wężu inni też to pisali – pewnie wiesz gdzie.
  Polacy muszą się jeszcze bardzo dużo uczyć od żydów i powie Ci to nawet każdy spod budki z piwem i nie trza tu filozofów.
  To tyle wężu.
  Pozdrawiam.
  andrzej

  Polubienie

 90. Andrzej polskich nieudaczników szukaj gdzie indziej bo ja nim nie jestem . Tyle .Inaczej nie byłbym bogaty i to bardzo chyba że nieudacznicy to bogacze tacy jak ja .
  Niczego się od żydów uczyć nie muszę bo obce jest mi oszustwo , złodziejstwo i rózne przekręty .Do tego co mam doszedłem cięzką pracą 24 h / 24 h a teraz idę na grilla i piwko stać mnie a przy okazji zobaczę jak w moim ogródku zaczyna powoli rosnąc szczypiorek .
  Piwo pije u siebie na rancho obok domu a bok grill z pyszną kiełbaską i innymi frykasami .Brakuje tylko rury i fajnej kobitki
  ha ha ha
  sssssssssssssssssssssss

  Polubienie

 91. Charakterystyka polskiego nieudacznika :

  nie zainwestuje w dascoina i bitcoina .
  Nie kopie bitcoina na Islandii.
  nie potrafi być traderem skutecznym i zarobić na forexie.
  Nie zainwestuje w paczki w FutureNet i nie zarobi kupy kasy .
  Futurenet to odpowiednik pejsbuka .
  A tylko narzeka i prosi o tysiaka na domenę .
  wiesz kto to taki poczytaj WPS.
  ha ha ha
  ssssssssss
  Ja na tym zarabiam furę siana nawet po zapłaceniu podatku na luksusowe zycie kota Kalksteina i jego ochronę .
  ha ha ha
  sssssssss
  Ponjał to Andrzej wojak na emeryturze ?
  to jest proste do zrozumienia .
  Straszyłeś mnie tu skarbówką że niby nie płace podatku .napisz donos do US .Wszystkie podatki zapłacone. tylko się skompromitujesz a moimi podatkami zajmuje się kobieta której za to płacę wynagrodzenie .
  Ponjałeś Andrzejek .Ty też się wez za taki biznes .Dorobisz sobie do tych 5 tysi emerytury wojskowej i pomożesz PAziowi w wykupie domeny na 12 miesięcy
  bu bu ha ha ha
  sssssssssssss

  Polubienie

 92. Polacy muszą się jeszcze bardzo dużo uczyć od żydów i powie Ci to nawet każdy spod budki z piwem i nie trza tu filozofów.

  Przechodziłem dziś obok budki z piwem ( siniaki boją się pić piwko na ulicy .Gliniarze jeżdzą jak opętani i każą stówką za wypicie piwa obok sklepu a jak ktoś bardziej nagrzany od razu na izbę wloką .Tam siniakowi dupę za free umyją i ma za darmo spanie i jedzonko .
  Koszt wizyty tak mi mówił siniak ( zlitowałem się i dałem na piwo ) to 230 pln .On i tak nie zapłaci bo nie ma z czego komornik tez mu nic nie wezmie bo nie ma nic ta bida .Zapłacę ja w podatkach za pobyt siniaka na izbie wytrzeżwień

  Wracając .Dziś sobie wracam z zakupow z PSS mijam budkę z piwem .Podeszło do mnie trzech siniaków i tak mówią :
  ” Andrzejku daj nam na browca ” suszy nas jak chu…”
  Zaden siniak nie ostrzegł mnie przed rządzącymi koszernymi .Takze Andrzejku nie pierd… z łaski swojej .
  ha ha ha
  ssssssssssssssssssss

  Polubienie

 93. Jeszcze jedno wężu.
  Ty sobie nie wycieraj gęby panem Andrzejem Szubertem, skoro on Ci na to nie pozwolił.
  Te ww. jego wpisy, to żadny koment do obecnej sytacji, tylko dużo wcześniejsze z wiadomej strony, ale oczywiście odnoszące się do WPS.
  Jeżeli chcesz czytać p. A. S. na bieżąco w odniesieniu do sytacji w RP, to: Piotr Bein.
  Pozdrawiam.
  andrzej

  Polubienie

 94. Człowieku ty jestes debil czy co?
  to co wkleiłem to cytat co mi osobiście na temat WPS napisał Andrzej Szubert więc gdzie nim sobie gębę wycieram debilu jeden .Dawaj dowody gdzie sobie opolczykiem gebę wycierałem .
  To co wkleiłem to post jaki Andrzej Szubert skierował do mnie więc jakie wycieranie gęby? .Ty jesteś normalny ? wiem dokladnie że ty jesteś tym wilkiem wyrzuconym z WPS.
  Wklejaleś nasze wpisy na WPS gdzie pisalismy na blogu Przemka w tym temacie .Daj sobie człowieku spokój z durnotami .
  Bez odbioru .chcesz od początku wojny ? bo mi na to szkoda czasu facet .Trzymaj się .
  Nie masz argumentów to wymyslasz cuda na kiju ze niby opolczyka obrażam .Idz się poskarż opolczykowi .Zobaczymy jak zareaguje
  bu bu bu ha ha ha
  sssssssssssss
  i na policje jeszcze idz za nagie zdjęcia cicioliny .
  Człowieku robisz z siebie durnia na full .

  Polubienie

 95. Jak bedziesz mi odpisywał to wykorzystaj awatar De Funesa bo cos go zarzuciłeś
  bu bu ha ha ha
  ssssssssss
  Potem zmien nick na zenek i napisz wierszyk
  ha ha ha
  ssssssssssss

  Polubienie

 96. waz vel Piotruś

  Proszę mnie nie wyzywać, gdyż ja tego nie czynię w stosunku do Pana.
  Z Panem to grzecznie nie można, Pan w kółko to samo.

  Tak zgoda p. AS odpowiedział Panu na wiadomej stronie, ale nie upoważnił Pana do wycierania nim gęby na tej stronie, a to jest kolosalna różnica i tyle w tym temacie.
  I proszę zachować kulturę, ja Pana nie wyzywam.

  Pozdrawiam.
  andrzej

  Polubienie

 97. WONSZ

  CZY ZNALAZŁEŚ CZASEM JAKĄŚ STARĄ BABĘ NA TRAKTORZE?
  TO ZAPODAJ MI!
  ZENEK JAKO WDOWIEC – JESZCZE ROZGLĄDA SIĘ, ALE ZA JAKĄŚ BABĄ ZE WSI I WIERZĄCĄ I ZMOTORYZOWANĄ!

  Polubienie

 98. „A jak jesteście tu zadaniowani, to tym gorzej, bo wypieprzę bez sentymentu, bo rzyganie męczy, a ja już nie mogę.”

  WONSZ

  WIDZISZ, JAK CIEBIE ROZPRACOWALI, PREMII NIE BĘDZIE.

  TERAZ MORTODELA ZE SPUTNIKA ZA CIEBIE PRZYJDZIE.
  HA< HA< HA!

  Polubienie

 99. NO COMMENTS

  Tak zgoda p. AS odpowiedział Panu na wiadomej stronie, ale nie upoważnił Pana do wycierania nim gęby na tej stronie, a to jest kolosalna różnica i tyle w tym temacie.
  I proszę zachować kulturę, ja Pana nie wyzywam.

  Polubienie

 100. NAPISZ SKARGĘ DO OPOLCZYKA I JESZCZE PODAJ PRZYKŁADY GDZIE NIM SOBIE WYCIERAM GĘBĘ . OPOLCZYK NIE MA NIC PRZECIWKO TEMU ABYM ZAMIESZCZAŁ JEGO WPISY GDZIE INDZIEJ
  NIE MAM CZASU NA PIERDOŁY WLASNIE LECI HIT ROMA – LIVERPOOL A WY APA – GRZEGORZU BAWCIE SIĘ DOBRZE .
  MACIE NUDY . CHOCIAŻ WAM CZAS ZLECI . JA WAS JUZ DAWNO ROZPRACOWAŁEM

  Polubienie

 101. TRZA TU PODESLAĆ TORONTO BEDZIE BITWA DWÓCH DZIADKÓW . MECZ SIĘ ZACZĄŁ A WIEC ZOSTAWIAM APA Z JEGO GŁUPOTKAMI .

  Polubienie

 102. Węża kojarzę to stary bywalec ale skrót APA nic mi nie mówi .Sądząc jednak po wpisach dziwni ludzie wedłu mojej skromnej opinii .

  Polubienie

 103. @ Mrzygłód

  Panie Mrzygłodzie … .

  Szczerze mówiąc, to ja też węża lubię, tylko że trochę ten chłop nerwowy, a tak poza tym jest facetem w porządku!

  Ale, żeby zaraz wyzywać mnie od debili?
  Tak naprawdę to strach z nim do wódki siadać, a jakby coś było nie po jego myśli i by przypierdolił butelką w głowę i co wtedy?

  Polubienie

 104. Wężu … .
  Daj łapę i nie wyzywaj mnie więcej.
  Jak żartów nie znasz, to trudno – proponuję dystans lub ugodę.
  A jeszcze jedno!
  Babć to mi nie zapodawaj więcej.
  Pozdrawiam … .

  Polubienie

 105. miałem już się nie odzywać ale jeszcze się odezwę w sprawach sprostowania .
  niech sobie adm sprawdzi ten wpis a zauważy że to nie ja :

  Syty 2 Maj 2018 o 8:13 PM
  A ndrzej
  P aweł
  A dam

  Po drugie jakie ty tu jajca z APA andrzejku to ja przy tobie jestem cienki bolek grający z SBkami w tenisa popijając piwko obok stołu tenisowego .
  Mam ci pewne zdjęcia przypomnieć które adminek kasował z portalu z prędkością światła i twój wpis u Przemka w temacie uWAGI za co dostałeś bana .
  Naprawdę współczuję wam śmierci majora .Mieliście żałobę . Wróciliście ale nie odwalajcie już komedii bo podeślę tu toronto a on wam taki prysznic u pana Dyl…. zrobi adminka że weża będziecie wspominać jak archanioła .
  Zresztą toronto z tego co czytałem już tu był .
  Jeżeli to prawda to bądz chłopie na tej emeryturze . Za te wojskowe 5 tysi ptasiego mleczka ci nie brakuje adminek ci zazdrości bo on ma tylko 1300 pln skazany na łaskę i niełaskę ZUSU ja natomiast ci nie zazdroszczę bo mam więcej a zresztą zazdrość jest mi obca .
  Trzymaj się adminku .Było miło cię poznać .równy z ciebie pisowy chłop .
  Jeżeli o mnie chodzi wracam do rynków .Zajmuję się Dascoinem , bitcoinem , wydobywaniem w teamie Żukiewicza ” bądz wolny ”
  czasu na głupotki w stylu takim :
  APA 2 Maj 2018 o 7:44 PM

  ALE JAJA

  TERAZ TO NAWET RZYDOM NAPLETKI ODROSNĄ!

  czy czytanie w temacie Rosji i Putina oraz wynaturzeń PAZ który wszędzie widzi zadaniowców czasu juz nie mam .
  Trzymajcie się panowie do miłego .W zimie zrobie sobie przerwę w tradingu – forex czy kryptowaluty to się odezwę .

  ADMINEK DZIS SWIETUJE Z PISEM 3 MAJ TAKZE DZIS GO CAŁY DZIEŃ NA PORTALU NIE BĘDZIE .

  A WY PANOWIE ZAJMUJCIE SIĘ PISEM , PUTINEM , WOJNĄ , SYRIĄ , CALEIBEM ZAPRZYJAŻNIONYM Z REBE MICHALKIEWICZEM A NATOMIAST POMNAZAM SWOJE PIENIADZE I JUZ NA GŁUPOTKI CZAS MI SIĘ SKOŃCZYŁ .

  ZONA CHCE NOWE LUKSUSOWE MEBELKI I ZAMIAST WANNY WLOSKI LUKSUSOWY PRYSZNIC TAKZE KASA MUSI BYĆ.A WANNE MAM DUŻĄ WYGODNĄ
  SSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 106. jEŻELI KTOŚ CHCE KOPAĆ .TO JEST INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA NA KILKA LAT ZAPRASZAM TUTAJ DO BARZYKA ALBO ZUKIEWICZA ;
  MINIMALNA PULA TO 500 USD ALE TO MALO NA KONKRETNY ZAROBEK .TRZEBA ZAINWESTOWAĆ WIĘCEJ .

  Polubienie

 107. Wężu, a skąd masz tyle prundu taniego, że ci się to kopanie jeszcze opłaca. Bo zakładam, że trzema czy pięcioma kompmi tego nie robisz.
  Jak masz w stodole ze 200 kompów x 50 Wat = 10 kWh x 24 x 30 = 7200 kWh średnio w jednym m-cu x 0,50 zł za1kWh = 3600 zł / m-c x 12 m-cy, to rocznie masz wydatek na prund ponad 40 tysięcy, a w chałupie węglem palisz?
  Coś nam pachnie, że w choja walisz!

  Polubienie

 108. Takich zapraszaczy do kopania, to na pęczki do mnie na mejla pisze.
  Powiem tylko, że szkoda buta na kopnięcie każdego w rzyć.
  Coś nam się wężu zdaje, że Ty wcale nie kopiesz, tylko frajerów mamisz za marne grosze od rzyta.
  Nijaki Mortodela na Sputniku, też naganiał frajerów na czysty zysk, aż go wyje–li.

  Polubienie

 109. Ten z ww. filmiku niech się najpierw ogoli dobrze, znim będzie prawił o złotych kokosach.
  Ju się rzygać chce od patrzenia wszędzie na tych dupków niedogolonych.

  Polubienie

 110. ZONA CHCE NOWE LUKSUSOWE MEBELKI I ZAMIAST WANNY WLOSKI LUKSUSOWY PRYSZNIC TAKZE KASA MUSI BYĆ.A WANNE MAM DUŻĄ WYGODNĄ
  SSSSSSSSSSSSSSSSS

  Wężu, dawno to już powinieneś zrobić, a nie opierdalać się tyle lat, nie wstyd Ci się teraz do tego przyznawać, kiedy skończyłeś już czterdziestkę? Oj wężu, że Twoja żona jeszcze Ciebie trzyma w domu? Pewnie to wina niedobrych ludzi?

  Polubienie

 111. emeryt vel APA vel andrzej vel zenek .
  Pojęcia nie masz co piszesz .
  Najpierw posłuchaj wszystkie filmiki tego pana .On ci to wytłumaczy i zrób to węzykiem .

  Po drugie . Pomyśl .Cena bitcoina pójdzie ci tak w górę w ciągu najbliższych pięciu lat że za to co dziś wykopiesz za 5 lat kupisz sobie BMW nówka sztuka .
  Oczywiscie nie mowię o inwestycji w wysokości 500 baksów bo to jest gówno nie pieniądz .Chodzi o większe pule mainingowe np 2000 USD .
  Podobnie możesz kopać DASCOINA .Zobacz dziś cenę DASCOINA a za pięc lat może być 5000 razy większa niż teraz to ile zarobisz kopiąc teraz DASCOINA
  Policz sobie emerycie zołnierzu .
  Namawiałem parę miesięcy temu aby rejestrować z z mojego linku do FUTURONET . To jest zamiennik pejsbuka tylko dużo lepszy .Wyśmiano mnie a ja na tym zarabiam .
  Jeżeli inwestujesz to nikt ci nie zagwarantuje zysków za 5 minut .Na to trzeba czasu .
  Kopię .Ewentualnie konkretnie możemy pogadać o tym poprzez emaila albo telefon jezeli byłbyś zainteresowany .

  PODSUMOWANIE :
  NAJLEPIEJ NARZEKAĆ PIERDZĄC STOŁEK .MÓWIĆ O NIEOPŁACALNOŚCI NIE ZNAJĄC TEGO BIZNESU TYPOWY HEJT .
  ZAMIAST WZIĄŚĆ SIE DO ROBOTY I ZARABIAĆ .
  JA NA TYM ZARABIAM .
  ALBO JESZCZE LEPIEJ TAK JAK PAZIU ZEBRAC NA PORTALU O TYSIAKA NA DOMENĘ
  BU BU HA HA HA

  EMERYT ROZUMIEM ŻE TY SIĘ GOLISZ CZYMŚ TAKIM . GRATULUJE OSTRE A JAJ JAJA OWŁOSIONE GOLI BU BU HA HA HA
  MILO POTEM DOTKNĄĆ .

  A GRASZ ZA SWOJĄ EMERYTURĘ TUTAJ
  POWODZENIA BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSS

  ADMINEK JAK TMA JUZ PO MSZY . FLAGĘ NA SAMOCHODZIE I W DOMU WYWIESIŁEŚ ?
  BU BU BU U HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 112. Opierdalaczu emerycie mnie w majątku nie przeskoczysz nawet jakbyś 1000 lat pobierał sianko z koszernego ZUS i się módl aby go koszerni nie wyje…. w powietrze .
  Do tej pory nie mam prysznica a muszę mieć ? nie muszę spełniać każdej fanaberii mojej baby . Mi wystarczy luksusowa wanna obszerna z wygodami .
  Przyjedz do mnie .zobaczysz jak się mieszka w luksusach za rządów PIS
  bu bu ha ha ha .
  sssssssssssssss
  a dziś piwko i grillek się grzeje ale zaczynam tak gdzieś o 12.00 . ha ha ha
  ssssssssssssssssssssssss

  WAZNE U MNIE FLAGA NA SAMOCHODZIE I NA DOMIE NIE WISI ABY BYLA JASNOSC I CO RKU OBSERWUJE ZE CORAZ MNIEJ TYCH FLAG JEST WYWIESZANYCH HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 113. Świetny artykuł panie Marku!Proszę trzymać tak dalej pomimo
  dezawuowania pańskiej myśli,to kto mądry skorzysta a ignorant pozostanie ignorantem.Ostatnio usłyszałem: „wrony kraczą,orzeł szybuje samotnie” co bardzo dobrze obrazuje wiele zachowań w świecie istot ludzkich.Załączam link,który rzuca światło na osobę pana Putina i jego rzekomej współpracy z Żydami co jest zwykłym kłamstwem!
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/prostowanie-zydowskich-klamstw-putin-nie-jest-marionetka-lubawiczerow-chabad-lubawicz/

  Polubienie

 114. No to chłopie u góry zastanów się o co ci chodzi .Rozdwojenie jazni ?
  Bo nasz „gąsienica” znany jest z ostrej krytyki Putina pisząc że chodzą na pasku lubawiczerów za co urwano mu jaja na WPS i napisano ZAKAZ WSTEPU chociaż jego znakomite teksty tam publikują .

  Oto wypowiedz naszego gąsienicy sprzed 6 miesięcy .Nie toczka w toczkę ale mniej więcej :
  ” Putin pobudował na krymie mnóstwo kasyn i burdeli i niezłą kasę na tym ciągnie ”
  Zgadza się panie Marku ” gąsienico „?
  bu bu ha ha ha
  sssssssssssssssss

  NIE ZLICZĘ ILE RAZY SZANOWNY APA NAZWAŁ GO ŻYDEM GY KOMENTOWAŁ JEGO WYKŁADY KTÓRE ” GĄSIENICA TU PUBLIKOWAŁ ”
  OSTATNIO TAKI WPIS BYŁ 2 LATA TEMU WYSTARCZY POSZUKAĆ .
  APA PROSI PANA MARKA KOCHANEGO O PRZEDSTAWIENIE DOKŁADNEGO ŻYCIORYSU ZADAJĄC PYTANIE CZY ABY NASZ ” GĄSIENICA ” ABY NIE KOSZERNY ?
  BU BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 115. ZNALAZŁEM TEN FRAGMENT SPRZED PÓLTORA ROKU
  CYTAT:
  „GŁOGOCZOWSKI NAPISZ SWÓJ ZYCIORYS ZEBY SIĘ NIE OKAZAŁO ZE CZOSNKIEM JEDZIE .
  PONADTO APA 2 – 3 LATA TEMU OPLUWAŁ OPOLCZYKA CO SAM OPOLCZYK POTWIERDZI WKLEJĄJĄC GDZIE TYLKO SIĘ DA JAK SIEDZĄ U OPOLCZYKA Z BEINEM W MYCKACH .”

  ALE ZE APA JEST W SIECI MASĘ KLONÓW TO NA PEWNO TO JEST INNY APA CO WCZORAJ PISAŁ U ADMINKA
  APA PIĄTECZKA
  HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSS

  NA TYM KONCZĘ MOJĄ OBECNOŚĆ NA FORUM PANA DYL…. ZEGNAM OSTATECZNIE . DO MIŁEGO .

  Polubienie

 116. OSTATNIA SPRAWA BO ZAPOMNIAŁEM

  APA VEL ZENEK VEL EMERYT VEL ANDRZEJ

  PROSZĘ SIĘ JUZ NA ODPOWIEDZI NIE SILIĆ BO DOPIERO PRZECZYTAM W GRUDNIU TAKZE CALKOWITY BEZSENS TU ODPISYWAĆ .
  OD CZASU DO CZASU ZAJRZĘ DO PRZEMKA TAKZE TAM POCZYTAM EWENTUALNĄ OPDOWIEDZ . MYSLE ZE TAK KOLO NIEDZIELI BO JEST PRZERWA NA RYNKACH FINANSOWYCH – WEEKEND.

  Polubienie

 117. WONSZ
  ALE JAJA – NO NIE?

  TY RYZYKUJESZ SPALENIEM STODOŁY KOPIĄC TAM COINY NA 200 KOMPÓW, KTÓRE DAJESZ POTEM NA CELE WPS!

  A PAŹ JEGO EKSCELENCJI PREZIA II RP OBRZYGAŁ CIEBIE, POMIMO, ŻE TYLE SIĘ STARAŁEŚ, NU NIE JAJA?

  Polubienie

 118. „WĄŻ 3 Maj 2018 o 9:51 AM
  No to chłopie u góry zastanów się o co ci chodzi .Rozdwojenie jazni ?
  Bo nasz „gąsienica” znany jest z ostrej krytyki Putina pisząc że chodzą na pasku lubawiczerów za co urwano mu jaja na WPS i napisano ZAKAZ WSTEPU chociaż jego znakomite teksty tam publikują .

  Oto wypowiedz naszego gąsienicy sprzed 6 miesięcy .Nie toczka w toczkę ale mniej więcej :
  ” Putin pobudował na krymie mnóstwo kasyn i burdeli i niezłą kasę na tym ciągnie ”
  Zgadza się panie Marku ” gąsienico „?
  bu bu ha ha ha
  sssssssssssssssss

  NIE ZLICZĘ ILE RAZY SZANOWNY APA NAZWAŁ GO ŻYDEM GY KOMENTOWAŁ JEGO WYKŁADY KTÓRE ” GĄSIENICA TU PUBLIKOWAŁ ”
  OSTATNIO TAKI WPIS BYŁ 2 LATA TEMU WYSTARCZY POSZUKAĆ .
  APA PROSI PANA MARKA KOCHANEGO O PRZEDSTAWIENIE DOKŁADNEGO ŻYCIORYSU ZADAJĄC PYTANIE CZY ABY NASZ ” GĄSIENICA ” ABY NIE KOSZERNY ?
  BU BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSS”

  Szanowny kolego(„archeologu”).Złośliwe uwagi ad persona zostaw dla siebie i swoich „wron”!Spotykamy się w tej internetowej rzeczywistości więc się szanujmy(czyjeś odmienne poglądy również).

  Brak reguł i reakcji administracji tworzy patologie w postaci „ignorancji-arogancji” z cyckami w tle i prześmiewczych wpisów np.”bu bu …ssss…”(które nic do tematu nie wnoszą a zniechęcają potencjalnych chętnych do wypowiedzenia się).Takie mamy czasy,widocznie tak ma być—smutne.

  Polubienie

 119. Widzisz wężu, jakie baty zbierasz na wszystkich frontach. U Przemka też coś fochy stroiłeś, bo coś nie było po Twojej myśli i żegnałeś się wężykiem do grudnia.
  Oj Andrzeju popraw się.
  Pozdrawiam.
  Wężu, a ten Mortodela ze Sputnika to czasem nie Twój nick, bo styl podobny?

  Polubienie

 120. Zmuszasz mnie do tego abym ciągle ripostował .No to tak dla przypomnienia za co Andrzejek dostał bana u Przemka kilka tygodni temu .
  Andrzej co to za problem dla takiego wojskowego jak ty zmienić nick czy IP aby odwiesić ban .
  Nie wiem po co ci ten awator w postaci głupka de Funesa , po co używasz nicków APA ,Zenek , Andrzej , Emeryt .
  Nie wiem po co się tak bawisz .Jaki to ma cel ale mówiąc szczerze gó… mnie to obchodzi .

  Nie czytam Sputnika jak również nie słucham Caleiba po tym jak się okazało że popiera rebe podobnie nie czytam neonu takze cię rozczaruje ale to nie ja .

  Oto tak dla przypomnienia twoje jajca i ban :

  Marian. pisze:
  Marzec 31, 2018 o 12:32 pm
  Ile tutaj zwyczajnych plugastw!!!Na kogo wy sie zgrywacie????Jestescie
  smieciem antypolskim,obleslymi skurwysynami pozbawionymi minimum
  moralnosci.A przemexs na innych portalach zgrywa sie na takiego……..szkoda
  czasu.Jestes przemex odrazajacym bydlakiem razem ze swoimi zapijaczonymi
  degenaratami.Powinno sie was wyslac na przemial.
  Zamknijcie juz swoje ryje.

  Warning!

  Troll Detected!

  Marian has been banned!
  przemex

  Potem mnie prosiłeś pod nickiem Andrzej w awatarze funesa abym pogadam z Przemkiem aby cie odwiesił ale po co Andrzej wystarczy zmienić IP ,
  Baw się tak dalej skoro masz nudy .Mojej odpowiedzi juz nie będzie .
  Pomimo wszystko życzę zdrówka .

  Polubienie

 121. Na koniec .robisz dobrą robotę wklejając ciekawe filmy czy u Przemka czy tutaj i rób to dalej .Durnotami awatarami de funesa i innymi głupotkami na to tylko tracisz czas ale to twój problem .

  Polubienie

 122. Andrzejku ty mój wojaku na emeryturze jak ładna pogoda to ty idz na spacer ja nie mogę .Cały czas na forexie obserwuje na wykresie biegnący trend , opór , wsparcie wybacz kolego ale rynki nie znają masońskiego święta 3 maja i pracują jak oszalałe .
  ale będzie weekend rynki odpoczywają to wybiorę się do lasu na 100% a ty nie powtazraj rad PAZIA .badz oryginalny APA .
  Także APA – zenku – Andrzeju – emerycie idż sam na spacer ja komfortu takiego nie bo zarabiam pieniądz aby żyć w luksusie a rynki mnie nie posłuchają i nie zrobią dziś przerwy z powodu żydomasońskiego święta .
  ha ha ha

  Adminek na 3 maja szaleje wszak trza PIsowi w kazde święto loda robić
  ha ha ha

  Andrzejku już mi dupki nie zawracaj bo wiesz bo wiesz że ja muszę trend obserwować chyba tak mi zle nie zyczycz aby wyczyszczono mi konto przez nieuwagę
  ha ha ha
  sssssssssssss
  Trzymaj się rybenko o 10 nickach .

  Polubienie

 123. waz ,,aby wyczyszczono mi konto przez nieuwagę”…
  waz, to jednak tam konta czyszczą?!!!
  O tym nam nie pisałeś.
  Ile razy cię wyczyszczono ?
  To znaczy, że jak STOP nie zrobisz to jesteś wyczyszczony?
  A w nocy też musisz czuwać i stopować?

  Że u Przemka piszesz to słyszałem, ale że na Sputniku, to dopiero dowiedziałem się od Andrzeja.
  Mordadela, to ty?
  Strasznie cię tam nie lubią.

  Polubienie

 124. Adminek mamy 18.00 rynki USA odpoczywają wiec ci odpisze .
  Adminku . kochana pisowa rybenko ja wiem że ty po całym dniu jesteś zmęczony a to trzeba było pójść do Kosciólka do spowiedzi z pisowymi przyjaciólmi potem komunia święta i zes się w tym kościele męczył biedaku 50 minut potem piknik ale czytaj dokladnie jak byk u góry napisałem że sputnika nie czytam podobnie jak neonu .Jak . nie ma argumentów to się czepi pchły u ogona psa
  ha ha ha
  ssssssssssssssssss

  Polubienie

 125. a setę tam jaką wypowiedzi dziś ze swoimi znajomkami wiceministrami z rządu wszak okazja że palce lizać ha ha ha
  sssssssssssssss

  Polubienie

 126. Nie jesteś Mordadelą? A to mi kamień z serca spadł.

  Wypiłbym setkę niezależnie czy dziś 3 maja czy nie maja, ale te dobre czasy kiedy zjadało się za jednym podejściem kilogram boczku, ale nie tłustego, kromkę chleba i szklaneczkę wódki, ale nie takiej z czubem tylko ¾ już minęły bezpowrotnie.
  Po takim drugim śniadaniu, człowiek mógł ciężko fizycznie sześć do siedmiu godzin pracować nie czując zmęczenia.
  Taka prawda. A dziś zrobię sobie kaszki mannej z jednego litra mleka, zjem z jedną kromką chleba z masłem i z dżemikiem i człowiek słaby i po godzinie znów głodny.
  Chyba że zaraz pójdę i sobie naleję, ciutkę, tyle co w nakrętkę, dla smaku, ręka już wygojona nie zadrży. W końcu jak święto narodowe to trzeba wypić, prawda wężu?

  Polubienie

 127. W końcu jak święto narodowe to trzeba wypić, prawda wężu?

  Admineczku dlatego dzisiaj 5 siniakom z samego rana postawiłem 4 zgrzewki Żubra .Niech chłopaki mają i świętują dla mnie to nic a dla nich jeden dzień w roku bez berbeluchy czy denaturatu .
  a po piciu jak chcą mogą iść do Kościólka i śpiewać razem z katabasem ” my chcemy życia bez palenia i bez picia mając promile we krwi ” .
  bu bu ha ha ha
  sssssssssssssssssssssssss

  Admineczku nie jedz masła ma do chu…. cholesterolu .Chleba lepiej niczym nie smaruj jezeli juz to zwykłą margaryną a nie taką za 16 pln co niby ma zmniejszać cholesterol
  ha ha ha
  sssssssssssssssssss
  Posłuchaj moich rad bo ja zdrowy jak byk dzięki spozywaniu jogurtu beztłuszczowego i chlebka razowego może być pumpernikiel no i zakupy tylko w PSS .Tam w miarę dobry towar obok tego wszechobecnego pejsatego spożywczego syfu co to tylko po nim tyjesz i rosnie ci cholesterol adminku
  ha ha ha
  sssssssssssssssssssssssssssss

  Polubienie

 128. /*zjadało się za jednym podejściem kilogram boczku, ale nie tłustego, kromkę chleba i szklaneczkę wódki, ale nie takiej z czubem tylko ¾ już minęły bezpowrotnie.*/

  Wilk zjada kilka kilogramów miecha za jednym podejściem, ale robi to średnio raz na dwa tygodnie albo i jeszcze rzadziej, ponadto, zaobserwowano iż często zjada różne zielone zioła, nie wspominając tu o niedźwiedziu, który od wiosny do późnego lata(dopóki trawa miękka i soczysta) regularnie się pasie na łące niczym syrenka.

  /*Taka prawda. A dziś zrobię sobie kaszki mannej z jednego litra mleka, zjem z jedną kromką chleba z masłem i z dżemikiem i człowiek słaby i po godzinie znów głodny.*/

  Szanowny Adm zamiarowywuje sobie wyhodować rogi (kazeina) na stare lata i popsuć jelita (gluten)?:]
  Masło może być pod warunkiem że sprawna wątroba i woreczek zolciowy.
  Dzemik był gotowany (zero witamin i enzymów) + dodany cukier ! – wyrzucamy!
  Ps. Pełne jelita wcale nie znaczą, że nakarmilismy swoje cialo,

  Polubienie

 129. miało być – *sarenka* a nie jak to aut korekta podmienila. Uparta bestia , wyłączam a ta dalej hula

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s