Noworoczny Midrasz o Spotkaniu Mojżesza z Głosem JA JESTEM Zza Bezlistnego Krzaka


Noworoczny (2019 AD, czyli 102 po WPR) Midrasz o Spotkaniu Mojżesza z Głosem JA JESTEM Zza Pustynnego Krzaka

W połowie grudnia br., przy okazji uczestnictwa w Walnym Zebraniu Zdrużenia SLAVICA w Nitrze (Sk), odwiedziłem w Bratysławie małżeństwo słowackich architektów, mych znajomych od lat. W trakcie u nich “nieco alkoholowego” przyjęcia, gospodyni która kilka lat temu organizowała muzeum diecezjalne przy katedrze w Nitrze i która czasami przegląda moje teksty, zapytała się ot, tak sobie : “Wy w Polsce macie taki kościół, w którym na ołtarzu jest bezlistny krzak. Gdzie to jest i co to oznacza?

Przypomniałem jej zatem, że to w krakowskich Łagiewnikach zbudowano gigantyczne “jak hala fabryczna” Sanktuarium, na ołtarzu którego, pod obrazem promieniującego miłością serca Chrystusa, ustawiono prosty globus, obramowany gałęziami bezlistnego krzaka, zapewne tego zza którego Mojżesz usłyszał  na pustyni glos “Ja Jestem” (JHWH po hebrajsku). Według mnie, ta sceneria symbolizuje PLAN OBJĘCIA CAŁEGO GLOBU etycznymi zasadami judaizmu – pod przywództwem, oczywiście Chrystusa Króla.

Moja, już trochę wstawiona znajoma, się zatem zapytała “A co ten Mojżesz pod tym krzakiem robił? Mnie, jako że też spożyłem trochę dobrego trunku – a akurat było to wino wyprodukowane w Izraelu, które testowaliśmy, czy nie jest przypadkiem oszukiwane – odpowiedź narzuciła się sama: zapewne robił on to co każdy normalny człowiek, załatwiał swoją potrzebę!

No i wybuchła wśród nas, zadowolonych z tego odkrycia, tak zwana “burza mózgów”, zaczęliśmy się zastanawiać, co ten Mojżesz, kucający za krzakiem, z którego unosił się dymek jakby się on palił (są ponoć na pustyniach takie rośliny) usłyszał?

Ja, jako UCZONY W PIŚMIE, bystro skojarzyłem, że właśnie wtedy, załatwiającego się za krzakiem proroka Izraela, GŁOS “JA JESTEM” powiadomił, że wybrał go sobie jako na świat swego przedstawiciela. I przekazał zdrętwiałemu z wrażenia Mojżeszowi wiadomość o tym, że “Ja Jestem Bogiem Jedynym, który Twój naród wybrał by trzymać go oddzielnie od wszystkich innych narodów oraz religii“. Oceniając z dystansu 3 tysięcy lat dzieje tego znanego biblijnego programu, polski historyk antyku, Tadeusz Zieliński fachowo zauważył już przed stu laty: Żydowscy reformatorzy szukali sposobów, by połączyć razem te dwie kultury (judaistyczną i gojowską, zwaną podówczas helleńską), ale zasady, które nimi rządziły, były ze sobą nie do pogodzenia. (…) Żydzi, którzy odmawiali “zrzeszenia się z resztą ludzkości” byli, jak to któryś z wczesnych kronikarzy zauważył, “nie gościnną, anty-ludzką rasą.” (Patrz  ”Siedem Świateł Rozumu – ref. 3.)

Etymologiczne (i merytoryczne) pokrewieństwo współczesnego AUTYZMU z antycznym  FARYZEIZMEM – czyli o Magii Autystycznych Urojeń

Co ciekawsze, to zalecone przez GŁOS ZZA KRZAKA, “trzymanie się oddzielnie” (po hebrajsku perushim, stąd sławny faryzeizm), unikanie zbyt bliskich kontaktów z innymi ludźmi i innymi kulturami, na początku wieku XXI stało się się ułatwiającą życie cechą całych rzesz AUTYSTÓW w najbardziej zaawansowanych obecnie, pod względem technicznym, krajach świata! Warto zatem przypomnieć, sformułowaną już w 1904 roku, przez szwajcarskiego psychiatrę Eugen Breulera, definicję tej aberracji osobowości: ”Jest to wycofanie się człowieka do jego urojeń, przeciw którym jakikolwiek wpływ z zewnątrz staje się nie tolerowanym zaburzeniem”.

A kto, według Biblii, robił biznes, zwany potocznie HUCPĄ,  przez nagłaśnianie swych UROJEŃ? Wspominaliśmy już Mojżesza, który zza krzaka USŁYSZAŁ głos, który z czasem napełnił jego “naród” uczuciem Wybraństwa. Wcześniej praprzodek Mojżesza, patriarcha Jakub lubujący się, jak klasyczny autysta, dekować w izolującym go od niebezpieczeństw otoczenia namiocie, uroił sobie, że walczy z BOGIEM! (“Za nic nie mogę pojąć walki Jakuba z Bogiem, o której mówi Księga Rodzaju 32,25-33“, zauważa sympatyczny ksiądz Jacek Salij.) Ta WALKA Z CIENIEM jednak spowodowała, że Urojony Bóg nadał Jakubowi imię IZRAEL, czyli “mocny Bogiem”. Zmyślone na tej samej zasadzie, “dobrze sprzedane” urojenie faryzeusza Szawła, który na drodze do Damaszku usłyszał GŁOS Zmartwychwstałego Chrystusa, znacznie zwiększyło AUTORYTET tego głównego autora Nowego Testamentu, znanego następnie pod ksywą “św. Paweł” (po łacinie mały i strachliwy). A i sam Jezus Zmartwychwstały, który bez żadnej psychicznej traumy po mękach ukrzyżowania, przez pewien czas ponoć się ukazywał Wybranym, mógł być tylko ich Urojeniem, dodającym (piekielnej!) MOCY wierzeniom otumanionych przez kler chrześcijan – vide nie tak dawne żądania Jego Ukoronowania, formułowane przez zgromadzone przed łagiewnickim sanktuarium tłumy!

Wojna z ENTROPIĄ (bezwładem myśli) Mojżeszo-Paulinizmu, to zadanie dla autentycznych, ZHELLENIZOWANYCH chrześcijan

(“Hellenistyczne” podejście do świata, według angielskiego filozofa i pisarza  Matthew Arnolda (1869) polega na “umyśle i intelekcie elastycznym i samo się korygującym, wrogim fanatyzmowi, sztywności i jednostronności, jest to umysł pozwalający nam widzieć, jak rzeczy naprawdę wyglądają. Z drugiej strony  ’hebraizacja’ polega na poświęceniu wszystkich innych cech naszego bytu jego stronie religijnej, co prowadzi do wąskiego i pokręconego rozwoju tej religijnej naszej strony”)

Otóż już w starożytności były, inspirowane zachowanymi w Ewangeliach, antyfaryzejskimi naukami Jezusa z Nazaretu, trwające przez kilka wieków próby (np.MARCJONIZM) oderwania życia wspólnot chrześcijańskich od podłego “hebrajskiego korzenia”  stworzonej nad Jordanem Wiary. Jednak wskutek znanego zjawiska duchowej entropii, pchającego się do przysłowiowego żłoba kleru, tak jakoś wyszło, że Kościół Powszechny, w dość bezwładny sposób zaakceptował nie tylko Księgę Autystów-Hipokrytów o nazwie Stary Testament, ale wzmocnił jej MIZOLOGOS (Przeciw Rozumowy) wydźwięk, twórczością bezwstydnie wychwalającego Bożą Głupotę (tak! czytać I list do Koryntian!) samozwańczego apostoła Pawła. I w tej formie ten najzwyklejszy KOŁTUN, powstały z byle jak połączonych ze sobą neuronów, w mózgach nauczonej żyć urojeniami ludności, trwa do dzisiaj. Jak to niedawno, na portalu neon24  z dumą potwierdził “zoologiczny antykomunista” (czyli zadeklarowany wróg Jezusa z Nazaretu, który był komunistą) ukryty za nickiem “Husky”: ”Stary Testament jest fundamentem wiary i pobożności Nowego Testamentu, są też w nim elementy, które zachowują trwałą aktualność. Życie religijne, pobożność, oddawanie czci Bogu odzwierciedlają wielowiekową ciągłość.

Na początku wieku XX była jednak bardzo udana, trwająca przez trzy czwarte stulecia, próba uwolnienia świata od “uścisku ramion mojżeszowego krzaka”, uwidocznionego na ołtarzu sanktuarium w Łagiewnikach. W naszej części Europy była ona autorstwa przejętej ideami marksizmu, grupy tak zwanych “bolszewików”, głównie rosyjsko-kaukasko-polskiego pochodzenia (patrz zdjęcie zbiorowe pierwszego bolszewickiego rządu w “On Jewish origin of communism“; Trocki/Bronstein oraz Dzierżyński są na nim nieobecni)

Niestety ta próba zakończyła się dość raptownie z 30 lat temu, przy walnym w tym udziale zarówno Watykanu jak i nowojorskiej sekty Chabad Lubawicz.

Marzenie zatem Tadeusza Zielińskiego, który przed stu laty był rodzajem “hellenistycznego guru” bolszewickiej elity,  o odtworzeniu AUTENTYCZNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA, dla którego “Starym Testamentem” jest “helleńskie dziedzictwo, które Chrystus wprowadził do hebrajskiej tradycji” należy odłożyć ad Kalendas Graecas. Tutaj chciałbym tylko, za mym tekstem sprzed roku “Czy hebrajski Jahwe to atrapa hinduskiego Brahma“, po raz n-ty wskazać, że AUTYZM TEJ “NASZEJ” MIZOLOGOS WIARY musi logicznie doprowadzić do gigantycznej katastrofy kompletnie skretyniałej LUDZKOŚCI:

Co ja zarzucam najbardziej judaizmowi – podobnie jak i paulińskiemu” chrześcijaństwu – to agresywną ANTYZOOLOGIĘ obu tych abrahamicznych wierzeń. Jest to differentia specifica pomiędzy religiami zwanymi ANIMISTYCZNYMI (od zwierząt zwanych animals) i religiami INANIMISTYCZNYMI, do których należą wszystkie oparte na żydochrześcijańskiej Biblii wierzenia. To już bowiem w starożytności filozof  Celsus dostrzegł, że chrześcijanie WIERZĄ W TRUPA (widocznego na krzyżu); pośród manuskryptów znalezionych w Qumran nad Morzem Martwym znajduje się jeden złożony z psychopatycznego wyszczególniania zrobionych przez ludzi narzędzi, wszystkie one poprzedzone przymiotnikiem boże” (pismo, miasto, świecznik, kielichy, skrzynia, namiot, itd., itd.) Manuskrypty tego rodzaju stanowią świadectwo, że już Żydzi antyczni mieli obsesję CUDOWNOŚCI PRODUKTÓWTECHNÉ” (po starogrecku kuchennych prac). W przeciwieństwie do tychwartości faryzejskich, przywiązanie się do techné” było traktowane z odrazą jako niewieście” nie tylko przez starożytnych Greków, ale także przez nowożytnego filozofa pochodzenia żydowskiego, Barucha Spinozę …

To, znamionujące klasyczny autyzm, tępe zafascynowanie się martwymi, z definicji, produktami ‘techne’, w sposób automatyczny zadusza szersze spojrzenie na samo życie, jako BIOLOGICZNE zjawisko. Ci, którzy na serio traktują “hellenistyczną” uwagę Jezusa z Nazaretu, iż “oko twoje jest świecą ciała Twego“, bez trudu dostrzegają, że ich własne życie polega na cyklicznym metabolizmie wchłanianych przez nich cząstek materii (także w jej falowej, elektromagnetycznej formie). Otóż dobrze znanym greckim filozofom, METAFIZYCZNYM celem życia – i to wszystkich zwierząt, nie tylko ludzi – jest akumulacja informacji, po prostu zdobywanie Wiedzy. Nie dostrzegają tego jednak osobniki autystyczne, które czy to już od urodzenia, czy poprzez wieloletni wysiłek “nie patrzenia” w zakazanych przez religię kierunku (“wiedza nadyma” ostrzegał św. Paweł), stały się (lub są od urodzenia) nie zdolne do skojarzenia, że ŻYCIE TO PRZECIWENTROPICZNY PĘD do jego się form doskonalenia. Istnienie tego naturalnego dążenia istot żywych do poznania (gnozy), automatycznie przyćmiewa “Blask i perfekcję” (urim-tummim) dzieł hebrajskiego Boga Stworzyciela. No i sam ten Jahwe. którego głos usłyszał zza pustynnego krzaka Mojżesz, spełniający pod nim swą biologiczną potrzebę, przy bliższym go poznaniu, okazuje się być STWÓRCĄ NIEWIARYGODNEGO WRĘCZ IMBECYLIZMU, charakteryzującego w szczególności ten rodzaj stworzeń, który uznał się za WYBRANY do nad Światem zapanowania! (Patrz przypis 1)

W jakim bowiem kierunku zmierzamy, prowadzeni przez mojżeszowego Stwórcę?

Otóż według zrozumienia świata przez liczne obecnie rzesze uczonych darwino-weismańskiego chowu, człowiek swe “bogopodobne” cechy ma zapisane w dziedziczonym przezeń genomie i ewentualne interwencje z zewnątrz mogą mu tylko ten genom – zazwyczaj nieodwracalnie – uszkodzić. O żadnej PRZECIWENTROPICZNEJ zdolności organizmów do ich samonaprawy – a nawet i do samodoskonalenia się w ramach zmagania się, z doznanymi okaleczeniami – nie ma oczywiście mowy. Zwłaszcza gdy przedmiotem uszkodzeń są molekuły dziedziczenia, zwane genami. Występujący przeciw temu poglądowi, radiolodzy zajmujący się uszkadzaniem, za pomocą napromieniowań, organizmów żywych – w tym i ludzi –  od dziesiątków już lat próbują przełamać ten, oddziedziczony po żydochrześcijaństwie, nihilistyczny pogląd (patrz przypis 2). Negując istnienie, określonej przeze mnie,jako historycznie “hebrajska”, hipotezy liniowej zależności (LNT na szkicu poniżej) trwałych uszkodzeń organizmu, od intensywności jego napromieniowania, ci radiolodzy upierają się przy bardziej subtelnej, wyraźnie “wybrzuszonej do dołu”  tej zależności którą, ze względu na jej intelektualną genezę, określiłem jako “hellenistyczna”. To “przeciwentropiczne wybrzuszenie” potwierdza bowiem istnienie nie znanego “hebraistom” zjawiska  HORMEZY, czyli hormonalnego wzbudzenia reakcji obronnych organizGraphic-of-Radiation-Hormesis

Należy podkreślić, że ta  ”Hormeza – zjawisko powszechne i powszechnie nie znane” (L. Dobrzyński, 2006) wywołuje  wzmocnienie, po okresie koniecznej regeneracji, “nadgryzionego” przez czynnik zewnętrzny organizmu. I jest to cecha wszystkich, bez wyjątków istot ożywionych, w tym także ledwie co narodzonych niemowląt oraz zakładających sobie “indywidualne biznesy” w naszym wnętrzu  komórek rakowych. (Stąd by zabić tę patologiczną tkankę, za pomocą precyzyjnie skolimowanych naświetleń promieniami “X”, te naświetlenia muszą być wystarczająco intensywne i po wielokroć powtórzone, by nie wywołać tej tkanki “regeneracji z nadmiarem”)

Co więcej, na zasadzie hormezy, przebiegają kolejne etapy dojrzewania umysłowego dzieci. Tak że brak, w odpowiednich okresach tego dojrzewania, wystarczającej ilości, częstokroć niezbyt przyjemnych, bodźców z otoczenia, automatycznie prowadzi do umysłowo zubożonej dorosłej osobowości, nie potrafiącej odróżnić żywych od nieżywych przedmiotów (w nauce jest to tzw. “kartezjanizm“). A to już jest, sygnalizowana zarówno przez narastającą epidemię autyzmu, jak i przez ambicje ruchu antyszczepieniowego dziś w Polsce, najzwyklejsza katastrofa umysłowa ludzkości. Ludzkości bezmyślnie starającej się przystosować do ulubionej przez nią Cywilizacyjnej Protezy, znanej jako zbiór wartości TPD -Technika-Pieniądz-Dupa komfort miłująca. Martwej Protezy, niestety coraz sztywniej unieruchamiającej nasze, nie nawykłe do bezruchu, organy poznania.

Ale to już pozostaje poza tematem niniejszego MIDRASZU, o OBJAWIENIU jakiego doznał Mojżesz, w trakcie załatwiania swej naturalnej potrzeby za pustynnym krzakiem.

Gdańsk, 27 grudnia roku 101 po

Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Antyjudeochrześcijańskiej

Przypis 1

Na temat ukrytych cech judeochrześcijaństwa już przed ćwierćwieczem opublikowałem broszurkę “Wojna Bogów“. Przeczytawszy tę wydaną także po słowacku książeczkę, czeski znawca sanskrytu, Jan Kozak przekazał mi przed samym Bożym Narodzeniem A.D. 2018 taką oto ocenę tej mej mini-pracy:

Żydzi wykorzystali w Biblii siłę LUSTRA – wielką siłę Świata – i z tego powodu ta ich Księga ma taką Moc! Twoja diagnoza – to zasada “odwracanie wszystkiego nogami do góry” (str.4) oraz “kradzież słów” (str. 4 ref 1) jest doskonale przejrzystym i filozoficznie sprawnym wytłumaczeniem zamysłu Biblii“.

W polskim oryginale wzmiankowany fragment brzmi tak:

Patrząc z szerokiej perspektywy poznawczej, ów Dekalog, będący podstawą Starego Prawa, był po prostu li tylko maską kamuflującą grabieżcze intencje, z początku tylko Izraela, a potem i innych, powtarzających Dziesięć Przykazań jak bezmyślne katarynki, Narodów Wybranych. Używając znanego biblijnego porów­nania, to Prawo było rodzajem wypolerowanej jak zwierciadło TARCZY,  odbijają­cej zarzuty wrogów Narodu (względnie Narodów) Wybranego, że jego (ich) inten­cje są zgoła odwrotne do głoszonych haseł. Ten podstęp poznawczy kapłanów Izraela świetnie dostrzegał Chrystus: na frontonie jerozolimskiej świątyni były wykute w kamieniu Prawa Dekalogu, zaś w jej wnętrzu urzędowała przysłowiowa Jaskinia Zbójców.”

A oto obrazowe podsumowanie wartości, dla których żyją judeochrześcijanie:

Przypis 2

Przypominam po raz x-ty. Kształtujące obecnie życie prawie wszystkich narodów, ANTYZOOLOGICZNE dogmaty darwinowskie są rodzajem, wypracowanej w pierwszej połowie XX wieku, MUTACJI POZNAWCZEJ zasad (mie)widzenia świata wpisanych w HEBRAJSKĄ BIBLIĘ. Według tej Księgi Świętej ISTOTY OŻYWIONE NIE POSIADAJĄ INTELIGENCJI – jest TO DOGMAT CENTRALNY JUDAIZMU w pełni zaakceptowany przez KARTEZJANIZM oraz NEODARWINIZM obowiązujący dzisiaj w zakładach naukowych.

Oto

“5 SOLAS” neo – to znaczy judeo – darwinowskiej wiary (w NICOŚĆ)

(Przekład “google” z angielskiego http://markglogg.eu/?p=2144)

1.Sola scriptura (neo) darwiniana admissibile est – tylko neodarwinowskie pisma są dopuszczalne w instytutach naukowych (Wzorowane na luterańskiej SOLA SCRIPTURA, powtarzającej “Bożą mądrość” św. Pawła w 1 Koryntian 4: 6- “możesz uczyć się od nas, aby nie wychodzić poza to, co jest napisane“).

2.Solus multiplicatium esentia vitae est – tylko rozmnażanie się jest istotą życia (To zostało  zaczerpnięte z Księgi Rodzaju 1:22)

3. Soli geni character individuum determinant – tylko geny określają charakter indywiduum (Zaczerpnięte z 1 Koryntian 15: 36-38: “To, co siejecie, nie jest ciałem (lub somą), które powstanie, ale nagim ziarnem (nasieniem) … Bóg daje każdemu nasieniu ciało, które zamierza, dla każdego nasienia odpowiednie dlań ciało“, idea takiego podziału jest już obecna w Księdze Rodzaju 1: 11-12)

4. Sola fortuna species novus genera – tylko przez przypadek pojawiają się nowe gatunki, życiowa działalność przedstawicieli gatunku ma żadnego wpływu na tego gatunku genetyczny charakter (Zaczerpnięte z “wyroczni Jehowy” urim-tummim, czyli “światła i doskonałości” losowych doborów, Ks. Wyjścia 28: 30)

5. Sola selectia naturalis motor evolutionis est – tylko Dobór (Selekcja) Naturalny(a) jest motorem ewolucji (Wzięte z luterańskiej SOLA GRATIA – “ponieważ dzięki łasce jesteście zbawieni przez wiarę (…) a jeśli jest ona darem (w postaci waszego wybraństwa przez) Boga, więc nie dzięki waszym działaniom/uczynkom (jesteście zbawieni)” – Ef 2: 8-9, Rz 11: 6)

W powyższym kontekście WIARY (ANTY)ZOOLOGÓW warto przytoczyć opinię Pierre-Paul Grassé, autora książki “Evolution of Living Organisms” (1977), który już w 1979 roku powiedział autorowi, że “neodarwinowska koncepcja ewolucji jest o NICZYM“.

Přeji hodně Světla poznání a stále živé vroucí srdce do nového roku!

Jest to życzenie noworoczne od czeskiego gnostyka Jana Kozaka, które na polski ja bym przetłumaczył tak:

Oby było więcej Światła poznania, a wciąż żywe (jego) serce powróciło w nachodzącym roku!

MG

Reklamy

145 uwag do wpisu “Noworoczny Midrasz o Spotkaniu Mojżesza z Głosem JA JESTEM Zza Bezlistnego Krzaka

 1. ,,Oby było więcej Światła poznania, a wciąż żywe (jego) serce powróciło w nachodzącym roku!”

  URSA I URSUS – PRZECIEŻ NIEDŹWIEDZIE NIE MAJĄ DŁUGICH OGONÓW!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/ursa

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_(rodzaj_ssaka)

  https://brainly.pl/zadanie/4155874

  Asteryzm – (gwiazdzistość!?)

  Ot, sobie wymyślili mądrale, że DYSZ-EL jest częścią DYSZLA – to jest bardzo ,,LOGICZNE”, Nobel z astronomii murowany!

  ,,… Powszechnie rozpoznawanym, nawet przez laików, asteryzmem jest Wielki Wóz, często błędnie identyfikowany z konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy (Ursa Major), której w rzeczywistości jest częścią…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Asteryzm_(astronomia)

  https://sjp.pl/asteryzm

  Te NIEDZWIADKI posiadają DYSZLE! Hej!

  https://pl.hum.polszczyzna.narkive.com/gGslZEs0/nied-wiadek-czyli-skorpion

  W NAUCE, WSZYSTKO JEST PROSTE, JAK DYSZ-EL! Chi, chi, chi…

  Słowa Koheleta „Bo w wielkiej mądrości – wiele utrapienia,
  a kto przysparza wiedzy – przysparza cierpienia”.

  Hejka!

  Polubienie

 2. A Ty wężuś, jak tam żyjesz po świętach. Pewnie pochlałeś dobrze i kurnika nie zamknąłeś na noc. Szkoda, że chytrus tyle Ci niosek uprowadził w zapas. Każda kokocha to na wagę złota, kiedy wokół bida i roboty nima. Może jak rząd prund podniesie, będzie miał dużo forsy na walkę z bezrobociem?

  Polubienie

 3. APAuniu a ty wiesz co to znaczy współczucie dla innych ludzi którzy płaczą bo im lis zagryzł 50 kur a żyli ze sprzedaży jajek a cierpią z tego powodu nawet moi znajomi z idiotycznych decyzji rządzących. Wiesz co to jest empatia bo ja wiem a jak ty nie wiesz to może pan Waldek wam wytłumaczy.
  Jeżeli chodzi o mnie kur pozbyłem się dawno temu bo nie chce mi się w to bawić i omijać kurze gówna na podwórku a kotów nie lubię. To tak APUNIE w ramach sprostowania ale nie zawracajcie wężowi już gitary bo wąż nie ma czasu !!!!!!!!!!!!!!!!!
  sssssssssssssssss

  Polubienie

 4. A jak byście wojskowi nie wiedzieli kur nie można cały czas trzymać w zamknięciu nawet zimą trzeba je wypuszczać na powietrze inaczej jajeczek nie budiet .To tak jak z człowiekiem musi wychodzić na dwór i biegać regularnie nawet w zimie jak ja to robię codziennie o szóstej rano aby być zdrowym i nie warzyć 130 kg a gdzie wy APAunie takie rzeczy byście wiedzieli .Wy znacie się tylko na stopniach wojskowych.
  Dodatkowo dla lisa żadne ogrodzenie czy siatka lub nawet zamknięty kurnik nie stanowi problemu.Wejdzie tak czy siak .Także APAUNIE edukować się w temacie kur.

  Polubienie

 5. Oj, oj wężusiu my tylko pożartować chcieli, a wąż zaraz się gniewa, jak dziecko.
  My wojaki jeszcze od tak zwanej komuny, z którą tak uporczywie walczyłeś wywołując z byle podpuchy strajki, a do kasy po forsę biegałeś pierwszy. Przypomnij sobie tylko co wyprawiałeś, a teraz nie podoba Ci się to, o co walczyłeś opier-alając się w robocie przy byle sposobności. Chciałeś demokracji, to ją masz i co teraz nam tu pupę zawracasz. Do strajków pierwszy leciałeś.

  Polubienie

 6. Wężuniu, wojaki to chcieli dobrze dla Ciebie, ale gdzie Tobie było to zrozumieć. Przecież nawet uczyć się nie chciałeś – tylko baraszkowałeś. Wojaki wszystko wiedzą wężuniu i przed swoim życiorysem nigdzie nie zwiejesz. Teraz walczysz wężu z demokracją, ale to już za późno i nie vrati. Bywaj wonsz.

  Polubienie

 7. Mam jeszcze czas do 12 APAUSIE to wam odpowiem w ramach sprostowania bo widzę że wy mnie znacie lepiej niż ja sam siebie.
  Po pierwsze i ostatnie. Nie ja tylko mój ojciec słuchał syfu pod nazwą Wolna Europa przez co wybuchały między nami z tego powodu kłótnie .Po drugo APAUNIE fakt faktem ja jako chłop do ZSL się nie chciałem zapisać bo po cholerę byłaby mi ta cała polityka.Rzecz w ciężkiej robocie a nie w politykowaniu dzięki czemu dziś sobie żyję w luksusie jako wolny człowiek potrafiący powiedzieć nie rodzince gdy ta wpieprza karpie i pierogi z grzybami w czasie wigilii i nie obchodzić tych świąt i to jest właśnie wolność.
  Nie to co Przemuś którzy u siebie na blogu pisze :
  ” Zasiądę przy tym wigilijnym stole aby się z rodziną nie kłócić ”
  Tak postępuje człowiek który nie jest wolny i mieszka w dodatku kątem u rodziców”
  Autentycznie przemexowi współczuje.
  To jest przecież jednak dyplomacja .Tak też brak wolności można tłumaczyć dyplomacją .Wolność wyboru w dyplomację się nie bawi .To nie polityka.
  Przemexowi życzę aby w któreś święta miał odwagę powiedzieć nie ” nie będę z wami świętował ” i to będzie wtedy jego wielki dzień i wolność a nie zmuszanie się do jedzenia karpia i śpiewanie kolęd aby tate i mame na mnie nie krzyczała wszak oni wierzący.
  Tyle .Trzymajta się APaunie.

  Polubienie

 8. Swoją drogą sam Waldek w latach 80 chodził do kościółka czy przyjmował obrazy w domu nie licząc że pluł na PRL ile wlezie .Szerzej nie ma co pisać . Także błądzić ludzka rzecz a nawet Waldziu błądził dostając orgazmu na widok noblysty.

  Polubienie

 9. Wężyk a ty przypadkiem co niedziela swojej żony swoim volvo do kościoła nie wozisz?
  Czekasz następnie siedząc w samochodzie, czy chciał nie chciał, towarzyszysz małżonce we mszy i na kolana klękasz przyjmując pozycję zasadniczą niewolnika jak tylko ksiądz paluszkiem kiwnie?
  A księdza po kolędzie przyjmujesz, czy uciekasz do piwnicy i siedzisz tam jak mysz pod miotłą by cię nie usłyszał?

  Polubienie

 10. Kiedyś, kiedyś, jeden z moich znajomych powiedział, że ten kto wierzy z żydowskiego boga Jahwe to uwierzy we wszystko, oszustowi da się oszukać, złodziejowi odda swoje pieniądze (jak z tym Amber Gold) szamanowi zapłaci za rzekome uzdrowienie, opłaci sowicie adwokata choć w zamian niczego nie otrzyma itd.
  Jak to mówią na głupocie ludzkiej najłatwiej się można wzbogacić.
  Jedni pracują, inni pasożytują.

  Polubienie

 11. Odp Adminek.
  Żony do Kościoła nie wożę bo ma sprawne nogi jak się przejdzie jeden kilometr to tylko dla niej dobrze bo spali tłuszcz jaki ma w sobie po spożyciu kiełbasek czy boczku albo ciemnego salcesonu .Chyba że jest zima i mróz to dzwonię do kolegi który wozi mohery samochodem do kościoła za 20 złotych w jedną stronę płacę mu 40 złotych i w dwie strony ją przywiezie do Kościółka i zawiezie z powrotem do domu także ona ze mną ma miód .Z pastorem czy katabasem polsko-katolickim by tak nie miała bo by za sekundę zagnał do roboty i koniec tematu jak mówi Waldziu .Także ona u mnie ma lepiej jak będzie miała w wyśnionym żydowskim niebie gdy do niego trafi wśród aniołów , archaniołów i cherubinków.
  Co do wizyt katabasów .Po prostu wychodzę z domu i daję kobicie 20 złotych niech da jak z tego powodu ma mieć dobry humor.Taka wizyta trwa 3 minuty zazwyczaj także nawet piwa w samochodzie nie zdążę wypić.

  Co innego adminek .Dwa lata temu wykopał księdza to mu wściekła baba skatoliczona przez dwa tygodnie obiadu nie gotowała adminek schudł zmniejszyła mu się ilość witaminek w organizmie baba do cyca nie chciała przytulić to wyciągnął wnioski i od tamtej pory wita katabasa chlebem i solą wszak nie może dopuścić aby mu baba dała tłuczkiem po łbie i nie gotowała mu obiadów bo on katabasowi da kopa gdyby do niego zaszedł.
  sssssssssssssssssss
  Pozdrawiam Edwardzika z awatarkiem Funesa.

  Polubienie

 12. Dlaczego kościół nie lubi matematyki?

  Prosta sztuka liczenia: „raz, dwa, trzy, cztery” staje się w pewnych warunkach kamieniem obrazy dla kościoła katolickiego, bo wedle tej skromnej sztuki ludzie przekonali się, że nietylko Pan Bóg może być w kilku osobach, ale nawet najrozmaitsi święci. Bo oto mamy w dziedzinie autentycznych relikwji:

  Świętego Wojciecha 2 całe ciała, prócz tego 2 głowy, 5 nóg i 6 ramion. Jedno całe ciało spoczywa w Pradze czeskiej w kościele św. Wita, drugie w srebrnej trumnie w katedrze gnieźnieńskiej, 1 noga i 1 ramię znajduje się w Trzemesznie, 1 ramię darował Bolesław Chrobry cesarzowi Ottonowi II i t. d.
  Świętego Andrzeja: 5 całych ciał, prócz tego 6 głów, 17 rąk i nóg.
  Świętego Antoniego: 4 ciała i prócz tego 1 głowę.
  Świętej Anny: 2 ciała, 8 głów, 6 ramion.
  Świętej Barbary: 3 ciała i 2 głowy.
  Świętego Bazylego: 4 ciała, 5 głów.
  Świętego Błażeja: 1 ciało i 5 głów.
  Świętego Eligjusza: 2 ciała i 3 głowy.
  Świętego Stefana: 4 ciała i 8 głów.
  Świętego Jerzego: 30 ciał. Rekord!…
  Świętej Heleny: 4 ciała i 5 głów.
  Świętego Hilarego: 8 ciał.
  Świętego Jana Chrzciciela (ściętego przez Heroda Antypasa, więc, rzecz prosta, interesowały „wiernych” ogromnie głowy na złotej misie Salomy) 10 głów. Mało. Bo oto:
  Świętej Juljanny: 20 ciał i 26 głów!
  Świętego Leodegara: 5 ciał, 10 głów, 12 rąk.
  Świętego Pankracego: 30 ciał. Rekord!…
  Świętego Apostoła Łukasza: 8 ciał i 9 głów.
  Świętego Filipa: 3 ciała, 18 głów, 12 ramion.
  Świętego Sebastjana: 4 ciała, 5 głów, 13 ramion.

  Na podstawie tedy heretyckiej sztuki liczenia dochodzimy do wniosku, że 3 osoby jednemu Bogu zostały przyznane względnie skromnie wobec 30 osób przyznanych św. Jerzemu i św. Pankracemu.

  Kult tych wieloosobowych Świętych dawał kościołowi bajeczne dochody. Wobec tego pojmujemy, dlaczego Pius IX w Syllabusie w § 80 pisał: „Przeklęty, który powie, że papież rzymski może się pogodzić z postępem, liberalizmem i całą współczesną cywilizacją,” dlaczego obecnie nam panujący Pius X jeszcze przed wstąpieniem na tron apostolski pisał w liście pasterskim z r. 1899: „Głównym błędem naszych czasów jest wolność myśli, słowa, sumienia, wiary,” i dlaczego biskup Zdzitowiecki nakazuje w liście pasterskim z d. 19 marca niszczyć „złe pisma,” które ostrzegają wyzyskiwany lud przed świętem szachrajstwem, dlaczego wreszcie ksiądz Kłopotowski napada księgarnię i rabuje Worek Judaszów.
  http://retropress.pl/mysl-niepodlegla/dlaczego-kosciol-nie-lubi-matematyki/

  Polubienie

 13. Wężuniu, Ty lepiej nie wykręcaj się p. Przemysławem. To łebski facet i dużo możesz się od niego uczyć. Nawet limit Ci zniósł, więc szanuj go.
  Odgryzasz się za Kaźmira, że Ci po jajach dał gorącym łańcuchem. Kaźmir też fajny chłop, ale jak za dużo szarżujesz, to Cię do porządku przywołuje, w końcu jest współadministratorem i ma swoje prawa. Więc nie podszywaj się tu za jednego z tych, który Ciebie nie niszczy, a jest Tobie przyjazny.

  Polubienie

 14. Ot, i komentarz „Berkeley72” do komentarzy nt. powyższego wpisu na http://zakop.neon24.pl/post/146976,noworoczny-midrasz-o-spotkaniu-mojzesza-z-glosem-ja-jestem

  @Jan Twardowski 03:23:44 Dlaczego Jahwe wybrał Mojżesza na swego na ziemi przedstawiciela?
  „J. Twardowski” zapytął się „co ma oznaczać jedna z ukrytych cech Boga Jahwe, a mianowicie ,,bżydota”. ?

  Odpowiedź na to pytanie o brak ESTETYKI w słowie „bżydota” jest jednocześnie odpowiedzią i na komentarze „kjw” (me pzdrowienia), a także i „Jan(ka)”,”arjanka”, oraz i „Franka Ganka”.

  Po prostu czuje się OBŻYDZENIE gdy się czyta, co ten „Jahwe” („Jestem, który jestem” – jest to zawłaszczone, przez autorów ST, PODSTAWOWE CREDO HINDUIZMU!) działający przez swego wybrańca Mojżesza, wyprawiał. Jakież bowiem jest znaczenie tego WSTRĘTNEGO biblijnego opowiadania, o tym, inspirowanym przez Jahwe, masowym mordzie pod górą Synaj?

  W tej OBŻYDLIWEJ historii masowego mordu „swych braci isynów”, Lewici nie tylko „zabili w sobie” tendencje do beztroskiej wspólnej zabawy. Jednocześnie ci Lewici zrzucili także, na swych nie zainteresowanych zbieraniem bogactw krewnych, ich własny grzech OBŁĄKAŃCZEJ CHCIWOŚCI: wskutek żydowskiego „cudu bożego” – potocznie zwanego hucpą – Złoty Cielec stał się Światowym Symbolem opętanych żądzą bogacenia się osób, podczas gdy wszelka cnota oraz współczucie przeniosły się na „błogosławiony bogiem Izraela” gang mojżeszowych psychopatów.

  To właśnie o takim Zbrodniczym Ojcu Izraelitów (w domyśle Mojżeszu, ale tego głośno nie mógł on powiedzieć, bo by go, zgodnie z Prawem, na miejscu zabito) mówił Jezus w jerozolimskiej świątyni, iż „od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.” – Jan 8:44; jeśli chodzi o zarządzane przez boga-Mojżesza kradzieże, to warto przypomnieć historię złupienia przez Żydów Egiptu – Exodus 12:35-36. (Według św. Augustyna, te „pożyczone” od naiwnych Egipcjan sakralne szaty oraz złote i srebrne kielichy, do dziś dnia służą jako liturgiczne akcesoria chrześcijańskiej Mszy Św. – patrz „De la doctrina Christiana”, liber secundus, 60-61)

  Dekalog zatem winien być traktowany jako ATRAPA cnotliwego się zachowania, maskująca HIPOKRYZJĘ „mojżeszowego” Ludu Bożego. (…) Uzbrojeni w te Tablice Bożej Mądrości, trzymane w innym produkcie Świętej Techniki, zwanym Arką Przymierza, biblijni Żydzi [ stanowiący wzór dla zachowania się współczesnych Anglo-Amerykanów ] czuli się być USPRAWIEDLIWIENI by „zniewalać bądź eksterminować” wszystkie narody, które się znalazły na ich drodze do Opanowania Ziemi (patrz globus na ołtarzu w łagiewnickim Sanktuarium):

  https://i2.wp.com/res.cloudinary.com/aleteia/image/fetch/c_fill,g_auto/https://aleteiapolish.files.wordpress.com/2017/03/en_01126779_0164.jpg?w=557&zoom=2

  A dlaczego nazywam – i to już od kilku lat – BŻYDOTĄ, zachowanie się, wyraźnie INSPIROWANYCH zaleceniami Jahwe, mozaistów oraz ich nowoczesnych naśladowców, szczególnie tych znad rzeki Potomac, to mi zasugerował znany polonista na wygnaniu w Frankfurcie a/M. Stefan Kosiewski (http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski ). Otóż w latach 1920 polscy językoznawcy przymierzali się do wskazanej powyżej zmiany pisowni tego słowa, które by jednocześnie sugerowało i brak ESTETYKI i PODŁOŚĆ i GŁUPOTĘ zachowań takich jakie reprezentował chociażby ten biblijny Mojżesz. W dodatku dawniej „żyd” oznaczał ‚plamę’, błąd, lub zwykły kleks, przy pisaniu piórem (Patrz tekst „Zemsty” A. Fredry.)

  Na ten temat rozmawialiśmy z profesorem Danko z Łodzi, specjalistą od indoeuropejskich języków, który zgodził się z nami, że istniejącego tylko w j. polskim słowa ‚obrzydliwość’ nie da się etymologicznie wyprowadzić od ‚brzegu’ jak to się próbuje robić. (podobnie jak słowa ‚kretyn’, pochodzącego od francuskiego ‚cretin’ – chretien, chrześcijanin, nie da się wyprowadzić od wyspy Krety.)

  A oto jak religia judaizmu została WY(U)PROWADZONA z Hinduizmu, wg. „Herborisa”, znajomego mego młodszego kolegi komunisty prof. Bruno Drweskiego z Paryża:

  (…) “Herboris” podzielił się z nami bardzo interesującą hipotezą, bazującą na fakcie, że nie tylko imię ‘Abraham’ sugeruje jego pochodzenie od hinduskiego ‘Brahma’, ale także imię żony-siostry Abrahama Sara, jest skróceniem imienia głównej hinduskiej bogini Saraswati, żony Brahma, która w pewnych opowiadaniach też udaje jego siostrę.W swej „hipotezie roboczej” Herboris zauważył:

  „Określenie ‘Naród Wybrany’ zostało po prostu wyprowadzone z hinduskiego społeczno-boskiego systemu kastowego. I Hebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, z pewnością mieli szerokie kontakty ze światem hinduskim. I wtedy zadecydowali, że to oni będą „czystymi braminami”, którzy będą panować nad poganami pochodzącymi z innych narodów. (Brahma stał się Jahwe i Abraham zadecydował to samo.) Inne narody otrzymały status niedotykalnych (…) Żydzi będą Kastą Najwyższą, narodem wybranym przez boga by przywodzić ludzkości. (…) I co istotniejsze, credo hinduizmu: “Aham-Brahmasmi” (Ja Jestem Brahmanem) pokrywa się z głosem « Ja Jestem », który usłyszał Mojżesz zza Gorejącego Krzaka. ”

  Proste? Czyż nie tak? więcej tutaj: http://markglogg.eu/?p=2019

  Polubienie

 15. APAunie Każmir i gorący łańcuch a gdzie tam to dusza człowiek .Jeżeli już to od was mógłbym dostać gorącym łańcuchem ale bym oddał ugryzieniem was w żopu a czemu nie. Jakbyście nie siedli na tyłkach w kibelku przez dwa tygodnie z powodu bolącej żopy by to wam wyszło tylko na zdrowie.
  ssssssssssssssssss

  Polubienie

 16. sssssssssssssssss…Po prostu wychodzę z domu i daję kobicie 20 złotych…..

  Wąż biedaczek, wychodzi z domu, na mróz, na śnieg, na zawieruchę, a księżulo w ciepłej chatce i jeszcze 20 zł od wężyka kasuje.
  Oj wężu jakiś ty frajer.
  I taka to twoja wolność?

  Polubienie

 17. Edward te jajca które wymyśliła twoja kobita z awatarkiem pierwsza klasa z tą Ivoną bessettet .Sam bym lepiej tego nie wymyślił. Wszystko opisał i że to twoja kobita wpadła na ten pomysł andrzej na blogu Przemexa twój dobry kumpel podobno.
  Dziękuję za pozdrowienia.
  ssssssssssssss

  Polubienie

 18. Adminek po pierwsze na trzy minutki wychodzę po drugie czekam w samochodzie po trzecie wypije piwko czekając aż katabas wyjdzie a po czwarte 20 złotych dać babie aby dała księdzu wielkie mi halloo a więc same plusy a skoro kobita wierzy to niech sobie wierzy ja nie będę bydlakiem i nie będę zabraniał jej aby sobie pogaworzyła z katabasem . Waldek by adminku powiedział tobie że małżeństwo polega na kompromisie .Czyżby kochany adminek o tym nie wiedział po tylu latach bycia w związku.
  Ja jestem wolny bo tak to już jest że pieniądze czynią wolnym czy komuś się to podoba czy nie a dziad zawsze od kogoś będzie uzależniony i kogoś będzie musiał słuchać .
  Adminek ponjał czy jeszcze nie wyparował od niego wigilijny błotnisty karp po 14 złotych za kilo.

  Adm 28 grudnia 2018 o 5:45 PM
  sssssssssssssssss…Po prostu wychodzę z domu i daję kobicie 20 złotych…..

  Wąż biedaczek, wychodzi z domu, na mróz, na śnieg, na zawieruchę, a księżulo w ciepłej chatce i jeszcze 20 zł od wężyka kasuje.
  Oj wężu jakiś ty frajer.
  I taka to twoja wolność?

  Polubienie

 19. Skąd znam ceny np karpika no bo kto całą tą wigilię sponsoruje no oczywiście ja taki jestem dobry dla żony a niech ma swoje 12 potraw i rarytasy i frykasy na stole.Przebijesz mnie adminek w dobroci dla żony na pewno nie a że czasami spotkam się z kobitką nie moherkiem w miarę normalną niebrzydką i zadbaną na kawę czy na obiedzie albo sobie pojadę w góry cóż moja sprawa robię co chcę bo ja za to płacę.

  Polubienie

 20. markglogg
  Koment na Neonie
  ……Bełkot i nic więcej.
  nadużycie link skomentuj
  pitagoras

  … i zabijcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny ….(Mojżesz)

  Bełkot?
  Ale jaki obŻydliwy, jaki zbrodniczy i nieludzki.
  Tego pitagorasie nie widzisz?

  Polubienie

 21. Przepraszam za karpika najlepszej jakości płaciłem 21 złotych za kilo .Miałeś droższego adminku ja go nie jadłem ale żona mówiła że był przepyszny.

  Polubienie

 22. ssssssssssss
  Wężyk ja żonie wigilii i świąt nie sponsoruję. Wszystko opłaca z własnej kieszeni. To co dostaję w paczce to też sama opłaca.
  Co do karpia, powiedziała, ze więcej już go nie będzie kupować, za dużo ma ości.
  Na przyszły rok śledzie, pstrąg, może jesiotr, wszystko ruskie z Kaliningradu.
  Poharatałem sobie palce prawej ręki na heblarce, więc jak poproszę to mi herbatę osłodzi i zamiesza, jabłuszko obierze, to samo z mandarynkami i pomarańczami.
  Krew sikała niby z ogrodowego węża. Gdybym nie miał kobiety tak jak Przemex czy grzanek to bym się wykrwawił na śmierć, a tak opatrunek co dziennie zmieni i sprawdzi jak się goi.

  Polubienie

 23. Admineczku karpia można tak przyrządzić aby ości nie miał .Moja żonka to potrafi tylko leniuszek.Rok temu strasznie mnie namawiała abym na wigilii został Waldek by tego namawiania nie wytrzymał i nakopał takiej babie do pupy a ja grzecznie powiedziałem ” Becia ty mi nie zawracaj dupy jakąś wigilią bo ja oszaleje” .W tym roku aby uniknąć znowu takiej sytuacji typu ” Piotr zostań na wigilii zrób to dla mnie ” wolałem wyjechać sobie w góry.

  Polubienie

 24. @adm
  Gdybym nie miał kobiety tak jak Przemex czy grzanek to bym się wykrwawił na śmierć, a tak opatrunek co dziennie zmieni i sprawdzi jak się goi.

  Dlatego im mówię aby sobie kobiet single szukały bo mogą ich uratować przed śmiercią jak adminka .Za moich czasów nie do wyobrażenia .Baba mając ledwo 22 czy 23 lata gdy wychodziła za mąż była przez koleżanki wyśmiewana że już prawie stara panna bo tak póżno ślub .Co do chłopów raczej się nie śmiano ale norma to też 24 – 26 lat to było w sam raz. Gdy w tym wieku się nie wyrobił to matka brała sprawy w swoje ręce i szukała baby dla swojego synusia .Tak było np z kilkoma moimi kolegami gdzie im matka autentycznie babę znalazła bo takie fujary były.
  ssssssssssssssss

  Polubienie

 25. Ooo, jaki się wonsz troskliwy zrobił! Będzie singli swatał. Może firmę załóż? Będziesz się zajmował dobieraniem par i organizacją wesel.

  Wonsz & spółka. Gwarantujemy szczęście na całe życie! Wybierz nasze usługi! Tylko u nas na święta i Nowy Rok mamy promocje i zniżki na atrakcyjne kobiety!

  Polubienie

 26. Polski katolik Jan Bodakowski napisał, cytuję

  „W patologii umysłowej Rosjan jeszcze bardziej przerażające jest to, że rewolucja nie była dziełem Rosjan, i choćby z tego powodu Rosjanie, gdyby byli normalni, powinni ją odrzucać.”

  Zmienimy słowa i otrzymamy

  W patologii umysłowej Polaków jeszcze bardziej przerażające jest to, że katolicyzm(czy też ogólnie chrześcijaństwo) nie był dziełem Polaków, i choćby z tego powodu Polacy, gdyby byli normalni, powinni go odrzucać.

  Polubienie

 27. WONSZ

  Ty serca nie masz dla swojej luby, ba zaraz zostawić ją samą w święta. Nie przeginaj chłopie z tą awersją do tak zwanych wierzących. Tu trza im delikatnie tłumaczyć, nie wojować, czy od nich uciekać, jak to Ty robisz. Wyluzuj chłopie, bo zgłupiejesz jeszcze. Dawaj przykład solidnego Słowianina.

  Polubienie

 28. Wąż biedaczek, wychodzi z domu, na mróz, na śnieg, na zawieruchę, a księżulo w ciepłej chatce i jeszcze 20 zł od wężyka kasuje.

  Oj wężu jakiś ty frajer.

  Aj waj, jaki CIĘŻKI FRAJER! Chi, chi, chi…

  https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/13403/ciezki-frajer/

  PAN WIELKA NIEWIADOMA W CZERNI, PISANY JESZCZE W XIX W. PRZEZ ,,X”, tak samo jak KSIĄŻE…

  XIĄDZ – XIĄŻE…

  Po stu latach litera „X x” wraca do łask, choć nie ma jej w polskim alfabecie. Trzeba to nazwać zwykłą manierą piszących…

  https://obcyjezykpolski.pl/xiegarnia/

  https://books.google.pl/books?id=GbNbAAAAcAAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=xi%C4%85dz+xi%C4%85%C5%BCe&source=bl&ots=DjLZt2HTiE&sig=jugS0pwqXhlZNrRLV6ajDwTcwBQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiLl8yii8PfAhVBIMUKHeLuBLcQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=xi%C4%85dz%20xi%C4%85%C5%BCe&f=false

  PANOWIE ZASRAŃCY Z PAN-DUPA-ZASTĘPÓW, PO CO TA PSEUDONAUKOWA ŚCIEMA – CZEMU I KOMU MA TO SŁUŻYĆ?

  XVI W.???!!!

  https://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/60493

  XIĘŻA NA XIĘŻYC, RAZEM Z PSEUDONAUKOWCAMI, A SOCJALIŚCI WYPAD NA MAR(X)SA, AŻ DO ODWOŁANIA!

  http://nfjp.pl/lemma/xi%C4%99%C5%BCyc

  https://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/60526

  Xejka!

  Polubienie

 29. Przemex po co ja was mam swatać i zakładać jakieś randki online was PIS zacznie swatać po kolejnych wygranych wyborach jak przywali wam podatek .
  sssssssssss
  https://dziennikzachodni.pl/bykowe-pis-wprowadzi-nowy-podatek-dla-singli-i-singielek-pomysl-nowego-podatku-skomentowal-janusz-korwin-mikke/ar/13399977

  przemex 28 grudnia 2018 o 7:41 PM
  Ooo, jaki się wonsz troskliwy zrobił! Będzie singli swatał. Może firmę załóż? Będziesz się zajmował dobieraniem par i organizacją wesel.

  Wonsz & spółka. Gwarantujemy szczęście na całe życie! Wybierz nasze usługi! Tylko u nas na święta i Nowy Rok mamy promocje i zniżki na atrakcyjne kobiety!

  Polubienie

 30. Edziu ja z żoną wojuje .Przyjacielu czy wojownik pozwala na wizyty katabasów w domu i sponsoruje 12 potraw.Chłopie .Wojownik to jest Waldziu.
  Zobacz jak on chce walczyć z takimi jak moja Becia .Gdybym to mojej Beci puścił to na sam widok Waldzia i jego słów by umarła i nawet na jego apel zamiast przypomnieć sobie gdzie ma pewną kobiecą część ciała to by zapomniała.
  Jestem naprzeciwko Waldusia święty a tłumaczyć Edziu kobicie ja już nie mam cierpliwości .Chce niech wierzy.

  Polubienie

 31. Edziu no i gdzie tam zona była sama a co niby to ja dzieci nie mam ponadto rodzina ze strony żony w sumie bez ze mnie uzbierasz na wigilię z 12 osób a kto sponsor główny oczywiście mój portfel .Także Edziuchna ja jestem po prostu anioł bo bez pieniędzy to sobie można zrobić ale wigilię w przytułku bo nawet w domu starców się nie załapiesz jak dzieci ci nie sponsorują tam pobytu a ty nie masz żadnych świadczeń renty bądż emerytury i to w odpowiedniej wysokości czyli nie małej.

  Polubienie

 32. grzanek 28 grudnia 2018 o 8:27 PM
  Pantadeo prawdziwy szczęściarz i piszę to bez cienia ironii….

  Grzanuś, wpakować palce pod heblarkę i ty to nazywasz szczęściem?
  Ale jeśli to faktycznie szczęście, to nic prostszego jak kupić sobie heblarkę, zdjąć gacie, siąść na walec z nożami i włączyć przycisk Start.
  I szczęście murowane.
  Bez jaj

  Polubienie

 33. Dobre adminku ale czemu się dziwić adminek przecholował z tanim karpiem z Lidla nawpierdzielał się pierogów z grzybami , sałatek , barszczyków to nie dziwota że miał wypadek . Karp doprowadza do zmniejszenia koncentracji dlatego taki fachura jak nasz adminek co to wytoczył ze 20 tys misek na tokarce miał to co miał ale żonka na posterunku i wszystko dobrze się skończyło .

  Polubienie

 34. grzanek
  Jak byś dobrze poszukał to też byś sobie znalazł super kobietę. A jakby była pracowita, miała smykałkę do biznesu, lub na dobrym stanowisku, to zaraz byście sobie domek ładny kupili i życie by ci się na lepsze odmieniło. Tyle, że po górach wycieczki miał byś mocno ograniczone.

  Polubienie

 35. Ad Marka

  Przypomniałem jej zatem, że to w krakowskich Łagiewnikach zbudowano gigantyczne “jak hala fabryczna” Sanktuarium, na ołtarzu którego, pod obrazem promieniującego miłością serca Chrystusa, ustawiono prosty globus, obramowany gałęziami bezlistnego krzaka, zapewne tego zza którego Mojżesz usłyszał na pustyni glos “Ja Jestem” (JHWH po hebrajsku). Według mnie, ta sceneria symbolizuje PLAN OBJĘCIA CAŁEGO GLOBU etycznymi zasadami judaizmu – pod przywództwem, oczywiście Chrystusa Króla.

  CZY TE PEJSATE ŁAJZY SIĘ SZWĘDAŁY PO PUSTYNI, CZY PO PUSZCZY? IZAAK CYLKOW, W TŁUMACZENIU BIBLII, TEŻ WYMIENIA PUSZCZĘ, A NIE PUSTYNIĘ.

  Żydzi w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego (PDF)

  ,,… We czterdzieści lat po wyjściu z Egiptu i po błąkaniu na PUSZCZY weszli Żydzi do Ziemi Obiecanej i do Jeruzalem, i znowu w lat 40 po śmierci Chrystusa z niego wygnani. Proszę i to uważać z wielkim nad Boskiemi sądami podziwieniem, (…) iż Chrystus za 30 srebrników tu przedany, tedy podczas tego oblężenia po 30 Żydów za jeden srebrnik przedawano (…). Iż Chrystus tu pragnął, Żydzi z głodu skórę, gnój z gołębników jedli i dzieci (IV 492–493)…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Izaak_Cylkow

  JEST JESZCZE TAKIE COŚ.

  ,,… 3. Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie na puszczy ścieżki Boga naszego…”

  https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(1923)/Ksi%C4%99ga_Izajasza_40

  TAKIE MOJE SKOJARZENIA.

  CZY TEN CAŁY CYRK NIE ODBYŁ SIĘ W PO—-LIN?

  Kanaan

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanaan

  KRAJ – K—RAJ – RAJ – KRA-J – ARK-A?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/kraja%C4%87

  Ziemia mlekiem i miodem płynąca

  https://pl.wiktionary.org/wiki/ziemia_mlekiem_i_miodem_p%C5%82yn%C4%85ca

  KANAAN – KANA – KANKA – KROWA – MLEKO?

  https://archiwum.allegro.pl/oferta/konwia-do-mleka-kana-kanka-na-mleko-20-l-i5027269096.html

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana_Galilejska

  MIÓD – TUTAJ TEŻ ZROBILI SZWIND-EL POJĘCIOWY, BARCIE PRZEMIANOWALI NA ULE, A BARTNIKÓW NA PSZCZELARZY.

  https://pl.wiktionary.org/wiki/bartnik

  W NAUCE, WSZYSTKO JEST PROSTE, JAK DYSZ-EL! Chi, chi, chi…

  Słowa Koheleta „Bo w wielkiej mądrości – wiele utrapienia,
  a kto przysparza wiedzy – przysparza cierpienia”.

  Hejka!

  Polubienie

 36. Informuje że to wszystko co pisałem o Przemexie i grzaneczku w kwestii singli to były żarty i tyle.Każdemu według potrzeb .Jeżeli nie chcą to nie a życie singla też ma pewne zalety.

  Polubienie

 37. Panowie wy się uspokójcie i nie grajcie gierojów bo płochliwy wężyk wam mówi że jak Rydzol to przeczyta i się wkurzy to będziecie mieć najazdy miśków o 6 rano za obrazę zakonnika i nawet platoniczna miłość naszego adminka do byłej premierzycy mężycy stanu nie pomoże.
  ssssssssssss

  Adm 28 grudnia 2018 o 11:53 PM
  kika, Judasz za 30 srebrników…bo frajer….
  No to ciekawe, za ile Rydzyk by go sprzedał?

  Polubienie

  LuK 29 grudnia 2018 o 12:36 AM
  „No to ciekawe, za ile Rydzyk by go sprzedał?’

  On by Jezusa w leasing wynajął.

  Polubienie

 38. Jeszcze jedewn komentarzyk, po nocy pisany do: http://zakop.neon24.pl/post/146976,noworoczny-midrasz-o-spotkaniu-mojzesza-z-glosem-ja-jestem#cmnts

  @Franek Ganek 10:26:10 Monolog św. Pawła o wyższości Głupoty Bożej nad Rozumem logicznie kojarzącego człowieka

  komentując mą uwagę:

  //Kościół Powszechny wzmocnił MIZOLOGOS (Przeciw Rozumowy) wydźwięk Starego Testamentu, twórczością bezwstydnie wychwalającego Bożą Głupotę (tak! czytać I list do Koryntian!) samozwańczego apostoła Pawła.//
  Napisał:

  Czy Autor mógłby tę myśl rozwinąć?

  No cóż, prowadzonemu przez ENTROPIĘ swego zachowania, „Frankowi” nie chciało się sprawdzić tekstu monologu, którym zaczyna się I List do Koryntian:

  18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. 19 Napisane jest bowiem:
  „Wytracę mądrość mędrców,
  a przebiegłość przebiegłych zniweczę.”
  20 Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
  21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 22 Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, 24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. 25 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.”

  Poczym św. P. dodał, już w kolejnych listach, taką oto MĄDROŚĆ BOŻĄ, ponad ludzką, której ogłosił się on być – ewidentnie też „ponadludzkim” – nosicielem:

  “ponieważ dzięki łasce jesteście zbawieni przez wiarę (…) a jeśli jest ona darem (w postaci waszego wybraństwa przez) Boga, więc nie dzięki waszym działaniom/uczynkom (jesteście zbawieni)” – Ef 2: 8-9, Rz 11: 6)

  To ostatnie zdanie (powtarzane przezeń kilkukrotnie w innych listach) całkowicie odrywa WYBIÓRCZĄ, zarezerwowaną tylko dla wierzących (lub tylko udających że wierzą), MIŁOŚĆ BOŻĄ, od praktycznego zachowania się ludzi w świecie.

  To się nazywa ETYCZNYM NIHILIZMEM, pozbawianiem życia jakiejkolwiek wartości „w oczach boga”: morduj, kradnij, gwałć, ale wszystkie twe zbrodnie będą wybaczone „zmazującą grzechy świata” męką Chrystusa, który umarł za grzechy nasze. (Tę „ponadludzką mądrość bożą” św. Paweł zerżnął z pieśni „o umęczonym i zranionym za nasze grzechy słudze” w proroctwie Izajasza; proszę o znalezienie sobie samemu – przełamując „Gankową” entropię – tekstu tegoż proroctwa „KRYMINAŁU ZBAWIENIA, METODĄ UJAWNIAJĄCEGO TEN KRYMINAŁ CZŁOWIEKA, UMĘCZENIA”.

  I ot, w tym tkwi CAŁA MOC CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY, w rolę Baranka Bożego Umęczenia w w „pełnym Bożej Mądrości” planie świata Zbawienia.

  Nie dziwota zatem, że jako osoba DOBRZE WYĆWICZONA w „ponadbożych” REGUŁACH LOGIKI, sklasyfikowałem św. Pawła jako „najbardziej kryminalną postać, jako kiedykolwiek po Ziemi chodziła”.

  Patrz:

  GOD LOVES THE GREEDY AND THE CORRUPT (1995)

  An Introduction to the English Edition of “The War of Gods”http://markglogg.eu/?p=42

  Berkeley72 29.12.2018 03:44:53

  Polubienie

 39. Drużyno APA zapewniam że to nie moja żona bo moja starsza i ja nie milicjant.Z pewnością nie jest to też przyjaciółka mojego kolegi Edwarda.

  Polubienie

 40. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna oskarżony jest o czyny z art.257 kk, z art. 256 § 1 kk i z art. 241 § 1 kk w zw. z art.12 kk. Paweł Ziemiński, przewodniczący stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej i przewodniczący partii Polska Patriotyczna oskarżony jest o czyn z art. 241 § 1 kk w zw. z art.12 kk.
  Dariusz Kosiur został wprost zadenuncjowany i pomówiony przez syjonistów z tzw. ” Otwartej Rzeczpospolitej” o „propagowanie faszyzmu” oraz „zniesławianie narodu żydowskiego”, natomiast ja, Paweł Ziemiński „zasłużyłem sobie” na status oskarżonego korzystając z konstytucyjnej wolności słowa oraz pełniąc służbę niezależnego, narodowego dziennikarza informującego w sposób niezakłamany o przebiegu wydarzeń z dnia 8.06.2018 r., jakie miały miejsce w domu prywatnym Dariusza Kosiura i mieszkaniu mojej córki, w którym przebywałem. Oznacza to, że funkcjonariusze PiS zgodnie z poleceniami syjonistów mają działać przeciwko Polakom w atmosferze publicznego milczenia, wywołanego terrorem polityczno-prawnym i informacyjno-medialnym.

  http://wps.neon24.pl/post/146986,wojna-syjonistow-z-wps-i-polska-patriotyczna
  ————————————-
  Do pewnego stopnia przewidywałem, ze tak się to skończy.
  Za dużo i za często było w tekstach p. Dariusza zwrotów obelżywych w stosunku do żydów i kolejnych rządów RP.
  Wolność słowa to jedno, a obelgi to drugie i jak powszechnie wiadomo z władzą lepiej nie wojować.
  Tak więc wężu od dziś, o szanownym ojcu redemptoryście piszemy same laurki, bo to szlachetna dusza, wielki człowiek i kochające serce, a nasz rząd to sami światli ludzie, kochający naród ( nie wolno pytać jaki naród) i same naj… i najlepsi…. łącznie ze służbami specjalnymi.
  I tak trzymać i nie popuszczać.

  Polubienie

 41. Dobrze byłoby zobaczyć wtajemniczonego z Waszyngtonu, który wreszcie opamiętał się, że Amerika MUSI WYELIMINOWAĆ ATOMEM IZRAEL, jeśli ma przetrwać. Ale czy to jest możliwe? Oczywiście, że nie, Ameryka jest krainą obszczymurków i dziwek i gotowa jest walczyć w niekończących się wojnach dla Izraela. Ameryka zbankrutuje, zanim kiedykolwiek przestanie szaleć lojalnie wobec żydowskich supremacjonistów, a prawdziwego powodu nie można wymienić nawet na tej stronie, jest to religijna lojalność oparta na tekście biblijnym.
  https://www.darkmoon.me/2018/texans-grovel-at-israels-feet/#more-108729

  Polska jako departament zamorski Stanów Zjednoczonych musi robić dokładnie to samo co macierz. A tam przykręcanie śruby z powodów żydowskich idzie pełną parą.

  Polubienie

 42. Adminku swoją drogą to ja myślał że ja tutaj należę do tchórzliwych jedynie do czego mam się odwagę przyznać a tu widzę ciebie też zmroziło po tym co się stało z Ziemkosiami.
  Także dobrze już pisz o zakonniku z Torunia bo to cholera wie co może się stać bo w takim kraju żyjemy.
  Może i Ziemkosie przeginali ale jedno im trzeba przyznać mają jaja natomiast my wszyscy jak mawia Waldziu jedynie piczki.
  No i pan Waldek też ma jaja pod warunkiem że nie zabezpieczają go jakieś żółte papiery albo w kwestii Waldka temat oleli ciepłym moczem.
  Tyle adminku.
  Pozdrówka.
  ssssssssssssss

  Wiwat TV Trwam i Radio Maryja .Takie są dyrektywy naszego adminka i tak mamy tu pisać.

  Wolność słowa to jedno, a obelgi to drugie i jak powszechnie wiadomo z władzą lepiej nie wojować.
  Tak więc wężu od dziś, o szanownym ojcu redemptoryście piszemy same laurki, bo to szlachetna dusza, wielki człowiek i kochające serce, a nasz rząd to sami światli ludzie, kochający naród ( nie wolno pytać jaki naród) i same naj… i najlepsi…. łącznie ze służbami specjalnymi.
  I tak trzymać i nie popuszczać.

  PS ADMINKU A MÓGŁBYŚ TU JESZCZE PRZYTOCZYĆ NA PRZYKŁADACH GDZIE D.KOSIUR OBRAŻAŁ ŻYDÓW I JEGO ANTYSEMICKIE TEKSTY.PISAŁ O NACJONALIZMIE ALE CZY TO JEST ANTYSEMITYZM.
  CHĘTNIE BYM POCZYTAŁ JEGO ANTYSEMICKIE TEKSTY BO JA NA NIE NIE NATRAFIŁEM.

  Polubienie

 43. Kiedyś nina wkleiła filmik z tym rabinem i zadała mądre pytanie .Cytat : „Ten rabin mówi prawdę o syjonizmie .Może jego też należało by zamknąć” .Pytanie ciekawe.

  Polubienie

 44. A poza tym to słyszałem, że premier Morawiecki ma wkrótce ogłosić o obniżeniu podatków.
  Więc jak tu nie chwalić rządów PiSu.
  Brawo PiS. Brawo Morawiecki.
  No i likwidacja dzierżawy wieczystej i zastąpienie jej pełną własnością.
  Więc czy może być lepiej?

  Ja bym poszedł o krok dalej i wprowadziłbym program 500 minus.
  Chyba napiszę o tym do naszego kochanego prezesa, by taki program od roku 2020 wprowadzić.
  Kto ma tylko jedno dziecko niech albo szybko postara się o drugie, albo nich płaci karę w wysokości 500 zł, a kto w ogóle nie ma dzieci to kara 1000 zł. a kto się nie chce ożenić i mieć licznej rodziny to 15000 zł

  Wężu, Kika, grzanek, LuK APA, Przemex jesteście za czy przeciw?

  Polubienie

 45. A adminek dalej wierzy w pisowe cuda na kiju chociaż sam wie że to bajania i typowa kiełbasa wyborcza dla gojów i to najgorsza bo zwyczajna za 10 złótych . Wybory się zbliżają to trzeba gojom trochę kiełbasy rzucić na pożarcie chociaż i bez tej zwyczajnej kiełbasy pisowscy wygrają .Zresztą im ciągle mało bo planują rządzić minimum cztery kadencje.
  Od dwóch lat piszę że ja PIS nie cierpię ale jeszcze bardziej nie cierpię platfusów , SLD , Petru swetru i Kukizów i innych klaunów.
  Kto wie może Polska za 30 – 40 lat będzie rządzona przez prawdziwych patriotów ale wtedy by już będziemy na cmentarzu.

  A poza tym to słyszałem, że premier Morawiecki ma wkrótce ogłosić o obniżeniu podatków.
  Więc jak tu nie chwalić rządów PiSu.
  Brawo PiS. Brawo Morawiecki.
  No i likwidacja dzierżawy wieczystej i zastąpienie jej pełną własnością.
  Więc czy może być lepiej?

  Ja bym poszedł o krok dalej i wprowadziłbym program 500 minus.
  Chyba napiszę o tym do naszego kochanego prezesa, by taki program od roku 2020 wprowadzić.
  Kto ma tylko jedno dziecko niech albo szybko postara się o drugie, albo nich płaci karę w wysokości 500 zł, a kto w ogóle nie ma dzieci to kara 1000 zł. a kto się nie chce ożenić i mieć licznej rodziny to 15000 zł

  Wężu, Kika, grzanek, LuK APA, Przemex jesteście za czy przeciw?

  Polubienie

 46. Adminek podpadłeś przemexowi , grzankowi i innym .Nie strasz bo to fajne chłopy są .

  Kto ma tylko jedno dziecko niech albo szybko postara się o drugie, albo nich płaci karę w wysokości 500 zł, a kto w ogóle nie ma dzieci to kara 1000 zł. a kto się nie chce ożenić i mieć licznej rodziny to 15000 zł

  Polubienie

 47. Ssssssssssss
  A co jest złego w kiełbasie?
  Ja lubię kiełbasę.
  I od lat twierdzę, że tak, kot, pies jak i wyborca tą miskę wybiorą która jest pełna.
  Jak władza dba o to byśmy mieli co do miski włożyć to dobrze czy źle?
  Ja mówię, że dobrze i tak trzymać panowie z PiS a wygrana będzie wasza.

  Polubienie

 48. Adminku kiełbasa dużo lepsza kosztuje 30 złotych za kilo moja natomiast którą sam robię jest najlepsza bo swojska i z najlepszego mięsa.Mnie nie zadowala pisowa kiełbasa za 7 złotych od kila która nie widziała mięsa.
  Po drugo.
  W niejakiej knajpie przy dobrym winku i ośmiorniczkach chciano gojom dawać węgiel do pieca aby piec grzał robił ciepło grzał do wyborów i stwarzał wrażenie dobrobytu dla głupiego goja.Wszystko miało wygasnąć po wyborach.
  Z kiełbasą pomysł lepszy bo po wyborach zaraz kiełbasy zabraknie a goj wtedy poczuje co znaczy drogi prąd i podwyżka paliw albo chleba.
  Ja straciłem furę pieniędzy na bitkoniu bo kupowałem gdy stał po 15 tys USD a teraz spadł do 3800 a może nawet mniej także żyję i nie zgłupiałem a ciągle pieniądze mam także przeżyje jeszcze 4 tragiczne kadencje pisowe przynajmniej mam taką nadzieję.

  Polubienie

 49. Ja bym poszedł o krok dalej i wprowadziłbym program 500 minus.
  Chyba napiszę o tym do naszego kochanego prezesa, by taki program od roku 2020 wprowadzić.
  Kto ma tylko jedno dziecko niech albo szybko postara się o drugie, albo nich płaci karę w wysokości 500 zł, a kto w ogóle nie ma dzieci to kara 1000 zł. a kto się nie chce ożenić i mieć licznej rodziny to 15000 zł

  Wężu, Kika, grzanek, LuK APA, Przemex jesteście za czy przeciw?

  Drużyna byłych wojaków o kryptonimie APA, którym obcięto haniebnie emerytury do rangi dziadowskiej, że musimy teraz dorabiać pilnując koszernym majątku w Polsce – jesteśmy przeciw dodatkowemu opodatkowywaniu Polaków.
  APA dopuszcza opodatkowanie tylko moherów, a uzyskane środki przeznaczać na odbudowę zniszczonej kultury słowiańskiej.
  Hej

  Polubienie

 50. Od dwóch lat piszę że ja PIS nie cierpię ale jeszcze bardziej nie cierpię platfusów, SLD, Petru swetru i Kukizów i innych klaunów.
  Kto wie może Polska za 30 – 40 lat będzie rządzona przez prawdziwych patriotów ale wtedy by już będziemy na cmentarzu.

  Wężu,
  drużyna byłych wojaków APA zgadza się z Tobą. Szkoda tylko, że wojaki mogą już tego nie doczekać.
  Nawet i Bolek coś pobąkuje na ten temat – pewnie już słyszałeś? Chociaż mojej drużynie nie po drodze z ww. noblistą za koszernych forsę.

  Polubienie

 51. Szkoda że APA nie doczeka ja też nie doczekam ale Przemex i inna młodzież jeszcze młode mają szanse .W sumie dobrei to a nawet i sto lat nie chciałbym żyć bo po co.
  Ten system i tak się zawali ale my nie doczekamy i tu szkoda tak jak piszą żołnierze z APA.

  Polubienie

 52. Zresztą gdy widzę Kaczyńskiego i całą tą pisową menażerię robię podobnie wyłączam TV szkoda po prostu zdrowia na te gęby.

  Polubienie

 53. Wężu,
  nic nie trwa długo, a tym bardziej jakiś podły ustrój.
  III Rzasza miała podobno w planach tysiącletnie trwanie, a było tego zaledwie 12 lat. Przyjdzie kolej i na Izrael, WB oraz USA.
  Czas pożera wszystko i ma w nosie, że nam się ciągle śpieszy i chcemy dożyć wszystkiego, co chcielibyśmy zobaczyć.
  A tymczasem bywaj wężu.

  Polubienie

 54. „Ja bym poszedł o krok dalej i wprowadziłbym program 500 minus.
  Chyba napiszę o tym do naszego kochanego prezesa, by taki program od roku 2020 wprowadzić.
  Kto ma tylko jedno dziecko niech albo szybko postara się o drugie, albo nich płaci karę w wysokości 500 zł, a kto w ogóle nie ma dzieci to kara 1000 zł. a kto się nie chce ożenić i mieć licznej rodziny to 15000 zł

  Wężu, Kika, grzanek, LuK APA, Przemex jesteście za czy przeciw?”

  Singli w Polsce jest coś koło 30% z tendencją rosnącą. To pokaźny elektorat. Wprowadzenie takich podatków, to pewna śmierć polityczna i doskonały powód do migracji dla kolejnych milionów ludzi. 😛

  Polubienie

 55. A Kociarz to nie singiel ale dla niego zrobiono by wyjątek bo co wolno wojewodzie to nie tobie goju smrodzie
  sssssssssss

  Polubienie

 56. I od lat twierdzę, że tak, kot, pies jak i wyborca tą miskę wybiorą która jest pełna.

  MISKA MISCE, NIGDY NIE JEST RÓWNA!

  SZMULOWSKIE PINOKIO!

  Morawiecki „nie zdążył” sprzedać akcji. Przez dwa lata! Zarobił na tym 1,23 mln. Ale twierdzi, że stracił 100

  https://oko.press/morawiecki-przez-dwa-lata-zarobil-123-mln-ale-twierdzi-ze-stracil-100/

  Ile zarabiał Mateusz Morawiecki zanim wszedł do polityki. Premier dorobił się gigantycznych pieniędzy

  https://natemat.pl/229621,ile-zarabial-mateusz-morawiecki-zanim-zostal-premierem

  Wicepremier Morawiecki ma majątek wart 15 milionów!

  https://rentgen.superbiz.se.pl/osoby/wicepremier-morawiecki-ma-majatek-wart-15-milionow-aa-hzPX-BY5P-3zP3.html

  KTO W WYBORACH 2015 R. NA NIEGO GŁOSOWAŁ?

  ,,… Od 2008 do czasu wejścia w skład rządu w 2015 był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce. W 2010 powołano go w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku…”

  ŻE CO? DO PARTYJKI PICU, PICU, MÓJ UKRADZIONY XIĘŻYCU, WSTĄPIŁ DOPIERO PO WYBORACH W MARCU 2016 R. ZNACZY SIĘ SPADOCHRONIARZ, PRZYWIEZIONY ,,WOŁGĄ” W CZARNEJ TECZCE.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/GAZ_Wo%C5%82ga

  ,,… 9 listopada 2015 zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK, pozostając nadal akcjonariuszem BZ WBK (posiadającym blisko 14 tysięcy akcji). 16 listopada objął urzędy wicepremiera i ministra rozwoju w rządzie Beaty Szydło. W marcu 2016 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Morawiecki

  https://pl.wiktionary.org/wiki/przywieziony_w_teczce

  http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Spadochroniarz_(polityka)

  Hej!

  Polubienie

 57. A u profesora ciągle czarne dziury .Trochę to dziwne .Pewnie gdyby spasował krytykę pejsów i żydowskiego nieba szybko czarne dziury by się skończyły.

  Polubienie

 58. kto w ogóle nie ma dzieci to kara 1000 zł. a kto się nie chce ożenić i mieć licznej rodziny to 15000 zł
  A za cóż to nas Panthadeo tak z Przemkiem nienawidzi? Toć my poczciwe chłopy zawsze za Adminkiem 🙂

  A trochę bardziej serio: jeśli to prawda, że PiSraelczycy mają takie zamiary, to chyba coś pokręcili, ewentualnie mają jakieś kiepskie połączenie z USrAelem skoro goniec z instrukcjami dla prowincji Polin jeszcze nie dotarł i dlatego nie wiedzą, jaka teraz obowiązuje ‚mądrość etapu’. Tendencja na Zachodzie jest taka, że dzieci (przynajmniej, a może zwłaszcza czy wręcz jedynie BIAŁE) mają się właśnie NIE rodzić. Stąd n-ta fala feminizmu, „pussy hats” (ruchy proaborcyjne), czy wreszcie zalew migrantów (w Europie bliskowschodnich ciapulców i murzynów, w Stanach meksykańców i in. latynosów). Wszystko to po to, by zapobiegać domniemanemu przeludnieniu Ziemi. Jeśli PiS popełni taki krok to tym samym włoży kij w szprychy swoim mocodawcom znad Jordanu/Potomacu, którym tak skwapliwie we wszystkich innych sprawach się pucuje. Z punktu widzenia samego PiSu byłoby to bez sensu.

  Polubienie

 59. A kobiety złożyły do laski marszałkowskiej następujący projekt obywatelski. (podobno, jak (nie)wiarygodne źródła donoszą)
  Wszystkie wdowy, rozwódki i samotne (porzucone, lub niechciane) niezależnie od wieku i urody, czytaj brzydoty w tym garbate, kulawe i koślawe, nabywają prawo do wyboru sobie chłopa z tych co to żenić się nie chcieli, nie chcą i nie zamierzają.
  Taki wybrany chłop nie może w żadnym razie babie odmówić i w związek małżeński musi wstąpić pod karą więzienia.

  A co chłopy na to?

  Polubienie

 60. Grzanuś ty myślisz że jak jakiś debil z czwartej ligi pisowej powie coś na bani w mainstreamie to tak ma być.Na pewno nie.Mógłbyś się martwić gdyby sam prezes wszystkich prezesów coś takiego bąknął ale on nic takiego nie mówił.Brednie na kółkach całkowite a gdyby coś takiego wprowadzili to by ich single w protestach wszystkich na taczkach wywieżli bo jak Przemek pisał wcale ich tak mało nie jest.
  ssssssssssssss

  Polubienie

 61. Ad Marka

  18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. 19 Napisane jest bowiem:
  „Wytracę mądrość mędrców,
  a przebiegłość przebiegłych zniweczę.”
  20 Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?

  HERR DOKTOR, A WEDŁUG CIEBIE – CO TO JEST?

  KAŻDY MĘDRZEC I NIE TYLKO, NOSI KRZYŻYK UKRYTY W ,,PLECAKU?” Chi, chi, chi…

  OOOOO, KRZYŻYKI MOŻNA NAWET LECZYĆ!

  Ból krzyża – przyczyny, objawy, leczenie

  https://portal.abczdrowie.pl/bol-krzyza

  TO JEST ZARAZA, KTÓRA WSZEPIA W JAJA DAMSKO/MĘSKIE KRZYŻYKI!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plemnik

  TUTAJ JEST POKRĘTNIE OPISANY SYSTEM STWORZENIA.

  ,,Ponieważ to uczyniłeś,
  bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych;
  na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
  15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
  pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
  ono zmiażdży ci głowę,
  a ty zmiażdżysz mu piętę.”

  WITKA – OGONEK – PIĘTA – WSIO RYBA, ALBO KIJ-ANKA, KTÓRA NIE BIERZE BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU W AKCIE TWORZENIA!

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=3

  https://sjp.pwn.pl/sjp/pokretny;2503627.html

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ab_ovo

  W NAUCE, WSZYSTKO JEST PROSTE, JAK DYSZ-EL! Chi, chi, chi…

  Słowa Koheleta „Bo w wielkiej mądrości – wiele utrapienia,
  a kto przysparza wiedzy – przysparza cierpienia”.

  Hejka!

  Polubienie

 62. No to się więzienia zapełnią przemkami i grzankami w dużych ilościach a swoją drogą sam bym wolał pójść do paki niż spać w jednym łóżku i się bzykać z kobietą brzydką bez zębów owłosioną koślawą której z gęby śmierdzi i tym podobne.
  No chyba że ktoś jest kamikadze i takie panie mu odpowiadają to proszę bardzo.

  Adm 29 grudnia 2018 o 6:51 PM
  A kobiety złożyły do laski marszałkowskiej następujący projekt obywatelski. (podobno, jak (nie)wiarygodne źródła donoszą)
  Wszystkie wdowy, rozwódki i samotne (porzucone, lub niechciane) niezależnie od wieku i urody, czytaj brzydoty w tym garbate, kulawe i koślawe, nabywają prawo do wyboru sobie chłopa z tych co to żenić się nie chcieli, nie chcą i nie zamierzają.
  Taki wybrany chłop nie może w żadnym razie babie odmówić i w związek małżeński musi wstąpić pod karą więzienia.

  A co chłopy na to?

  Polubienie

 63. Dzisiaj kapitalizm Stanów Zjednoczonych jest spłukany. Po prostu Stany nie mogą utrzymać swojego globalnego imperium wojskowego. I wprowadzony zostaje Donald Trump ze swoimi „rozwiązaniami biznesowymi”.
  Ale czyniąc to, ten prezydent, ze swoim tanim utylitaryzmem i wyzyskującym nastawieniem transakcyjnym, wypuszcza kota z worka. Jak sam mówi, USA nie mogą być światowym policjantem. Odtąd kraje będą musiały płacić za „naszą ochronę”.
  Nieumyślnie, Trump pokazuje siłę USA, tym czym te państwo jest na prawdę: globalnym bandytą pobierającym haracz za opiekę.
  Zawsze tak było. Tylko że teraz jest to w pełni widoczne.
  Trump nie jest Smedleyem Butlerem, byłym generałem piechoty morskiej, który w latach trzydziestych potępił amerykański militaryzm jako operację mafijną. Ten prezydent głupio odsłania „racket”, wciąż myśląc, że jest to coś cnotliwego.
  https://www.darkmoon.me/2018/trump-comes-clean-from-worlds-policeman-to-thug-running-a-global-protection-racket/
  Oczywiście Izrael jest wyłączony. Mówi się o tym, że Trump będzie żądał nawet 4% PKB haraczu ( np. na zakup uzbrojenia w koncernach amerykańskich) i branie udziału w wojnach jako siły proxy Amerykanów.

  Polubienie

 64. Grzanek, chodzą słuchy, że koło gospodyń wiejskich na wsi i wściekłe cipy (stowarzyszenie) w mieście mają polować na samotnych chłopów i wykorzystywać ich seksualnie przetrzymując w piwnicach, komórkach, spiżarkach a nawet w stodółkach adaptowanych do tego celu.
  Jedyny ratunek to wstąpić do OTK i chodzić czwórkam.

  Polubienie

 65. „Marzenie zatem Tadeusza Zielińskiego, który przed stu laty był rodzajem “hellenistycznego guru” bolszewickiej elity, o odtworzeniu AUTENTYCZNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA, ”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie_%C5%BCyczeniowe

  Czerwoni byli wrogami chrześcijaństwa w jego każdej formie, jeśli już o urojeniach dyskutujemy.

  ‚W przeciwieństwie do tych”wartości faryzejskich”, przywiązanie się do “techné” było traktowane z odrazą jako „niewieście” nie tylko przez starożytnych Greków, ale także przez nowożytnego filozofa pochodzenia żydowskiego, Barucha Spinozę …”

  Ma doktor komórkę? Czas wyrzucić, najlepiej razem z komputerem. Jak będzie zaproszenie na sympozjum filozoficzne to Korzeniowski z trampka do Zakopanego przybędzie, ukłoni się, a samo zaproszenie napisane odręcznie ptasim piórem odpieczętuje i uroczyście odczyta przed przekazaniem adresatowi.

  Problemem nie jest „techne” sama w sobie, bo to tylko martwe przedmioty. Problemem jest debilny stosunek do niej, przypisywanie jej większej roli niż na to (wg rozumu) zasługuje.

  Polubienie

 66. Ad LuK

  Luczek, oprócz TECHNE jest jeszcze takie coś:

  Episteme

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Episteme

  Wiem, że nic nie wiem.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Doksa

  Techne

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Techne&prev=search

  Polis zawsze tworzyły PASOŻYDY, które uwielbiały i uwielbiają żyć na krzywy ryj, wymyślając różne niepotrzebne bzdury i wmawiając gojom, że to co stworzyli jest niezbędne do życia, np.: MAMONĘ, HANDELEK, KUPIECTWO, PARTIE, PODATKI, FIKCYJNE (NIE)RZĄDY, KOŚCIÓŁ, PSEUDONAUKĘ, PRZEMYSŁ, MILITARYZM ETC.

  ZAWSZE PRZELEWAJĄ Z PUSTEGO W PRÓŻNE, TWORZĄC NIC NIE WART ,,MATRIX I KAŻĄ SOBIE ZA TO WIELKIE G… SŁONO PŁACIĆ.”

  Polis

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Polis

  WSZYSTKO JUŻ BYŁO I PO WIEKACH NIEBYTU, ZNOWU WRÓCIŁO JAK BUMERANG.

  Fizjokratyzm

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjokratyzm

  Tablica ekonomiczna

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_ekonomiczna

  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/klasa-jalowa;3922693.html

  https://www.synonimy.pl/synonim/ja%C5%82owy/

  Bywaj Luczek

  Polubienie

 67. BRAWO RYŻOWY PINOKIO!

  Podatkowe tornado. Wszystkie zmiany PiS-u. Zobacz, ile zapłacisz więcej

  https://wolnosc24.pl/2017/07/14/podatkowe-tornado-wszystkie-zmiany-pis-u-zobacz-za-co-zaplacisz-wiecej/

  Jak PiS łupi Polaków. Kolejne podatki, daniny i opłaty. Ile można?

  https://wolnosc24.pl/2018/05/24/jak-pis-lupi-polakow-kolejne-podatki-daniny-i-oplaty-ile-mozna/

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23504911,mieli-nie-podnosic-podatkow-a-wprowadzili-nawet-oplate-za-deszcz.html

  Rząd znowu wchodzi Polakom do łóżka

  https://pl.sputniknews.com/opinie/201808098563646-sputnik-polska-bykowe-pieniadze-singiel-pis/

  ????????

  Podatku od singli nie będzie. Resort finansów stawia jednak na rodziny

  ,,… Resort finansów w odpowiedzi na interpelację stwierdza, że nie pracuje nad takimi rozwiązaniami. Tzw. „bykowe” czyli podatek uiszczany przez singli niemających na utrzymaniu dzieci obowiązywał do 1989 roku. Przepis ten obowiązywał przez przeszło 40 lat. Wprowadziła go ustawa z 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z późn. zm.). Ta przewidywała podwyższenie podatku o 20 proc. dla podatników w wieku ponad dwadzieścia pięć lat, nieżonatych, niemających na utrzymaniu dzieci i pobierających wynagrodzenie przekraczający określony w danym roku próg…”

  https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1268945,podatek-od-singli-bykowe-ulgi-dla-rodzin-w-pit-2018.html

  W końcówce lat 70. ub.w. miałem przyjemność wraz z kolegą być ,,oskubanym” (jeden raz) przez ten idiotyczny podatek. Nie będę owijał w bawełnę, jak usłyszeliśmy przy kasie, że im się należy 20% nie wiadomo za co, to czerwone q… i ch… latały często i gęsto! Wtedy nie wiedzieliśmy, że taki ukryty podatek wymyślili sobie czerwoni towarzysze.

  Bykowe

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bykowe

  Wonszuś, co ty na to? Chi, chi, chi, chi… Może Adm-inek też…? A Grzanuś…? Cha, cha, cha…

  Powrót dziesięciny

  http://idziemy.pl/kosciol/powrot-dziesieciny/

  Hej!

  Polubienie

 68. Podatkowe tornado. Wszystkie zmiany PiS-u. Zobacz, ile zapłacisz więcej….

  czyli jak kika wciska nam kit

  5. Abonament RTV – 3 mld zł

  Od kiedy to opłata za RTV abonament jest podatkiem?

  Nabieram podejrzeń, że kika jest albo starą zgorzkniałą panną, lub wdówką, rozwódką, albo równie starym zgorzkniałym kawalerem, rozwodnikiem, lub porzuconym przez kobietę chłopem.
  Wszystko mu nie pasuje, wszystko jest złe i nigdy słonko nie świeci.
  Kika przejrzyj na oczy, zobacz jak się obecnie dobrze żyje, nawet z małą emeryturą.
  Nasz rząd, powtarzam NASZ RZĄD od momentu przejęcia władzy po PO dokonuje całkiem pomyślnych zmian i w miarę aktualnych możliwości prowadzi przyzwoitą ppolitykę prospołeczną i pro narodową,
  A to że różne zawistne qurestwo które straciło władzę a wkrótce straci i to co jeszcze posiada judzi, bruździ, rozsiewa kłamstwa i oszczerstwa, to tylko objawy tego qurestwa agonia.

  Polubienie

 69. Panie kika22

  My wojaki popieramy dziesięcinę, ale tylko dla zapisanych do kościoła żydo-katolickiego, a pozyskane środki przekazywać na odbudowę kultury słowiańskiej w Polsce.

  Czy Panowie: Admin, Wąż, Grzanek, LuK i Przemex popieracie taki pomysł?
  Panie kika22, a czy też podobnie Pan sądzi?

  Polubienie

 70. APA moi drodzy ja ten pomysł popieram od wielu lat ale prędzej z nieba zacznie spadać kasza manna jak za III żydoRP ktoś to wprowadzi w życie a tym bardziej prezes wszystkich prezesów słońce Polski.

  Polubienie

 71. Co do podatku zwanego bykowym Panie kika22, my wojaki popieramy taki pomysł, ale tylko w stosunku do syngielek i syngli z miast. Może wtedy wywoła to ożywienie w środowisku wiejskim.

  Polubienie

 72. Adminek wbij sobie to do główki a mówi ci to chłop z województwa lubelskiego i tu drukowane.

  RZĄD PISOWY ANI PEŁOWY CZY SLDOWY LUB RZĄD PETRU – SWETRU NIGDY NIE BĘDZIE MOIM RZĄDEM BO JA NA NIEGO NIE GŁOSOWAŁEM I NIGDY NIE ZAGŁOSUJE A PRĘDZEJ MI RĘKA USCHNIE JAKBYM MIAŁ ZAGŁOSOWAĆ .
  TO JEST RZĄD MOHERÓW ORAZ TYCH KTÓRZY ZAGŁOSOWALI ABY DOSTAWAĆ KIEŁBASĘ ZWYCZAJNĄ W FORMIE 500 PLUS A WIĘC ADMINKU NIE OBRAŻAJ 50% POLAKÓW KTÓRZY NA WYBORY NIE CHODZĄ.
  USZANUJ DECYZJĘ I POGLĄDY INNYCH I NIE UPRAWIAJ PROPAGANDY BO KTO CIEBIE BĘDZIE CZYTAŁ .TY SAM TYLKO.
  KIKA PROFESOR BRAWA .ZGADZAM SIĘ.

  Adminek i to wężykiem zapisz sobie w umyśle.

  PIS ? NIE DZIĘKUJEMY.

  Polubienie

 73. „Nabieram podejrzeń, że kika jest albo starą zgorzkniałą panną, lub wdówką, rozwódką, albo równie starym zgorzkniałym kawalerem, rozwodnikiem, lub porzuconym przez kobietę chłopem.
  Wszystko mu nie pasuje, wszystko jest złe i nigdy słonko nie świeci.”

  Adminie

  Żeby poprawić nastrój panu kika22 i skierować jego wysiłki na inny tor – tor sielanki i optymizmu, to potrzebna jest tu nasza znajoma Nana, o której ostatnio cicho, a może coś Adminie
  Ty wiesz, czego my nie wiemy?

  Polubienie

 74. APA NIE WYWOŁUJCIE KOLEDZY WILKA Z LASU .STĘSKNIŁY SIĘ WAM ELABORATY PROPISOWE NA 20 STRON I AGRESJA DO TYCH CO MAJĄ INNE POGLĄDY BO NANA WRÓCI ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ PO 1 STYCZNIA Z NOWĄ PROPAGANDĄ PISOWĄ I DOPIERO BĘDZIE TU BENNY – HILL.

  Polubienie

 75. Co do naszego współkomentującego na tym zacnym blogu kolegi Przemexa, wojaki Informują, że popierają jego ideologiczną linię.

  A jeśli chodzi o żarciki węża ad kawalerstwa u Przemka, to niech sobie nie zwraca tym głowy.

  Może przecież teraz wziąć udział w programie „Rolnik szuka żony”.
  Postawić ostre warunki i przebierać, jak w ulęgałkach, aż wybierze sobie urodziwą i pracowitą bezbożnicę.

  Polubienie

 76. Gorzej będzie z naszym Grzankiem, bo nie to, że nie jest rolnikiem, a więc odpada „Rolnik szuka żony”, to jeszcze bykowe będzie musiał płacić. A więc i na zdobywanie scytów mało będzie kasy. Grzanku baby Ci trza po nowym roku, bo bykowe zadusi. Ale znów, jak będzie baba, to nie da po górach łazić. I tak nie dobrze i tak źle.

  Polubienie

 77. APA ja Przemka tez lubię co do rolnik szuka oby tylko nie brać udziału w niemieckiej wersji tego dziadostwa.
  APA chyba nie myślisz poważnie że ja w tym ogłupiaczu bym brał udział i żony pracowitej szukał na wymianę ja ci gwarantuję że znalazłbym jeszcze bardziej leniwą już na maxa.
  ssssssssssss

  Polubienie

 78. W sumie proponowałem grzankowi wspólny wypad w góry na parę dni.To wystarczy żebym go zapoznał z fajną kobietą.Żaden problem.Chyba że jest mocno wstydliwy to mu wleje do gardełka ćwiartkę i jakoś pójdzie.Jeszcze u grzanka na ślubie będę.

  Polubienie

 79. No to narazie chłopy trzymajta się. Zaraz przyjadą do mnie goście – dawni wojacy i trzeba coś odkorkować na te smutki.
  Będzie dyskusja, jak zwykle o polityce, bo o babach, to już nie ten wiek.
  Co innego nasz wąż, który będzie dzisiaj, jak zwykle nie tylko popijał, ale i też korkował w Krościenku.
  Tym czasem bywaj wężu.

  Polubienie

 80. @Drużyna APA
  Grzanku baby Ci trza po nowym roku, bo bykowe zadusi. Ale znów, jak będzie baba, to nie da po górach łazić. I tak nie dobrze i tak źle.
  O ja biedy, cóż ja tedy pocznę?:D
  Na całe szczęście mam jeszcze (za darmo) kabaret wężykowo-adminkowy, chyba jedyna pozytywna rzecz na tym łez padole. Gdyby nie ta codzienna dawka humoru to człowiek by już chyba do cna zwariował 🙂

  Polubienie

 81. Z pozdrowieniem dla adminka na nowy 2019 rok życzy dużo zdrowia , szczęścia i pielęgnowania w sercu dalszej miłości do parti o nazwie PIS
  ssssssssss

  Polubienie

 82. Oczywiście adminek strasznie płakał jak jego Dulcynea przestała być premierem ale tak to już jest.I pamiętaj adminek ban dla każdego bo kto będzie się wyśmiewał z zakonnika ten jest wrogiem PIS.Także adminku życzę ci pisania w samych superlatywach o Toruniu.
  Przecież musisz brać przykład że swojego męża stanu.

  Polubienie

 83. …..My wojaki popieramy dziesięcinę, ale tylko dla zapisanych do kościoła żydo-katolickiego, a pozyskane środki przekazywać na odbudowę kultury słowiańskiej w Polsce………

  Oczywiście że popieram, ale na kulturę słowiańską a nie na świątynie słowiańskie, bo zaraz by się namnożyło kolejnych pasożytów nierobów przebranych za sługi boże słowiańskie.

  Kika to porządny gość i bardzo go lubię tylko jakiś taki strasznie pesymista, wyszukuje i czytuje same anty polskie blogi gdzie więcej fake newsów niż u Trumpa na biurku.
  A świat jest piękny i choć czasem deszczyk popada to i z tego jest pożytek i trzeba się cieszyć.

  A ty wężu się nie zaklinaj, tylko głosuj na PiS bo jak nie, to dostaniesz rządy PO i będziesz miał *uj dupę i kamieni kupę. Słyszałeś co zrobił PiS ostatnio?
  Ma być ,,Emeryt plus”.
  A wkrótce można się spodziewać, że będzie także ,,Wąż plus”.
  Wiesz teraz na kogo masz głosować?!!

  Polubienie

 84. Tak adminek wiem na kogo na jesieni zagłosuje tylko na PIS tylko wcześniej pójdę sobie kupić dobrą flaszkę albo samogonu się napiję bo na trzeżwiaka za chu… nie dam rady na nich zagłosować.

  Polubienie

 85. Ad Adm-inka

  Od kiedy to opłata za RTV abonament jest podatkiem?

  Oj, Adm-in, kolejny raz naiwny jak dziecko…

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT, KRRiTV)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Radiofonii_i_Telewizji

  SOWITE nagrody w KRRiT. Przewodniczący sam sobie przyznał 24 tys. zł

  https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/nagrody-w-krrit-przewodniczacy-sam-sobie-przyznal-24-tys-zl-aa-Wmpb-yh2W-YM1A.html

  Sute nagrody w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wypłacili sobie 81,7 tys. złotych

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sute-nagrody-w-krajowej-radzie-radiofonii-i,102,0,2402406.html

  NIEUSUWALNI, NIEZATAPIALNI, PONIEWAŻ, KTOŚ, KIEDYŚ POSTANOWIŁ UMIEŚCI KOLEJNY PEJSATY ORGAN RAKOWY W KONSTYTUCIE/PROSTYTUCIE III RP!

  PONOĆ W PO—LIN MAMY TYLKO TRÓJPODZIAŁ PEJSATEJ WŁADZUNI – KOLEJNA SZMULOWSKA FIKCJA?! Chi, chi, chi…

  http://www.krrit.gov.pl/krrit/informacje-o-krrit/status-prawny/

  CZY POCZTA POLSKA NADAJE JAKIEŚ PROGRAMY RADIO/TV, ŻE ŻĄDA OPŁAT ZA NIBY WYKONANE USŁUGI?

  Poczta Polska ściga za niepłacenie abonamentu RTV

  https://gp24.pl/poczta-polska-sciga-za-nieplacenie-abonamentu-rtv/ar/4845311

  NIGDY W SWOIM ŻYCIU NIE KUPOWAŁEM ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH CZY RADIOWYCH – TAK JAKOŚ DZIWNIE SIĘ ZŁOŻYŁO.

  NIE PRZYPOMINAM SOBIE, ABYM KIEDYKOLWIEK PODPISYWAŁ JAKIEŚ UMOWY MIĘDZY MNĄ, A POCZTĄ POLSKĄ, LUB TVP/RADIO ZA WYKONANE USŁUGI.

  Abonament

  ,,… Przyjmuje formę karnetu będącego pisemną formą umowy zawartą między dwoma podmiotami: abonentem, a firmą świadczącą usługi stałe w czasie lub cykliczne. Opłatę abonamentową stosuje się zwyczajowo w przypadku, kiedy trudno jest określić ilość zużywanego dobra czy usługi lub wtedy, kiedy zużycie jest stałe i niewiele się zmienia w okresie rozliczeniowym…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Abonament

  KOLEJNE CHORE, SZMULOWSKIE WYTWORY PRAWNE, ABY SKASOWAĆ OD GŁUPICH GOJÓW KOLEJNĄ DANINĘ.

  Abonament radiowo-telewizyjny

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Abonament_radiowo-telewizyjny

  KIEDYŚ, TO SŁOWNE POJĘCIE DO CZEGOŚ INNEGO SIĘ ODNOSIŁU I NIE BYŁO PRZYMUSEM, TYLKO DOBRO-WOLNOŚCIĄ.

  https://www.synonimy.pl/synonim/abonament/

  Hej!

  Polubienie

 86. Jeszcze jedno .Czego oni tego emeryt plus rok temu nie proponowali .Rzucą ci przed wyborami kawałek salcesonu adminku jako gojowi a ty to łykasz adminek jak pelikan rybę.
  Osobiście nic od nich nie chcę. Żeby zarobić parę groszy musiałem stąd wyjeżdzać jak 5 mln innych gojów i liczę sam na siebie a nie na ich zepsuty salceson przed wyborami który rzucają z pańskiego stołu parobkom.
  Bo jak mówił Uszaty :
  „rząd sam się wyżywi” a w III RP takie Urbachy mają same frykasy
  ssssssssss

  Polubienie

 87. Kika, jaki byś kabaret nie oglądał to zawsze musisz płacić.
  Więc za oglądanie reklam telewizyjnych też wypada zapłacić.
  Wolałbym aby za każdą reklamę mnie / nam płacono, ale oni nadają a my jedynie odbieramy, zatem racja jest po ich stronie a koszty po naszej.
  Muszę dodać, że ja już abonamentu nie płacę, komunikacją miejska też mogę jeździć za darmo. Nie ma to jak być emerytem.

  Wężu, no to doszliśmy do porozumienia w sprawie głosowania na PiS, wypij sobie co nieco ale nie za dużo byś nie pomylił kart do głosowania.
  Skoro o picu mowa, no to chyba i ja sobie pół kieliszka ukradkiem wypiję bo jeszcze dzień i Nowy Roczek.
  Zdrówka życzę i oby gorzej nie było.

  Polubienie

 88. Ad APA-P?

  Panie kika22, a czy też podobnie Pan sądzi?

  Jeszcze raz, aż do BÓLU!

  W TYCH OKREŚLENIACH JEST UKRYTA OD WIEKÓW ŚWIĘTA COMMUNIS/KOMUNA I W NIEJ NIE TRZEBA PAŁACIĆ ŻADNYCH HARACZY CZY DANIN NA TRUTNI I PASOŻYDÓW. CZY W TEJ PODSTAWOWEJ INSTYTUCJI SPOŁECZNEJ, KTOŚ WYMYŚLA JAKIEŚ KONSTYTUCJE, PISANE PRAWA, PODATKI…, ABY PRZEZ SWOJE CWANIACTWO, WYKORZYSTYWAĆ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW RODZINNEGO GNIAZDA?

  ADM-IN – TY TAK POSTĘPUJESZ OD LAT, A WONSZUŚ ILE NAPISAŁ KOSTYTUT DLA SWOJEJ UMIŁOWANEJ WYBRANKI, MOŻE APA-P TEŻ SIĘ BAWI W SZMULOWSKIE USTAWKI I TERRORYZUJE SWOJĄ UKOCHANĄ RODZINKĘ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_zwyczajowe

  Q… MAĆ, PRZECIEŻ NA POCZĄTKU, PEJSATA BIBLIA TEŻ BYŁA PRZEKAZYWANA USTNIE, A NIE PISEMNIE I NIKOGO TO NIE DZIWI, JAK ONI PÓŹNIEJ TO WSZYSTKO POSKŁADALI DO KUPY!

  CZEMU TE SYJONISTYCZNO/SOJALISTYCZNE POJEBY O ZABARWIENIU PSEUDONAUKOWYM, BARDZO SIĘ INTERESUJĄ TĄ PODSTAWOWĄ KOMÓRKĄ SPOŁECZEŃSTWA, PRZECIEŻ NIE PRZEZ NICH WYMYŚLONĄ?

  Rodzina

  ,,… Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo…”

  ,,… Rodzina jako instytucja społeczna jest w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców i specjalistów: socjologów, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów i z wielu innych dziedzin nauki i praktyki. Wszystkie nauki w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne, mniej lub bardziej szczegółowe, definicje określające rodzinę i jej charakter…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)

  CZY INNE RODZINY NIE SĄ ŚWIĘTE – PROSZĘ MYŚLEĆ, TO PONOĆ NIE BOLI!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Rodzina

  W TYM TKWI SIŁA I TEGO PARCHATE ŚCIERWA SIĘ OBAWIAJĄ, ŻE JAK SIĘ GOJE PRZEBUDZĄ Z LETARGU TO BĘDZIE NIEWESOŁO I WSZYSTKO ROBIĄ, ABY DO TEGO NIE DOPUŚCIĆ.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3d

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Klan_(antropologia)

  TEN PRZYPADK NIE PRZEWIDUJE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI, TRZEBA PAKOWAĆ MANATKI I SPOWROTEM WYPIERDALAĆ NA PUSTYNIĘ, ABY ,,RZĄDZIĆ”: KOZAMI, OWCAMI, BARANAMI, OSŁAMI, WIEL-BŁĄD-AMI ITP. I ITD! MOŻE TEŻ BYĆ OPCJA ZASTĘPCZA, 40 ALBO 400 LAT SZWĘDANIA SIĘ BEZ CELU, PO PUSTYNI I TROSZECZKĘ PO PUSZCZY, JAK ODROŚNIE!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nar%C3%B3d

  POTWORZYLI RÓŻNE SZTUCZNE MAFIE Z PRZYPADKOWYCH LUDZI – MIERNY, BIERNY, ALE WIERNY, ALE WILKA W OWCZEJ SKÓRZE ZAWSZE CIĄGNIE DO ,,PIERWOTNEGO LAU.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nepotyzm

  MYŚLEĆ PANOWIE SZLACHTA, TO NIE BOLI, NO, CHYBA, ŻE UWIELBIACIE CHODZIĆ W SZMULOWSKICH KAJDANACH, KTÓRE SĄ BARDZO GUSTOWNE I ZROBIONE NA GOJOWSKĄ MIARĘ. CHODZENIE W CODZIENNYM KIERACIE Z ZAŁOŻONYM CHOMĄTO NA SZYJI TEŻ JEST BARDZO SZ-LACH-ETNYM ZAJĘCIEM, OCZYWIŚCIE PLUS MISKA ,,DARMOWEGO” RYŻU DZIENNIE, KTÓRA SIĘ NALEŻY, JAK PSU BUDA.

  Motyw gniazda w mitologii szlacheckiej

  http://www.wilanow-palac.pl/motyw_gniazda_w_mitologii_szlacheckiej.html

  Hejka!

  Polubienie

 89. Kika profesorze mój kochany chociaż dziś kup sobie banderowskiego szampana za 5 złoty od butelki w dyskoncie i wypij zdrowie pejsatych .Niech chociaż raz w roku mają coś dobrego od ciebie.
  sssssssssss

  Polubienie

 90. Kika profesorze a panienki na rurze zamówiłeś dziś na punkt dwunasta . Przecież raz do roku stać się na taką fajną zabawę skoro jak pisze adminek za pisiorkowych rządów taki mamy tu raj.

  Polubienie

 91. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka złożył zagranicznym przywódcom życzenia noworoczne – poinformowało biuro prasowe przywódcy państwa. Wśród adresatów noworocznych życzeń znalazł się m in. Andrzej Duda.

  „Życzenia w imieniu przywódcy państwa białoruskiego zostały wysłane do rosyjskiego kierownictwa, przywódców krajów partnerskich w stowarzyszeniach integracyjnych a także przywódców innych państw w różnych regionach świata, szefów organizacji międzynarodowych i regionalnych, czołowych działaczy politycznych, społecznych i religijnych, przedstawicieli nauki, kultury i środowisk biznesowych krajów bliskiej i dalekiej zagranicy” — podkreśliło biuro prasowe.
  Prezydent państwa złożył życzenia noworoczne m. in. prezydentowi Ukrainy Petrze Poroszence, prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi oraz prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi.

  „Pod adresem prezydenta Białorusi również napływają liczne życzenia noworoczne od zagranicznych przywódców i szefów organizacji międzynarodowych, działaczy państwowych, społecznych i religijnych. Już otrzymano życzenia od przywódców państw WNP, przewodniczącego ChRL, prezydenta federalnego i kanclerza federalnego Niemiec, prezydentów Polski, Węgier, Republiki Korei, ZEA, Egiptu, Iranu, premiera Japonii, sekretarzy generalnych ONZ i NATO oraz przywódców innych państw i szefów organizacji międzynarodowych” — podsumowało biuro prasowe.

  Wczoraj noworoczne życzenia przywódcom innych państw składał prezydent Rosji Władimir Putin. Na jego liście Andrzeja Dudy niestety zabrakło.

  Polubienie

 92. Ad Snake

  ,,… Kika profesorze mój kochany chociaż dziś kup sobie banderowskiego szampana za 5 złoty od butelki w dyskoncie i wypij zdrowie pejsatych .Niech chociaż raz w roku mają coś dobrego od ciebie…”

  Ooooo, rajska Gadzina znowu zaczyna kusić! Zaraz, zaraz, szampan to chyba jest WINO z bąbelkami CO2?

  DAJCIE WINA! Chi, chi, chi…

  https://sjp.pwn.pl/sjp/wina;2536440.html

  CHBA TEŻ NIE LUBIĘ ,,KLEPAĆ” WIERSZYKÓW NADAREMNO!

  ,,… moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina…” – DAJCIE JESZCZE WIĘCEJ WINA, TO JA WAM PO-KAŻĘ! MOŻE POKARZĘ – OD SŁOWA KARA???

  ,,Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
  i wam, bracia i siostry
  że bardzo zgrzeszyłem
  myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:

  moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

  Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
  wszystkich Aniołów i Świętych,
  i was bracia i siostry
  o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.”

  PEWNIKIEM BYLI W PO—LIN, PARCHATE ŁAJZY! POSZLI Z KANKĄ PO MLEKO I PRZYNIEŚLI TO!

  CHYBA TAKIE COŚ ROSŁO NA DRZEWACH, A NIE NA KRZAKACH GOREJĄCYCH.

  GDZIE ONI BYLI – MOŻE TUTAJ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadia_(symbol)

  NOE/NO-EL, CZYTANY PO ŻYDOWSKU – TO JEST NAGI LEON, NACHLAŁ SIĘ WINA I BYŁA TRAGEDIA!

  ONA NAGA, A ON NAGI CZYLI ZNOWU KUSICIEL SSSSSSSSS!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagowie_(mitologia)

  LOT W JASKINI CHLAŁ NA UMÓR I NAPŁODZIŁ CÓRKOM BĘKARTÓW! PÓŹNIEJ CHŁOPAKI Z LEWEGO ŁOŻA/JASKINI/PIECZARY BYLI NIEMILE WIDZIANI W ,,DO-BOROWYM”, PEJSATYM TOWARZYSTWIE.

  MAM TERAZ DYLEMAT I NIE WIEM KTO JEST WIĘKSZYM KUSICIELEM WONSZYK, CZY… Chi, chi, chi…

  http://www.orygenes.pl/ja-jestem-krzewem-winnym-151-8/

  TERAZ JUŻ JEST WSZYSTKO JASNE, CZEMU GOŚCIU Z TAKĄ ŁATWOŚCIĄ ZAMIENIAŁ ,,WÓDKĘ” NA WINO W KANCE (do mleka?) GALILEJSKIEJ!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana_Galilejska

  Bywaj SSSSSSS

  Polubienie

 93. PANOWIE SZ-LACH-TA, WSZYSTKIEGO NAJ… W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU!

  Oby było więcej Światła poznania, a wciąż żywe (jego) serce powróciło w nachodzącym roku!

  MG

  Polubienie

 94. „Życzę siły do bycia
  do walki
  by Światło Świata prowadziło nas
  by słowiańska tożsamość była naszą
  by objęli nas swoją mocą i dali nam moc
  DOSIEGO GODA!by bogowie byli z nami i z naszymi bliskimi”

  a Żydostwu na pohybel

  Polubienie

 95. to nie jest symbol oświecenia, a „oczyszczenia” przez ogień. Żyjemy w Piekle
  Czego wszystkim życze? ano tego żebym się mylił w kwesti cykliczności resetu, a pozatem, wszystkim dużo zdrowia i szczęścia wszelakiego z nowym rokiem systemowym.

  Polubienie

 96. Chciałbym życzyć już w prawie 2019 roku naszemu adminkowi aby był to dla niego przełomowy rok aby w nim wyleczył się od durnoty pisowej a grzanusiowi życzę znalezienia super baby bogatej aby to ona mu sponsorowała wypady w góry.
  u mnie szampan czeka dwie buteleczki.
  A drużynie APA życzę tego co chcą najbardziej a dobrze wiemy czego chcą .Może APUNIU doczekamy.

  Polubienie

 97. Życzę w Starym i nadchodzącym Nowym Roku wszystkiego dobrego, wszystkim dobrym ludziom do których oczywiście zaliczam piszących i czytających tą stronę.
  Życzę także zdrowia i wytrwałości panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, jego całej ekipie i wszystkim Polakom, by był pokój, stabilizacja i porządkowanie naszego państwa. By Polska była krajem dostatku, spokoju i gospodarczego rozwoju.

  Polubienie

 98. Adminek po takich życzeniach szykuj się już w nowym rozdaniu na jesieni 2019 roku przynajmniej na posadkę ministra bez teki w nowym rządzie pisowym pod premierowaniem naszego prezesa najukochańszego naszego przywódcę naszego Słońca i bohatera.

  Polubienie

 99. re kika22 człowieku rozglądnij się uważnie dookoła i wyciągnij logiczne wnioski odnośnie miejsca w którym przyszło ci żyć, czy to nie jest piekło? Każdy dosłownietwój ruch może pozbawić życia jakąś żywą istote, kupując w sklepie pół kilo szynki jesteś niczym al capone zlecający morderstwo istoty, która czuje i pragnie tak samo jak ty wychować potomstwo, dąży do bycia szczęśliwym, zażerającx się sałatą też krzywdzisz – rośliny czują, badnia to potwierdzają . Dalej , pomijam fakt że w tej chwili kiedy to czytasz wybucha na świecie jakiś konflikt zbrojny, ktoś ginie w wypadku, komuś urwało kończyne, ktoś umiera z głodu..itd Pomyśl czasami beztroska piekielna istoto .. to że teraz czujesz komfortowo to wcale nie znacze że tak będzie zawsze, wahadło życia wychyla się raz w jedną a raz w drugą , ofiara staje się katem a kat ofiarą..
  ps. ciągle szydzisz i udajesz wielkiego antyreligioniste 🙂 mędrca, dla mnie, jesteś zwykłym moherowym katolem na emeryturze.. wesołego alleluja i smacznego jajka ..

  Polubienie

 100. chłopie daj zyć .Zaraz koniec roku a ty z pyskiem na naszego kochanego profesorka .Profesor Kika jest w porządku .Walnij se chłopie szampana , winko , piwko , baw się i nie pierdziel smutków chociaż na Sylwestra a profesorowi daj spokój .On teraz bawi się z fajnymi kobitkami w chowanego. Profesor się teraz super bawi sam robi wygibasy po samogonie .Takze daj se ludziom bawić.

  Polubienie

 101. Ad nuclear winter

  Panie winter vel piątka, wyluzuj rajtuzy – polecam bogate NASZE ARCHIWUM, tam jest wiele ciekawych rzeczy, o których Waść nie masz bladego pojęcia!

  https://www.miejski.pl/slowo-wyluzuj+rajtuzy

  MĘDRCAMI ZAWSZE SĄ STARCY, A NIE NAROWISTE EFEBY – MUSISZ ASAN TROSZECZKĘ POCZEKAĆ, AŻ WŁOSKI NABIORĄ SREBRNEGO POŁYSKU I POZIOM OLEUM W ODPOWIEDNIM MIEJSCU SIĘ PODNIESIE!

  MYŚMY TEŻ KIEDYŚ BYLI MŁODZI I PRZED NAMI TEŻ TAK BYŁO, A PO NAS, INACZEJ NIE BĘDZIE!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/m%C4%99drzec

  https://sjp.pl/narowiste

  https://sjp.pl/efeb

  https://pl.wiktionary.org/wiki/co_nagle,_to_po_diable

  ,,Stare dziady?”

  http://www.archiwum-tajemnic.pl/apokalipsa/445-24-starc%C3%B3w-w-apokalipsie.html

  Docendo discimus. (łac.)

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 102. No, a przy okazji „dyskusji z tym „Panem Gankiem” na neo24 mi wyszło – ot tak, mój system skojarzeniowy, prawie bezwiednie zadziałał. Otóż „Ganek”
  po raz n-ty z dumą przytoczył MONOLOG św. Pawła z „I Listu do Koryntian”, którego zakończenie ja odczytałem tak:

  Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 23 my głosimy Chrystusa UROJONEGO, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, … 25 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

  I dopiero po kilkunastu godzinach, po wstawieniu powyższego skojarzenia, do mego komentarza na neon24, się zreflektowałem, że dokładnie takie same skojarzenia miał Mahomet, cytowany w Koranie z wieku VII AD – tj. I Ery Muzułmańskiej, zaczynającej się w roku 622 AD!)

  Ot. przykład, mówiąc obrazowo, istnienia hipotetycznego. „pola morfogenetycznego” (R. Sheldrake) rozciągniętego nie tylko w przestrzeni na tysiące kilometrów, ale i w czasie na tysiące lat!

  Polubione przez 1 osoba

 103. Jak zauważyłem w pierwszych dniach Nowego Roku 102 (po WPR czyli 2019 AD) do ciekawych wniosków dochodzi się nawet w DIALOGU INTERNETOWYM – i to nawet z wirtualnymi (osobiście nie znanymi) polemistami.
  Np. z e-dyskusji na neon24 z niezbyt rozgarniętym „Panem Gankiem” mi wyszło coś takiego (patrz powyżej):

  Otóż „Ganek”
  po raz n-ty z dumą przytoczył MONOLOG św. Pawła z „I Listu do Koryntian”, którego zakończenie ja odczytałem tak:

  Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 23 my głosimy Chrystusa UROJONEGO, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,

  A z kolejnej e-dyskusji, tym razem na „pejsbuku” https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=983865911806655&id=100005497657284&comment_id=984607561732490

  z dobrym my m kolegą z Częstochowy, Maciejem W.

  mi wyszło tak:

  Marek Głogoczowski Maciej Węgrzyn Jeśli w hebrajskim nie ma CZASU TERAŹNIEJSZEGO, to w jakim języku zakomunikował „Głos zza krzaka” (pod którym Mojżesz ewidentnie się załatwiał) JA JESTEM! Takie zdanie nie mogło się pojawić w języku hebrajskim, a zatem w BIBLII HEBRAJSKIEJ oznacza ono zapewne JA JESTEM NIEISTNIEJĄCY – i w imieniu tego (NIE ISTNIEJĄCEGO) PANA ZASTĘPÓW Mojżeszowi Lewici zamordowali, pod górą Synaj, 3 tysiące swych braci i synów i krewnych, i w imieniu tego (NIE ISTNIEJĄCEGO) PANA ZASTĘPÓW Mojżesz nakazał Żydom okraść Egipcjan, a św. Paweł nauczał „niczego nie chcę znać wśród Was tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego” – czyli wg. mahometan (Chrystusa) NIE ISTNIEJĄCEGO!

  Lubię to!
  · Odpowiedz · 20 min
  Marek Głogoczowski
  A zatem CAŁE CHRZEŚCIJAŃSTWO, podobnie jak Darwino-Weismańska teoria Ewolucji JEST O NICZYM! I tymi, ZASADNICZYMI SPRAWAMI, judeochrześcijanie – i ich aktualna „mutacja przystosowawcza” pod nazwą neo – tj. judeo – darwinistów, ONANIZUJĄ SIĘ – z definicji BEZPŁODNIE – już od dwóch tysięcy lat! I nie dziwota, że z tego ONANIZOWANIA SIĘ NIE ISTNIEJĄCYM BOGIEM IZRAELA narasta, w eksponencjalnym tempie, cała ta POLUCJA (zatrucie środowiska) oraz nawet OCIEPLENIE KLIMATU, o którym dużo mówiono w Katowicach przed miesiącem, unikając wskazania na jego BOŻĄ przyczynę!

  (A jak nauczał Jezus z Nazaretu „faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Usilnie dbacie o zewnętrzną czystość naczyń, ale wasze brudne wnętrze aż się lepi od chciwości i pożądania. 26 Ślepy faryzeuszu! Oczyść najpierw wnętrze kubka, to i na zewnętrz będzie czysty!”

  Marek Głogoczowski
  Napisz komentarz…

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s