To są NASI NAJLEPSI SOJUSZNICY, AMERYKANIE I (ŻYDO)ANGLICY…


 1. W PRACOWITYCH dniach 9 i 14 maja br. prezydent USA Donald Trump podpisał dwie decyzje o znaczeniu geopolitycznym.

  Pierwsza z nich, to zgoda na pobieranie „haraczu” od Wolnej Polski przez Państwo Izrael, uzurpujące sobie bycie reprezentantem zaginionych w trakcie II WŚ obywateli polskich – formalnie pochodzenia MOJŻESZOWEGO i tyle. (Bo z początkiem XX wieku, spora część burżuazji żydowskiej przeszła na katolicyzm, np. dobrze znana mi rodzina Szarskich w Krakowie).

  Drugie, to otwarcie 14 maja ambasady USA w Jerozolimie, która zgodnie z ustaleniami ONZ w roku 1947 miała pozostawać MIASTEM MIĘDZYNARODOWYM.

  W ten sposób STANY ZJEDNOCZONE oficjalnie zadeklarowały się jako państwo SYJONISTYCZNE, a zatem rasistowskie, realizując polecenia PISMA ŚWIĘTEGO Oby Testamentów (patrz św. Paweł w Liście do Rzymian rozdz. 9-11).

  A zatem nie tylko Palestyńczycy, ale także i wszystkie nie żydowskie narody świata, w sensie religijnym zostały zepchnięte do roli hinduskich „nietykalnych” przeznaczonych do sprzątaniu ekskrementów wydzielanych przez (A)Brahmanów samo-wybranych do panowania nad Ziemią (patrz encyklika Laborem execens z r. 1981).

  Przypominam REWOLUCYJNE odkrycie mego korespondenta „herboris” sprzed pół roku, który podzielił się z nami bardzo interesującą hipotezą, bazującą na fakcie, że nie tylko imię ‘Abraham’ sugeruje jego pochodzenie od hinduskiego ‘Brahma’, ale także imię żony-siostry Abrahama Sara, jest skróceniem imienia głównej hinduskiej bogini Saraswati, żony Brahma, która w pewnych opowiadaniach też udaje jego siostrę.W swej „hipotezie roboczej” Herboris zauważył:

  „Określenie ‘Naród Wybrany’ zostało po prostu wyprowadzone z hinduskiego społeczno-boskiego systemu kastowego. I Hebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, z pewnością mieli szerokie kontakty ze światem hinduskim. I wtedy zadecydowali, że to oni będą „czystymi braminami”, którzy będą panować nad poganami pochodzącymi z innych narodów. (Brahma stał się Jahwe i Abraham zadecydował to samo.) Inne narody otrzymały status niedotykalnych (…) Żydzi będą Kastą Najwyższą, narodem wybranym przez boga by przywodzić ludzkości. (…) I co istotniejsze, credo hinduizmu: “Aham-Brahmasmi” (Ja Jestem Brahmanem) pokrywa się z głosem « Ja Jestem », który usłyszał Mojżesz zza Gorejącego Krzaka. ”

  Proste? Czyż nie tak?

  Ja dodałem do tej hipotezy, że [[ zgodnie z praktykowaną współcześnie zarówno przez Mossad jaki CIA zasadą „by a deception we make war” ]] żydowska Elita już od tysiącleci ma zwyczaj „ubierać się” w szaty oraz „skóry” wypożyczone od kultur, które Żydzi, w trakcie ich historii, zamierzali opanować (czytać więcej: http://markglogg.eu/?p=2019)

  I to są NASI NAJLEPSI SOJUSZNICY, AMERYKANIE I (ŻYDO)ANGLICY…

   

  A przy okazji, dobry artykuł profesor Anny Raźny z UJ na temat „9 majowej” decyzji ZJEDNOCZONEGO SYJONOSTANU AP o akceptacji „haraczu” nałożonego przez Izrael na Wolną Polskę:

Anna Raźny: Ustawa 447 – triumf rasizmu.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

 

Wszystkie aspekty ustawy 447 Kongresu USA mają charakter negatywny. To rażąco zła ustawa pod każdym względem – nie tylko prawnym, moralnym i politycznym, ale również cywilizacyjnym.

Jej determinantą jest teza o nierówności ofiar niemieckiego nazizmu i II wojny światowej  zarówno w sferze prawa i sprawiedliwości, jak i prawdy oraz  moralności – czynników kształtujących nie tylko politykę oraz relacje społeczne, ale również kulturę i cywilizację. Ustawa mówi o zadośćuczynieniu finansowym jedynie dla ofiar holokaustu – również w sytuacji, gdy nie pozostawiły one spadkobierców – a więc o mieniu bezspadkowym. Trzeba więc mocno podkreślać, że mówi jawnie o haraczu, gdyż roszczenia spadkobierców żydowskich – w tym wypadku z USA- zostały zaspokojone już w 1960 roku, kiedy Polska wypłaciła na ten cel 40 milionów dolarów rządowi amerykańskiemu na mocy umowy międzypaństwowej.

Bezzspadkowe mienie w postaci rekompensaty finansowej  miałyby przejąć organizacje żydowskie z USA i Izraela. Pytania nie tylko Polaków, ale także uczciwych Żydów – również  w Izraelu i USA – wyrażające sprzeciw,  są oczywiste: a co z ofiarami ludobójstwa innych narodów – np. z Polakami zamordowanymi przez Niemców czy banderowców na Wołyniu i we Wschodniej Małopolsce? Na jakiej podstawie Kongres USA dokonał segregacji ofiar hitlerowskich Niemiec według narodowości i podzielił te ich miliony na lepszych i gorszych? Lepszym czyli  reprezentującym naród żydowski należy się wszystko – nie tylko cześć i nimb wyjątkowości, ale również bezspadkowe mienie, które dla pamięci o nich mają przejąć nieuprawnione do tego instytucje. Cała reszta ofiar – z polskimi na czele – jest gorsza tylko dlatego, że jest innej narodowości. Skalę tego rasizmu powiększa nałożony ustawą 447  na „gorsze” ofiary- a nade wszystko na ich spadkobierców – obowiązek finansowego zadośćuczynienia lepszym ofiarom. Polacy mają więc płacić żydowskim instytucjom za to, że są gorszymi ofiarami. To triumf rasizmu w sferze nie tylko prawa, ale również moralności i kultury, a co za tym idzie – cywilizacji. Jest on zaprzeczeniem podstawowych elementów cywilizacji chrześcijańskiej, które Feliks Koneczny niezwykle trafnie ujął jako quincunx – prawda, dobro, piękno, zdrowie i dobrobyt. Wszystkie te kategorie współtworzą dobro wspólne, Wszystkie wykluczają wszelkie formy rasizmu.

Przyjęta przez Kongres USA ustawa 447 jest absurdem w sferze historii i polityki: wbrew prawdzie i faktom wskazuje jako winnego – który ma zapłacić za holokaust – nie Niemcy, lecz Polskę. Wskazuje nie sprawcę, lecz ofiarę. Ten rewizjonizm historyczny jest antyaksjologicznym precedensem w historii światowej. Oparty jest bowiem nie tylko na antywartościach: niesprawiedliwości, fałszu moralnym i historycznym, odrzuceniu  zasad demokracji i obowiązującego w naszej cywilizacji prawa – ale również na stojącej za ustawą potędze militarnej USA. Stany Zjednoczone zdecydowały się temu precedensowi patronować, gdyż uległy ideologii głoszącej nie tylko wyjątkowość holokaustu, degradującą wszystkie ludobójstwa innych narodów i wywołane nimi ich cierpienia, ale również uznać wyjątkowość narodu żydowskiego i jego państwa Izrael, zwalniającą go z odpowiedzialności za zagrażającą światu  zbrodniczą politykę na Bliskim Wschodzie. Istotę tej polityki wyraża najpełniej pojęcie rasizmu. Rasizmu totalnego, eksponowanego w ustawie 447 na płaszczyźnie ekonomicznej. Oto Polacy jako naród, społeczeństwo, wspólnota obywatelska stają się w majestacie amerykańskiego prawa nie tylko gorsi, zasługujący na poniżenie, ale również na ograbienie.

Ustawa obnaża prawdziwe oblicze nie tylko roszczeniowych środowisk żydowskich, ale również  Kongresu USA. Oblicze wrogie wobec Polski. Posiadając gwarancję militarną Stanów Zjednoczonych, ustawa mówi nam wyraźnie: nie miejcie żadnych złudzeń!. Dla polskiego społeczeństwa – zniewolonego mitem Ameryki jako imperium dobra z czasów zimnej wojny, utrzymywanego do tej pory w politycznym posłuszeństwie dla tej iluzji – to poznawczy szok. Przeciętni polscy obywatele boją się  prawdy o największym „sojuszniku” Polski. A tymczasem prawdziwe oblicze Ameryki narzucającej światu ateistyczną cywilizację rasizmu,  zostało szeroko opisane już w latach 90. przez autorów zachodnich i rosyjskich  różnych opcji politycznych. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć Patricka Buchanana, Alaina Bluma,  Plinio Corrêę de Oliveira, Naomi Klein, Aleksandra Dugina, Aleksandra Panarina. Wszystkie te analizy cywilizacyjnej roli USA we współczesnym świecie zostały w Polsce zlekceważone, a niektóre – np. Dugina – napiętnowane jako wrogie.  Warto więc w tym miejscu przypomnieć prace Aleksandra Panarina, m.in. jego książkę Pokusa globalizmu (Iskuszenije głobalizmom – 200o), gdzie autor wykazuje, że narzucana światu przez USA cywilizacja jest  sprzeczna z chrześcijaństwem. Z perspektywy tej sprzeczności jest ona antycywilizacją. Z punktu widzenia chrześcijańskiej etyki oparta na skrajnym liberalizmie ideologia amerykańskiego globalizmu – realizowana z irracjonalną determinacją przez USA i ich sojuszników – jest według Panarina  nihilistyczną i jednocześnie rasistowską utopią. Ustanawia bowiem porządek świata w interesie bogatych przeciwko biednym. W porządku tym dominują jako instrument jego realizacji: manipulacja, fałszowanie prawdy, podwójne standardy. Konieczny jest powrót do moralno-religijnego fundamentalizmu. Stanie się on – prognozuje Panarin – podstawą mobilizującej kultury, dzięki której możliwa  będzie w XXI wieku obrona biednych przed bogatymi.

Takie poglądy są w Polsce z góry skazane na odrzucenie, mimo iż można je wykorzystać dla naszej obrony przed realizacją ustawy 447. Potężne lobby proamerykańskie i proizraelskie, agentura amerykańsko-izraelskiego wpływu zrobiły wszystko, aby zniewolenie amerykańskim mitem w Polsce trwało do dziś. Wszelka krytyka panującej opcji politycznej i próba budowania alternatywy traktowane były i są nadal jako zdrada Polski, czego dowodem jest uwięzienie ponad dwa lata temu Mateusza Piskorskiego, któremu sformułowano bez dowodów prawnych zarzut, iż służył interesom Rosji i Chin. Tymczasem udokumentowane zarzuty służenia interesom amerykańsko-izraelskim można postawić tysiącom osób z rządzącego Polską układu politycznego i jego zaplecza intelektualnego, medialnego, biznesowego. To rzesza wyznawców – z obecną władzą na czele – tej samej ideologii, która zniewoliła amerykański establishment polityczny i będący jego emanacją Kongres USA. To oni, a nie Amerykanie pilnują ideologicznego status quo w Polsce i nie dopuszczają do przyjęcia zgodnej z polskim interesem narodowym i naszymi normami cywilizacyjnymi polityki zagranicznej. Oni odpowiadają za zwasalizowanie Polski wobec tandemu USA-Izrael i za wyobcowanie jej w UE, gdzie odgrywamy rolę konia trojańskiego tego tandemu. Obecnie odpowiadają za to, że Unia Europejska nie staje po naszej stronie i nie stanie w konfrontacji z ustawą 447. Także za to, że nie stanie po naszej stronie nade wszystko Rosja, mająca środki nacisku zarówno  na USA, jak i Izrael. Działający w Polsce bez żadnych przeszkód obóz amerykańsko-izraelski uczynił z nas bowiem jej największego w Europie wroga. A tak niewiele trzeba było zrobić, aby teraz uzyskać przychylność  Moskwy. Wystarczyło nie wychodzić przed unijny szereg w sferze  militarnej i budować własną defensywną armię. Wystarczyło odrzucić rolę podżegacza wojennego i ideologa euromajdanu w Kijowie, zostawić w spokoju pomniki czerwonoarmistów, które przypominały Moskwie, że była i być powinna gwarantem zachodniej granicy Polski.

Aby wyjść z geopolitycznej pułapki, w jakiej Polska znalazła się na życzenie własnych rządów – a także dużej części zniewolonego amerykańskim mitem społeczeństwa – i nie tylko stawić czoła ustawie 447, ale również nie dopuścić do prowokowanej przez USA i NATO wojny z Rosją na naszym terenie, trzeba potężnego zrywu Polaków. Takiego zrywu, który w pierwszym rzędzie osłabi wpływy obozu amerykańsko-izraelskiego w Polsce, a w konsekwencji odsunie go od władzy. Początkiem powinno być odrzucenie ustawy 447 na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, a następnie wypracowanie na wybory parlamentarne programu, który nie tylko obroni nasze aktywa przed rasistowską  cywilizacją, ale pozwoli zapoczątkować nasz suwerenny rozwój. . Program  zabezpieczający polskie dobra naturalne – wody, lasy i złoża – przed wyprzedażą, koncesjami i dzierżawą dla zagranicznych firm jest realny. Jego gwarancją jest nasza cywilizacja  Na takiej bazie jest realne również zjednoczenie wszystkich pozasystemowych  środowisk narodowo-patriotycznych.

Anna Raźny

 

Źródło:konserwatyzm.pl

Reklamy

230 uwag do wpisu “To są NASI NAJLEPSI SOJUSZNICY, AMERYKANIE I (ŻYDO)ANGLICY…

 1. Tak odbiera podpisanie ustawy 447 Światowa Organizacja Żydowska ds. Restytucji Mienia(WJRO)
  „Jest to potężne oświadczenie o niezachwianym zobowiązaniu Ameryki do wspierania osób, które przeżyły Holokaust w dążeniu do sprawiedliwości” – powiedział Gideon Taylor, dyrektor operacyjny WJRO. „Dziękujemy prezydentowi Trumpowi za wsparcie ustawy, a także Kongresowi USA za jednogłośne jej przyjęcie. Składamy ogromną wdzięczność dla senatorów Baldwina i Rubio oraz przedstawicieli Crowleya i Smitha za ich szczere przywództwo w tej kwestii. „

  Polubienie

 2. Jak podała polska prasa “premier Benjamin Netanjahu, stwierdził, że Donald Trump swoją decyzją tworzy historię, a Izrael jest liderem całego regionu. Netanjahu nawiązał również do zwycięstwa Netti Barzilai w konkursie Eurowizji: powiedział, że wokalistka stała się najlepszym ambasadorem jego kraju.”

  A oto zwyciężczyni konkursu Eurowizji z jej “kuku-na-muniu” ISRAEL FIRST euro(żydo)wizyjnym hitem:

  Netta Barzilai z Izraela wygrała 63. Konkurs Piosenki Eurowizji. Jak wygląda?

  (Przyznaję, że po oglądnięciu fragmentu występu tego naśladującego GŁOS KACZKI potworka, znikła we mnie jakakolwiek chęć odwiedzenia tego I(mbecility) FIRST Mini Mocarstwa)

  A zatem nie tylko Palestyńczycy, ale także i wszystkie nie-żydowskie narody świata, w sensie religijno-ekonomicznym zostały zepchnięte do roli hinduskich „nietykalnych”, przeznaczonych do KONSUMOWANIA (w sensie ‘sprzątania’) ekskrementów wydzielanych przez A-Brahmanów samo-wybranych do panowania nad Ziemią (patrz wygląd oraz aktywność “zwycięskiej” wokalistki powyżej, oraz zawartość intelektualna encykliki “Laborem execens” z roku 1981; przedrostek “a” oznacza zazwyczaj zaprzeczenie sensu rdzenia danego słowa, np. a-trofia, a-teizm, a-morfia, a-patia, etc.; to twierdzi Jan Kozak w “Kořeny indoevropske duchovní tradice”, Praha 2014)

  Polubienie

 3. Radosna twórczość, tego czegoś!? Ko, ko, ko, cip, cip, cip, hop siup w głupi dziób i spadaj na drzewo!

  Eurovision in Concert 2018 Amsterdam Israel Netta Toy

  Neta Barzilai śpiewa „Ahavat Poalei Beneit” – Rimon School do muzyki

  Ja wolę posłuchać tradycyjnych wyjców…

  Howling Wolves

  … i ,,zawiesić” oko na takim czymś, ale to jest rzecz gustu!

  Dawno temu, tak się śpiewało szmulowskie piosenki.

  DALIDA – HAVA NAGILA

  Hej!

  Polubienie

 4. … i ,,zawiesić” oko na takim czymś, ale to jest rzecz gustu!

  Owl – A Funny Owls And Cute Owls Compilation || NEW

  Hej!

  Polubienie

 5. To są NASI NAJLEPSI SOJUSZNICY, AMERYKANIE I (ŻYDO)ANGLICY…

  Jakby powiedziała pewna pani minister – sorry taką mamy pogodę.
  I na to nie ma rady.
  Bo Rosja nie dorosła i Chiny się też nie kwapią by to zmienić.
  Posłuchajmy coś przyjemniejszego, coś co się śpiewało i słuchało.

  i coś mniej z klasyki

  Polubienie

 6. Potop 318

  Kurewska propaganda
  Lewackiego ścierwa
  Nie zamknie naszych ust
  Choć będzie nas oczerniać
  Wznieśmy swe sztandary
  Swastyki moc wróci
  Oczyśćmy białe kraje
  Z niewartych nic podludzi
  Wznieśmy swe sztandary
  Swastyki moc powróci
  Oczyśćmy białe kraje
  Z niewartych nic podludzi

  Combat 18
  Przywraca stare prawo
  Pójdźmy własną drogą
  Choćby do nas strzelano
  Tak dumni, nieugięci
  Nie damy kroku wstecz
  Wygramy lub zginiemy
  Niestraszna jest nam śmierć

  Fanatyzm naszą bronią
  Synowie białej rasy
  Niszczący nas tworem
  Kolorowej i żydowskiej zarazy
  Gotowi oddać życie
  Zjednoczeni dumni ludzie
  W walce o przetrwanie
  Zgnieciemy ciebie, brudzie
  Gotowi oddać życie
  Zjednoczeni dumni ludzie
  W walce o przetrwanie
  Zgnieciemy ciebie, brudzie

  Polubienie

 7. Warto też wspomnieć o formacji Potop 318 z Golubia-Dobrzynia (Kujawsko-Pomorskie). Absolutnym opus magnum grupy był album Hail White Sons – na okładce wykorzystano nazistowski plakat propagandowy, gdzie dwóch żołnierzy z Waffen SS z mierzy bagnetami (SS-manon dodano opaski Polski Walczącej, a Semita dostał emblematy Platformy Obywatelskiej i PZPN). Nieoczekiwane pięć minut sławy spłynęło na nich, kiedy gitarzysta został dyrektorem lokalnego Domu Pomocy Społecznej, a następnie wiceburmistrzem. Indagowany o swoją przeszłość przez wścibskich żurnalistów, wystosował nawet kuriozalny list otwarty, w którym tłumaczył, że nie jest żadnym nazistą, a po prostu grał sobie z kolegami „muzykę młodzieżową rock” (cyt. dosłowny). Jednocześnie w udzielonym naprędce quasi-wywiadzie, opowiadał o swoich preferencjach wyborczych. „PiS, ale nie z miłości” – stwierdzał. „Bardziej na prawo nikogo nie było. Przecież nie poprę Platformy, która wprowadziła do Sejmu dwóch Murzynów”.

  Polubienie

 8. Ad Juliusa

  Julius, hakuna matata!

  PRAWDA WAS WYZWOLI!

  ,,Swastyki moc wróci”

  Swastika’s Return (Powrót Swastyki)

  http://www.monio.info/2009/09/24/swastikas-return-powrot-swastyki/

  ,,Przywraca stare prawo”

  TE, ZAPOMNIANE POLSKIE PRAWO MUSIAŁO STRASZNIE BOLEĆ, ZRZUCAJĄC Z TRONU, KRÓLEWSKICH NIEUDACZNIKÓW! DZISIAJ BY ZADZIAŁAŁO Z SIŁĄ MŁOTA NA PEJSATE (NIE)RZĄDY!

  PRAWO OPORU

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_oporu

  Prawo do oporu wobec niegodziwej i nieudolnej władzy

  https://www.salon24.pl/u/aldina/270309,prawo-do-oporu-wobec-niegodziwej-i-nieudolnej-wladzy

  https://pl.wiktionary.org/wiki/hakuna_matata

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 9. „Jakby powiedziała pewna pani minister – sorry taką mamy pogodę.
  I na to nie ma rady.
  Bo Rosja nie dorosła i Chiny się też nie kwapią by to zmienić.”

  I taka jest niestety smutna prawda. Rosja płacze, bo „kordon sanitarny”, ale sama nie przedstawiła przez te wszystkie lata ani jednej oferty dla krajów europy śr-wsch, która byłaby alternatywą dla zachodniego globalizmu.

  Polubienie

 10. Ad Kika (której rozum nie zawsze znika) Bitwa pod Solferino była w 1859 a nie w w 1849. A po niej genewski Szwajcar Henri Dunant założył Organizację Czerwonego Krzyża. Z jego prawnukiem, dr jur. André Dunantem wielokrotnie się wspinałem w latach 1970-1980, zmarł on niestety na pocz. lat 2010.

  A z rozmaitych Deklaracji Praw Człowieka itd. przed 200+ laty, pod koniec wieku XX wyszło coś takiego:

  DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA EMBRIONALNEGO

  oraz Prezentacja Celów

  Światowego Ruchu „Precz z Rozumem”

  (http://markglogg.eu/?p=493; wersja oryginalna z 1993 roku w języku PANÓW: http://markglogg.eu/?p=267)

  My, Ludzie Embrionalni wszystkich Narodów, Ras oraz Płci, deklarujemy co następuje:

  1. Będąc w pełni świadomymi, że nasze idee są sprzeczne z Rozumem i Biologią, ogłaszamy iż jest to prawdą oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równi. Twierdzimy zatem, że Kain jest równy Ablowi, idiota jest równy geniuszowi i że zwykły gangster ma te same prawa jak święty. Co więcej, zgodnie z nauką Nowego Katolickiego Kościoła deklarujemy, że embrion ma takie same prawo do życia i do dążenia do szczęścia, jak osoba dorosła. Mówiąc krótko stwierdzamy, że (ZAPŁODNIONE) JAJO JEST RÓWNE KURZE – i to jest nasza Nowa, Promienna Myśl, która przyświeca wszystkim naszym dążeniom oraz poczynaniom.

  2. Deklarujemy, że nasz Bóg, Stwórca Równości, wyposażył nas – w przeciwieństwie do innych bezrozumnych zwierząt – w naturalne prawo do bezpieczeństwa, do wolności oraz do szczęścia. Zamierzamy zrealizować te nasze boskie prawa na poziomie umysłowym niewinnego dziecka, czy nawet jeszcze nie zróżnicowanego embriona. Mamy prawo to uczynić, gdyż jest to prawda oczywista, że każdy dorosły człowiek był kiedyś w fazie embrionalnej rozwoju swej osobowości. I to jest jego własna wina, że wbrew Woli Stwórcy Równości, opuścił ten cudowny stan pierwotnego zidiocenia oraz szczęścia.

  3. By wymusić poszanowanie nadanych nam przez Stwórcę Praw Człowieka Embrionalnego, zamierzamy na Ziemi odtworzyć warunki bezpieczeństwa oraz szczęścia charakterystyczne dla naszego życia w okresie płodowym. Zapełnimy zatem Ziemię klimatyzowanymi budowlami, które będą chronić nas przed szkodliwym wpływem złej pogody i dostarczymy narodom nieskończoną obfitość ubrań, żywności oraz środków transportu. Tak że nikt nie będzie zmuszony dokonywać jakichś męczących i degradujących go, wysiłków fizycznych. Zreorganizujemy także nasze społeczeństwo w taki sposób, że nikt nie będzie śmiał zmuszać nas do jakiegokolwiek umysłowego wysiłku – wysiłku, który mógłby nas wyrwać z błogosławionego przez Boga stanu permanentnego szczęścia oraz bezmyślności.

  4. Deklarujemy zatem, że by zrealizować ten wspaniały projekt permanentnej infantylizacji (czy nawet embrionalizacji) człowieka, nasz Bóg, Stwórca Równości, wyposażył nas w prawo do wykorzystania, bez jakichkolwiek ograniczeń, wszystkich bogactw naturalnych Ziemi. Mamy także prawo do eksterminacji – względnie do uwięzienia w klatkach oraz rezerwatach – wszystkich odmian zwierząt, włączając w to homo sapiens, które mógłby zagrozić naszym zinfantylizowanym, agresywnym projektom totalnego udomowienia świata.

  5. A zatem deklarujemy, że nasze Ludzkie Umysłowo Embrionalne Społeczeństwo ma prawo organizować się w bandy zwane partiami, mafiami oraz korporacjami. W celu ułatwienia działalności tym błogosławionym przez Boga zgromadzeniom, stała się konieczną likwidacja – względnie przebudowa w odpowiedni sposób – wszystkich dotychczas istniejących ludzkich zrzeszeń, mających na celu społeczną Sprawiedliwość, Piękno życia, oraz poszukiwanie Prawdy w każdym badanym przedmiocie. Przestępczy charakter tych SPP zrzeszeń polegał na rozbudzaniu niezdrowych pożądań, oraz zachęcie do działań sprzecznych z obowiązkowym w naszym zinfantylizowanym społeczeństwie, dążeniem do komfortu, bezpieczeństwa i imbecylnej szczęśliwości.

  6. A zatem deklarujemy, że wrogiem nr 1 Ludzkości są wyznawcy idei Karola Marksa, którego program w sposób efektywny ograniczył wytwarzanie błogosławionych przez naszego Boga urządzeń, które w sposób cudownie automatyczny dają ludziom poczucie wolności, szczęścia oraz dominacji.

  7. Deklarujemy, że wrogiem nr 2 Ludzkości są wyznawcy nauk Sokratesa, którego działalność edukacyjna podkopała w przeszłości nasz idiotyczny, dziecięcy zachwyt nad demokracją oraz równością.

  8. Deklarujemy, że wrogiem nr 3 Ludzkości są szczerzy i rozumni wyznawcy Jezusa z Nazaretu. Ten sukinsyn (the son of a bitch) potrafił, przez blisko dwa tysiące lat, oszukiwać ludzkość, twierdząc, że (trwałego) szczęścia można ewentualnie zaznać tylko po śmierci i że nie powinniśmy się troszczyć ani o to, co będziemy jeść, ani o to, w co będziemy się ubierać, ani o dom, ani nawet o własną rodzinę.

  9. Zamierzamy także wyzwolić Ludzkość od terroryzujących ją nauczycieli, którzy psują naszą młodzież twierdząc, że nie da się przeskoczyć własnego cienia, że dwa plus dwa daje cztery i ze każda akcja powoduje reakcję. Uczniowie w naszych szkołach, zamiast się uczyć nudnej logiki, matematyki oraz fizyki, będą radośnie grali w gry komputerowe i uczyli się o przygodach Myszki Miki oraz o metafizyce fizyki cząsteczek DNA czyli samolubnych genów.

  10. Mówiąc krótko, po wyzwoleniu Ludzkości od jej historycznych ciemiężycieli my, Zuniformizowane Społeczeństwo Ludzkich Neotenicznych Umysłowo Embrionów, zamierzamy „mnożyć się i panować nad ziemią” – tak jak nasz Bóg, Stwórca Równości przemawiający do nas już z pierwszej strony Pisma Świętego, nakazał nam robić. Nie potrzebujemy dodawać, że zamierzamy się zachowywać jak agresywnie rosnący, monstrualny Rak Planety Ziemia.

  (Elaborated in 1993 in Geneva. Text drawn after the “Declaration of Independence of North America” of 1776, and the encyclical letter “Laborem exercens” of 1981.)

  Polubienie

 11. Julius, masz brata bliźniaka?
  A może sobowtóra?
  Jeśli nie, to musi to być jakiś wonsz, albo ktoś nam tu wszystkim znany żartowniś, inwestor w bitkony, remontowy dachów, albo pani Barbara która kocha wensze.

  Polubienie

 12. Ad markglogg

  Ad Kika (której rozum nie zawsze znika) Bitwa pod Solferino była w 1859 a nie w w 1849.

  Panie Marku, daj pan spokój, ja to też zauważyłem. Infografika to nie moja robota, dla mnie jest ważniejsza informacja o PRAWIE OPORU, które w obecnych czasach nie obowiązuje rządzących globalistów i robią z ludźmi co chcą.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Solferino

  OPORNIK – TAKA MAŁA RZECZ, A ILE MOŻE NAROBIĆ ZAMIESZANIA!

  ONI TEŻ NIE WIEDZĄ, ŻE KIEDYŚ BYŁO TAKIE PRAWO OPORU I KOMBINUJĄ JAK KONIE POD GÓRĘ.

  Akcja Opornik #01 – Wprowadzenie

  http://naszeblogi.pl/37550-akcja-opornik-01-wprowadzenie

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wiktionary.org/wiki/kombinowa%25C4%2587_jak_ko%25C5%2584_pod_g%25C3%25B3r%25C4%2599&prev=search

  CO DO HISTORII FRANCJI, TO TYLKO chi, chi, chi, TAK SAMO JAK DO HISTORII POLSKI I INNYCH KRAJÓW cha, cha, cha…

  PUENTA – TADAM! Chi, chi, cha…

  https://pl.wiktionary.org/wiki/tadam

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 13. Panie profesorze kika….proszę nie zapominać, że każdy opornik, by mógł być opornikiem, musi mieć podłączony kabelek, dopiero tak okablowany opornik staje się opornikiem.
  Okablowaniem zajmowały się profesjonalnie powołane do tego służby i tak każdy kablujący opornik miał swojego prowadzącego i odpowiednie na siebie akta, tak zwaną teczkę i podpisy ile wziął itd. i to było piękne i pozwalało robić karierę w polityce, w zawłaszczaniu, w szabrowaniu i prywatyzowaniu.

  Wczoraj w TVP pokazano byłego już komendanta milicji policji, wypasionego w dużej bryce i …i jaki miał piękny nowy dom.
  Widać, że spec nad spece, z marnej policyjnej pensyji taki dom sobie wystawić to jednak wymagało ponad przeciętnych kwalifikejszyn.

  A ten zapis w konstytucji amerykańskiej że naród ma prawo się zbuntować…
  No, ma prawo się zbuntować…buntowników się wiesza, rozstrzeliwuje, wbija na pal. Mogą sobie wybierać miedzy krzesłem elektrycznym, albo strzykawką z trucizną, jak to w demokracji, masz wybór.

  Polubienie

 14. Merkel przemówiła przez Tuska
  Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, komentując najnowsze decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa, oznajmił, że dzięki nim UE pozbyła sie wszystkich złudzeń.

  — Patrząc na najnowsze decyzje Donalda Trumpa, ktoś może rzec:- Z takimi przyjaciółmi nie potrzeba wrogów. Powiedzmy wprost, UE musi być wdzięczna. Dzięki niemu pozbyliśmy się wszystkich złudzeń — napisał Tusk na Twitterze.
  Chodzi chyba o ostatnią amerykańską ustawę o zwrocie żydom mienia pozostawionego / straconego w II wojnie światowej

  Polubienie

 15. A Adm tego portalu zazdrość zżera że sam nic nie nakradł bo kraść nie umie . Trzeba było zapisać się do partii po okrągłym żłobie i kraść ile wlezie .Bronił ci ktoś ? Zazdrość to zła cecha .

  Wczoraj w TVP pokazano byłego już komendanta milicji policji, wypasionego w dużej bryce i …i jaki miał piękny nowy dom.
  Widać, że spec nad spece, z marnej policyjnej pensyji taki dom sobie wystawić to jednak wymagało ponad przeciętnych kwalifikejszyn.

  Polubienie

 16. Bo było komendant ma pierścień Rumburaka .Gdy nim przekręci to spełniają się marzenia .Adm o tym nie wiedział ?

  Polubienie

 17. Szanowny Adm dom i brykę byłego komendantowi policji kupili na bank rodzice albo działa w MLM a co nie wolno mu zazdrośniku .

  Polubienie

 18. Mnie się zawsze marzył domek z wieżyczką, taki nieduży pałacyk, nad rzeczką. Duży trawnik i basen. Na rzeczce mostek.
  No ale żona była przeciwna a i urzedniki miejskie też bez przerwy decyzje odmowne wydawali, choć pisałem, że tylko 35 m kwadratowych zabudowy …na początek. No a lata leciały, postarzałem się i domku w kształcie i kubaturze pałacyku niet.

  Polubienie

 19. Ad Psorka, Dyplomowanego Artychy Adm-inka

  Szanowny Adm-inku, chciałeś być psorkiem (kiedyś tak napisałeś) to masz ten tytulik jak w szwajcarskim banku u szmula.

  Tak dokładnie to ja nie wiem, co było pierwsze, pani PROFESJA, czy pan PSOREK. Zośka (Sofija) mnie podpowiada, żebym obstawił na pierwszym miejscu rodzaj żeński. Tak samo się dzieje w przypadku pań: NAUKI, WIEDZY, KSIĄŻKI, BIBLII etc., gdzie nie wymyślono rodzaju męskiego dla tych pojęć.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesja_(zaw%C3%B3d)

  Od pani GILDII… do pani/pana ARTYSTKI/ARTYSTY. R(Z)EMIEŚLNIK/REMIEŚLNIK (ремесленник), to jest inna historia.

  ,,G” JAK GILDIA.

  ,,… Pod koniec XVI wieku w dokumentach gildii zaczęto zastępować słowo „rzemieślnik” słowem „artysta”…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gildia_(historia)

  ,,Panie profesorze kika….proszę nie zapominać, że każdy opornik, by mógł być opornikiem, musi mieć podłączony kabelek, dopiero tak okablowany opornik staje się opornikiem…”

  Szanowny Panie Psorze, w tym przypadku REZYSTOR jest tylko SYMBOLEM, raczej nie należy podłączać go do prądu, bo może zaiskrzyć, nie wytrzyma natężenia i się przepali.

  SYMBOL

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Opornik

  P.S. Pański ZAWÓD? Takie pytanie zadają biurokraci w urzędach, nawet psorom. Chi, chi, chi…

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wiktionary.org/wiki/profesio&prev=search

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 20. A MNIE SIĘ MARZY…

  Jan Kaczmarek Kurna Chata

  ONI SOBIE NIE ZDAJĄ SPRAWY, ŻE MIESZKAJĄ W KURNIKU!

  ,,Mnie się zawsze marzył domek z wieżyczką, taki nieduży pałacyk, nad rzeczką. Duży trawnik i basen. Na rzeczce mostek…”

  Oooooooo, Szanownemu Adm-inkowi, się marzy KURNIK pisany przez ,,Ó”.

  ZAMEK W KÓRNIKU.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3rnik

  Pozdrawiam

  Polubienie

 21. To ten co pije wino za 3 tysiące od butelki . Powodzi mu się ale domek to bieda z nędzą jak na jego możliwości . Same kanalie .

  Polubienie

 22. Na phoenix (20h – 21.45h, 17.05.18) leci właśnie o wolnym handlu i jak przy jego pomocy rujnuje się inne niż „rozwinięte” kraje.

  Na przykład w Kamerunie jest gatunek cebuli doskonale tam rosnący i stanowiący część podstawy wyżywienia tamtejszej ludności. Ale obecnie do Kamerunu sprowadzana jest holenderska! cebula i ona sprzedawana jest po o wiele niższej cenie niż rynkowa cena cebuli lokalnej, choć ta importowana obłożona jest cłem (zrozumiałam że 30% ale może źle słyszałam), są w niej koszty transportu i powinna być droższa.
  W ten sam sposób co cebulę, importował Kamerun europejski drób, a drób lokalny, dostosowany do tamtejszych warunków klimatycznych, był z rynku kameruńskiego rugowany, bo był droższy. Obecnie Kameruńczycy starają się jakoś to kontrolować, ale straty są duże i nędza tym spowodowana zdążyła się rozszerzyć na wiele regionów w ten sposób zniszczonych gospodarczo.

  Dodatkowo np. z Niemiec do Afryki sprzedawali wszystko to, co w Niemczech nie zostało sprzedane. Afryka była zarzucona wręcz takimi zupełnie zbędnymi towarami, ale płacić za nie musiała w ramach umów handlowych.

  Należało by zapytać, do czego potrzebne są takim Holendrom pieniądze z upraw cebuli na tak masową skalę? Czy przypadkiem nie na nowe plantacje? I nowe cebulowe uprawy? Albo na hodowlę pomidorów w tysiącach ton? Co to jest za obłęd?

  Z drugiej strony część żyznej Afryki bladzi zamienili na szklarnie, w których uprawiane są róże, przez okrągły rok. Kwiaty są do europy transportowane samolotami, a na ludzi posiadających samochody z silnikiem diesla się szczuje, bo zatruwają środowisko! Szklarnie te są potrzebne, żeby zapewnić roślinom względnie stałą temperaturę. A są te szklarnie w Afryce, ponieważ tam nie ma zimy i koszty ogrzewania odpadają, ale w upały musi być zacieniane i dodatkowo zraszane. No to na to zużywają bladzi afrykańską wodę głębinową i w związku z tym pobliskie ujęcia wody ludności afrykańskiej po prostu wysychają. Ludzie muszą opuszczać zajmowaną dotychczas ziemię, jako że bez wody nikt przeżyć nie może.

  Nieliczni, bardzo nieliczni znajdują zatrudnienie na tych plantacjach róż ale oni chorują z powodu stosowania środków chemicznych „chroniących” te uprawy przed szkodnikami czy chorobami. Więc taki murzyn idzie na pół goły, z baniakiem trucizny na plecach i rozpyla ją na kwiatki jednocześnie wdychając to we własne płuca. Chętnych do takiej pracy jest mimo to wielu, bo bezrobocie ogromne.

  I to jest ta |”cywilizacja białego człowieka”!
  Rujnuje on wszystko, co weźmie w swoje łapska, rabuje wszystko, co ma w zasięgu. A na koniec niektórzy bredzą coś o konieczności „chronienia białej rasy”. Jak do tej pory to przed tą „białą rasą” należało by chronić wszystkich innych.

  Rocznie 280 euro inwestowane jest w Niemczech w każdy hektar. Skąd oni biorą na to pieniądze?
  Nasi rolnicy też tyle chcą. Ale skąd Polacy wezmą dla siebie drugą Afrykę, by ja skolonizować i eksploatować gospodarczo rujnując lokalną gospodarkę? Bez tej drugiej Afryki nie ma szans, by Polacy tyle pieniędzy dostawali na hektar.

  Ciekawe, jak to było w czasach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w czasach Polski Ludowej?
  Dopłat nie było, nie było telewizorów 2mx3m w każdej chałupie ale ludzie żyli normalnie i nie było problemów ze zbytem plonów rolnych. Zaradne gospodynie wiejskie co tydzień jeździły na targ i tam sprzedawały a to ser, a to jajka, a to mięso czy drób albo co tam miały sezonowego. I każdy na swoje wychodził.

  Dziś rozpowszechniana jest propaganda, że ludzie na wsi pracują ciężej niż inni. Jest to preparowanie ludziom świadomości po to, żeby tym łatwiej zrezygnowali z uprawy ziemi.
  Tymczasem nikt na wsi nie orze 365 dni w roku, a co najwyżej tydzień czy dwa i tylko na wiosnę i potem jesienią. Dziś rolnik zmuszany jest to stosowania „oprysków” (sprawdzają zużyte opakowania, rolnik musi je zbierać i im pokazywać!) więc dochodzi jeszcze może tydzień, może dwa. Wykopki trwają też nie więcej niż tydzień, tak samo żniwa. A dziś żniwa to wynajęcie kombajnu i ten załatwia całą sprawę sam, przesypując wymłócone ziarno na przyczepy.

  Kombajn to właśnie zasadniczy problem rozsiewający chwasty, które potem konieczne jest zwalczać chemią.

  Onegdaj to chłop kosił kosą, robił snopy, zwoził je do stodoły, tam młócił a plewy i tym samym nasiona chwastów zwyczajnie palił. I na polach tyle chwastów nie było, bo nie miały jak się rozsiewać. Teraz kombajn ma tylko sita takie, że zachowują one ziarno, a mniejsze nasiona chwastów taki kombajn niesłychanie wydajnie rozsiewa po całym polu. Oczywiście, można by było to rozwiązać racjonalnie stosując bądź dodatkowe sita bądź zbierając nasiona chwastów w jakichś pojemnikach umieszczonych w kombajnie, ale wówczas biznes truciznowy byłby zagrożony, no i ludzie mieliby dobre jedzenie – a na to diabelskie lobby zgodzić by się nie chciało.

  Problemem także jest, że rolnicy chcą mieć coraz więcej ziemi, a to naturalnie wiąże się z koniecznością poświęcania więcej czasu na orkę, siew czy żniwa. Ale przecież i kasa z tego jest większa.
  Ludzie na wsi uwierzyli, że powinni żyć tak, jak ci w miastach. Ale jakim cudem miało by to być możliwe?!

  Czy rolnik wie, na czym polega praca np. w koka koli przy taśmie? Tam nawet na siku trzeba zgłosić się wcześniej, żeby przyszło zastępstwo i można było opuścić stanowisko pracy. To samo w innych fabrykach, czy to elektronicznych czy z branży spożywczej. A taki rolnik sika kiedy chce, śniadanie je kiedy ma ochotę, a gdy w pole wyjedzie pół godziny później to też się od tego dziura w niebie nie robi.

  Ponoć na wsi jest „błoto”. A co ma być? Rozmoknięta ziemia to błoto i nikogo to specjalnie nie bulwersowało, bo ludzie rozumieli takie oczywistości. Teraz pożądają asfaltu na dojazd do chałupy, bo im się mercedesy i inne audiaki zakopują po osie. W takim asfalcie nie ma nic żywego, a w błocie i żabki, i żuczki, i jaszczurki, i dżdżowniczki i setki innych żyjątek, czyniących ziemię żywą i żyzną.

  Oglądałam swego czasu reportaż z fabryki audi, i tam jeden z kierowników poprowadził reportera między trawniki, na oko wyglądające na zaniedbane, bo nie koszone i porośnięte przeróżnymi roślinkami samosiejnymi. Cały dumny opowiadał, że u nich trawników się już nie kosi, bo oni chcą dać możliwość na rozwój takiej trawnikowej bioróżnorodności.

  A nam tacy Niemcy sprzedają kosiarki, kosy spalinowe i co tam mają do dmuchania liści z trawników i my chodzimy z tym badziewiem na szelkach i zakłócamy spokój w miastach od rana do zmierzchu. A oni tam nawet zostawiają liście pod drzewami, bo jest to korzystne dla danego drzewa, jako że z liści drzewo to przyswaja azot, gdy liście te się rozkładają na wiosnę; jesienią chronią one korzenie drzewa przed przemarznięciem.

  Wszystko w tym nowoczesnym świecie jest pomylone: jedni głodują inni chorują z przeżarcia. Jedni mają ziemi za dużo i nie mają jak jej obrobić, inni z kolei nie mają jej wcale i wegetują w slamsach trudniąc się złodziejstwem, bo na nic innego nie ma tam szans.

  Zwalają winę na „żydów”, ale co to są ci „żydzi”? Chcą likwidacji Izraela, ale kto wie, jak w Izraelu wygląda życie? Jeżeli pokazują miasta i zboczeńców, no to mamy taki obraz Izraela. Jeżeli pokazują czyściutkie dzielnice, to myślimy, że cały Izrael taki jest, albo przeciwnie: gdy pokażą dzielnicę zaniedbaną, to już sobie widz wyobraża, że i reszta Izraela to dziadostwo. Ale tak nie jest.
  Niedawno oglądałam u Niemców o Izraelu, o kibucach.
  Można by pomyśleć, że raj na ziemi: palmy, schludne domy, kwiatki, lazurowe niebo…
  W zwykłym kibucu – to jest taki kołchoz, czyli nasz PGR, życie jest dokładnie zorganizowane. Każdy ma wyznaczone zajęcie ale jest większa sfera wspólnotowa, jak posiłki czy opieka nad dziećmi.

  Jeden kibuc, SAMAR (może to nazwa miejscowości?) nie był wcale zorganizowany. W nim każdy sam sobie wyznacza/ł pracę, za którą brał odpowiedzialność i okazało się, że taka wspólnota też funkcjonuje bardzo dobrze. Wszyscy mieli/mają jedną kartę kredytową i też nie ma z tym problemów. Wspólne posiłki, wspólne działanie i określanie prac.

  Pokazali też stronę kulinarną Izraela. A więc nie tylko kuchnię żydowską ale i arabska oraz palestyńską. Co ciekawe, to ludzie tam rzeczywiście – tak niby to wyglądało – nie rozgraniczają się na narodowości, ale faktycznie wspólnie żyją, jedzą we wspólnych dla różnych nacji restauracjach i niby jest tam wszystko na luzie.

  Ale padło też zdanie, ze strony żyda, że żydzi chętnie siadają do stołu z Palestyńczykami i innymi Arabami. I że żydzi zapraszają do tego Palestyńczyków. No, ale ponoć Palestyńczycy nie wszyscy chcą tak z żydami biesiadować, choć ze strony żydów przeszkód nie ma.
  Tu musiałam sobie chwilę to przetrawić. Fakt okupowania ziemi palestyńskiej jest przez żydów ignorowany, fakt rugowania Palestyńczyków z palestyńskiej ziemi traktowany jest jako niebyły lub nieważny. Ale za to podkreślana gotowość żydów do wspólnego życia.

  Ci Polacy, którzy chcieliby likwidacji Izraela powinni się zastanowić, gdzie mogliby żydzi wówczas się osiedlić. Wysyłanie ich „na Madagaskar” nie jest rozwiązaniem, a poza tym Polacy nie mają prawa dysponować według widzi mi się cudzą, madagaskarska ziemią i obcymi ludźmi.

  Zarówno utrzymanie państwa Izrael jak i jego likwidacja będzie miała poważne skutki.
  Jeżeli ussa urządziło sobie ambasadę w Jerozolimie, może to oznaczać, że Izrael tam się umocnił i niekoniecznie żydzi będą chcieli mieszkać w „polin”. Zimno u nas, wiec palmy nie rosną. Problem z opałem Polacy będą mieć i to niedługo, ponieważ kopalnie węgla nieczynne, lasy wykarczowane i nie wiadomo, co dalej robić. To są poważne sprawy i nie da się ich rozwiązać z dnia na dzień, nawet za bardzo duże pieniądze.
  Na rosyjska ropę i gaz Polacy się obrazili. Zamiast życiem zajmują się politykierowaniem.
  Wszyscy na wszystkim się znają, ale nikomu nic nie chce się robić.
  Czy taki kraj może w ogóle funkcjonować? Już od dawna widać, że nie, ale zawsze coś tam daje się w z Polaków wycisnąć. No to wyciskają…

  Polubienie

 23. Wysłałam wczoraj wieczorem, ale widać cenzura zjadła:

  Na phoenix (20h – 21.45h, 17.05.18) leci właśnie o wolnym handlu i jak przy jego pomocy rujnuje się inne niż „rozwinięte” kraje.

  Na przykład w Kamerunie jest gatunek cebuli doskonale tam rosnący i stanowiący część podstawy wyżywienia tamtejszej ludności. Ale obecnie do Kamerunu sprowadzana jest holenderska! cebula i ona sprzedawana jest po o wiele niższej cenie niż rynkowa cena cebuli lokalnej, choć ta importowana obłożona jest cłem (zrozumiałam że 30% ale może źle słyszałam), są w niej koszty transportu i powinna być droższa.
  W ten sam sposób co cebulę, importow […]

  Polubienie

 24. W sobotę spotkanie na Koziej.
  ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

  Politycy PiS i PO walczyć będą o Warszawę, my o Stowarzyszenie.

  Dla przypomnienia, to już w tą sobotę, 19 maja 2018 roku organizujemy spotkanie u pana Eugeniusza Sendeckiego na ul. Koziej w Warszawie.
  Cel: powołanie Stowarzyszenia dziennikarzy publicystów i twórców.
  Sobota to jakby użyć nowomowy, dzień otwarty, wstęp darmowy choć bez zakąski, za to niewykluczone, że z Telewizją Narodową pana Eugeniusza w tle.
  Do tej pory zgłosiła się spora gromadka zainteresowanych, jeśli jeszcze są inne osoby gotowe przyjąć na siebie trud dziennikarza, publicysty czy twórcy to zapraszamy na spotkanie.
  Będzie trzeba podpisać deklarację, podjąć uchwałę o przyjęciu Statutu, także wybrać władze, może samemu wejść do władz, zamienić z obecnymi kilka słów i stać się członkiem założycielem stowarzyszenia.
  Jeśli są jeszcze chętni, proszę o zgłoszenie przez pocztę Neonu, do mnie lub do pana Krzysztofa Wojtasa, podamy wówczas dokładny adres.
  http://oswiat.neon24.pl/post/143800,w-sobote-spotkanie-na-koziej

  Polubienie

 25. Ad Na na na

  ,,… Wszystko w tym nowoczesnym świecie jest pomylone: jedni głodują inni chorują z przeżarcia. Jedni mają ziemi za dużo i nie mają jak jej obrobić, inni z kolei nie mają jej wcale i wegetują w slamsach trudniąc się złodziejstwem, bo na nic innego nie ma tam szans…”

  Oho, Nanusia znowu kracze! Nie dostrzega tyle ,,pięknych”, pejsatych organizacji, które czuwają jak czekiści nad gojami, aby im się jak największa krzywda działa:

  BO BEZ CIERPIENIA NIE MA Z-BAWIENIA – TAK NAM DOPOMÓŻ Z CAŁYCH SIŁ, KOSZERNY BOŻE WSZECHMOGĄCY!

  Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych_do_spraw_Wy%C5%BCywienia_i_Rolnictwa

  Światowy Program Żywnościowy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Program_%C5%BBywno%C5%9Bciowy

  Leniwemu gojostwu trzeba wszystko dostarczyć pod nos, więc tradycyjnie zrobi to szmul, bo on na tym najlepiej się zna i wie, że na biedzie najlepiej się zarabia.

  Motto każdego szmula robiącego w handlu: TANIO KUPIĆ, DROGO SPRZEDAĆ.

  Światowa Organizacja Handlu

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Handlu

  Nad ,,obżartym” gojem, śmieciowym żarciem GMO, czuwa następna pejsata organizacja.

  Światowa Organizacja Zdrowia

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia

  Stworzyli dla garstki pejsatych pasożytów raj na ziemi, a goje z niewiedzy stają się zwierzętami. Koniecznie trzeba zbadać i opisać to patologiczne zjawisko, debilna pseudonauko.

  Przemoc – wyzwanie dla świata.

  http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/450-przemoc-wyzwanie-dla-swiata.html

  SKOŃCZONE DEBILE I TYLKO TYLE!

  Przemoc domowa w świetle badań empirycznych

  http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/732-przemoc-domowa-w-swietle-badan-empirycznych.html

  Nad zdrówkiem mniejszych braci, też czuwają pseudonaukowe q…, które wprowadzają do ich menu, modyfikowane ścierwo!?

  Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia_Zwierz%C4%85t

  Transgeniczne menu

  https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2004/Przewodnik-Katolicki-38-2004/Nauka/Transgeniczne-menu

  Więc Nanuś przestań jątrzyć, bo ,,NOWOCZESNY” ŚWIAT, STWORZONY PRZEZ Q…, ZŁODZIEJI I BANDYTÓW, A OGÓLNIE PASOŻYTÓW JEST BARDZO ,,PIĘKNY!” Chi, chi, chi…

  Hej!

  Polubienie

 26. Ad Psora zwyczajnego Adm-inka

  Szanowny Psorku, znowu coś się zatarło i nie przeszło.

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 27. Ad Grzanka

  A gdzież się podział wonsz?

  A Wonsz, się przerzucił z pisania na gryzienie! Tanie piwo z Biedronki mu zaszkodziło?

  W Jabłonce żmija ukąsiła dziecko

  http://www.kurierorawski.pl/2018/04/w-jablonce-zmija-ukasila-dziecko.html

  Uwaga na jadowite żmije! 14-latek ugryziony w Bieszczadach. GOPR-owcy walczyli z czasem

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23370233,uwaga-na-zmije-14-latek-ugryziony-w-bieszczadach.html

  WONSZ ANTYSEMITA? Chi, chi, chi…

  http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/waz-ugryzl-go-w-penisa_339858.html

  Pozdrawiam

  Polubienie

 28. Wonsza nieznani sprawcy pomylili z węgorzem, porwali, wsadzili do słoika, zalali octem i marynują z listkiem bobkowym i zielem angielskim.
  A może wonsz renomując dach spadł z wysokości
  poobijał gnaty i połamał kości?
  Wonsz, odezwij się co z tobą?

  Polubienie

 29. Adminie … .

  Wąż skarżył się wczoraj, że ma u Ciebie szlaban.
  To w końcu jak to jest?
  Wąż pisze, że banujesz go Adminie, a Ty Adminie szukasz go?

  Polubienie

 30. Jak wykopie ich z 10 sztuk, to wróci może tu – oczywiście, jeżeli podniesiony będzie szlaban, by się śmiać tu z nas wszystkich, którym to ciągle nie chce się kopać, a tylko głupoty pisać.
  Za węża!
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 31. aż musiałem w Google sprawdzić kto to jest żybis i pokazało mi się cos takiego:

  wonsz szlabana nie ma
  wonsz formuje sobie drużynę do zarabiania na kopaniu bitcoin, żybisa już ma przy sobie.
  wenszu witaj z drużyną, to ile tych bitkonów zgarnąłeś do stodoły?

  Polubienie

 32. Adminek ile masz lat 20 .
  Pamiętasz taki prlowski serial rysunkowy .Facet ołoweczkiem rysował żybisy i szadoki .Stąd Żybis a nie żaden kot .Oj ty PRL już nic nie pamiętasz
  Kłania się Żybis .
  Może nasz Kika pamięta chociaż wątpię .
  PAMIETASZ KIKA STANDARDOWY SERIAL PRLOWSKI PT ” SZADOKI I ŻYBISY ” . SZUKAJ W NECIE INFO O NIM . TO DLA CIEBIE WYZWANIE
  BU BU HA HA HA .
  WITA SERDECZNIE ŻYBIS
  HA HA HA .

  Polubienie

 33. Ad Żybisa po transformacji językowej Gibaska

  Może nasz Kika pamięta chociaż wątpię.

  Phi, też mi problem, przecież wiele razy pisałem, że jestem starą dziadygą i w życiu się widziało to i owo!

  LES SHADOKS

  ,,… Innymi ważnymi postaciami są Gibaski (według starszego tłumaczenia Żibisy). W przeciwieństwie do Szadoków z których się naśmiewają, są inteligentne i beztroskie. Nie nękają ich żadne nieszczęścia. Mieszkają na innej planecie, niż Szadoki. Ich atrybutami są meloniki, oraz laski. Występują w telewizyjnych programach rozrywkowych. W zamyśle autorów mieli przywodzić na myśl typowych Brytyjczyków. Stąd ich nazwa; oryginalne Gibis wzięło się od GBs (Great Britons)…”

  Szadoki

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szadoki

  W pierwszej połowie 1985 r. jak była emisja tego francuskiego badziewia w TVP, ja już byłem za starym koniem, żeby oglądać takie pierdoły, przeznaczone dla potłuczonych polskich dziateczek.

  WIELKIE NIC! Chi, chi, chi…

  Szadoki i Wielki Nic – Epidemia spadomanii, język szadocki

  Hej!

  Polubienie

 34. bu bu ha ha ha
  Świetna odpowiedz .Kika niezawodny .

  W pierwszej połowie 1985 r. jak była emisja tego francuskiego badziewia w TVP, ja już byłem za starym koniem, żeby oglądać takie pierdoły, przeznaczone dla potłuczonych polskich dziateczek.

  bu bu ha ha ha
  sssssssssss

  UWAGA UWAGA .
  LECI WLAŚNIE NA STOPKLATCE KAPITAN KLOSS . WIELKI GIEROJ PRLOWSKI .
  WALDECZKU OGLĄDAĆ !!!!!!!
  BU BU HA HA HA
  CO ROBIŁ WIELKI GIEROJ GOMUŁKOWSKI PO 89 ROKU W KOSZER POLIN? .
  NIETRUDNO ZGADNĄĆ .
  CZEGO LUDZIE NIE ZROBIĄ ABY ZAROBIĆ TROCHĘ DUTKÓW.
  Z WIELKIEGO AGENTA BOHATYRA WOJNY WIELCE INTELIGENTNEGO . PAMIĘTNY OSTATNI ODCINEK
  WOLF BU BU HA HA HA
  SSSSSSS
  AWANSOWAŁ NA KRĘCĄCEGO KOSZERNYM KOŁEM FORTUNY RAZEM Z PANIĄ MADZIĄ .
  NA MARGINESIE .COŚ TA REAKTYWACJA KOŁA FORTUNY KOSZERNYM NIE WYSZŁA BO NIKT NIE OGLĄDA NOWYCH ODCINKÓW PO TYLU LATACH PRZERWY .
  I CZEMUŚ CI GOJE NIE OGLĄDAJĄ ?
  MOŻE ZROBIMY BIG – BROTHERA .POKAŻEMY RYPANKO W NOCY MIESZKAŃCÓW . MOŻE WTEDY WIDOWNIA BĘDZIE DUŻA BU BU HA HA HA WSRÓD GOJOSTWA .

  NO I JESZCZE PRLOWSKI GIEROJ . ISTNY AWANS
  A WĄŻ SIKA ZE ŚMIECHU
  BU BU HA HA HA

  POZDRAWIA INTELIGENTNY ZYBIS
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 35. bu bu ha ha ha
  Świetna odpowiedz .Kika niezawodny .

  W pierwszej połowie 1985 r. jak była emisja tego francuskiego badziewia w TVP, ja już byłem za starym koniem, żeby oglądać takie pierdoły, przeznaczone dla potłuczonych polskich dziateczek.

  bu bu ha ha ha
  sssssssssss

  UWAGA UWAGA .
  LECI WLAŚNIE NA STOPKLATCE KAPITAN KLOSS . WIELKI GIEROJ PRLOWSKI .
  WALDECZKU OGLĄDAĆ !!!!!!!
  BU BU HA HA HA
  CO ROBIŁ WIELKI GIEROJ GOMUŁKOWSKI PO 89 ROKU W KOSZER KRAJU .
  NIETRUDNO ZGADNĄĆ .
  CZEGO LUDZIE NIE ZROBIĄ ABY ZAROBIĆ TROCHĘ DUTKÓW.
  Z WIELKIEGO AGENTA BOHATYRA WOJNY WIELCE INTELIGENTNEGO . PAMIĘTNY OSTATNI ODCINEK
  WOLF BU BU HA HA HA
  SSSSSSS
  AWANSOWAŁ NA KRĘCĄCEGO KOSZERNYM KOŁEM FORTUNY RAZEM Z PANIĄ MADZIĄ .
  NA MARGINESIE .COŚ TA REAKTYWACJA KOŁA FORTUNY KOSZERNYM NIE WYSZŁA BO NIKT NIE OGLĄDA NOWYCH ODCINKÓW PO TYLU LATACH PRZERWY .
  I CZEMUŚ CI GOJE NIE OGLĄDAJĄ ?
  MOŻE ZROBIMY BIG – BROTHERA .POKAŻEMY RYPANKO W NOCY MIESZKAŃCÓW . MOŻE WTEDY WIDOWNIA BĘDZIE DUŻA BU BU HA HA HA WSRÓD GOJOSTWA .

  NO I JESZCZE PRLOWSKI GIEROJ . ISTNY AWANS
  A WĄŻ SIKA ZE ŚMIECHU
  BU BU HA HA HA

  POZDRAWIA INTELIGENTNY ZYBIS
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 36. Wężu … .
  Czy Ty czasem nie masz problemu z pęcherzem, bo ile to można w kółko popuszczać moczem w gacie.
  Kup sobie do jasnej cholery jakieś koszerne podpaski higieniczne, bo przecież jak te spodnie u Ciebie wyglądają?

  Polubienie

 37. Kolego masz problem ? Nie czytaj .W końcu jest koszer demokracja .Omijaj moje wpisy i czytaj inne a jak masz z tym problem to napisz do redakcji świata młodych bo ty chyba masz taki problem że gdzie nie spojrzysz widzisz żydów. bez już mojej odpowiedzi .
  Mogę mieć problem z pęcherzem .Moj problem moja sprawa a tobie co do tego . Tylko nie napisz znowu pod pseudo Mony na WPS i nie szczekaj tam na mnie .Myślisz ze jesteś wielki cwaniak a ja juz dawno ciebie prześwietliłem .
  pamiętasz ten wpis u przemka .To sobie przypomnij ha ha ha w uwagach .To za to ban dostałeś ale to nie mój problem.
  Odezwę się za 2 tygodnie.

  Polubienie

 38. Kup sobie do jasnej cholery jakieś koszerne podpaski higieniczne, bo przecież jak te spodnie u Ciebie wyglądają?

  Natomiast ty sobie kolego kup nerwosol bo widzę nerwów nie trzymasz na wodzy
  bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 39. Wysłannicy Putina – Friedman i Aven – przybyli do Waszyngtonu, aby negocjować zamrożone aktywa.

  Wiadomym się stało, że wysłannicy Władimira Putina – Aven i Friedman – przybyli już do Waszyngtonu. Celem ich wizyty jest rozwiązanie kwestii ratowania zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów, powiedział Andrei Piontkowski, powołując się na swoje źródła w Waszyngtonie, w wywiadzie dla „Rosyjskiego Monitora”.

  W szczególności znany analityk polityczny podzielił się swoją osobistą opinią na temat tej sytuacji i powiedział, że negocjatorzy prawdopodobnie nie będą w stanie zrealizować postawionego przed nimi zadania. Jeśli jednak zawiodą, będą próbować ratować się w taki sposób, że istniejąca lista 24 nazwisk nie zostanie rozszerzona, uważa analityk. Ekspert nazwał to rozpaczliwym krokiem.
  https://rusmonitor.com/v-vashington-pribyli-ehmissary-putina-fridman-i-aven-chtoby-dogovoritsya-po-povodu-zamorozhennykh-aktivov-andrejj-piontkovskijj.html

  Polubienie

 40. Jużem ciebie Alanku vel ZYBIS rozpracował.

  ZYBIS to ZYGA BIS.
  Hahaha
  Bu bu ha ha ha
  A mamine hektary zostały ci jeszcze, czy wszystko już w bitkoniach trzymasz?
  Trzymaj tak dalej, a zostaną Ci tylko obsikane slipy i walenie konia.

  Polubienie

 41. Edzio tylko nie wybuchnij bo nie ugasisz wulkanu .Byłbym zapomniał Edzio z APA ma 1 mm także nie ma co gasić ani co plamic
  Kłania się Żybis.

  Polubienie

 42. Zy (ga) bis, co z maminymi hektarami?
  Zostało Ci coś, czy tylko bitkonie na ruskich serwerach?
  Nie wykręcaj się teraz. Jeszcze kilka lat i walenie konia będzie u ciebie tylko wspomnieniem.

  Polubienie

 43. Edziu moja rada .Idz do psychiatry .Najlepiej jutro z poniedziałku z samego rana . Oj ta wizyta ci potrzebna bo na składzie już relanium ci zbrakło
  bu bu ha ha ha

  Polubienie

 44. Rebe cos niewyraznie wygląda po tym szpitalu .Chyba leczył sie w publicznym bo na prywatny go nie stać .Ot ofiara swojej liberalnej polityki
  bu bu ha ha ha

  Polubienie

 45. Kumpel Ozjasz ma więcej szczęścia .Stary dziad .Zdrowy jak ciągnik także Ozjasz do szpitala nie trafi i tak zle nie będzie wyglądał .

  Polubienie

 46. Andrzej czy ty ocipiał .Stare kawałki Bubla wklejasz sprzed wielu lat . To z pogrzebem Lewartowa z 1000 razy słyszałem .Nie ma co masz reakcję
  bu bu ha ha ha .
  Nie ma to jak pejsacz łapie za jaja pejsacza .Można się pośmiać .

  Polubienie

 47. Andrzejek ja się dziwię że jeszcze z youtube nie wkleiłeś filmiku gdzie ponoć Lewartow dlatego stracił kontrolę na swoim luksusowym jewrounijnym autem i pierdol… w drzewo bo jakaś panienka robiła mu w tym czasie loda .
  Podobno była skulona i dlatego przeżyła bez drasnięcia dając drapaka z miejsca wypadku niby przez nikogo nie zauwazona ?
  Jak było ?
  Nie wiem .Jedno jest pewne .Prawda wyjdzie na jaw jaka by nie była za 20 czy 50 lat ale wyjdzie .
  Swoją drogą wypadek i jego okoliczności bardzo dziwne .

  TAK JAK WIDZISZ WĄŻ PRZY NICH WSZYSTKICH TO GRZECZNY CHŁOPCZYK ZE ZŁOBKA HA HA HA

  Polubienie

 48. TAKŻE PANOWIE JAK JEDZIECIE SWOIMI AUTAMI NIE UPRAWIAĆ SEXU BO ORGAZM MOŻE BYĆ ZABÓJCZY I WPIERDO… SIĘ W DRZEWO . BABA PRZEŻYJE BO SKULONA ALE WY NA PEWNO NIE .
  PAMIĘTAJ O TYM ANDRZEJU BO TY TAKI KAMIKADZE JAPOŃSKI JESTEŚ
  HA HA HA .

  Polubienie

 49. JESZCZE CO DO TEGO WYPADKU LEWARTOWA .NIE ZNAM OKOLICZNOŚCI CZY JEBN… W DRZEWO CZY WJECHAŁ W JAKIŚ RÓW ITP . W ZASADZIE TO CHU… MNIE TO OBCHODZI JAK TEN TYP ZGINĄŁ .

  Polubienie

 50. Wężu … .
  Dobrze wiem, że to stare kawałki, ale tak Tobie dla wyostrzenia zmysłów zapodałem.
  Żebyś Zybisiu formy nie stracił.

  Lewartow też mnie tak obchodzi, jak zeszłoroczny śnieg, co to go prawie nic nie było!
  Tyle, że z naszych podatków zrobili mu tę imprezę.
  Jak było dokładnie i będzie, to obaj możemy się tylko domyślać?

  Pozdrawiam … .

  Polubienie

 51. andrzej jesteśmy po tej samej stronie więc przestań mnie obsrywać na WPS pod nickiem Mony .Powiedz po jaką cholerę to robisz? mam ci wysłać badania że jestem Słowianinem .Uspokój też swojego kumpla Edwarda . Mamy się opluwać wzajemnie wzbudzając śmiech koszernego gówna . Jeżeli tak chcesz . Twoja wola .

  Polubienie

 52. To mi już nie przeszło pod
  https://www.tygodnikprzeglad.pl/odbudowalem-zamek-krolewski/#comment-25999
  a szkoda, bo takie ładne te piosenki, polskie!
  Ostatnio była awantura o „pomnik katyński”. Ale właściwie była to awantura nie w interesie Polski i nie w interesie Polaków. Robili ją ci, co mieszkają w ussa, mają ussamerykańskie obywatelstwo i nie zamierzają do Polski wracać a ich dzieci słabo albo wcale nie mówią po polsku. Bo i po co? One mają już inną świadomość, opartą o dolar i ten wyznacza dla nich granice właściwego patriotyzmu.

  Nas, w Polsce Ludowej uczono miłości do naszego Kraju, do naszej Ziemi.
  Kto dziś myśli jeszcze w kategoriach, jak niegdyś? Jak to czytało się w polskiej Poezji? Śpiewało w polskich Piosenkach?

  Autor: Janusz Kondratowicz
  Kompozytor: Piotr Figiel
  Wykonanie oryginalne: Irena Santor

  Powrócisz tu
  Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat,
  Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak,
  Zatęsknisz do rodzinnych stron
  I wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom.

  Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg,
  Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek,
  Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg,
  Gdzie cienie brzóz, piach mazowieckich dróg.

  Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól,
  Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur,
  Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd,
  By słuchać znów, jak wiosną śpiewa las, powrócisz tu!

  Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad,
  Osiągniesz to, co chcesz, za rok, za parę lat.
  Lecz gdy zdobędziesz wszystko już,
  Z dalekich stron kiedyś wrócisz tu.

  Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg,
  Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek,
  Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg,
  Gdzie cienie brzóz, piach mazowieckich dróg.

  Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól,
  Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur,
  Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd,
  By słuchać znów, jak wiosną śpiewa las.
  Powrócisz tu, powrócisz!

  Autor tekstu: Janusz Kondratowicz
  Kompozytor: Piotr Figiel
  Rok: 1969
  Wykonawca: Jacek Lech/Czerwono Czarni

  Gdzie szumiące topole

  Pod nogami kurz przebytej drogi,
  przed oczyma pierwsza zieleń pól,
  kiedyś ojciec wrócił tu z nad Oki,
  kiedyś wrócił, wrócił właśnie tu.

  Ref.
  Gdzie szumiące topole
  biją w niebo wysoko,
  gdzie wiklina się kłania
  wędrującym obłokom,
  gdzie na piasku wiślanym
  ścieżek plączą się sieci,
  gdzie ptak szuka schronienia,
  zanim dalej odleci,
  gdzie każdego domu
  drzwi otwarte,
  gdzie bielonych sadów
  kwiaty barwne,
  gdzie kąkole i maki
  strzegą ciszy przy drodze,
  gdzie jest gościem serdecznym
  nieznajomy przechodzień.

  2.
  Ile lat minęło od tej pory,
  inne miasta, inny rzeki nurt,
  lecz jak ojciec nie zapomnę o tym
  że i moje miejsce właśnie tu…

  Ref.
  Gdzie szumiące topole…

  Autor tekstu: Jan Zalewski
  Kompozytor: Marek Sewen
  Rok:1971
  Wykonanie: Zdzisława Sośnicka
  Dom, który mam
  Czas strumieniem wartkim płynie
  I odmienia twarze snów
  Nieodmienne jest do dziś jedynie
  Co przed nami było tu

  Wesołość ptasich gniazd
  Od snu ciepły las
  I świerszcza śpiew zaklęty
  W krzew znajomy
  Idący polem dzień
  I świt, kiedy cień
  Odejście nocy kryje
  W mgieł zasłony
  Bezdroża szumnych traw
  Niezmienność wśród malw
  Gdy barwą kryją ściany pobielane
  W powietrzu czystym dzwon
  I bzu biały szron
  To dom rodzinny
  To mój dom

  Czas od dawien dawna plącze
  Pajęczyny naszych dróg
  Choć niejedna droga nam się skończy
  Po nas znowu będzie tu

  Wesołość ptasich gniazd
  Od snu ciepły las
  I świerszcza śpiew zaklęty
  W krzew znajomy
  Idący polem dzień
  I świt, kiedy cień
  Odejście nocy kryje
  W mgieł zasłony
  Bezdroża szumnych traw
  Niezmienność wśród malw
  Gdy barwą kryją ściany pobielane
  W powietrzu czystym dzwon
  I bzu biały szron
  To dom rodzinny
  To mój dom

  Bezdroża szumnych traw…

  Polubienie

 53. Ad LuK

  Gdyby był „rebe”, jak piszesz, to by tak wprost o tym wszystkim nie mówił.

  Rebe zawsze nawija wonszowymi językami w jidysz lub po hebrajsku. Po naszemu, na dwoje babka wróżyła, czy jakoś tak. Cytuje też, co mu w danej chwili pasuje i jest wygodne dla niego – Torę albo Talmud.

  Symbolikę dwoistości wonszowego języka, przeniesiono na plemię żmijowe, które się w tym pejsatym obyczaju specjalizuje.

  A te przewrotne rebe, nie gadają co najmniej w dwóch językach?

  TOR-A JAK TOR-US, CZYTANA PRZEZ REBE NA OKRĄGŁO PRZEZ CAŁY ROK. SŁOWO TOR CZYTANE W SPAK TWORZY SŁOWO ROT-ACJĘ.

  Torus

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Torus_(matematyka)

  https://sjp.pl/rotacja

  DUALIZM HERMETYCZNY, TAK SAMO JAK W KOMPUTERZE, JEST BARDZO ,,PROSTYM” SYSTEM DWÓJKOWYM.

  PRAWDA ZAWSZE LEŻY POŚRODKU, BO PRAWDA JEST KOŁEM. CZY PRZYPADKIEM FORTUNA I HISTORIA KOŁEM SIĘ NIE TOCZĄ? A PIAST KOŁO-DZIEJ = PIASTA (środek) + KOŁO + DZIEJE? CZY DYSK TWARDY W KOMPIE NIE JEST KÓŁECZKIEM, A MOŻE JA MAM TYLKO HALUNY I JEST ELIPSĄ ALBO KWADRATEM? MAMY TEŻ GALAKTYCZNE DYSKI, KTÓRE POSIADAJĄ JAKIEŚ DZIWNE KSZTAŁTY I NIE SĄ ZROZUMIAŁE PRZEZ MÓJ TĘPY, TRAPEZOWY UMYSŁ! OKRĄGŁY STÓŁ, OKRĘGI WYBORCZE, KOŁA POSELSKIE, GABINET OWALNY W US-RAJU, HOSTIA W KSZTAŁCIE TRÓJKĄTA, A DO KAŁUŻY WRZUCIŁEM KAMIENIE I NA POWIERZCHNI WODY POWSTAŁY ROMBY! HEJ!

  TABLICA SZMARAGDOWA HERMESA TRISMEGITOSA

  https://www.tajemnice-swiata.pl/tablica-szmaragdowa-hermesa-trismegitosa/

  NA POCZĄTKU BYŁA SŁOWNA PROSTOTA, KTÓRA BYŁA PRAWDĄ, A PÓŹNIEJ STWORZONO WIELOZNACZNOŚĆ POJĘCIOWĄ NP. SSSSSSSSSY-NONIMY I ONE SĄ KŁAMSTWEM, UKRYWAJĄCYM JEDYNĄ PRAWDĘ, KTÓRA ISTNIEJE OD ZAWSZE.

  Dwójkowy system liczbowy

  0 + 1 = ?, może tak 1 + 0 = ?, albo 2 – 0 = ?, czy 0 = 1…? A czy w niebie, nie panują Wielkie Zera, czyli O-N i O-NA, nazwani początkiem wszystkiego? ON, WIELKIE ZERO – PAN NIKT, a ONA WIELKA PANI JEDNOTA. Przecież zero (0) i litera ,,O”, to też są pisane/rysowane kółeczka)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3jkowy_system_liczbowy

  KONKLUZJA JEST BARDZO PROSTA, WSZYSTKO JEST ,,ZACZAROWANYM” KRĘGIEM Z OSIĄ/BIEGUNEM/PIASTĄ W ŚRODKU I KÓŁECZKIEM – KUKU NA MUNIU! Chi, chi, cha, cha, chi, chi, cha, cha…

  PRAWDA O ŚRODKU JEST BANALNA – PROSTA JAK DRUT KOLCZASTY! Chi, chi, chi…

  https://synonim.net/synonim/%C5%9Brodek

  Wystarczy!

  Bywaj Luczek

  Polubienie

 54. To starym dziadkom zebrało się na wspominki .
  Chociaż Kazika nie trawię to on jednak w swoim starym numerze bardzo starym pokazał gdzie ci artyści was mają i na czym im jedynie zależy .
  Panowie dajcie sobie spokój

  A NAJLEPSZY ARTYSTA TO JEST PAZDZIOCH ZA GOMUŁKI GRAJĄCY W PANCERNYCH CZERWONOARMISTĘ ABY W KOSZER PO 89 ROKU W PEJSATYCH KIEPSKICH OPLUWAĆ PRL ILE WLEZIE .
  TACY TO SĄ WŁASNIE ARTYŚCI
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 55. A TAK NA MARGINESIE ZONĄ ŻYDKA – TEGO OD UCINANIA RĄK ŁYSOLA CYRANKIEWICZA BYŁA TA PANI . OJ ZNANA ARTYSTKA
  BU BU HA HA HA

  Polubienie

 56. Wężu … .

  Idąc Twoim tokiem rozumowania, to dziewiętnastowiecznej muzyki powinni słuchać tylko nieboszczyki.
  Oj popraw się wężu.

  A tu masz na młodzieżowym TOPIE, TAK JAK TY LUBISZ!!!

  PATRZĘ, ŻE TO TWÓJ MODNY ROZMIAR I GUST!

  Polubienie

 57. A tak na marginesie, to dziwi mnie, że ty jakichś kiepskich oglądasz?

  Pewnie jeszcze przy piwku z biedry, bez slipek i z własną gołą dupą.

  Polubienie

 58. Nie zrozumialeś mojego przekazu a wklejasz mi tu jakieś pejsate gówno .Tak mnie znasz że wiesz że to lubię?
  Akurat sobie jadłem sałatkę z mojej pysznej rzodkiewki i szczypior plus kiełbaska mojej własnej roboty i się zrzygałem jak zobaczyłem zdjęcie jakie zamieściłeś
  mysl zesz chłopie trochę .
  do zobaczenia za 2 tygodnie .

  Polubienie

 59. I co się slinisz głupku . obrażaj dalej .jakie piwko z biedry? jakich kiepskich oglądam .Nie trzeba ogladać aby wiedzieć o czym to gówno jest a jestem zamozny na tyle ze chodzę w najlepszych ubraniach zakupionych w najdroższych sklepach jeżeli gołodupiec to może ty w zapierdzianych slipach za 2 zlote z targu
  ha ha ha
  Pozdrawiam i zegnam do czerwca.

  Polubienie

 60. Dowódca izraelskich sił powietrznych Amikam Norkin powiedział, że syryjscy strzelcy przeciwlotniczy wystrzelili ponad 100 pocisków na jego podwładnych, którzy w nocy z 9 na 10 maja bombardowali obiekty wojskowe Iranu w sąsiednim kraju.

  szystkie samoloty biorące udział w największej w historii operacji przeciwko irańskim siłom wróciły wtedy bezpiecznie do ​​swoich baz. Po drodze zaatakowali systemy przeciwlotnicze, które strzelały do ​​nich, w tym „Pancyry” i „Buki” rosyjskiej produkcji, które niedawno trafiły na uzbrojenie Syrii.
  „W trakcie… nalotu ponad 100 pocisków «ziemia-powietrze» wystrzelono w stronę naszych samolotów” — powiedział Norkin na konferencji w Herclijji przed kolegami z dwudziestu krajów.

  Naloty były odpowiedzią na próbę ostrzału rakietowego pozycji wojskowych na Wzgórzach Golan ze strony irańskich sił znajdujących się w Syrii.

  Norkin opowiedział, że wystrzelili 32 rakiety w kierunku Izraela, z których cztery zostały przechwycone, a reszta nie doleciała do granicy. Wojsko wcześniej poinformowało o salwie z około 20 rakiet.
  ========================
  Zaczyna sie konfrontacja na pełną skalę?

  Polubienie

 61. Tylko nie głupku.
  Andrzej nie ubliżył Ci – Ty wiejski inteligencie.
  A hektary mamine masz jeszcze?

  Możesz już jechać dziargać warzywa u bauera. Jesteś wolny i nikt tu nie będzie za Tobą tęsknił. Pa.

  Polubienie

 62. Edziu durniu ja do bauera a ty do Jerozolimy .Na twój meldunek już czekają
  ha ha ha
  ile wy tych nicków APA macie rozrastacie się nawet kobiece nicki macie .Wy cały czas ubliżacie a dowody są na forum ale jak to się mówi wasza zasada : jak kali ukraść krowę to OK jak Kalemu ukraść krowę to żle .Także wy obrażacie ile wlezie na WPS pod nickiem Mony czy u Przemka .
  Nie było was w sieci rok czasu bo mieliście żałobę .Teraz wracacie i plujecie .plujcie dalej .Czytać tego nie muszę .Wolę widoki Zakopca .
  ha ha ha
  Trzymajta się plujące jadem dziateczki .Bez mojego odbioru już .
  Was już dawno rozpracowałem i jesteście dla mnie tylko kabaretem dzięki któremu mam zabawę .
  Dziękuję APA . Róbcie tak dalej .będzie jeszcze większy śmiech przy czytaniu jak wrócę z odpocznika .

  Polubienie

 63. JESZCZE JEDNO .SWIAT JEST TAK URZĄDZONY ZE JEZELI W DOROSŁYM WIEKU ? A MOZE JESZCZE PRZED 18 ? PISZE SIĘ TAKIE IDIOTYZMY GŁUPIE :
  andrzej 22 Maj 2018 o 9:14 AM
  A tak na marginesie, to dziwi mnie, że ty jakichś kiepskich oglądasz?

  Pewnie jeszcze przy piwku z biedry, bez slipek i z własną gołą dupą.

  TO SIĘ ZASŁUGUJE NA MIANO GŁUPKA . NAGA PRAWDA UDOWODNIONA PRZEZ 100% TRENERÓW OSOBISTYCH .

  Polubienie

 64. Ty TRENERZE OSOBISTY stodołę pokryłeś papą, że na urlop wyjeżdżasz. Do końca rozpieprzysz mamine hektary.

  Polubienie

 65. no i ANTYSEMITOM w holenderskiej telewizji udało się wyprodukować parodię piosenki „obżydliwej żydowskiej dziewuchy” (to opinia mego kolegi Izraela Szamira, który wciąż ma zapewne paszport Izraela), która wygrała konkurs Judeo-Euro-Wizji tydzień temu:

  A oto tłumaczenie google tej Anty-Judeo-Euro-Wizja piosenki:

  Izrael 2x
  Spójrz na mnie, jestem bardzo uroczym krajem.
  Przywódcy świata jedzą dobrze z mojej ręki.
  I za każdym pocałunkiem ugasiłem każdy ogień.
  Wydajemy przyjęcie, idziesz?
  Później w meczecie Al Aksa ..
  To i tak wkrótce jest puste.
  Od Hajfy po Morze Czerwone.
  Czy fajerwerki i kichher Saté.
  Więc po prostu tańcz do mojej muzyki … ze mną.
  Czy twój kraj będzie graniczył z miotaczami kamieni?
  Następnie buduj mury, o których marzy nawet Trump.
  Rzuć buk a buk tak Rzuć buk-rakietą. 2x
  Zobacz, jak piękne 2x .. Rzucam bomby.
  znowu, tak … Izrael wygrywa.
  Ta mała wróżka trwa już od sześciu lat.
  Zobacz, jak pięknie.
  Nie, nie sądziłem.
  Nie ma Palestyńczyka.
  Nie w mojej okolicy.
  Jestem stricte doorbitch.
  Poluję na Palestyńczyków … w zasłonach.
  T to moja fiksacja. Muszę tu błyszczeć!
  Czy twoja partia jest rozbita przez wolne rodniki?
  Otwórz ambasady, upewnij się, że jesteś gotów.
  Od twojej chinga ling ching I twojego ping-aping ha!
  Z twoich dolarów, oraz centów
  I pecuniaja!
  Od twojego cholernego kerchingu
  Ching-kerching-kerching!
  Zobacz, jak ładnie 2x
  Znowu tak, Zwycięża Izrael.
  Przez siedemdziesiąt lat.
  Czy ta impreza się dzieje.
  Zawsze, tak .. Wygrywa Izrael ..
  Przez siedemdziesiąt lat.
  Czy ten shizzle jest w toku?
  Jestem bardzo uroczym krajem.
  Cały świat nadal dobrze odżywia się z mojej ręki.
  Czy to nie piękne, czy to piękne?
  Podoba mi się.
  Klerezooi!
  Piękne!

  https://niezlomni.com/telewizja-sparodiowala-piosenke-ktora-wygrala-na-eurowizji-mocne-slowa-wywolaly-wscieklosc-w-izraelu-padly-oskarzenia-o-antysemityzm-wideo/

  Polubienie

 66. Coś interesującego się dowiedziałem przy okazji lektury, przyslanego mi przez Izraela Szamira, dłuższego artykułu na temat tego, jak w Izraelu (którego mieszkańcy mają, większe niż inne „rozwinięte” narody, kłopoty z ‚naturalnym’ się rozmnażaniem) obecnie jest bardzo wysoki przyrost naturalny – aż 2,4 dziecka na kobietę, podczas gdy w sąsiadującym Libanie tylko 1,5. Otóż ten „cud żydowski” szybkiego rozmnażania się coraz bardziej sterylnego społeczeństwa, polega po prostu na masowym ZAKUPIE, przez tamtejsze bogate rodziny, dzieci zrodzonych w biedniejszych krajach przez tak zwane „zastępcze matki” (zwłaszcza na Ukrainie, po coś była tam przeprowadzona „rewolucja godności” kilka lat temu): https://www.veteranstoday.com/2018/05/19/poumier/ .

  Po co ta NADPRODUKCJA sztucznych Żydów?

  Poumier tłumaczy to biolo-socjologiczne zjawisko w ten sposób:

  So here is the Israeli goal : produce synthetic Jews by any means, in order to be strong in claiming compensation for the Holocaust, for the Inquisition, for everything since Pharaoh, or more, if possible. Be fruitful and multiply, says the Bible. Never forget, never forgive, say Jewish lawyers lobbying for compensations from the Holocaust industry ; never stop inventing new ways for selling human flesh and buying the human spirit, suggestive of the vivid ghost of the Merchant of Venice.

  To jest właśnie cel Izraela: produkować sztucznych żydów wszelkimi sposobami, a to po to by być silnym w żądaniach kompensacji za Holokaust – i to od czasów Inkwizycji lub od czasów faraona, lub nawet wcześniej, jeśli jest to możliwe. bądź płodnym i rozmnażaj się, mowi biblia. nigdy nie zapominaj, mówią żydowscy prawnicy, lobbując za odszkodowaniami w ramach przemysłu Holocaust.; nigdy nie odstąp od wynajdywania nowych sposobów by sprzedawać ludzkie mięso i kupować ludzką duszę, jak to sugeruje wciąż żywy duch Kupcja z Wenecji”.

  No i dla zabezpieczenia przyszłości tych (po części zakupionych od „matek zastępczych” na Ukrainie „sztucznych Żydów”) Polska ma płacić w przyszłości „haracz’ 300 miliardów dolarów, zaklepanych przez Kongres USA i prezydenta Trumpa…

  Polubienie

 67. markglogg przecież ty kochasz pejsy wielbisz żydów a tak się uczepiłeś ich pioseneczki .Uważaj żeby cię Mossad na widelec nie wziął bo ci jajka urwą za krytykę pejsatej sztuki na Eurowizji wszak Bibi ona się bardzo podoba .
  Grzanek nauczycielu historii w gimnazjum .Nudy cię biorą ?
  do wakacji już niedługo .
  Pozdrawiam z Zakopca .Dotarłem cały i zdrowy .Jest cooolll . Pyszne jedzonko .Kiełbaska z rożna , piwko , chodzę sobie po górach , piękne kobiety i to dzięki bitcoinowi dzięki któremu zarobiłem full kasy . Wieczorem sobie zdrowo porucham cudne kobiety a co mam kasę można ruchać do woli . Pięknych kobiet do wyboru do koloru .Wspaniale jest . Pieniądze są sexy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 68. ZYBIS
  Bawisz się w Zakopanem, a pana Marka nie zaprosisz na dobre piwo i szaszłyki?
  Oj nie ładnie, nie ładnie.

  Polubienie

 69. Szanowny pan dr rok temu mnie silnie zaatakował pisząc że moja pisanina że Polską rządzą koszerni jest wyssana z palca i nieprawdziwa .Czyżby zmienił zdanie ?

  Polubienie

 70. „A oto tłumaczenie google tej Anty-Judeo-Euro-Wizja piosenki:”

  Coś takiego w Polsce by nie przeszło.

  „Szanowny pan dr rok temu mnie silnie zaatakował pisząc że moja pisanina że Polską rządzą koszerni jest wyssana z palca i nieprawdziwa .Czyżby zmienił zdanie ?”

  Ja to pamiętam inaczej. Chodziło raczej o te twoje bokserki, piwa biedronkowe za 2 zł, ptasie mleczka i tego typu farmazony.

  Polubienie

 71. Nie o to chodziło .Tamto to były żarty .Wy kużwa takie mruki bez poczucia humoru .Normalnie nic . Ludzie żarty ,zabawa , bieganie , sport a wy takie nudy .

  Polubienie

 72. .”Wy kużwa takie mruki bez poczucia humoru ”

  Żarty są wtedy gdy obie strony mogą się z nich śmiać, a takie jednostronne szydery to mniej więcej coś takiego:

  Normalnie boki zrywać. Poziom pięciolatka.

  Polubienie

 73. zaraz pięciolatka .Wy to takie stare mruki bez poczucia humoru . Gadać o Putinie , Syrii .Po co ? na nic wpływu nie macie a pojajcarzyć zawsze można .To wychodzi na zdrowie .

  Polubienie

 74. Milczy 5 tygodni .Mi odpisał że juz nie ma siły tłumaczyć głąbom pewnych spraw . Zresztą ja mu się nie dziwię .

  Polubienie

 75. Guzik tam „nie ma siły”. Już nie raz się żegnał, by po m-cu powrócić niczym bumerang 🙂 Jeśli jeszcze żyje, to prędzej czy później znów zacznie nadawać. Tylko czy to faktycznie prawda, z tym odpisaniem. Mi na YT nie odpisał. Przy jego nadwadze, cukrzycy i pewnie dziesiątku innych schorzeń to wcale bym się nie zdziwił, jakby Waldek kopnął w kalendarz. Albo wyskoczył przez okno z poczucia alienacji (ale musiałby tą swoją masę wytaszczyć na ostatnie piętro swojej klatki bo sam podobno mieszka na I piętrze).

  Polubienie

 76. No nie chcę chłopu dokładać, ale taka prawda. Niby szczyci się, że nie pije coca-coli i zdrowo się odżywia (same warzywka? czyżby :D), a tucznik jakich mało. Popatrz na dra Gąsienicę, z dekadę starszy a jaki wysportowany. Jeszcze na nartach śmiga! I to po terato-carcinomie!

  Polubienie

 77. Grzanku zgadzam się w całej rozciągłosci .Ostatnimi czas jak zauważysz na jego filmach przytył jeszcze bardziej .
  Kiedys pamiętam jak krytykował coca – colę i słodycze .Podobno zrobił taką akcję w tym Sosnowcu ze zaczepiał ludzi w marketach i jak mieli w koszyku słodycze usilnie namawiał żeby ich nie kupowali .
  Sam mówił ze ludzie się z tego śmieli .
  Idea sama w sobie dobra ale nie takie wykonanie .Co ja pójdę do siebie do Biedronki ( wiocha ale Biedra stoi ) i będę namawiał durniów aby wieczorami w Biedrze nie kupowali pączków w promocji 30% taniej po 10 sztuk .Bez sensu . Katabasa by nie posłuchali a co mówić mnie .
  Dzisiejsza wiocha to już nie jest taka rozmodlona .Mało to słyszę jak młodzież opowiada dowcipy o batmanach i to całkiem fajne .
  Zostało tych starych dziadów .Rocznik 45 od ojczulka ale to stare już i tak czy siak biologicznie wymrze jak my wszyscy .Tylko że jeden będzie miał fart i dobije do 95 a drugi jebnie w kalendarz za 50 lat.

  ALE WRACAJĄC DO TEMATU .
  PO KRYTYCE WALDIEGO COLI I FILMU HUBAL
  PISZĘ MU GRZECZNIE ZE COCA – COLA I PEPSI BYŁA JUŻ ZA GIERKA I MNÓSTWO SŁODYCZY BYŁO JUŻ ZA GIERKA . W DODATKU HUBAL KTÓRY WALDI OPLUWA NAKRĘCONO ZA GIERKA A GIEREK CHWALIŁ GO NIESAMOWICIE AZ SIĘ POPŁAKAŁ .
  NA TO WALDI MNIE ZWYZYWAŁ OD ŻYDÓW .
  PRZY OKAZJI DOSTAŁO SIE PZ I KOSIUROWI KTÓRYCH NAZWAŁ KOSZERNYMI W 100%.
  Z WALDIM DYSKUSJA JEST CIĘZKA STĄD MOJA TEZA ZE MOŻE ON MIEĆ ZÓŁTY PAPIER .

  Polubienie

 78. Grzanek ja mam nick babski to mi zawsze odpisuje ha ha ha .Zresztą sam wiesz .Czasami tak bywa ze mi odpisze a potem ni z jeża ni z kapusty kasuje stąd nie ma moich wpisów .Jestem Becia
  bu bu ha ha ha
  czyli Beata . tylko taki jajcarz jak ja na taki pomyslł by wpadł .

  Polubienie

 79. Gąsienica faktycznie masz rację ale ksiązki też fajne pisze .

  Gąsienicę, z dekadę starszy a jaki wysportowany. Jeszcze na nartach śmiga! I to po terato-carcinomie!

  Polubienie

 80. Mało to słyszę jak młodzież opowiada dowcipy o batmanach i to całkiem fajne .

  Opowiedz jakiś 😀

  Tylko że jeden będzie miał fart i dobije do 95 a drugi jebnie w kalendarz za 50 lat

  Wężu, z tym fartem to nie jestem do końca przekonany czy to takie szczęście. Zasadniczo liczy się jakość życia, a nie jego długość. Dajmy na to taki ja jestem jeszcze młody zaskrończyk, a już nieraz miałem ochotę się ewakuować. Żyć do 95 w ogóle sobie nie wyobrażam, gdyby nawet zdrowie dozwoliło (genetycznie raczej nie ma szans sądząc po rodzinie), to byłby istny koszmar. Gdy sobie to wyobrażę, to kostucha jawi się jako nagroda i wybawienie.
  PoSSSSSsssssssssdrowienia 😉

  Polubienie

 81. W komentarzu na jakiś McGereg z (Zydo)anglostanu mi „dokłada”, że skojarzenie „Herborisa” o hinduskim pochodzeniu ŻYDOWSKIEGO SYSTEMU KASTOWEGO jest „przykładem a-historii”, odwołując się przy okazji do Samego Boga: Boże, jak mnie załamują takie ahistoryzmy; itd.

  Zatem dodaję, że „Gwiazdę Dawida”, czyli PODSTAWOWY SYMBOL IZRAELA, kabaliści też ściągnęli of Starożytnych Hindusów:

  Cytuję tekst tego mego ostatniego na http://macgregor.neon24.pl/post/143872,polska-na-rzekomym-musiku#cmnts komentarza, już przetłumaczony przez google z mymi poprawkami:

  Czy znak Tantry ucieleśnia sens całej cywilizacji euroamerykańskiej?

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/12/mozg-w-genitaliach.bmp

  Ten wzięty Tantry symbol Izraela ma aspekt „antywirylny”, zwykle niewidziany przez jego entuzjastów. Mianowicie „Tantra (jest) kultem kobiecości”, by zacytować tytuł dzieła André van Lisebeth z 1995 roku.

  Biorąc pod uwagę ten „Kult kobiecy”, zauważyłem w 2011 roku:

  > Już w XVII wieku, znany filozof pochodzenia żydowskiego, Baruch Spinoza twierdził, że jego rodacy, przejawiając brak szacunku dla zachowań typu virtus, demonstrują „kobiece” histeryczne nastawienie do świata (od „hystera” to macica po grecku) .

  > Jeśli zastąpimy w Biblii słowo „PAN” przez LUDZKIE GENITALIA, to cała historia współczesnej Cywilizacji Zachodniej zaczyna przypominać pochód GENITALIAN w kierunku ich „BOGA” w postaci ciągle rozszerzającego się MATRIKSA (∇).

  (Nb. To doskonale potwierdza swym na „wiernipolsce” zachowaniem, ten „żydbliss”, „wążssss”, czy jak mu tam inaczej; tak jak ten przysłowiowy żyd na przyjęciu, ciągle zapowiada, że odchodzi i ciągle, zmieniwszy frak – względnie marynarkę – zostaje…)

  > Cała freudowska psychoanaliza jest przesiąknięta jawnymi skojarzeniami narządów płciowych, łącznie z tym słynnym freudowskim odbytem, anusem, ​​surogatem pochwy (∇) dla homoseksualistów.

  > Tantro-syjonistyczny „kult kobiecości” z konieczności narzuca MIĘKKIE metody „Podboju bez użycia (widzialnej) siły „. Dziś praktycznie wszystkie bardziej „twarde” (męskie) systemy społeczne ulegają obaleniu za pomocą delikatnych (kobiecych) „różowych, tulipanowych, pomarańczowych, itp.” rewolucji, opisanych szczegółowo w książce Roberta Nye’a „Soft Power” (2004).

  > I najważniejsze. Wszystkie ważne zwycięstwa w historii Izraela miały bardzo kobiecy charakter pod tytułem „podstępem toczymy wojnę”, zgodnie ze sloganem CIA / Mossadu: biblijny Dawid z bezpiecznej odległości „strzela” kamieniem w w Goliata, a następnie dobija go jego własnym mieczem; podczas wojny hellenistów z hebraistami w starożytnym Izraelu, miejscowa bohaterka Judyta zdradziecko uwodzi zwycięskiego przywódcę Holofernesa, a następnie zabija go podczas snu jego własnym własnym mieczem, zapewniając w ten sposób zwycięstwo hebraistów nad „zmaskulinizowanymi” hellenistami.

  Ta ostatnia historia, której pamięć czczą uroczyście Żydzi podczas świąt Chanuka, jest rodzajem prefiguracji historii nienawiści do wczesnych chrześcijan, Saula z Tarsu, który nagle poczuł miłość do swoich poprzednich wrogów. Podobnie jak Judyta dwa wieki wcześniej, wkradł się on w ich szeregi i głosząc „ogólne zbawienie przez Jezusa z Nazaretu umęczenie”, zamordował istotę – według Tadeusza Zielińskiego, będących typu hellenistycznego – nauk i czynów Jezusa z Nazaretetu . … ”

  Mówiąc prostym językiem LACHÓW, dzięki „zbawicielskim” wysiłkom żydo-chrześcijańskiego kleru, coraz głębiej zanurzamy się w GLOBALNYM MATRIKSIE (∇ – vulva, ‘Om’, Shakti), czyli MEGA MACICY ŚWIATA, z kultem TPD czyli Technika-Pieniądz-Dupa przeze mnie kojarzonej.

  (więcej na ten EXCITING TOPICS na http://markglogg.eu/?p=2144)

  Polubienie

 82. grzanek chętnie bym opowiedział ale są one dość sprośne a po co mi ewentualne problemy o obrazę uczuć religijnych ha ha ha
  Nie mam chęci targać się po sądach .Trzeba być ostrożnym .
  Podaj jakiś namiar na ciebie email . Podeślę ci prywatnie .
  sssssssssssss .Gdzie ta kużwa goła Ewa bo mam chcicę !!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 83. No to gąsienica dał .Ta żyd jeszcze z pejsami .

  (Nb. To doskonale potwierdza swym na „wiernipolsce” zachowaniem, ten „żydbliss”, „wążssss”, czy jak mu tam inaczej; tak jak ten przysłowiowy żyd na przyjęciu, ciągle zapowiada, że odchodzi i ciągle, zmieniwszy frak – względnie marynarkę – zostaje…)
  Od dziś naprawdę odchodzę bo się gąsienica naprawdę wkurzy i mi dołoży .Gąsienico ja wiem że ty sprawny chłop , wyćwiczony , utalentowany piszący fajne knigi ale może by tak dziś z piątku gąsienica zaparzył sobie melisę tania jest tylko 5 pln a potem oglądnął fajna komedię .Od razu nerwy przejdą .Sprawdzony patent .

  Polubienie

 84. Grzanek
  Życie szybko leci i ani się człowiek spostrzeże i już ma 75 lat. Ja w ostatnim roku miałem ponowne załamanie zdrowia, trzy razy w szpitalu byłem, myślałem jak roczek pociągnę to będzie góra, ale jakoś się nieco podleczyłem i znów planuję do 95 lat pożyć, w dobrej kondycji pod górkę 1000 metrową biegać, 100 kg jedną ręką podnosić, 100 pompek przed śniadaniem robić i za dziewuchami z rzadka i nie tak często jak wonsz się oglądać. Rzecz jasna ja za niemi, One za mną. Bo tylko w takim układzie ma sens.
  A Wonsz łże, że w Zakopanem wczasuje, dach stodoły to nie zakopane, jak kopie bitcony to też nie zakopane tylko odkopywane.
  Prawda Zydbisku?

  Kawały nie koniecznie muszą być sprośne.
  Pyta się chłop –a daleko do Zakopanego?
  –O będzie ze trzy kilometry. –Odpowiada zagadnięty
  – Spory kawał– na to chłopina.
  – A tak, kawał –potwierdza zapytany.

  Polubienie

 85. STARE ALE JARE
  Pani na lekcji pyta dzieci :
  -Dzieci kto to napisał: A niechaj narodowie wżdy postronni znają Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają
  Podnosi rękę Małgosia i mówi:
  -Mikołaj Rej, prosze Pani.
  -Brawo Małgosiu, w nagrodę jestes zwolniona z reszty lekcji i możesz iść do domu.
  -Nie dziękuje proszę Pani, ja jestem Żydówką, a my chcemy czerpać z życia jak najwięcej wiedzy dlatego chce zostać.
  -No skoro tak to dobrze.
  Nastepnie pani zadaje pytanie klasie:
  -Dzieci a kto napisał to: A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu??
  Podnosi ręke Krzysio i mówi:
  – Adam Mickiewicz, prosze pani.
  -Brawo Krzysiu, w nagrode jestes zwolniony z reszty zajęć i możesz iśc do domu.
  Na to Krzysiu mówi:
  -Nie ja również dziękuję i również jak Małgosia jestem Żydem i wolałbym zostać na zajęciach.
  po tym zdaniu gdzieś z końca klasy ktoś krzyknął:
  -Żydzi do gazu!
  Oburzona pani mówi:
  -Kto to powiedział?
  Wstaje Jasiu i mówi:
  -Adolf Hitler, czy mogę iśc do domu?

  Polubienie

 86. Wiesz, co zazwyczaj mówią do mnie kobiety, gdy zaczynam rozmowę o seksie?
  – Nie.
  – A skąd wiedziałeś że mam ochotę?!

  Polubienie

 87. Grzanek mozna wiedzieć jakie masz zdanie o Potockim ale tak szczerze do bólu .Szczypior wsiąkł .Od czasu szczepionek powyzywał WPS od koszer i znikł jak kamfora .

  Grzanek uczysz historii w gimnazjum tak ?
  albo student historii jesteś ?

  Polubienie

 88. Co dla odetchnięcia od (zalecanych przez Niewidzialne Władze Cywilizacji TPD) dyskusji o dupociągach Żydblisssssa i Adm:

  Amerykańskie dni szalonego psa

  W mentalności Zachodu od wieków funkcjonowało principium, zgodnie z którym dotrzymywał on jedynie tych umów, które były dlań korzystne.
  Nie minął miesiąc od kiedy to USA wycofały się paktu z Iranem[i], a Waszyngton odwołał planowany szczyt z przywódcą Korei Północnej[ii]. Smaczku temu ostatniemu wydarzeniu dodaje fakt, że decyzja ta została ogłoszona dzień po wysadzeniu w powietrze jedynego koreańskiego poligonu nuklearnego, zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym na siebie przez Phenian. Zerwanie paktu irańskiego odbyło się również jednostronnie, pomimo że agendy ONZ będące na garnuszki, a więc i na smyczy Waszyngtonu, nie znalazły żadnych jego naruszeń przez stronę Irańską, oraz wbrew woli amerykańskich sojuszniczych wasali z Unii Europejskiej.

  W mentalności Zachodu od wieków funkcjonowało principium, zgodnie z którym dotrzymywał on jedynie tych umów, które były dlań korzystne. Najlepiej ilustruje to historia północnoamerykańskich Indian, z którymi zawiązywano szereg porozumień, łamiąc jej bezpardonowo i bezwzględnie kontynuując ich anihilacji, oraz wypierania w kierunku zachodnim kontynentu. Licząc od czasu odkrycia Ameryki, proces całkowitego ich wyniszczenia trwał około dwustu lat. Mniej więcej tyleż czasu zajęło Zachodowi wyniszczanie „europejskich Irokezów”, jak nie bez kozery zwał Polaków „żelazny kanclerz” Bismarck[iii], choć już po pierwszym zaborze król pruski, tak pisał do swego przyjaciela papieża[iv]:

  „Oto nadeszła chwila na którą czekałem całe życie – wreszcie wymażę z historii wszystkie porażki naszych przodków z Polakami; Polacy zapomną że są Lechitami, a lud pozbawiony pamięci łatwo ujarzmić. Nikt nigdy nie usłyszy już o Lechii. Zatem, mój drogi przyjacielu, tak oto wypełnia się przeznaczenie.”

  Trzeba tu podkreślić, że w swej naiwności Polacy stanowią światowy fenomen. Pomimo upływu dwustu lat od napisania tego listu, rozbiorów, zbrodni ludobójstwa z II wojny światowej, dopiero w dobie „polskiego papieża”, oraz włączenia Rzeczpospolitej do IV Rzeszy (UE), udało się ich doprowadzić do stanu agonalnego.

  czytaj całość:

  http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/143897,amerykanskie-dni-szalonego-psa

  Polubienie

 89. ale ja mam chudziutką dupe i jestem zdrowy czyli nie z TPD ha ha

  Co dla odetchnięcia od (zalecanych przez Niewidzialne Władze Cywilizacji TPD) dyskusji o dupociągach Żydblisssssa i Adm:

  Polubienie

 90. grzanek jeżeli panowie prezesi nie robią nowego odcinka to nie robią .Po co się dopominasz .Jeżeli zechcą to coś nakręcą w przyszłości .
  jak ci się nudzi pooglądaj sobie niemiecki erotyk z windą .Winda się zacina a potem jest przez 90 minut ja ja und weiter weiter.
  Albo oglądaj stare odcinki na WPS
  Tez są ciekawe :

  paziem
  25 Maj 2018 o 15:40
  Zdumiewa mnie zaprezentowane przez Grzanka( i jemu podobnych) rozumowanie. Tak dla orientacji. Mój dojazd z Łodzi do Warszawy w obie strony, to 100 zl. D.Kosiura z Otwocka w obie strony, to pewnie 40 zł. Nagrać trzeba mieć czym i na co. Mówię o mikrofonach oraz komputerze dla obrobki. Do tego program do montażu i dysk twardy do przechowywania nagrań. Te „drobiazgi” to tak ok. 10000 zł( w standardzie, bez wielkiego profesjonalizmu). Przy nagraniach filmowych nie chcę juź skołatanej głowy Grzanka „zamęczać” wykazem tzw.kosztów własnych. Nie mówie już o takich ” szczegółach” jak praca 3 osób. Takich ” audycyjek” WPS nagrało blisko 100 i kilkanaście video o raz kilka długich reportaży filmowych połączonych z wyjazdami w Polskę, a nawet za granicę. I wiedząc już tak w skrócie o tych „drobiazgach” pomyśl Grzanku, czy nie należałoby cię nazwać lapidarnie, a dobitnie?!

  Polubienie

  paziem
  25 Maj 2018 o 15:49
  I zaręczam ci Grzanku, że WPS nie jest wspierane przez G.Sorosa, ojca Tadeusza, Episkopat Polski, budżet państwa, UE, hojnych sponsorów ” zachodniej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”. I napisz teraz koteczku, jak i czym wsparłeś medialne działania WPS? Oczywiście oprócz słów otuchy, mobilizacji i narzekania?!

  Polubienie

 91. Gąsienica napisał:

  W mentalności Zachodu od wieków funkcjonowało principium, zgodnie z którym dotrzymywał on jedynie tych umów, które były dlań korzystne.

  Nie wiem jak wygląda sprawa w przypadku żydoanglosasów amerykańskich, ale na określenie wiarołomności tych brytyjskich ukuto nawet stosowny termin: Perfidious Albion.
  @Wąż: o Potockim nie chciałbym się wypowiadać, bo zwyczajnie nie oglądałem jego produkcji. Na tyle, na ile go widziałem, to facet trąci mi takimi samymi pieniędzmi co te wszystkie Brauny i Jabłonowskie vel Olszańskie, a więc przychylałbym się do opinii/przeczucia Szczypiora.
  Nauczycielem nie jestem, nie robiłem tej specjalizacji.
  Z tym paziemem to mnie zasmuciłeś. Zdążyłem się już przyzwyczaić do różnych fochów Prezesa, ale czasami przechodzi samego siebie w zrażaniu najwierniejszych entuzjastów WPS. Zaraz mu coś odpiszę.

  PoSSSSSSSSSSdrowienia

  Polubienie

 92. dzieki grzanek za odpowiedz .Za bardzo się przejmujesz tym co pisze PZ .dla mnie jesteś łepskim gościem .Czytam cię od bardzo dawna .
  Zdradzisz co taki inteligentny gość robi na co dzień bo jak napiszesz że siedzisz na kasie w Lidlu to mnie załamiesz.
  Szczere pozdrowienia .

  ja pierdziele ale piwko pycha na wieczór .Grzanku pije za twoje zdrowie chociaż ty młody chłop i zdrowy jak ciągnik albo kombajn wsiowy .

  Polubienie

 93. Grzanek chcesz zarobić szmal inwestuj w kopanie ,Dascoina oraz dobre ICO .Jest szansa na zarobek fury szmalcu ale i ryzyko jest .

  Polubienie

 94. ssssssssssssssss
  Rybacy powiadają, że żeby dobrze brało, to rybkę trzeba zanęcić.
  To właśnie robią różni tacy machery szulerzy od foreksów, bitconów, amber goldów.
  Nęcą frajerów wysokim zyskiem, a gdy już ich zgarną do sieci odpowiednio dużo to robią im po ptakach i puszczają z torbami.
  Chytrość ludzka nie zna granic, podobnie jak naiwność i głupota i na tym szulernia zarabia.
  Wysssssssą z naiwniaków wszystko i do cna. A później taka sierota lamentuje, że miał i stracił oszczędności całego życia.

  Polubienie

 95. I właśnie dlatego adminek że tobie na szmalcu nie zależy to właśnie żona tobą rządzi bo ona ma pieniądz a ty masz gówno .
  U mnie jest na odwrót bo to ja mam kasę i to ja jestem panem i robię co chcę a moja żona dyktatorem Bedelem Bokassą nie jest i niech by tylko spróbowała .Kopa i biorę sobie inną babę .
  Na razie mamy weekend i mam czas na rozmyślania jak odzyskać kasę która straciłem .Póki co ani nie beczę ani nie sram a gatki bo straciłem pieniądz .

  Polubienie

 96. Oczywiście kopa w żopę .Jeszcze mi tu tylko tylko brakuje aby mi tu baba dyktatorem była .Dziś sobota ma lepić pierogi i zrobić przepierkę .Nie na darmo rok temu kupiłem najdroższą pralkę .

  Polubienie

 97. Ta Ursusie z APA namawiał a sam nie skorzystał bo nie ma mózgu z gówna podobnie nie brał kredytu we frankach
  ha ha ha .

  Polubienie

 98. Ostatnia rzecz .Nikogo do niczego nie namawiam .Wasze pieniądze .Wasze życie .Jedynie to tylko daje propozycje piszę co ja robię i reklamuje . Tyle .

  Polubienie

 99. Panie ZYBIS, już dużo osób poszło w bitcoina, bo żeś smaka narobił im. Teraz zbierają siły na Pana, jak zobaczyli, że zostali wycmoktani na dudka. Szukają już Pana. Takie kur…a osiągnęli zyski dzięki Panu.

  Polubienie

 100. A najbardziej w Bitcoina zainwestował APA traktorzysta marki URSUS i stracił cały dobytek . APA idz do opieki społecznej dostaniesz odszkodowanie a bitcoin tak czy owak pójdzie ostro w górę trzeba tylko przeczekać .
  ile APA straciłeś słuchając mnie? .
  Pewnie ze trzy maciory i trzy wieprzki .
  ha ha ha .

  Polubienie

 101. Teraz liczę na zyski z Dascoina ale zawsze jest ryzyko utraty kapitału co powtarzam jak katabas Kaśce przy spowiedzi .

  Polubienie

 102. Ad ŻYDBIS
  Ja Ciebie znajdę żydowski maklerze. Nogi z dupy Ci powyrywam za to wkręcanie ludzi na bitc końskie zyski.

  Polubienie

 103. bu bu ha ha
  APA wy mnie wykończycie a umrę z was ze śmiechu .Już niewiele mi brakuje .
  ha ha ha ;

  Polubienie

 104. Za niedługo wystąpimy o twoje namiary panie Żydbis za to wciągane miejskiego i wiejskiego ludu w pańskie igraszki finansowe. Miałeś wypoczywać w Zakopanem, a ty nadal w choja lecisz i mamisz naiwniaków.

  Polubienie

 105. bu bu ha ha ha APA wy postanowiliscie mnie wykończyć śmiechem .Padam .Cel prawie wykonaliście .
  ja też wystapię o wasze namiary bo was trzeba zamknąć może w izbie wytrzezwień ?
  ha ha ha
  No jajcarze .Więksi niż ja .Odezwę się jutro bo dziś padam ze smiechu .
  polecam kopać bitcoina!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 106. APA a co to za piersi Cicioliny byłej posłanki parlamentu Włoch juz mnie ścigać nie chcecie ?
  bu bu ha ha ha .
  Wojaczki .Nudzicie się na tych emeryturach .Byście odwiedzili Zenka bo jak pisał Andrzej jest chory .Lepiej byście zrobili kabareciarze .
  Na dziś żegnam .

  Polubienie

 107. Byłbym zapomniał wysłaliście list do pewnego aktora bo tak odgrażaliście ze się go na blogu przemex krytykuje .Minęło 5 tygodni a tu nic .Żadnego listu nie dostałem .Kabareciarze .

  Polubienie

 108. Pytałem się Przemka .Adwokat tego co krzyczał że tą rączkę Bierut ściskał jakoś do niego się nie odezwał .Kabareciarze .Bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 109. sssssssssssssssssssssss
  ,,mam czas na rozmyślania jak odzyskać kasę która straciłem .Póki co ani nie beczę ani nie sram a gatki bo straciłem pieniądz .”
  To się zawsze tak kończy.
  Rybka też wierzy, że ją rybak chce nakarmić.
  Nie ma łatwych i szybkich pieniędzy dla frajerów. Jest nęcenie na początek i golenie strzyżenie na koniec.
  Chcesz wężu zarobić?
  Weź się za uczciwą i ciężką robotę.
  .

  Polubienie

 110. adminek ja straciłem na forex nie na krypto .Tu jestem na plusie .Cena bitcoina pójdzie w górę i wtedy sprzedaje .Musi pójść .

  Polubienie

 111. Adminek jak bym słucham pierwszego sekretarza PZPR .To se nie wrati .
  Ciężką pracą to tylko sobie garba dorobisz .
  bu bu ha ha ha
  Póki co jestem na plusie .Wypracowany dochód pasywny jest ( kopanie bitcoina ) a ciężko pracują kto? – frajerów nie brakuje aby tu robić za psi ch…. ja do nich nie nalezę .
  Internet to mozliwości na zarobek bez cięzkiej pracy np tez MLM .
  A ci na górze się wkurwiają
  Mają prawo .Wszak ludzie mądrzeją .Płodzą dochody pasywne itp.
  Oj bedzie aj waj jak zrezygnują z trzymania kasy w bankach na psi ch…. a nie procent tylko wezmą się za MLM czy zarobke na krypto .

  aj waj ze strony KNF !!!!!!!!!!!!!!
  bu bu ha ha ha .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 112. Inwestują w propagandę przeciw krypto miliony złotych z pieniędzy podatników tak tak APA ( nie pochwalisz rządu ? pochwal ) a gdzie był KNF jak Amber Gold działał .
  Odpowiesz adminek .Gdzie był KNF ?

  Polubienie

 113. Sponsorowanie lichwiarzy

  Szanowni Państwo!

  Wydaje się jakby „dobra zmiana” utknęła w miejscu. Są dziedziny, w których trudno ją zauważyć. Seniorom proponuje się darmowe leki zamiast kompetentnych lekarzy, niemowlętom szczepionki o niezbadanym działaniu. Dla równowagi emocjonalnej wciska nam się mnóstwo seriali opowiadających, jakich to mamy genialnych lekarzy. Pacjent odnosi zatem wrażenie, że może tylko on jakoś źle trafił.

  Z nauką historii jest akurat odwrotnie. Skoro już ją w szkołach przywrócono, to dla równowagi serial telewizyjny powinien utrzymywać widza w przekonaniu, że Polacy zawsze byli jacyś tacy nudni i przygłupi. A najlepiej, żeby zakłamanej historii Polak uczył się z Muzeum Polin, które jest utrzymywane za pieniądze, i to nie małe, polskiego podatnika. Może nie stać nas na edukację lekarzy z prawdziwego zdarzenia, ale na renowacje żydowskich cmentarzy, o które sami żydzi nie dbają, wydajemy lekką ręką 1 milion zł.

  Ale co tam jakiś głupi milion! Niebawem oddamy miliardy i to nie złotówek, a dolarów – praktycznie wszystko co mamy i jeszcze zadłużymy się spłacając żydowskie roszczenia, zapewne „konieczne, uzasadnione i sprawiedliwe”. Zostały one bowiem na razie wyliczone akurat na tyle, ile wynoszą nasze rządowe rezerwy trzymane w amerykańskich bankach. Ot, taki nieoczekiwany zbieg okoliczności! Historia lubi się powtarzać, raz już zapłaciliśmy złotem z rezerw państwowych Anglikom za przywilej bronienia ich przed Hitlerem.

  Wyszliśmy na tym tak, jak może wyjść człowiek honoru w starciu z lichwiarzem. Obecne głębokie ukłony naszych przywódców w jedną stronę, powodują wystawianie się na kopniaki z drugiej. Uniżoność zawsze odnosi ten sam skutek. Trudno nie skorzystać z okazji do wymierzenia salonowego, albo dyplomatycznego kopniaka, gdy podstawia się do tego sam wypięty tyłek.

  A może jest to ostatni moment, żeby przypomnieć sobie o honorze i polskiej racji stanu, póki nie jest za późno?

  Pozdrawiam i do następnej soboty

  Małgorzata Todd

  Polubienie

 114. Świetny tekst więc wklejam

  MatkaPolka
  26 Maj 2018 o 19:08
  Zamach majowy 1926 Piłsudskiego

  Finansowany przez Wielką Brytanię – kwota 800,000 funtów – ok. 3,800,000 złotych – zdeponowana w w prywatnym banku Szereszwskiego – żydowskiego przemysłowca i bankiera – branża drewniana – właściciel składów drewna i tartaków, fabrykant zapałek.
  Rosja carska była opanowana przez przestępczą organizacje – Holstein-Gottorp-Romanow
  Tron Angielski to w istocie tron Pruski – Anglię opanowała przestępcza organizacja Saxe-Coburg –Gotha dynastia Windsor. Ojcem chrzestnym królowej Wiktorii był car rosyjski Aleksander I

  Polskę podbiła przestępcza organizacja Hohenzollern

  *.MORDERSTWA I UWIEZIENIA Polskich BOHATERÓW PATRIOTÓW DZIAŁACZY NARODOWYCH
  Gen. Rozwadowski otruty w Wilnie na Antokolu , gen. Zagorski – poćwiartowany
  Wincenty Witos, Kazimierz Bagiński (i dziesięciu innych z procesu brzeskiego – twierdza brzeska) Wojciech Korfanty – podtruty na Pawiaku. A ilu było w Berezie Kartuskiej

  Piłsudski i jego wyselekcjonowana ekipa realizująca Testament Polityczny
  w pełni odpowiedzialna za klęskę wrześniową 1939 r. –

  *.Wróg Polski i Polaków – naraził Polskę i Polaków na olbrzymie straty ludzkie i terytorialne

  *.Rozbroił Polskę. zostawił Polskę rozbrajaną i bezbronną na pastwę Hitlera zginęło 8 mln obywateli polskich
  Celowe narażenie na śmierć milionów Polaków

  *.Aferzysta i złodziej, defraudant funduszy państwowych

  *.Fałszerz wyborów – terrorysta polityczny

  Wszystkie późniejsze wydarzenia już po zamachu majowym w 1926 w pełni potwierdziły główne cele i metody stosowane przez Niemców w stosunku do Polski

  Osłabienie gospodarcze, osłabienie militarne (Piłsudski Likwidator armii polskiej), pauperyzacja społeczeństwa , przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo.

  *.Piłsudski jest w jednym „niedoceniany” – to on uchronił rewolucje żydobolszewicka od klęski !!!

  Polubienie

 115. MatkaPolka
  26 Maj 2018 o 19:04
  CO ZŁEGO ZROBIŁ DLA POLSKI PIŁSUDSKI:

  *.Wróg Polski – agent Niemiecki – przysłany przez Niemców z Magdeburga
  *.Kolaborant z Niemiecki i Bolszewicki
  *.Zdrajca Polski i zwycięskich aliantów
  *.Dyktator i terrorysta Narodu Polskiego
  *.Poskromiciel walk wyzwoleńczych i odbudowy terytorialnej –
  sabotażysta powstań śląskie, wielkopolskie , lwowskie
  *.Rzecznik strat terytorialnych i ludzkich w interesie Niemiec
  *.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie Niemiec i Bolszewików
  *.Sojusznik Hitlera

  *.Mistrz obłudy w ukrywaniu prawdziwych celów

  *.Likwidator polskiej Armii – dążył do jej osłabienia
  *.Niedopuszczenie do tworzenia silnej armii
  *.Rozbicie Zjazdu Polaków wojskowych 1917 – nie dopuścił do utworzenie 1 milionowej Armii Polskiej
  *.Likwidator lotnictwa. Przeciwnik unowocześniania i motoryzowania armii;
  odmówił daru ulokowania zbrojeniówki „Skody” – w Polsce
  – gen. Lubomir Rajski odmówił w 1939 daru od Czechosłowacji 1500 nowoczesnych samolotów

  *.Poskromiciel dążeń wyzwoleńczych i odzyskania utraconych terenów.
  *.Odmówił pomocy dla powstania wielkopolskiego
  *.Odmowa i sabotaż i blokada pomocy dla Lwowa –powstańców lwowskich
  *.Sabotaż i konfliktowanie plebiscytu na Śląsku i powstań śląskich – przysłał Grażyńskiego,- Korfantego tępił
  *.Rozbijacz ruchów scaleniowych. Grabarz jedności narodowej na Śląsku

  *.”Federalizacja Piłsudskiego ” – to realizacja niemieckiej koncepcji stwarzania państw państw buforowych na Kresach Wschodnich RP – – zamiast pozyskiwać rzecz Polski konfliktował i odpychał

  *.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie wroga – wyprawa na Kijów, – rozciągniecie frontu

  *.Konfliktowanie powstań śląskich, Kunktator i sabotażysta powstanie wielkopolskie

  *.Celowo narażał na śmierć setki tysięcy Polaków. – Wyprawa na Kijów zginęło 200,000 Polaków,
  Polska poniosła olbrzymie straty ludzkie i straty terytorialne

  *.Piłsudski – Likwidator i sabotażysta polskiej gospodarki
  *. Piłsudski – Likwidator Banku Polskiego
  *. Piłsudski – Likwidator Armii Polskiej
  *.Niszczyciel polskiego szkolnictwa i edukacji

  Zamach majowy 1926 Piłsudskiego

  Polubienie

 116. Odnośnie „Matki Polki” to przypominam mój komentarz do artykułu „nikandera” na neon24 oraz wiernipolsce1:

  Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską kula w łeb!!!
  Autor: nikander – Józef Kamycki

  Otóż czytałem trochę wspomnień Bogdana Jaxy-Ronikiera pt. „Czerwony kat Rosji” o Feliksie Dzierżyńskim. W pewnym momencie opisuje on jak rozmawiał, przed wypuszczeniem go na wolność przez KGB (i natychmiastowy „export” do Polski) z Feliksem Dzierżyńskim (z którym znał się on z wcześniejszych więzień) o Józefie Piłsudskim. Ówczesna (czyli dokładnie 100 lat temu!) opinia szefa NKWD była identyczna jak dzisiaj nikandera – Józefa Kamyckiego: „Kula w łeb!” – a to za ZDRADĘ KOMUNISTYCZNEJ REWOLUCJI (którą jednak Józef Piłsudski najzupełniej świadomie wtedy uratował przed „Białymi” rosyjskimi nacjonalistami. Za co miliony ludzi na świecie DO DZISIAJ SĄ WDZIĘCZNI!)

  Polubienie

 117. ŻYDBIS
  Dobierzemy się do twojego adresu, a wtedy nawet bitcoiny Ci nie pomogą.
  Dobrze Admin prawi, Ty lepiej weź się za uczciwą robotę, a nie rzyta wspomagasz i to na przednówku.
  My tu rozważamy też dać parę złotych księdzu, aby modlitwy zanosił o zdrowie dla Ciebie do żydowskiego boga. Ludziom tylko psujesz w głowach tymi końskimi bogactwami.

  Polubienie

 118. ŻYDBIS
  Miałeś bawić się w doktora z młodymi Ukrainkami w Zakopanem, a Ty dalej tu pałasujesz nam jakimiś bogactwami. Co do Pana KP, to podobno wystąpił do wsi o wskazanie Twoich danych. Oj zbierają się czarne chmury nad Tobą. Ty lepiej już spierdalaj do Słowacji po azyl.

  Polubienie

 119. APA chłopie ze wsi dawać dalej .juz pękam że smiechu
  bu bu ha ha ha
  No jajcarze więksi ode mnie .Dawać dalej .Mi darmowego smiechu potrzeba .
  ależ durnie ale super jest zabawa.
  APA dawać dalej
  bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 120. APA JAJCARZE A MACIE 100 PLN ABY DAĆ KATABASOWI NA MSZĘ ABY UWOLNIŁ MNIE OD BITCOINA ?
  BU BU HA HA HA .
  EGZORCYZMY TEŻ KOSZTUJĄ
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 121. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Jeszcze będziesz wołał, jak go nazywasz kutabasa, aby ciebie pokropił w godzine zwątpienia.

  Polubienie

 122. @ SSSSS
  Alannku
  Ostro nadajesz na wps, aż moi znajomi żydzi głowami kiwając powtarzają: aj, jaj, jaj!
  Trochę uważaj, bo Ci każą odszkodowania płacić w bitcoinach.

  Polubienie

 123. APA WY MIELISCIE TYCH NICKÓW WIĘCEJ 1000 RAZY ODE MNIE .CIĄGLE NOWE NICKI MACIE .

  WEŻCIE SIĘ JESZCZE NAZWIJCIE RZEPICHA I JAGUSIA TA Z CHŁOPÓW I BEDZIE KOMPLET .

  TYLKO UWAŻAJCIE NA NAPALONYCH CHŁOPÓW BO ANTEK Z CHŁOPÓW NIE SPI
  BU BU HA HA HA

  BRYGADO HA HA HA .

  Polubienie

 124. APA A GDZIE SIĘ NICK MONY PODZIAŁ NIE DZIALA NA WPS?
  WAS PAWEŁZ WIĘCEJ RAZY NA WPS ZBANOWAŁ NIZ JEST SKWARKÓW W DOBREJ TŁUSTEJ KASZY ZE SŁONINKĄ NA TRZY PALCE.
  APACZE
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 125. Panie WONSZ
  Z tego, co mi wiadomo, to całodobowo egzorcyści, to tylko w Szymanowie koło Warszawy.

  Oni już niejednego hazardzistę wyleczyli – wyswobodzili z pieniędzy, tak że i Panu dadzą radę.
  Puszczą Pana tylko w bokserkach. Ha, ha, ha!

  Polubienie

 126. Panie WONSZ
  A co zabroni mi Pan być chłopem ze wsi, jak ja tego się nie wstydzę, że mieszkam na wsi i że pochodzę z chłopskiej rodziny.
  W przeciwieństwie do Pana, kiedy to Pan stara się ukryć wychodzą słomę z butów.
  Jak Panu nie wstyd.

  Polubienie

 127. Panie wężowaty w ładnych bokserkach.
  My nigdy nie używaliśmy nicku MONY.
  Rzeczywiście ten MONY coś nie lubi Pana.
  Moja rada, to musisz Pan jakoś ułożyć się z nim, Panie Mortodela.

  Polubienie

 128. „„Kula w łeb!” – a to za ZDRADĘ KOMUNISTYCZNEJ REWOLUCJI (którą jednak Józef Piłsudski najzupełniej świadomie wtedy uratował przed „Białymi” rosyjskimi nacjonalistami. ”

  Gdyby pisowcy rzetelnie oceniali marszałka, a nie ulegali propagandzie, to nie byłoby takiego och ach entuzjazmu wobec człowieka, który zamiast dojechać czerwonych razem z białymi, podarował im bezcenny święty spokój.

  „Za co miliony ludzi na świecie DO DZISIAJ SĄ WDZIĘCZNI!)”

  Jak w tym powiedzonku: „Przecież miliony much nie mogą się mylić…”

  „Zapodaję coś w Pana guście i rozmiarze na niedzielne popołudnie.”

  Ona by go oralnie obrzezała własnymi zębami, a na koniec zwiała ze wszystkimi bitkonikami.

  Polubienie

 129. LUK a a co ty zazdrościsz mi moich bitcoinów .Kup sobie na bitbay .pójdzie w górę niebawem to zarobisz chociaż bierz pod uwagę ryzyko .
  Ja pierdzielę .Sami nic nie robią ale do zazdrości bo ktoś coś ma to pierwsi .Do roboty to i wy będziecie mieć a nie tylko pierd… i narzekać .

  Polubienie

 130. „LUK a a co ty zazdrościsz mi moich bitcoinów ”

  Ja ci nie zazdroszczę, tylko ostrzegam, bo sam widzisz jak jej źle z oczu patrzy 😀

  Polubienie

 131. Luk tu nie o to chodzi czy ja się zakochałem w bit .mam w dupie bitcoina . Cięzko wam zrozumieć że trzeba podłączać się do ich biznesów aby ich chociaż w 0 ,00001 ogolić z kasy .a wy tylko pierdu pierdu i nic z tego nie wynika
  a najlepiej adminek bo jemu na kasie nie zależy bo zona mu daje kieszonkowe .No żyd sra ze smiechu jak to czyta .

  Polubienie

 132. No i jak widać powyżej, Wążssss, żydblis, czy i jak mu tam żyje prawdziwie po ŚWIATOWEMU, w stylu TPD – od strony D… to mu przeszkadzają bokserki, od strony P….dza to mu świeci przez nosem jakiś BITCOIN, od strony TECHNE obowiązkowo dzisiaj się wpatruje w plazmowy ekran, zachęcając wszystkich do czczenia tych CUDÓW CYWILIZACJI.

  A tymczasem MESJASZ ŻYDO-ZBAWICIEL JUŻ SIĘ POJAWIŁ i to nie tylko w Anglii.

  Czytać:

  The Messiah in England

  ISRAEL SHAMIR • MAY 25, 2018

  • 1,400 WORDS

  http://www.unz.com/ishamir/the-messiah-in-england/

  Polubienie

 133. markglogg a ty pewnie nie masz zapalniczki w domu tylko pocierasz aby mieć ogień , lodówki tez nie masz , pralki tez nie masz – kuchenki gazowej też nie masz a żywisz się marchewką z GMO a kasę jak naszemu adminkowi daje ci żona i wszystko masz w dupę od czasu do czasu chodząc po górach .
  Musisz mieć babę brylant że to wytrzymuje bo to pewnie cywilizacja TPD nie jest
  ha ha ha .
  Tylko nie mów mi gąsienica że ty wolisz zapierdziane gatki za 2 pln i skarpety które po tygodniu mają dziury zamiast np Nike drogich ale wygodnych jak cholera .
  Istny pustelnik !!!!!!!!!
  ha ha ha .

  Polubienie

 134. Gdyby sprawdził to by się okazało że gąsienica nosi bokserki za stówkę uzywa płynu do higieny intymnej za dwie stówki , skarpety za 50 pln i używa najlepszych dezodorantów tylko gdzie on się przyzna
  ha ha ha .

  Polubienie

 135. Wężyk, to był z mojej strony ŻART. Taki niby wyluzowany z dystansem jesteś, a nie łapiesz… Wierz mi, dla mnie móglbyś sobie żyć jak SZEJK, niech ci się wiedzie jak najlepiej, wszystkiego dobrego, pozdro.

  Polubienie

 136. wiem ze żart i wiesz ze jestem jajcarz ale jak mnie te APA wkur… z samego rana to trochę jestem rozdrazniony . Ty luk mi się najlepiej podobasz .
  pamiętam jak ze 2 lata temu apelowaleś aby kazdy wział się za robotę .miałem wtedy ubaw niesamowity moze dlatego ze ja nie muszę pracować na nierobów na górze .
  Pozdrawiam .

  Polubienie

 137. No, skarpetki z „china sklep” obok noszę za 3 zł, slipy za 2,50, pralkę automatyczną (za 800 zł) to sprawiłem sobie dopiero rok temu (wcześniej był rodzaj „frani” i wyżymaczka, na którą namówiła mnie moja baba) a lodówkę mam, bodajże już 33 lata, którą kolega Harny, krakowski dziennikarz, wystawił przed drzwi wejściowe – bo (wraz z małżeństwem) kupił sobie nową WIELKĄ. Itd. Kompa jednak rok temu musiałem zmienić, kupiłem używany za 450 zł, chodzi dobrze – jak widać. Itd. (Jeden rower w Krakowie ma już ponad 30 lat, drugi podobny w Zakopanem chyba więcej, ale mam i trekingowy, rzadko używany tylko 11-letni). I życie piękne jest, jeżdżę baby corsą 17-letnią jak jestem w siedzibie Solidarności na północy PL. I czego więcej do życia potrzeba, na Słowacji gdzie często przebywam pociągi są (dla emerytów z UE) za darmo, tak jak transport miejski w Polsce.

  Polubienie

 138. Panie dr no to ja się zamienie w pajaca paprykarza i będę krzyczał jak tak żyć panie doktorze ?

  GRZANEK JA WIEM ŻE TY CHŁOPAK NA DOROBKU JAK PISALEŚ NA WPS ALE CHYBA JAK PAN DOKTOR NIE DAŁBYŚ RADY ŻYĆ . NIE MA BATA NO I BABA TWOJA BY CIĘ DO ŁÓZKA NIE WPUŚCIŁA BO SIANKO MUSI SIĘ ZGADZAĆ .
  CO TO ZA ZYCIE .
  TO JA JUŻ BYM WOLAŁ WZIĄŚĆ SZNUR I SIĘ POWIESIĆ .
  JA WYGODY MUSZĘ MIEĆ .

  Polubienie

 139. Mnie rower żona kupiła, ja na nim ani razu nie jeździłem, po chyba czterech latach w końcu uwierzyła że się na niego nie nabiorę i gdy kazałem jej to g… sprzedać, to sprzedała.
  Samochodu nie mam. Miałem dwadzieścia lat temu Dodge Aries.

  Polubienie

 140. grzanek masz opózniony zapłon .Waldi był zagranicą na odpoczniku .gdy wrócił znalazł w skrzynce list gdzie było napisane . Waldek robisz dobrą robotę i tak się tym Waldek podniecił a ja myślę że ktoś ze słuzb sobie jaja robi .
  ten filmik u adminka w niedziele umieściłem dwa razy .

  Polubienie

 141. Samochodu nie mam. Miałem dwadzieścia lat temu Dodge Aries.

  i to jest porządne auto adminek .

  Polubienie

 142. ten filmik u adminka w niedziele umieściłem dwa razy .

  Toś nadgorliwiec 😛 Ale ten moment co powyżej zalinkowałem to z pewnością przeoczyłeś 😉
  Ssss

  Polubienie

 143. Waldek w formie .Troche kaszy gryczanej pojadł U Kima i facet po prostu żyleta
  ha ha ha .

  Polubienie

 144. „pamiętam jak ze 2 lata temu apelowaleś aby kazdy wział się za robotę .miałem wtedy ubaw niesamowity moze dlatego ze ja nie muszę pracować na nierobów na górze .”

  Ja też to pamiętam. Pamiętam również że jedyny user który wtedy cisnął z tego beke to był ZYGA 🙂

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s