SIEDEM ŚWIATEŁ ROZUMU (wg. “Markglogg”, 1997) – i ich WSPANIAŁY ROZBŁYSK w 21 lat później


Wprowadzenie (po rosyjsku, dla odmiany):

Дорогие друзя и корреспонденты,

Наш друг Милош Зверина (szef Stowarzyszenia Slavica w Nitrze, Sk) нам подослал свою снимку из участия в Московском Международным форуме “Религия и мир”:

I dalej tłumaczę na polski:

>Oceniając, z odległości, to moskiewskie forum multireligijjne, na temat „Religia i społeczeństwo cyfrowe”, jak bym rzekł, z całym szacunkiem dla uczestników tego przedsięwzięcia, że dzisiaj mamy zupełnie inny problem: po prostu cyfryzacja stała się praktyczną religią świata, i wszystkie inne formy religii winny się jej podporządkować. Ironicznie moglibyśmy powiedzieć, za Pitagorasem, że „Liczba / cyfra jest istotą wszystkich rzeczy” – i właśnie z tego powodu w Biblii znalazła się „Księga liczb”. A jak pojawiła się cywilizacja oparta na Pieniądzu, to i biblijna „wyjątkowa nacja” zaczęła oceniać ludzi oraz narody, po cyfrze pieniędzy, którymi oni / one operują. Jak to zauważył Karol Marks, już 175 lat temu w „W kwestii żydowskiej”, „Pieniądz jest to żarliwy bóg Izraela, przed którym wszyscy inni bogowie człowieka muszą się ukorzyć”.

>Jak to już wielokrotnie podkreślałem, obecnie czcimy tego „praktycznego boga Izraela” w formie Trójcy Globalnych Wartości TPD, czyli Techniki, Pieniądza oraz Dupy komfort miłującej. Istnieje jakakolwiek możliwość by zahamować triumfalny pochód tej Błogosławionej bogiem Izraela Cywilizacji TPD?

I wykorzystując powyżej wzmiankowany fakt konferencji “Religia i Świat”, rozesłałem znającym rosyjski korespondentom, akurat przed dwoma tygodniami napisany, po angielsku, tekst wiążący zjawisko autyzmu starożytnych kapłanów Izraela, z poznawczym nihilizmem żydo-chrześcijańskiej wiary.

Pojawił się odzew na to moje internetowe mikro-przedsięwzięcie. „Antique Autism” rozesłał swoim LICZNYM (od Liczby, miary Wszechrzeczy) korespondentom zarówno twórca [sowamagazin], poeta Stefan Kosiewski z Frankfurtu a/M., jak i twórca [shamireaders] pisarz Izrael Szamir, aktualnie z Moskwy. Dlatego będę się starał sformułować, także po polsku, tę mą najnowszą, wciąż analogową, WSPANIAŁĄ ANALIZĘ WSZECHRZECZY. Zapewne w kilku odcinkach, rozpoczynając dokładnie w 101 Rocznicę WIELKIEJ PROLETARIACKIEJ REWOLUCJI ANTY ŻYDO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

M.G. / Gasienica / Markglogg

SIEDEM ŚWIATEŁ ROZUMU (wg. “Markglogg”, 1997)

– i ich WSPANIAŁY ROZBŁYSK w 21 lat później

2300 słów

W jesieni 1997 roku zacząłem znowu (po 18 latach przerwy!) pracować jako nauczyciel akademicki i przy tej okazji w piśmie „Errata” studentów filozofii WSP w Słupsku, opublikowałem

Siedem świateł człowieka rozumnego

Λόγος – czyli Prawdziwe Słowo – ku oświeceniu „miasta filozofów” dzisiaj

A w tym mym SŁOWIE pozwoliłem sobie sobie przypomnieć kilka podstawowych wartości oraz zasad, które MUSZĄ legnąć u postaw budowy, w wieku XXI, światowego społeczeństwa post-demokratycznego:

1. Wartością nadrzędną jest rozumowanie logiczne, oparte na maksymalnej ilości danych sensorycznych.

Arystoteles oraz wielu innych myślicieli

2. Ignorancja jest grzechem, dla ludzkości śmiertelnym.

Starożytni filozofowie Grecji

3. Sprawiedliwość społeczna polega na nierówności ludzi.

Platon i jego szkoła

4. Wolność definiujemy jako przeciwieństwo zniewolenia. Także zniewolenia przez na pozór ułatwiające życie wytwory cywilizacji, w tym i religijne „opium”, którym zwykły narkotyzować się masy.

Logika oraz psychologia, zwłaszcza stoicka

5. Ani zatem Pieniądz, ani Praca, ani nawet Wiara nie czynią człowieka wolnym. Czyni to tylko Wiedza oraz (biologiczna, „zwierzęca”) Sprawność oraz Odwaga, które należy ćwiczyć od dziecka.

Jezus z Nazaretu, a przed nim i po nim Grecy oraz Rzymianie

6. Nie jest prawdą, że człowiek powołany został do totalnego podporządkowania sobie Ziemi. Na odwrót, ludzie Rozumni winni podporządkować sobie otumanionych Biblią „ludzi ekonomii”.

Anty-Mojżesz, czyli Budda, Sokrates, Konfucjusz i tak dalej

7. Większość wierzy w pozory, a więc większość z definicji nie ma racji. A zatem nie potrzebujemy demokracji.

Szkoła epistemologii im. J. Piageta w Genewie

Tych „Siedem Świateł Logosu-Rozumu” przypomina swą liczbą starożytny żydowski świecznik zwany menorą. Aby być w zgodzie z obecną, „filo-żydowską” modą, omówimy pokrótce te światła w ich kabalistycznej kolejności, od tyłu do przodu.

Odnośnie Światła Siódmego. Fakt, że demokracja ma tendencję do wyradzania się w „despocję mas” zauważył już dwa wieki temu de Tocqueville w Ameryce Północnej, a wcześniej dostrzegli to krytycy starożytnej demokracji Aten. Bierze się to zjawisko z bardzo prostego, fizjologicznego faktu, którego wielbiciele liberalnej demokracji nie są w stanie – bądź też nie chcą – dostrzec. Otóż sprawność intelektualna człowieka nie jest mu dana, w sposób cudowny, w momencie jego poczęcia, ale do swego pełnego wykształcenia wymaga odpowiedniego środowiska oraz odpowiednich, trwających dziesiątki lat, ćwiczeń, do których wykonania nie wszyscy mają predyspozycje oraz chęci. Demokracja zatem z konieczności tłumi w ludziach ich biologiczną, „zwierzęcą” tendencję do samo-rozwoju, w sposób automatyczny promując osobniki psychologicznie niedojrzałe, które w każdej naturalnej zbiorowości stanowią większość. Pełnię dojrzałości umysłowej człowiek osiąga bowiem w wieku około lat pięćdziesięciu, kiedy to ta starsza wiekiem grupa ludzi jest już w mniejszości. (Z tego właśnie powodu „demokracja” spartańska była w swej istocie gerontokracją i na podobnej zasadzie funkcjonował przez tysiące lat chiński mandarynat.)

Odnośnie Światła Szóstego. Nie we wszystkich kulturach dążenie do harmonii ze światem oraz do Mądrości wynikłej z umysłowej dojrzałości było społecznie akceptowane. Gdy się na przykład czyta uważnie „Księgę Wyjścia” Starego Testamentu, to ma się wrażenie, że jest to opis zachowania się ówczesnego „solidarnościowego (z Mamonem, no bo z kim / czym innym?) pokolenia”, zbuntowanego przeciw rygorom „archeo-komunistycznego” (tak!) społeczeństwa starożytnego Egiptu, rządzonego przez tamtejszą gerontokrację. Co więcej, będące wyrazem antycznego buntu przeciw homeostazie oraz Mądrości (gr. Słowu – Logosowi) hebrajskie Pismo Święte, właśnie przez to, że gloryfikowało bezmyślnie egoistycznie mnożenie się i napełnianie ziemi, aby wszystkie stworzenia się was lękały i bały (I Moj. 9, 2), automatycznie upodabniało zachowanie się dorosłych ludzi do zachowania się „ślepych” komórek nowotworu, brutalnie kolonizującego macierzysty organizm. Z tego właśnie powodu Stary Testament winno się porównywać do wirusa („memu”) proto-onkogenicznego, który w sprzyjających warunkach wywołuje skretynienie – a jednocześnie i ekonomiczną gigantyzację – zarażonej tym biblijnym „wirusem” społeczności: tak właśnie wyglądał zarażony „biblijnym” kłamstwem Izrael przed jego zniszczeniem przez Rzymian, Niemcy oraz Czechy bezpośrednio po upowszechnieniu się wynalazku Gutenberga i wywołanej przezeń fali ruchów protestanckich, Anglia w XVIII i XIX wieku oraz Stany Zjednoczone, wraz z ich satelitami, w dobie obecnej. Jeśli nie uda się opanować tego, stymulowanego przez Pismo Święte, „myślenia embrionalnego”, to rzeczywiście dojdzie do zapowiadanej przez Nowy Testament Apokalipsy, a być może i nuklearnego całopalenia Ziemi – czyli holocaustu – tak bardzo uwielbianego przez starotestamentowego „Pana nieba i ziemi”.

Odnośnie Świateł 5 oraz 4. Jak do tej Apokalipsy nie dopuścić? Jan Paweł II, w antyaborcyjnej homilii wygłoszonej w Kaliszu w czerwcu 1997, przypomniał słowa Ewangelii „nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogąNiestety nie zdążył dodać następnego zdania „Bójcie się raczej tego, który może i ciało i duszę zatracić w piekle.” O kogo tu chodzi? W dzisiejszych czasach, za tych, którzy prowadzą swą klientelę do zatracenia się w „piekle żądz”, uważa się praktycznie li tylko handlarzy narkotyków. Za czasów Jezusa, za odpowiedzialnych za korupcję (dosł. zepsucie ciała) uważano przede wszystkim Ludzi Pieniądza. Jako przykład zatracenia w Piekle, zarówno ciała jak i duszy, ewangelie podają Judasza, W tym ponadczasowym świetle, pochwalane oficjalnie przez hierarchów Kościoła przy okazji pielgrzymki Papieża, reformy Balcerowicza były najzwyklejszym aktem oddania Polski w niewolę wolnorynkowego „piekła” zgigantyzowanych, materialnych potrzeb. Jak by to powiedzieli uczniowie Jezusa, w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło zawierzenie duszy Narodu Polskiego diabłu ubranemu w ornat Liberalnej Demokracji, dyskretnie popieranej przez Watykan. I to Piekło na ziemi – oczywiście na zewnątrz wabiące pozorami zmechanizowanego (i „zcyfryzowanego” !) raju – w sposób automatyczny prowadzi do korupcji prawie wszystkich ludzkich organów, których w tym „wolnościowym” ustroju nie ma społecznej potrzeby ćwiczyć ani doskonalić. (…)

I tak dalej, całość “Siedmiu Świateł Rozumu” zachowała się w mej niedoszłej pracy habilitacyjnej sprzed lat 11:

Otóż już 20 lat lat temu, na mej WSP słyszałem, że pracownikom naukowym KUL te “Ponadczasowe Światła Rozumu” się nie podobały. I nie ma tutaj co się dziwić, przecież wyrobnicy z KUL winni krzewić “Dobrą nowinę” Świętego Pawła “Wyniszczę mądrość mędrców i inteligencję inteligentnych zniweczę”. Ponieważ jednak wśród bardzo licznego w III RP duchowieństwa, coraz częstsze są patologie, barwnie ponoć zobrazowane w filmie “Kler”, więc i ja – filozof z zamiłowania już w liceum – zmuszony jestem drążyć ten temat dalej:

II.

WYNISZCZĘ mądrość mędrców [Kościoła] i przebiegłość [jak Szaweł-Paweł] przebiegłych  w ŚMIEĆ ZAMIENIĘ” ( M.G. 2018)

Otóż ze zmierzchłych czasów mych graduate studies (geofizyki) w USA, pozostał mi BIOLOGICZNY WSTRĘT do tego “kraju przyszłości”. Pod wpływem tego mego, podówczas “genetycznie zasymilowanego” odruchu, już jako filozofowi w praktyce emeritus, zdarzyło się napisać, w reakcji na rozmaite tegoroczne konferencje oraz korespondencje, lekko satyryczny tekst:

Czy autyzm starożytnych kapłanów leży u podstaw pustki duchowej żydo-chrześcijańskiej (J.-Ch.) wiary?

(Spisałem go w JĘZYKU PANÓW, z którego sztywną składnią wciąż mam “genetyczne” kłopoty – http://markglogg.eu/?p=2444 )

A w nim sformułowałem, niejako przy okazji, krótki wykaz Wskazówek jak zwalczać ZASADY BEZMYŚLNOŚCI ŚWIĘTEJ WIARY, której praktykowanie musi doprowadzić – w sposób KONIECZNY – do totalnej, zarówno ekologicznej jak i psychologicznej katastrofy naszej ŻYDO-ZAMERYKANIZOWANEJ PLANETY:

Oto te Siedem Wskazań, jak należy logicznie rozumować dzisiaj:

1.“Chrystus” zrodzony w FANTAZJI św. Pawła, nie był bogiem – to twierdził Patriarcha Konstantynopola Nestoriusz (patrz ref. 1). W ślad za nim Mahomet (ok. r. 620), a niedawno także prof. Węcławski (2007), bliski współpracownik, w Watykanie, kardynała Ratzingera, przez pewien czas papieża Benedykta XVI.

2. Człowiek może zbawić się tylko poprzez swoje się w świecie zachowanie – to twierdził irlandzki mnich Pelagiusz około r. 420, a przed nim Konfucjusz, Budda oraz filozofowie Grecji; także nowocześni fenomenlogowie, Husserl i Ingarden oraz pozostający pod wpływem historyka antyku, Tadeusza Zielińskiego intelektualiści rosyjscy (w szczególności Aleksandr Błok) z początku wieku XX (ref. 2).

3. Grzech Pierworodny to anty-ludzki wynalazek hebrajskich kapłanów. Zachowali się oni jak oszukańczy lekarze, przekonujący swych pacjentów do wyimaginowanych chorób. A to w celu, by w sposób podły wyssać z nich ich soki życiowe. (Przypominam smutną uwagę starożytnych prostych żydów “Każdy, kto czyni zło jest dobrym w oczach Pana i w takich ma on umiłowanie” – Mal. 2:17)

4. Krzyż stanowi ostrzeżenie dla wszystkich tych odważnych, którzy ośmielają się denuncjować hipokryzję Kościoła, a w szczególności krytykować obłudę TRIADY jego Ojców Założycieli: Szawła/Pawła (“ojciec chrzestny”), Augustyna (“teoretyk”) oraz Cyryla (“praktyk”) z Aleksandrii. (Finalny los Jezusa, krytykującego obłudę starożytnego kapłaństwa Izraela, przepowiada przecież chińskie przysłowie “Ten kto trzęsie drzewem Prawdy, może się spodziewać, że polecą nań obelgi oraz kamienie.”)

5. Transcendentalny, niematerialny Bóg istnieje tylko w FANTAZJI. Nie posiada on bowiem środków niezbędnych by przekazać jakąkolwiek inFORMAcję, choćby tylko o swym istnieniu. (Jak zauważa to Arystoteles FORMA, pozbawiona swego MATERIALNEGO podłoża, nie istnieje.)

6. Natomiast istnieje dobrze dostrzegalny, Odwieczny Bóg Immanentny, zwany INTELIGENCJĄ, obecny we wszystkich bytach ożywionych. Pobudzany do działania przez takiego “duchowo-materialnego” Pierwszego Poruszyciela, ZOON (Żywina) jest STWÓRCĄ wszystkich PRZECIWENTROPICZNYCH ZJAWISK we Wszechświecie (Paul Wintrebert Le vivant créateur de son évolution” – 1962, oraz Jean Piaget Le comportement, moteur de l’évolution” – 1976)

7. Inteligencja Żywiny manifestuje się w formie cyklicznych reakcji biochemicznych I/RSA: Irytacja/uszkodzenie → Regeneracja → Superregeneracja → Asocjacja nadregenerowanych, uprzednio uszkodzonych elementów organizmu, kwasy nukleinowe w to włączając (ref. 3).

***

To tyle “ponadczasowych” – jako że były one zasadne i przed pojawieniem się judeo-chrześcijaństwa i będą ważne po jego zapomnieniu – uwag. Szersze ich opracowanie, w języku polskim, być może wkrótce uda mi się wyprodukować – jak na razie bardzo w tym przeszkadza Wspaniała Pogoda w okolicach mej Podhalańskiej Akademii Nauk.

***

A na zakończenie tych PONADCZASOWYCH WSKAZÓWEK, jak dezawuować Żydowskiego Pana Zastępów, by było trochę weselej, pozwolę sobie przypomnieć, jak prorok Mahomet zrobił, z „Teologii Zbawienia Metodą Jezusa Umęczenia”, FANTAZJĘ CHYTREGO ŻYDOWSKIEGO GŁUPKA o imieniu Szaweł alias z Tarsu Paweł.

Otóż jeden z moich muzułmańskich korespondentów już dość dawno temu przesłał mi taki oto Hadis (opowieść związaną z Koranem):

Allah wiedząc o spisku żydów, zamierzających zabić Jezusa, wysłał na Ziemię trójkę aniołów Gibraela, Mikaila – i jeszcze jednego, którego imienia zapomniałem – do Wieczernika, w którym spali apostołowie po Ostatniej Wieczerzy. I ci aniołowie, poprzez wschodnie okno w wieczerniku, WNIEBOWZIĘLI JEZUSA wprost do Boga. A gdy Judasz wraz ze strażą wysłaną przez Piłata wszedł do pomieszczenia w którym apostołowie spali, to nie widząc wśród nich Jezusa zapytał „Gdzie jest Jezus?” A w tym momencie Allah sprawił, że twarz Judasza zajaśniała tak jak Jezusa i apostołowie odpowiedzieli „Ty nim jesteś, Panie!”. I strażnicy pochwycili Judasza i powlekli go by mu zgotować przygotowaną dla Jezusa DROGĘ KRZYŻOWĄ.”

(Proszę zauważyć, że w tym wypadku Żydzi planujący zabicie Jezusa oszczędzili 30 srebrników, które przyrzekli Judaszowi za jego dla nich usługę; ta historia w Koranie 4:157–158 brzmi tak: “And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. (…). And they did not kill him, for certain. Rather, Allah raised him to Himself “. Uwaga! W polskim wydaniu Koranu, PIW 1986, zdanie zaznaczone na czerwono zostało wymazane!)

I czyż ta WSPANIAŁA HISTORIA nie jest potwierdzeniem dumnego stwierdzenia Mahometa, iż “Ludzie robią różne podstępy,ale On (Allah) robi podstępy najlepsze.”? Ta niewątpliwie elegancka – ponoć znana gnostykom już na wieki przed Mahometem – interpretacja ostatnich chwil Jezusa, jest wyraźnie wypełnieniem, przytoczonego w „1 Liście do Koryntian” proroctwa „Ja (Allah) wyniszczę mądrość mędrców (Kościoła) i przebiegłość (jak Szaweł-Paweł) przebiegłych  W ŚMIEĆ ZAMIENIĘ” !

Ref. 1:

I kłamcą był [św.] Paweł, kiedy mówi o bóstwie Chrystusa, że nie miał on “ojca, matki, genealogii”. Mój drogi przyjacielu, Maria nie urodziła bóstwa (…) istota stworzona nie jest matką tego, który jest niestworzony (…); stworzenie nie urodziło stwórcy, lecz człowieka, Maria urodziła człowieka, który był narzędziem Boga.”

– Patriarcha Konstantynopola Nestoriusz do papieża Celestyna I, cytowany przez K. Deschnera w “Kryminalnej historii Chrześcijaństwa” tom 2, str. 105.

Ref. 2:

Wyksztacony głównie w carskiej Rosji oraz w kajzerowskich Niemczech, historyk antyku Tadeusz Zieliński odegrał rolę “Hellenistycznego guru” bolszewickiej elity, która przejęła władzę w Imperium Carów. Według znającej zarówno polski jak i rosyjski, literaturoznawcy Clare Kavanagh:

Zieliński dokonywał porównań między antyczną epoką hellenistyczną, a jemu współczesną. W okresie hellenistycznym stare granice, oddzielające narody, klasy, rodziny, rasy a nawet i płci słabły, i trzeba było stworzyć “nowy społeczny kosmos”, by zastąpić ten stary, który zanikał. Helleńskie rozwiązanie problemów które szarpały Rosją przed stuleciem miało ewidentny powab dla postrewolucyjnych elit poszukujących nowego porządku. (…) Miała to być “uniwersalistyczna kultura”, po grecku oeikumene, “światowa cywilizacja”, w której ‘określenie Hellen nie było by dłużej związane z pochodzeniem, ale z nastrojem’; ‘Grecy poprzez wykształcenie mieli by większe prawa do obywatelstwa, niż Grecy poprzez urodzenie’. (…) Ta wizja pociągała jego uczniów, mieszkających w Rosji rozszarpanej przez wojnę i rewolucję. W “gościnnej Helladzie” proklamował Zieliński, “wspólnota była rozszerzoną rodziną”, a Hellada sama była “rozszerzoną wspólnotą”.

W myśli Zielińskiego aktywnym przeciwnikiem hellenizmu jest Judea, nie Rzym. (…) Były to dwa, radykalnie sobie przeciwne projekty “uniwersalizmu”. Grecy, pisał, “widzieli cywilizowany świat jako miejsce gdzie ich ideały dominują, jako wielorasowe, wielonarodowe społeczeństwo, a ci którzy tego nie akceptowali, byli wrogami człowieka.” Natomiast Żydzi nadali uniwersalne znaczenie [ich] Jedynemu Bogu, który ich wybrał i trzymał ich oddzielnie od wszystkich innych narodów oraz religii. Żydowscy reformatorzy szukali sposobów, by połączyć razem te dwie kultury, ale zasady, które nimi rządziły, były ze sobą nie do pogodzenia. (…) Żydzi, którzy odmawiali “zrzeszenia się z resztą ludzkości” byli, jak to któryś z wczesnych kronikarzy zauważył, “nie gościnną, anty-ludzką rasą.”

(…) Zielińskiego obraz “narodu, który się uczy” prowadzi do sedna jego argumentacji, polegającej na wskazaniu prawdziwego dziedzictwa chrześcijaństwa, oraz jego prawowitych uczniów i potomków. Jego badania mają za cel walkę z “fatalną judaizacją chrześcijaństwa” (…) Judaizm jest, ostrzega, “negatywnym źródłem chrześcijaństwa”, zagraża on jego helleńskiemu dziedzictwu, które Chrystus wprowadził do hebrajskiej tradycji.”

(Z książki Clare Kavanagh “Osip Mandelstam i modernistyczne tworzenie tradycji”, 1994; korespondent o nicku “Stash” kilka dni temu mi napisał, że “We need to have Tadeusz Zielinski Day!” – i byłby to DZIEŃ PAMIĘCI uroczyście obchodzony nie tylko przez Polaków oraz Rosjan, ale także przez post-żydów, tak jak Mandelstam „lgnących do Rozumu” [czyli do „Przeciw-Boga Izraela”], a nawet i przez Niemców, mieszkając wśród których po wybuchu II Wojny Światowej Zieliński zmarł w 1944 roku)

Ref.3:

Zakopane, 7 listopada 101 roku po

WIELKIEJ PROLETARIACKIEJ REWOLUCJI ANTY JUDEO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

Reklamy

28 uwag do wpisu “SIEDEM ŚWIATEŁ ROZUMU (wg. “Markglogg”, 1997) – i ich WSPANIAŁY ROZBŁYSK w 21 lat później

 1. Kiedy czytam cudze złote myśli to rodzi się we mnie zawsze jakaś wątpliwość, zaprzeczenie, widzę natychmiast że to lipa, nieprawda i tak:

  ,,7. Większość wierzy w pozory, a więc większość z definicji nie ma racji. A zatem nie potrzebujemy demokracji.
  Szkoła epistemologii im. J. Piageta w Genewie”

  A czy mniejszość nie wierzy w pozory?
  Czy jednostki w pozory nie wierzą?
  Wszak ta większość to nic innego jak jednostki razy ileś tam osób.
  Powiedziałbym nieliczni i nie zawsze w pozory mogą nie wierzyć.

  Polubienie

 2. Inna lipa:
  ,, 5. Ani zatem Pieniądz, ani Praca, ani nawet Wiara nie czynią człowieka wolnym. Czyni to tylko Wiedza oraz (biologiczna, „zwierzęca”) Sprawność oraz Odwaga, które należy ćwiczyć od dziecka.
  Jezus z Nazaretu, a przed nim i po nim Grecy oraz Rzymiani”

  Pewien Grek powiedział ,,Wiem że nic nie wiem”
  Wiedza jest zawsze i u każdego w ogromnej części ograniczona, niewielka, niedostateczna, niepełna, najczęściej bardzo powierzchowna i znikoma, bo co wiemy o naszym sąsiedzie z ulicy, o urzędniku w ratuszu miejskim do którego za jakiś czas może złożymy pismo lub podanie? Co wiem o człowieku który przyniósł mi właśnie paczkę z plasteliną?
  Co wiemy o kosmosie, albo o Karolu Wielkim, albo o Chrobrym?
  Dla każdego z nas ważniejszym jest rozum, nasz własny, którym się kierujemy, który pozwala nam wybierać kierunki poznania, poszukiwania wiedzy na daną chwilę nam potrzebnej.

  O ile sprawność fizyczną można i powinno się ćwiczyć to już odwagi ćwiczyć się nie da.

  Polubienie

 3. A przy okazji, dla wszystkich tych, którzy w życiu NIE TRENOWALI Odwagi.
  Symboliczny, okolicznościowy znaczek Poczty Judeo-Polskiej, zatytułowany prawdopodobnie „Polska-Izrael na Wieczne Czasy”:

  I pomyśleć, że na świecie istnieją obecnie już trzy państwa, których nigdy w życiu nie chciałbym odwiedzić. Są to USA (od 1972 roku), Ukraina (od 2014) i Izrael (od jego powstania). Który / które będzie tym Czwartym?

  Polubienie

 4. Konstruktorzy nowoczesnych TECHNOLOGII AI idą z duchem globalizacji i w odróżnieniu od MG nie biadolą jakby to było dobrze i racjonalnie, gdyby komuna powróciła, tylko biorą się ostro do roboty.

  https://www.motofakty.pl/artykul/w-pelni-autonomiczne-pojazdy-w-polsce-od-kiedy.html

  W pełni automatyczne samochody, które będą kierować się same (bez udziału irracjonalnego czynnika ludzkiego – kierowców debili) mają stać sie przyszłościa świata.

  I tak sobie myślę, że gdyby I Sekretarzem KPZR był jakiś super inteligentny SkyNet, który miałby pod swoją kontrolą całą gospodarkę, kulturę i armię, to nie tylko ZSRR przetrwałby do naszych czasów, ale opanowałby cały świat. A tak pod przywództwem komunistów – debili, którzy zamiast mozgów mieli swój komunistyczny „koran” kraj miotał się od kryzysu do kryzysu i w końcu skonał.

  Polubienie

 5. Kiedy czytam cudze złote myśli to rodzi się we mnie zawsze jakaś wątpliwość, zaprzeczenie, widzę natychmiast że to lipa, nieprawda i tak:

  Hmm, coś musi być na rzeczy! Adm-in, sorry, ale podejrzewam, że posiadasz szósty zmysł i on Ci każe we wszystko wątpić! Chi, chi, chi… Ja mam podobnie i próbuję z tym walczyć, ale nie da rady nad tym zapanować i okiełznać, to dobrze ukryte ,,dziadostwo”. Cha, cha, cha…

  https://pl.wiktionary.org/wiki/sz%C3%B3sty_zmys%C5%82

  No, cóż, przecież trzeba opisać jedną rzecz ,,kilkom prostymi słowami”, żeby wszyscy od razu poniali o co chodzi!

  https://synonim.net/synonim/m%C5%82otek

  O tym należy cały czas pamiętać. Wielokrotnie się przekonałem, że to działa właśnie w ten ,,prosty” sposób.

  Hejka!

  Polubienie

 6. Odwaga czy w danym momencie jej brak, co nazywamy lękiem muszą być w równowadze i nasz organizm doskonale o tym wie.
  Lęk to ostrzeżenie, jego stłumienie czy własną decyzją, czy poprzez osobę obcą, np. wydającą rozkaz do ataku na froncie podczas wojny, może skończyć się kalectwem lub śmiercią.
  W tym układzie trenowanie odwagi uważam za błąd.
  Lepiej jest się zachować lękliwie i przeżyć niż zginąć.
  Oczywiście można by dużo na ten temat dyskutować, ale ja uważam, że idiotyzmem jest zgrywanie się na bohatera.
  Chłopaki zakładali się kto ostatni odskoczy z torów przed nadjeżdżającym pociągiem.
  Ten ostatni jak pisały gazety zginął.
  Zawsze trzeba zachowywać się racjonalnie i nigdy nie podejmować zbędnego ryzyka.
  Gdyby jeden z dwóch łobuzów w trakcie bijatyki wyjął nóż, na pewno nie podjąłbym ryzyka by mu ten nóż odebrać.
  Gdyby jednak jakikolwiek łobuz rzucił się z nożem na moją żonę, mojego syna czy wnuka, bez wahania zagrodziłbym mu drogę.
  Co do mnie nigdy nie trenowałem odwagi i trenować nie będę.
  A wojskowi co brali udział w różnych akcjach w konfliktach zbrojnych mieli okazje sobie ,,potrenować odwagę”, po czym jak nie męczyły ich nocne koszmary, to sięgali po alkohol lub narkotyki.

  Ten odważny facet z filmu, też pewnie ma sny nie zawsze zdrowe.

  Polubienie

 7. I tu się Lew Tołstoj myli sromotnie.

  –To kiedy oddasz mi mój dług?
  –Jutro!!!!

  Kłamstwo, a jakie nieskomplikowane.

  – Umyłeś nogi czy z brudnymi poszedłeś do łóżka?
  –Umyłem!!!!

  –Panie kierowniku, kiedy dostanę podwyżką?
  –Niedługo!!!

  Polubienie

 8. kika
  ,,że posiadasz szósty zmysł ”

  Ten co we wszystko wierzy to naiwniak.
  Ten co nie wierzy to niedowiarek, przez wierzących zwany często ateista.

  Polubienie

 9. Co to jest odwaga?

  Mnie się śniło, jak mieszkałem w młodości w USA (a strachliwy z natury nie jestem), że pojawiły się tam organizacje młodych samobójców, które wyskakiwały na siedmiopasmowe (już wtedy w Bay Area w Kaliforni) autostrady, by ginąć pod kołami jadących masami, tymi autostradami, samochodów.

  Co ciekawsze, gdy opowiedziałem ten straszny sen memu koledze z Francji – podobnie jak ja w wieku 25-30 lat – to on mi powiedział, że miał podobny sen. Obaj pochodziliśmy z krajów, w których pod koniec lat 1960 autostrady dopiero zaczęły się pojawiać. Zresztą pierwszy esej, jaki Giedroyć mi przyjął do druku w paryskiej „Kulturze” nosił tytuł „Freedom on Freeway”. (nr. 7/8, 1971).

  No i ze strachu, przed życiem w USA, a następnie i na Zachodzie (Szwajcaria, Francja) uciekłem w końcu do PRL-u, w Stanie Wojennym (bo tylko wtedy zgodzili się na mój powrót) gdy „wszyscy mądrzy” uciekali z Polski przed „komuną”. W USA takich jak ja nazywa się „overeducated” i traktowani oni są jako osobniki społecznie szkodliwe. Jeden z takich „overeducated” nazywa się Ted Kaczynski (też z UC Berkeley) i przez całe 15 lat zabawiał się konstrukcją bomb, które wysyłał uczonym, co bardziej czczącym „Amerykanizm – czwartą Wielką Religię Zachodu”, czyli apostołom tego GLOBALISTYCZNEGO KULTU TPD. (Kultu zbudowanego na światłach Starego Testamentu, to twierdzący autor wskazanej książki, żydowski syjonista i obecny doradca naukowy prezydenta Trumpa, David Gelertner, w 1993 roku od jednej z bomb Kaczynskiego o mało nie zginął.)

  No i czyż ten Kacznski nie był (i jest, bo zdaje się wciąż żyje w wieku lat 80) ODWAŻNYM CZŁOWIEKIEM, który śmiał zaatakować samego BOGA USA?

  Polubienie

 10. Ad Adm-inka

  Kłamstwo, a jakie nieskomplikowane.

  Ooooooo, Szanowny Adm-inek, chce się pobawić w filozofa?

  Już o tym kiedyś pisałem, że Bozia zapomniała, może nie przewidziała, że każdy szmul to KŁAMCA i nie wyryła rylcem na kamiennych tabliczkach przykazania:

  – NIE KŁAM WREDNY ŻYDZIE, OD NARODZIN, AŻ PO GRÓB!

  Przy okazji także zapytałem, czy ktoś widział co było napisane po drugiej stronie tabliczek, ponieważ nabrałem podejrzeń, że ktoś w tym temacie także KŁAMIE.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog

  A TAK MIĘDZY BOGIEM, A PRAWDĄ, TO CZEMU ONI NAM WTRYNILI PRAWO ŻYDOWSKIE, PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PARCHATYCH CEPÓW, KTÓRZY NIGY NIC NIE ROZUMIELI, CO SIĘ DO NICH MÓWIŁO I WSZYSTKO ZAWSZE MUSIELI, MIEĆ GDZIEŚ ZAPISANE, PONIEWAŻ CIEMNA MASA O WSZYSTKIM SZYBKO ZAPOMINAŁA.

  GDZIE SIĘ PODZIAŁ ORYGINAŁ BOSKICH TABLICZEK – NAWET TEGO, GŁUPIE ŁAJZY NIE UMIAŁY PRZYPILNOWAĆ.

  Zawsze mnie to irytowało, że użyli do nazwy greckiej liczby DEKA PLUS LOGOS, przez wiele lat pokazywali rzymskie ,,PATYCZKI” wyryte na fikcyjnych tablicach, a sami twierdzą, że oni nigdy nie mieli swoich CYFR i używają jako liczb, pierwsze 10 liter ze swojego alfabetu.

  ,,DZIESIĘĆ SŁÓW” – CZY TO JEST TAKIE TRUDNE DO PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Deka

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Logos_(filozofia)

  Adm-inek, ta WIELKA PANI, ma w d… wszystkie prawa spisane parchatą ręką!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Natura

  Prawo naturalne – definicja, charakterystyka

  https://eszkola.pl/wos/prawo-naturalne-definicja-charakterystyka-6366.html

  PRAWO POWINNO BYĆ PROSTE, OCZYWISTE I ZROZUMIAŁE DLA WSZYSTKICH…

  … A JAKIE JEST?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_natury

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 11. Ten odważny facet z filmu, też pewnie ma sny nie zawsze zdrowe.

  NO, CÓŻ, KAŻDY MYŚLIWY TO PSYCHOPATA. WCHODZI TAKI DEBIL Z ŁUKIEM DO DOMU MISIA, KTÓRYM JEST LAS I JABY NIC, BEZ ŻADNYCH POWODÓW GO ZABIJA. CO MU ZAWINIŁ TEN BIEDNY MISIO, ŻE GO UKATRUPIŁ? CIEKAWE, JABY NIEDZWIEDŹ Z FLINTĄ PRZYSZEDŁ DO JEGO DOMU I ODSTRZELIBY JEGO DURNY ŁEB – CZY WTEDY TEŻ BY SIĘ TAK GŁUPKOWATO CIESZYŁ?

  Osobowość dyssocjalna (psychopatia)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_dyssocjalna

  Myśliwi to uzbrojeni, psychopatyczni mordercy. „To bardzo wpływowe środowisko w Polsce”

  https://jarek-kefir.org/2015/03/01/mysliwi-to-uzbrojeni-psychopatyczni-mordercy-to-bardzo-wplywowe-srodowisko-w-polsce/

  Myśliwi kopali rannego jelenia. PZŁ: „Nie publikujcie zdjęć z polowań”

  https://oko.press/mysliwi-kopali-rannego-jelenia-pzl-radzi-nie-publikujcie-zdjec-z-polowan-ekolodzy-to-proba-ukrycia-prawdy-o-lowiectwie-gotowy/

  Myśliwi stają się panami lasów i łąk, również prywatnych. Przeszkodzisz im w polowaniu – zapłacisz grzywnę

  http://wyborcza.pl/7,75400,22853917,mysliwi-staja-sie-panami-lasow-i-lak-rowniez-prywatnych-przeszkodzisz.html?disableRedirects=true

  NOSIŁ WILK RAZY KILKA, PONIEŚLI I WILKA!

  Słynny snajper, ,,Diabeł” z amerykańskiej armii zastrzelony w Teksasie

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/slynny-snajper-diabel-z-amerykanskiej-armii-zastrzelony-w-teksasie,304071.html

  Był najlepszym snajperem w historii USA. Jego zabójca spędzi resztę życia w więzieniu

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/eddie-ray-routh-skazany-na-dozywocie-za-zabojstwo-chrisa-kyle-a,518494.html

  https://pl.wiktionary.org/wiki/nosi%C5%82_wilk_razy_kilka,_ponie%C5%9Bli_i_wilka

  MAŁA TO POCIECHA…

  Polubienie

 12. Wonsz teraz mydli mydełkiem fa.

  Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa
  Było by fajnie siaba daba da
  Dmuchał bym tobie, z mydła balony
  Byłbym szczęśliwy i zadowolony

  Ty i ja , ty i ja , ty i ja – mydełko fa
  Ty i ja , ty i ja , ty i ja , mmm – mydełko fa

  Polubienie

 13. A może wonsz robi teraz bara, bara?

  Gdy cię tylko zobaczyłem
  Głowę nagle straciłem
  Zgrabne nogi mini w kratkę
  Fajną mam sąsiadkę

  BARA BARA BARA
  RIKI TIKI TAK
  JEŚLI MASZ OCHOTĘ
  DAJ MI JAKIŚ ZNAK

  Polubienie

 14. Ja pierdziu, mamy XXI w., a niewierne ,,wonsze” nadal są zamykane w klatkach! To się nazywa socjalistyczna demokracja!? Chi, chi, chi…

  https://allegro.pl/kategoria/bdsm-pasy-cnoty-63782?order=m

  ,,Jest szansa na nową odmianę białego rycerza. Rycerz w zbroi z pasem nie będzie miał zakutego łba, tylko coś-tam znacznie niżej.”

  https://braciasamcy.pl/index.php?/topic/12989-pas-cnoty-dla-m%C4%99%C5%BCczyzn/

  Bokserki w kropeczki – też się rymuje? Cha, cha, cha…

  Bayer Full – Majteczki w kropeczki

  Wonszyk, to….? Ty figlarzu! Chi, chi, chi…

  https://synonim.net/synonim/figlarz

  Hej!

  Polubienie

 15. Ukoronowaniem działalności był „Katechizm Narodowy Polskiej Klasy Pracującej” wydany w tymże 1936 r.: „Do czego dąży narodowy socjalizm?” – pyta anonimowy autor tej broszury. „Narodowy socjalizm – odpowiada – dąży do a) moralnej tężyzny Narodu Polskiego, b) przebudowy politycznego, gospodarczego i społecznego ustroju Państwa, c) gruntownego rozwiązania kwestii żydowskiej w Polsce.” (…) „W przyszłym państwie narodowo-socjalistycznym nie będą korzystać z praw politycznych: wyzyskiwacze, czerwone międzynarodówki i żydzi.”

  Polubienie

 16. Ad Juliusa

  „Katechizm Narodowy Polskiej Klasy Pracującej”

  PANIE I PANOWIE ROBOT-NICY, KIEDY PODEJMNIECIE AKCJĘ PROTESTSCYJNĄ, ABY ,,WYSZARPAĆ” SZMAL NA PŁACOWE PODWYŻKI OD WREDNEGO KAPITALISTY? W DOMU DZIECI GŁODUJĄ, BOZROBOTNY MĄŻ, PO DOMU LATA Z SIEKIERĄ Z TYCH SAMYCH POBUDEK, PONIEWAŻ NIE MA CO WRZUCIĆ DO GARNKA, A W PRACY TYLKO MISKA RYŻU DZIENNIE+!

  Aplikacja robotów ABB w fabryce Whirpool we Wrocławiu

  Roboty Kawasaki serii Z w fabryce farb Śnieżka

  Zrobotyzowana linia logistyczna do transportu opakowań

  ,,ROBOTY WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ” – CZY JAKOŚ TAK!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariusze_wszystkich_kraj%C3%B3w,_%C5%82%C4%85czcie_si%C4%99!

  Międzynarodówka (L’Internationale)

  BÓJ NIGDY NIE BYŁ I NIE BĘDZIE OSTATNI, PONIEWAŻ JEST TAKIE COŚ!

  Permanentna rewolucja

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Permanentna_rewolucja

  PEJSATA PEDIA UNIKA PRZETŁUMACZENIA, TEGO TAJEMNICZEGO SŁOWA. NIE DZIWIĘ SIĘ, PRZECIEŻ NIKT NIE LUBI NOTORYCZNEJ NAPIERDALANKI O MISKĘ RYŻU!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/permanentny

  https://sjp.pwn.pl/sjp/notoryczny;2490968.html

  Hej!

  Polubienie

 17. a co mamy?
  Burdel mamy. To jaki w końcu będzie ten marsz narodowy czy drużynowy?
  Prezydent Warszawy zakazała planowanego marszu nacjonalistów w Warszawie, a rząd zdecydował się się zorganizować własny marsz w jego miejsce.

  Krzysztof Bosak

  @krzysztofbosak
  Na podstawie jakich przepisów prawa prezydent i rząd zakładają, że jeśli sąd jutro uchyli zakaz zgromadzenia Marsz Niepodległości to ich inicjatywa ma pierwszeństwo na trasie legalnego zgromadzenia, którego nie wolno utrudniać ani zakłócać?

  Polubienie

 18. W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości.
  Przypominamy, że wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości na ulicach Warszawy uzasadniając swoją decyzję bezpieczeństwem.

  Stowarzyszenie Marszu Niepodległości złożyło odwołanie od tej decyzji wskazując, że „Zakaz jest prewencyjny, a z Hanny Gronkiewicz-Waltz wychodzi buta, arogancja i pogada do wolności organizowania zgromadzeń”.

  Orzeczenie nie jest prawomocne.

  Dziś również Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił zakaz Narodowego Marszu Niepodległości wydany przez prezydenta Rafała Dutkiewicza.

  Polubienie

 19. Czego się boi warszawska bufetowa?

  Szef NSZZ Policjantów: Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć Marszu Niepodległości

  https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/szef-nszz-policjantow-nie-jestesmy-w-stanie-zabezpieczyc-marszu-niepodleglosci/p5cdmrh

  Po wielkiej manifestacji w Warszawie protest służb mundurowych trwa. Policjanci masowo wezmą L-4? Związek od pomysłu się odcina

  https://dziennikbaltycki.pl/po-wielkiej-manifestacji-w-warszawie-protest-sluzb-mundurowych-trwa-policjanci-masowo-wezma-l4-zwiazek-od-pomyslu-sie-odcina/ar/13563598

  Szef policji nie widzi problemu, że nawet w Biedronce zarabia się więcej

  ,,… Ponoć w policji krąży taki żart. Czym się różni balkon od funkcjonariusza? Balkon może utrzymać pięcioosobową rodzinę…”

  https://bezprawnik.pl/zarobki-w-policji/

  Policjanci uciekają ze służby

  https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1252982,policjanci-rezygnuja-z-pracy.html

  Ile wytrzyma policjant? Na potęgę odchodzą ze służby, a resort twierdzi, że nic się nie dzieje

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ile-wytrzyma-policjant-na-potege-odchodza-ze-sluzby-a-resort-twierdzi-ze-nic-sie-nie/c8lfq0k

  Hej!

  Polubienie

 20. Traf chciał, że dopiero teraz sprawdziłem na mapie, gdzie dokładnie mieści się siedziba PAN. Nic dziwnego, że Gąsienica darzy sukienkowych tak głębokim afektem 😀 Mnie też by cholera brała na sam ich widok, gdybym mieszkał niecałe 70 m od ich przybytku. Toż przecież tam musi być harmider że ja cię przepraszam. Same ich pieśni i inkantacje to (strzelam) pewnie z 200 dB, a jak jeszcze biją dzwony… Cud że ta drewniana chałupa jeszcze stoi 😀

  Polubienie

 21. GDZIE SIĘ PODZIAŁ MINISTRANT SZYSZKOWNIK, ZE SWOJĄ SPALINOWĄ PILARKĄ? DRUKARZE ATAKUJĄ TATRY I ZNOWU ,,MUSI” BYĆ WIELKIE CIĘCIE W CH…A!

  Inwazja kornika drukarza w Tatrach. Masowo usychają świerki

  https://www.tvp.info/38868988/inwazja-kornika-drukarza-w-tatrach-masowo-usychaja-swierki

  https://turystyka.wp.pl/kornik-drukarz-najwieksze-zagrozenie-dla-lasow-w-tatrach-6044413624956033a

  POSZPERAŁEM TROSZECZKĘ W NECIE I CO SIĘ OKAZUJE, OTÓŻ KORNIK DRUKARZ NIE JEST WCALE WIELKIM SZKODNIKIEM, TYLKO JEDYNYM SPRAWIEDLIWYM, KTÓRY SZTUCZNE LASY, ONEGDAJ NASADZONE LUDZKĄ RĘKĄ ,,NISZCZY”, ABY WSZYSTKO WRÓCIŁO DO STANU PIERWOTNEGO.

  MATKA NATURA ZAWSZE WIE CO JEST DOBRE, NIE TO CO ,,WSZYSTKO WIEDZĄCY”, ZAROZUMIAŁY CZŁOWIEK!

  Las Bawarski jak Białowieża. ,,Hodujesz korniki, ty świnio”

  ,,… – Kornik położył w Lesie Bawarskim do dziś 6000 hektarów świerków – mówi Redakcji Polskiej Deutsche Welle prof. Jörg Müller, odpowiedzialny za ochronę przyrody i badania wiceszef PNLB. – Dzięki temu otworzyła się zwarta przedtem korona lasu, powstały w nim dobrze naświetlone obszary, a na ziemi przybyło martwego drewna. W efekcie znacznie powiększyły się populacje rzadkich tu niegdyś gatunków roślin i zwierząt.
  Z braku wcześniejszych obserwacji trudno dziś liczbowo określić, jak bardzo wzrosła bioróżnorodność na obszarze parku. Można jednak porównywać między sobą różne jego obszary. – I na podstawie tego bardzo przybliżonego porównania możemy powiedzieć, że tam, gdzie działał kornik, liczba gatunków się podwoiła – mówi prof. Müller…”

  https://wiadomosci.wp.pl/las-bawarski-jak-bialowieza-hodujesz-korniki-ty-swinio-6174173921347713a

  Puszcza Sudecka

  Obecny drzewostan został niemal całkowicie sztucznie wprowadzony na miejsce pierwotnego (na obszarach drzewostanu pierwotnego ok. 90% drzewostanu wtórnego stanowi świerk).

  Jeszcze dwieście lat temu obszar Sudetów porastała Puszcza Sudecka. Wycinano jodły, buki, świerki regla górnego, jawory, wiązy, graby i modrzewie. Na stanowiskach wyciętego lasu pierwotnego sadzono monokultury świerka, o złym pochodzeniu (z łagodniejszego klimatu) i na nieodpowiednich siedliskach. Nie wiedziano jeszcze wtedy, że jest to dla lasu szkodliwe. Szczątki pierwotnej Puszczy Sudeckiej zachowały się jeszcze w kilku rezerwatach przyrody utworzonych na obszarze dawnej puszczy.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Sudecka

  Panie Jontek, chyba cosik się panu popi…doliło z tymi szumiącymi jodłami na gór szczycie?

  Szumią jodły na gór szczycie – Bogdan Paprocki

  Hejka!

  Polubienie

 22. Ad Adm

  Komentarze nie przechodzą tak ze źródłami(linkami) jak i bez.
  Jeśli to możliwe to proszę o reakcję.

  Pozdrawiam,
  Maks.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s