Bóg = Złoto? Teozofia Filona z Aleksandrii jako podstawa poznawcza cywilizacji Euro-Atlantyckiej


„Judaizm to zupełnie NIETWÓRCZA religia”

Stefan Kurowski, ekonomista i doradca „Solidarności”

Poniższy tekst, napisany z okazji niedawnego wszechkatolickiego „Dnia Judaizmu” 17 stycznia br., jest ‚unacześnieiem’ napisanego przed kilkunastu laty eseju, który wszedł w skład niedoszłej pracy habilitacyjnej autora pod tytułem:


Słowa kluczowe:

 1. Nieruchomy Poruszacz, Jahwe, Przeciw-Eros, antysokratyzm, anty-lamarckizm

  Wprowadzenie

Nieżyjący już francuski historyk nauki Pierre Thuiller, w swej ostatniej przed śmiercią książce “La grande implosion”/1/ zwrócił uwagę, że historia zarówno naukowych jak i religijnych koncepcji świata przypomina wzrost nowych odmian roślin. W pewnym momencie, zapoczątkowanym przez pojedynczych ludzi, następuje “mutacja” poprzednio istniejących światopoglądów (względnie paradygmatów, czyli bardziej ograniczonych koncepcji wycinków rzeczywistości). Następnie, już w zasadzie bez żadnych większych zmian koncepcyjnych, te “nowostworzone” poglądy rozpowszechniają się świecie, aż do ich, podobnego do masowego wymierania całych rzędów roślin i zwierząt, względnie nagłego wygaśnięcia. (Niedawno byliśmy świadkami na przykład wielkiego, nagłego wymarcia w Europie Wschodniej gatunku filozofów zwanych marksistami, który to gatunek przez kilka wcześniejszych dekad dominował nie tylko w tej części świata.)

Tenże Pierre Thuiller, pisząc w 1992 roku o spodziewanej przezeń na początku XXI wieku “implozji” kultury Europy, podkreśla, że współczesna zachodnia nauka ma swe źródło poznawcze w judeochrześcijańskich koncepcjach przyrody. Te koncepcje pojawiły się prawie dokładnie dwa tysiące lat temu, dzięki “mutacji” wcześniejszych wierzeń judejskich, zagrożonych w swym bycie przez dominującą (zarówno fizycznie jak i duchowo) zhellenizowaną kulturę Rzymu. Tak jak w religii, właściwym twórcą wierzeń nowotestamentowych był Święty Paweł, tak na terenie filozofii (a następnie i nauki) twórcą synkretyzmu helleńsko-judejskiego był Philo Judeaus, żyjący w Aleksandrii w okresie działalności w Palestynie Jezusa z Nazaretu. W sytuacji coraz bardziej agresywnej proliferacji tak zwanych “judeo-amerykańskich”, wzorców kulturowych na całym świecie, warto powrócić do tekstów źródłowych, z których z czasem wyrosły wszystkie, epatujące swymi jarmarcznymi kolorkami reklam, “sztuczne kwiaty” Nowego Światowego Porządku.

Dziwny stosunek “Boga” do świata

W niniejszej pracy autor rozwija tezę, że stosunek Cywilizacji Zachodu, do nie “ulepszonej” przez pracę człowieka Przyrody, praktycznie się nie zmienił od czasu, gdy redagował swe pisma Filon z Aleksandrii. Ten żydowski myśliciel (stąd przydomek Judeaus), mieszkajcy w centrum ówczesnego świata hellenistycznego, od dziecka był wychowany na lekturze biblijnego mitu o stworzeniu świata i w związku z tym dość sprawnie wmontował ten powszechnie znany mit w ramy mitu o zbudowaniu Świata przez “dobrego demiurga”, naszkicowany w Platona dialogu “Timaios”. Co jest zaś charakterystyczne dla mitu zawartego w “Księdze Rodzaju”, to zauważona przez krakowskiego hebraistę, Ireneusza Kanię /2/ cecha “Boga”, który w trakcie stwarzania nie tyle łączy elementy uprzednio rozproszone, ale na odwrót, dzieli i rozgranicza wcześniej zespolone ze sobą byty (patrz pełen tekst referatu I. Kani z 1993 roku tutaj).

To dążenie do rozłączania, rozgraniczania całości uprzednio zespolonych widać na przykład w biblijnym opisie Pierwszego Dnia Stworzenia, który Filon (3) relacjonuje w następujący sposób:

[1] Nie tylko oddzielił Bóg światło od ciemności, lecz także w odstępach pomiędzy nimi zbudował mury graniczne … takimi murami granicznymi jest wieczór i poranek: poranek(gdy pojawia się jutrzenka, po łacinie ‘lucyfer’, ten co przynosi światło)zwiastuje wesołą wiadomość, ze wzejdzie już słońce”,itd. /3/ (str. 33-34).

(Oczywiście takie “mury graniczne” rozdzielające dzień i noc nie dość, że są umowne – a zatem sztuczne – to jeszcze zupełnie nie nadają się do opisu cyklu dobowego w krajach podbiegunowych, gdzie “długi dzień” może trwać i ponad miesiąc.)

Wzorując się na dziełach “boga” opisanych w Księdze Rodzaju, Filon też stara się ustawiać sztuczne “mury graniczne” w miejscach gdzie one wcześniej nie istniały. Dokonuje on bowiem zasadniczego rozdziału między Bogiem a Światem i choć obficie wykorzystuje w swych konstrukcjach elementy stoickie, to zdecydowanie odrzuca podstawową myśl stoicką, że Bóg (rozum, umysł) jest immanentnie zawarty w dostrzegalnym zmysłowo świecie, czyli w Naturze. Podkreśla to Jan Legowicz w swym opracowaniu z 1962 roku /4/:

[2] Filon buduje swą kosmologię na całkowitym rozdzieleniu boga i świata “Świat, w znaczeniu materii, to biegunowe przeciwieństwo Boga, tu pełnia bytu, tam prawie nie-byt; spiętrzenie sprzecznych ze sobą elementów, bezpostaciowość, chaos, ciągłe dążenie do stawania się czymś innym – w przeciwieństwie do spokoju i wszechprzenikającego bożego światła. Materia w swej dynamice tkwi poza bogiem, który jej nie stwarza, tylko porządkuje jej wieczny chaos, na podstawie swych idei-wzorów kształtuje z niej świat. Przez logos materia jako chaotyczna i bezkształtna “pustka” otrzymuje formę i zarazem treść, czyli z jakościowego “nie bytu” staje się czymś. (str. 80-81).

Z opracowania Legowicza – nawet wyraźniej niż z samych tekstów Philo Judeausa – widać, że ten myśliciel konstruuje swój obraz boga po prostu poprzez przypisanie mu własności nie tyle (czczonego nagminnie w antyku) Słońca, na którym się pojawiają plamy i które miewa zaćmienia, ale (czczonego szczególnie przez żydów) ZŁOTA, którego blask nigdy nie ulega korupcji – i które to Złoto jest Nieruchomym Poruszycielem ogromnych mas ludzkich. Ten Bóg Wymierny jest ciągle promieniującą PEŁNIĄ i SPOKOJEM, podczas gdy świat wokół niego charakteryzują ciągłe niedostatki i ciągły niepokój; jeśli Bóg (Złoto) zawiera sobie Pełnię Światła, to oczywiście w ‘bezbożnym’ (to znaczy, nie uporządkowanym przez „Logos Złota”) świecie z definicji musi panować Gęsty Mrok.

Pomimo iż “świat bez Boga” Filon pokrywa postulowanym przez siebie “mrokiem”, to pewne cechy charakterystyczne tego “chaosu” pozwalają nam się zorientować, o jakim to rodzaju materii mówi nasz “proto-chrześcijański” myśliciel z Aleksandrii. Otóż sfera niebieska (włączając w nią Słońce oraz planety) jest miejscem cyklicznych, nadajacych się do cyfryzacji poruszeń, więc nie w tej sferze Filon mógł się dopatrywać chaosu. Także i w okolicy gdzie on mieszkał, zarówno woda przylegającego do Aleksandrii Morza Śródziemnego jak i piasek ograniczającej deltę Nilu pustyni Sahara, nie mogły robić na nikim wrażenia “chaosu, ciągłego dążenia do stawania się czymś innym”. (Ziemia /piasek/ i woda zresztą to były elementy pitagorejskiej “czwórki” żywiołów, które starożytni Grecy – a więc prawdopodobnie i Filon – uważali za niezmienne.) Natomiast wrażenie chaosu musiało robić na nim ŻYCIE tętniące w prawie milionowej metropolii, w której mieszkał i w której z licznymi podówczas zwierzętami domowymi mieszały się, częstokroć wobec siebie antagonistycznie nastawione, grupy etniczne nie tylko z Afryki i Europy, ale także i z Azji. Nie mówiąc już o dzikich zwierzętach, o których bestialstwie („666”!) Filon na pewno słyszał legendy, chociażby w postaci modnych podówczas wśród Żydów “apokalips” – jak chociażby tej znanej chrześcijanom pod nazwą “Objawienia” (tj. UROJENIA) św. Jana.

Mamy zatem podstawy do sformułowania hipotezy, że to właśnie życie zwierząt, zwłaszcza tych nieudomowionych, nie mających w respekcie złota i nie służących ludziom, a co najwyżej stanowiących dla nich zagrożenie (lub tylko będących powodem do zazdrości ich żywotności oraz wolności), napawało tego proto-chrześcijańskiego myśliciela i strachem i chęcią jego sobie podporządkowania (względnie zniszczenia). Zgodnie zresztą z podstawowym, promieniującym iście nadziemskim “światłem”, nakazem rozpoczynajacym żydowską Księgę (Torę) “panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” Wszystkie te ruchliwe istoty charakteryzują się przecież tendencją do “ciągłego stawania się czymś innym”, co wynika po prostu z definicji życia, jako PRZECIWENTROPICZNEGO, napędzanego “od wewnątrz” procesu przemiany materii. (Procesu w sposób „bezbożny” polegającego na „regeneracji z nadkompensacją doznanych zaburzen homeostazy”, jak podkreślił to Jean Piaget w połowie wieku XX.) A zatem to przyroda ożywiona, zwłaszcza w jej nieprzyjaznej człowiekowi formie nieujarzmionych BESTII, to był dla Philo Judeausa CHAOS, świat materii, charakteryzujący się przez “gęsty mrok” i Zło /5/.

Przeciwieństwem tego “chaosu materii ożywionej” jest Bóg, będący Pełnią i Spokojem, a zatem z definicji istotą nie animowaną, martwą, nie pobudzaną wewnętrznie do dokonywania jakichkolwiek poruszeń mających na celu uzupełnienie (z „nadkompensacją” jak to zauważa Jean Piaget!) odczuwanych przezeń niedostatków. Bóg jako PEŁNIA BEZRUCHU jest, według Philo Judeausa, tym dobrym, nadziemskim światłem, którego promieniowanie ożywia (czyli porusza, aktywuje) działalność specyficznego Logosu, “bożego słowa”, przez Żydów zwanego Torą. Ta Księgą iluminowani, predestynowani ku temu ludzie – “synowie boży”, traktowani przez Filona (jak pisze Legowicz) jako “małe bóstwa” – przekształcają zły świat chaosu, niejednorodności i niepokoju, w bogo-podobny świat porządku, jednorodności, ciągle trwającego światła oraz wieczystego spokoju.

Filona bóg wtórny, “Wielki Transformator” i Poprawiacz Przyrody

Tak wygląda w swym, jak najbardziej ogólnym zarysie, teozofia Filona z Aleksandrii i nie trudno tutaj zauważyć, iż takie widzenie, zarówno świata jak i boga, ma cechy poznawczej patologii: “Bóg”, który przetwarza ożywioną materię – czyli “prawie nic, nie-byt” – w “coś”, nie może być tym samym Stwórcą który w 5 dniu biblijnej Kreacji Świata stworzył zoon, zwierzynę, czyli to “prawie nic”. Pomimo iż Filon robi wrażenie osoby wykształconej w zakresie konstrukcji sylogizmów, zdaje się on nie zauważać, że dopiero w sytuacji, gdy już istnieje zjawisko traktowane jako model, to się jest w stanie skonstruować jego wyobraźniowe przeciwieństwo, czyli to, co Filon nazywa “bogiem”: robi się to na zasadzie dobierania słów o znaczeniu przeciwnym: zmienny-stały, mroczny-oświetlony i tak dalej. “Bóg” tego starożytnego żydowskiego myśliciela [2] będąc przeciwieństwem na pozór chaotycznie się zachowującego świata materii ożywionej (zoon), może być tylko “BOGIEM WTÓRNYM”, czyli Przetwarzaczem, Transformatorem Przyrody, jej Uporządkowywaczem.

To ostatnie słowo na francuski tłumaczy się jako l’Ordinateur, termin mający obecnie znaczenie banalnego komputera, “bożej maszyny” ułatwiającej “małym bóstwom” (czyli uczonym i bankierom) przeliczanie i przetwarzanie wszystkiego według pitagorejskiej “liczby i miary”. Tą koncepcją “prac Boga” Filon się zachwyca i nie trudno dzisiaj zauważyć, że obecny program CYFRYZACJI CAŁEJ PLANETY, to nic innego jak realizacja, przy pomocy komputerów, „BOŻEGO PLANU” wskazanego przez Filona Judeausa 2 tysiące lat temu!

Oto „Bóg Cyfryzacji” wg MG, Berkeley72:


By móc się jak najbardziej upodobnić się do NIERUCHOMEGO PRZETWARZACZA Przyrody (przez Philo Judeausa zwanego “Istniejącym”), ludzie winni u siebie wytrzebić wszelkie “zwierzęce” odruchy. Te odruchy arystotelesowskiej “duszy zmysłowej” nie dość, że nie dają się po pitagorejsku ująć w sposób cyfrowy, to jeszcze wywołują w duszach ludzi zamęt oraz chaos. Tutaj wzorem dla Filona był sam mityczny twórca religii judaizmu:

[3] “Mojżesz, który jest zdania, że z duszy należy wyciąć i całkowicie usunąć część gniewliwą. To co on kocha, nie jest powściąganiem namiętności (metropatheia) ale zupełnym jej brakiem (apatheia). … Jeśli ktoś … jest kochany przez Boga, to jego obowiązkiem jest rozmyślać o całej duszy, następnie ogarnąć piersi, to znaczy gniewne wzburzenie, odjąć je i odciąć, aby po usunięciu wojowniczej części zapanował na przyszłość spokój.” (Jest to ni mniej, ni więcej PROGRAM UCZUCIOWEJ AUTOKASTRACJI; Alegoria Praw, ks. III, str. 128-132)

Uważny czytelnik “Państwa” Platona, bez trudu zauważy, że symbolicznie umieszczona w piersiach „dusza pobudliwa” była podstawowym elementem odróżniającym wojowników (i strażników) platońskiego Państwa od strachliwego pospólstwa: ta “dusza gniewliwa” (ang. ‚irrascible‚) w piersiach symbolizowała nie tylko dzielność (męstwo), ale nawet, dobrze wychowana, była najlepszym pomocnikiem… rozumu (patrz “Państwo”, ks. IV).

W piersiach umieszczona jest nie tylko dusza, symbolizująca u wszystkich wyższych zwierząt ich organ odwagi, ale także i serce, wspólne wszystkim zwierzętom posiadającym krwioobieg. Gdy cytowany prze Filona Mojżesz “odcina (sobie) piersi”, to oznacza, że nakazuje swym wyznawcom wytrzebienie namiętności, jaki w każdym “zwierzęciu” wywołują odruchy serca/6/. (…) Imitując Mojżesza, poprzez spotęgowany kult stoickiej apatii, Filon automatycznie “odcina od siebie” zarówno sympatię dla świata Przyrody, jak i wszelkie odruchy empatii dla nawet mu genetycznie bliskich osób. (Dzisiaj byśmy powiedzieli, iż czyni z siebie „autystę z wyboru”.) Automatycznie więc czyni z siebie chłodnego, zamkniętego w sobie egoistę, wykorzenionego ze świata i odartego ze wszystkich wyższych uczuć umysłowego kalekę, prawdziwego PRZYJACIELA BRZYDOTY, zupełnie ślepego nie tylko na piękno Natury, ale i na elementarne zasady funkcjonowania istot ożywionych, będących dla niego “prawie niczym”. (Stąd istniejące tylko w języku polskim słowo „brzydota” – a właściwie BŻYDOTA – zapewne pochodzi od opisu „żydowskiego piękna” jakim jest chociażbyrytualny ubój domowych zwierząt).

Warto tutaj dodać, że w swym strachu przed zmysłowym pięknem ten antyczny „przyjaciel bżydoty” posuwa się nawet do stwierdzenia, iż:

[4] Jeśli zobaczysz rzecz piękną, która ciebie ujmie, i z jej powodu możesz postąpić nierozważnie, wtedy uciekaj w wyobraźni od tej rzeczy i nigdy nie oswajaj z nią duszy, to znaczy nie myśl i nie zastanawiaj się nad tym, ponieważ ciągłe wspomnienia pozostawiają wyraźne ślady, szkodzą duszy i często wbrew woli powodują w niej zamęt.(Alegoria Praw, ks. III, 16)

Tutaj Filon, choć w księdze “O stworzeniu świata” troszczył się o wmontowanie tego biblijnego mitu, w platoński mit o zbudowaniu świata przez doskonałego – a zatem dobrego – demiurga, okazuje się być TOTALNYM ANTYPLATOŃCZYKIEM i ANTYSOKRATYKIEM. Ucieka on bowiem od uwielbianego przez Sokratesa zmysłowego “bożka niepokoju” zwanego Erosem, goniącym za Pięknem (7) oraz Poznaniem jak najobszerniejszych Prawd, czyli za czymś przez sokratyków kojarzonego z Obiektywnym Dobrem! Jak bowiem interpretować postępowanie wychwalanego przez Filona Mojżesza, który według Biblii, dumny z otrzymania od „Boga” Kamiennej Tablicy z napisem „Nie zabijaj!”, widząc że ten slogan nie wzbudza należnego mu respektu wśród izraelitów, zarządził coś takiego:

Czyż ta scena to nie apoteoza PODŁOŚCI psychopatów działających w imieniu urojonego „Boga”? Co więcej, odnośnie Mojżesza, Filon z zachwytem stwierdza coś takiego:

[5] “Bez zmęczenia żyje ten, komu Bóg z obfitości i łaskawości użycza dóbr doskonałych. I przeciwnie, ten kto przez wysiłek zdobywa cnotę, okazuje się mniej znaczącym i mniej doskonałym niż Mojżesz, który bez trudu i łatwo ją otrzymuje od Boga. … Jak bowiem trudzenie się jest czymś mniejszym i bardziej pospolitym od braku wysiłku, podobnie ma się rzecz niedoskonała w porównaniu z doskonałą, trak samo człowiek uczący się w porównaniu z mającym wiedzę w sobie.”(Alegoria Praw, ks. III, str. 135)

Z tych zdań bardzo wyraźnie widać, że Filon Żyd (Judeaus) nie był zbyt inteligentny, czyli wyćwiczony w sztuce kojarzenia przedmiotów przezeń omawianych: Mojżesz był człowiekiem, a człowiek – jak każdyzoon, zwierzę – musi ćwiczyć swe organy, włączając w to pamięć, gdyż te nieużywane, ulegają z czasem zanikowi. O tym banalnym zjawisku, określonym przez Lamarcka jako PRAWO BIOLOGII, doskonale wiedzieli starożytni Grecy, którzy z zapałem, także w Aleksandrii, na licznych tam stadionach oddawali się powtarzaniu męczących ćwiczeń. A jeśli chodzi o doskonalenie umysłu, ukuli oni nawt maksymę „repetitio mater studiorum est”. Bez wysiłku przyswojenia sobie tego, co Mojżesz się od „boga” dowiedział na górze Synaj, ten mityczny założyciel Izraela zachował się jak PLUGAWY DUREŃ i HIPOKRYTA, który w imię „nie zabijaj” urzadził masakrę swych „braci i synów”. I ta ukryta za sławnym „Dekalogiem”, perwersja zachowania się, od czasów biblijnych charakteryzuje historię zarówno Starego jak i Nowego Izraela.

Uogólniając powyższy wywód, warto przedstawić CAŁOŚĆ zasad postępowania „małych bogów Izraela” w formie, opartego o „wypożyczony” z hinduizmuznak TANTRY(8), wykazu Widocznych i UKRYTYCH cech judaizmu. Judaizm jest bowiem religią KASTOWĄ, będąca zwulgaryzowaną IMITACJĄ charakterystycznego dla Indii Bra(h)manizmu (stąd imię Abraham, itd. – patrz przypis(9). I takiej to Eleganckiej Religii „wszechkatolicy”, po obaleniu komunizmu, obchodzą święto 17 stycznia.

Z tego krótkiego przeglądu zasadniczych cech teozofii Filona wyraźnie widać iż z czasem, dzięki rozprzestrzenieniu się chrześcijaństwa, ta starożydowska „ślepa teozofia” stała się programem przebudowy świata realizowanym przez iluminowane Biblią narody. Samo zreszta słowo ‚cywilizacja’ pochodzi od łacińskiegocivitas, czyli miasto, stąd ta tendencja do przekształcenia całej Planety w jedno monstrualne super-miasto. Jak to dzisiaj widać chociażby w Warszawie, powstaje nam Globalne Miasto zbudowane na wzór wypchanego złotem Nowego Jorku, ‚uświetnionego’ niedawnym „odkupicielskim”(11) zawaleniem aż 3 (1, 2 i 7) wież Centrum Światowego Handlu. (WTC – pod tych wież gruzami zginęło blisko 3 tysiące „chciwych na Pieniądz” tam pracowników i identyczną CYFRĘ cytuje Biblia, przy opisie masakry „czcicieli Złotego Cielca” pod górą Synaj; ten ówczesny „mord założycielski Izraela” psychologicznie ułatwił rozpoczęcie podboju Ziemi Obiecanej, podobny zbiorowy mord „9-11” w r. 2001 w Nowym Jorku, rozpoczął ekspansję „Globalnego Izraela” w krajach islamu):


(Warto w tym miejscu dodać, że czysto zoologiczne, lamarckowskie uwarunkowanie rozwoju ludzkich „pożądań sukcesów” (10) powoduje, że im więcej będziemy mieli SZTUCZNYCH „CYFROWYCH” WZMACNIACZY potęgi człowieka (patrz fig. Berkeley72), tym bardziej „od spodu” ta cywilizacja będzie napędzana głupotą, podłością oraz bżydotą ludzkich zachowań – co zresztą w Polsce dzisiaj doskonale daje się zaobserwować.)

*

Nasuwa się tutaj pytanie zasadnicze. Jak to się stało, że psychotyczne wręcz rojenia Philo Judeausa o “Bogu Nie-Stworzycielu Świata Materii Żywej” – a więc “bogu” będącego wrogiem wszystkich zwierząt (w tym i ludzi o duszach nie wykstrowanych z odruchów serca) – przeniknęły do kultury chrześcijańskiej, ponoć opartej na naukach Jezusa z Nazaretu, człowieka który nie bał się demonstrować swej “duszy gniewliwej” wobec judejskich Faryzeuszy oraz Skrybów? Odpowiedź na to pytanie jest trywialna i udzielił jej Największy Apostoł Ukrzyżowanego, św. Paweł /12/. W Liście do Rzymian 11, 13-24 pisze on otwarcie, iż jego misja od „Boga” (zaprogramowana już przed jego narodzeniem! Galacjan 1:15-16) polega na wszczepianiu, wbrew naturze, “gałęzi odciętych z dzikiego drzewa oliwnego (czyli ze społeczności pogan), w szlachetne drzewo oliwne” jakim dla niego jest oczywiście judaizm. I że w związku z tym “wszczepieniem” każdy chrześcijanin “staje się uczestnikiem korzenia (judaizmu) i tłuszczu oliwnego”. (Ten “tłuszcz” występuje oczywiście w formie szlachetnych zasobów złota, jakie kler zwykł gromadzić w swych watykańskich skarbcach, względnie dosłownie, w warstwie tłuszczu, gromadzącego się na brzuchach dostojników Kościoła).

Oto zdjęcia dekoracji nowych cerkwi w Rosji, demonstrujące że dostarczający klechom „oliwnego tłuszczu” do nim się karmienia, „sojusz Gwiazdy i Krzyża” stał się rzeczywistością – by parafrazowac tytuł wydanej przed dziesięcioleciem w Polsce książki Michaela Jonesa, członka PAN w Z-nem:


Czytać całość artykułu na tena temat w oryginale z roku 2004://zaprasza.net/a_y.php?article_id=5479 ; a w jego wersji angielskiej z r. 2005://markglogg.eu/?p=218

Post Scriptum 23-01-2019. W świetle powyższego opracowania, z którego wynika iż ISTNIEJĄCY bóg ludu mojżeszowego to po prostu ZŁOTO, staje się zrozumiałym pojawienie się na Zachodzie, omawianej na naszej konferencji „Mut zur Ethik” w Szwajcarii przed 5,5 laty, książki Waltera Russela Meada „Bóg i Zło(to)” – //markglogg.eu/?p=701

Przypisy i bibliografia:

(1) Pierre Thuiller “Wielka Implozja; raport o zapaści Zachodu w latach 2002-2005” (La grande implosion; le rapport sur l’effondrement de l’Occident en 2002-2005), Fayard, Paris, 1995. Pierre Thuiller, z którym autor w latach 1979-1981 utrzymywał osobiste kontakty, był redaktorem naukowego miesięcznika “La Recherche” i autorem, sarkastycznej wobec społecznych zachowań się znanych uczonych, popularno-naukowej książki “Le petit savant illustré”.

(2) Ireneusz Kania “Peru Urewu – dwa programy Jahwe a źródła współczesnego kryzysu ekologicznego” [w] “Biblijne korzenie ochrony oraz niszczenia środowiska”, Biblioteka Zielonych Brygad, no. 8, Kraków 1994 (http://www.zb.eco.pl/bzb/8/czesc1.htm). W tym, liczącym 26 stron referacie, wygłoszonym 7 czerwca 1993 roku na naukowej sesji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Ireneusz Kania przytacza liczne przykłady systematycznej dewastacji przyrody przez iluminowanych Biblią protestantów, zwłaszcza anglosaskich. Cytuję:

Sir J. Hoocker, pisząc o wyrębie kalifornijskich lasów sekwojowych w XIX w., używa określenia “stulecie eksterminacji” i przedstawia ten proceder tak: “…wyrok na te szlachetne lasy już zapadł. (…) Od jakichś dwudziestu pięciu lat Anglosas, ze ślepą wściekłością, posługując się ogniem bądź piłą, niszczy wszystko czego nie może wykorzystać, nie szczędząc niczego – ani drzew młodych, ani starych.” Jest to świadectwo bardzo symptomatyczne właśnie dla dziewiętnastowiecznej mentalności anglosaskiej. Relacji podobnych, ukazujących dość dziwny dla nas obecnie stosunek – pełen wrogości, ba nawet nienawiści do przyrody żywej – znamy wiele szczególnie z dziejów podboju amerykańskiej prerii i dziewiczych lasów.

To właśnie ci, bez żadnej przesady “wypchani Bogiem”, anglosascy zawodowi dewastatorzy przyrody podbili – w sposób “niewidzialny” – Polskę w 1989 roku, by następnie zmusić nasz kraj “pod Bogiem” do współudziału w obecnie realizowanej dewastacji Iraku…

(3) Filon Aleksandryjski “Pisma”, PAX, Warszawa 1986.

(4) Jan Legowicz “Filozofia okresu Cesarstwa Rzymskiego”, PWN Warszawa 1962 s. 80-81.

(5) Należy w tym miejscu przypomnieć, że u mniej spostrzegawczych myślicieli starożytności dominowało przekonanie, że do “materii” (gr. hylos) oprócz ciał nieożywionych zaliczają się także istoty zdolne się poruszać i obdarzone duszą (gr. zoon – zwierzęta). Z tego powodu te prymitywne, starożytne poglądy noszą nazwę hilozoizmu. Dopiero Arystoteles dokonał ścisłego rozgraniczenia między istotami żywymi i martwymi. Do tych pierwszych zaliczył wszystkie te, które się odżywiają i rosną (rozmnażają), którym przypisał posiadanie duszy wegetatywnej (roślinnej). Niestety w XVII wieku, wraz z Kartezjuszem, który zwierzęta zaliczył do (nie posiadających duszy wegetatywnej, a zatem martwych) maszyn, definicja Arystotelesa uległa zapomnieniu. Wskutek tej kolektywnej atrofii poznawczej, biolodzy nagminnie zaliczają do istot żywych mikro-kryształki wirusów, które nie posiadają zdolności ani do dżywiania się, ani do wzrostu (w postaci samodzielnego rozmnażania swej populacji).

(6) Sprawa “braku serca” Boga Biblii jest dość dobrze znana specjalistom. W dostępnej w Polsce książce amerykańskiego jezuity Jack’a Milesa “Bóg” (wyd. De Capo, 1998) autor się zastanawia “Być może autor, który jako pierwszy opisał (w Biblii) Boga, wyposażył go w cechy nieludzkie (…) nie można jednak wykluczyć, że zainspirowali go ludzie, którzy pragnąc uchodzić za bogów, zachowywali się nieludzko … nie jeden z żądnych władzy wojowników starał się przedstawić siebie jako władcę nie kierującego się litością, żądzami i namiętnościami…”. Najlepszej ilustracji, jak funkcjonuje żądny władzy “wojownik bez serca”, dostarczył dowodzony przez Mojżesza, kapłański klan Lewitów, który pod górą Synaj “dla przykładu” we śnie wymordował trzy tysiące swych “braci i synów”.

Istotne odkrycie, że kapłani Izraela kastrowali u siebie serce, występuje chociażby u G.W.F. Hegla, ostro za tą filo-sokratyczną uwagę krytykowanego przez aktualnego proroka post-modernizmu, Jacquesa Derridę. Według Derridy, dokładającego wysiłków, aby zdekonstruować (to znaczy wykastrować) na świecie wszelkie więzi narodowe oraz etniczne, “każdy winien mieć serce obrzezane, to powinna być forma uniwersalnej religii”. Są to poglądy relacjonowane w pracy J.D. Caputo “Prayers and Tears of Jacques Derrida. Religion without Religion”, Bloomington Univ. Press, 1997. Ta praca jest z kolei cytowana w szerszym, opublikowanym w 2002 roku, opracowaniu kolektywnych odruchów przystosowawczych “walczącej o byt” żydowskiej inteligencji, dokonanym przez profesora psychologii Kevina MacDonalda z Uniwersytetu Stanu Kalifornia, Long Beach, pt. The Culture Of Critique”, (1stBooks – rev. 8/27/02; ISBN 0-7596-7222-9).

(7) Ta ‘ucieczka od Erosa’ iluminowanych Biblią “małych bogów” była zjawiskiem dobrze znanym w antycznym Izraelu, gdzie naśmiewano się z udających pobożność “faryzeuszy z krwawym czołem”. Chodzili oni bowiem po mieście z zamkniętymi oczyma, aby nie widzieć pięknych kobiet – i oczywiście, co chwilę rozbijali swe głowy o jakieś mury i słupy. Ten pogląd o złu, jakie dochodzi do człowieka za pomocą jego zmysłów, był podówczas w Izraelu tak silny, że nawet w Ewangeliach zachowała się nauczanie Jezusa o tym, że lepiej wyłupać sobie oko lub uciąć rękę, niż dopuścić się dotknięcia – chociażby tylko wzrokiem – zakazanych przez Prawo /Torę/ przedmiotów, nie będących własnością miotanego naturalnymi pożądaniami nieszczęśliwca. (Warto w tym kontekście przypomnieć, iż ponad stulecie temu, Frederyk Nietzsche argumentował, iż to chrześcijanie próbują u siebie zadusić Erosa, ale ten niśmiertelny Eros zmartwychwstał, ale tym razem jako Ucieleśnienie Zła.)

(8) Odnośnie symbolizmu znaku Tantry (przedstawiającego, schematycznie, zespolenie się męskiego i żeńskiego seksu) warto przeczytać cały artykuł, niestety w języku angielskim „Does the Tantra sign embody the sense of whole Euro-American Civilization?”. A w szczególności jego rozdzial: „The ‘Mind in Genitalia’ limitation of Judaists, of Darwinians and of Genderists of today” – http://markglogg.eu/?p=2144.

(9) Jak to zauważył niedawno francuski antropolog, ukrywajacy się pod nickem „Herboris”, cytowany w „Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświata?” (http://markglogg.eu/?p=2019), hinduskie podstawowe credo „Aham Brahmasmi” (Ja Jestem Brahman) brzmi identycznie jak hebrajskie JHWH. Jednak w przeciwieństwie do żydowskiego JHWH PEŁNI BEZRUCHU, hinduski Brahma jest okazem „grzesznej” żywotności, jak helleński Eros goni za Pięknem emanowanym przez jego oblubienicę Saraswati. (To od tej bogini imienia (s)twórcy Biblii utworzyli imię żony-siostry Abrah(a)ma, Sara; co więcej „Herboris” sugeruje, żeHebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, mając szerokie kontakty ze światem hinduskim wykombinowali, że to oni będą „czystymi braminami”, którzy będą panować nad poganami pochodzącymi z innych narodów, zepchniętymi do roli hinduskich „nietykalnych”.) Mówiąc krótko, całą religię judaizmu należy traktować jako atrapę, prymitywną IMITACJĘ BRAMINIZMU,oryginalnej religii Indii.

(10) Jonhn Strugnell, który przez kilka dekad przewodniczył międzynarodowej komisji, badającej rękopisy znalezione w Qumran nad Morzem Martwym, będąc pod wrażeniem tych starożytnych, judejskich tekstów (omawiających, m.in. zasadę „odkupicielskich mordów” opisaną przez Izajasza), na łamach izraelskiego dziennika Haaertz wyraził się, iż “JUDAIZM TO POTWORNA RELIGIA”. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Strugnell

(11) Na temat wymuszonego przez elementarną, „zwierzęcą” fizjologię człowieka, potęgowania się potrzeb, które są w pełni zaspakajane, już blisko 40 lat temu napisałem, dla paryskiej „Kultury”, naukowy esej „Wykład na temat rozwoju potrzeb”. Nie udalo się go jednak opublikować na Zachodzie, ale udało się w PRL-u, w „Twórczości” nr 2/83 i jeszcze raz w „Obywatelu” w 2002 roku. Wersja internetowa: http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/WYKAD-NA-TEMAT-ROZWOJU-POTRZEB-u-Obywatela-Siedzcego-w-Wannie-z-Ciep-Wod

(12) Święty Paweł, podobnie jak Filon, uważał, iż istnieje zasadnicze przeciwieństwo między bogiem a światem, czemu wyraz dał w “I liście do Koryntian” w rozdziale 2: “Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo (“prawie nic”) mądrości świata?” itd. Ten pełen arogancji oraz pychy stosunek do świata, zarówno św. Pawła jak i Filona Żyda, uważających się za napełnionych “bożym światłem (złota? – 2019)”, był cechą wspólną patologii poznawczej ogółu ówczesnych judejskich Czcicieli Pisma. I to do nich się odnosi znana, choć obecnie rzadko przypominana, uwaga Jezusa z Nazaretu: “A gdy światło, które w Tobie jest, ciemnością jest, sama ciemność jakąż będzie?

73 uwagi do wpisu “Bóg = Złoto? Teozofia Filona z Aleksandrii jako podstawa poznawcza cywilizacji Euro-Atlantyckiej

 1. PS II. Zapomniałem dodać, że ponieważ BÓG-ZŁOTO ma charakter WYMIERNY (K. Marks zdaje się pisał, że Złoto/Pieniądz jest MIARĄ WSZECHRZECZY) więc jego ŁASKA ma charakter CYFROWY. Do jakiego stopnia mali BEZBOŻNI ludzie są zawistni o PEŁNĄ SPOKOJU ŁASKĘ tego BOGA WSZECHCZASÓW, świadczy chociażby fakt, że zbiera się w Warszawie specjalna Komisja Sejmowa, majaca ustalić CYFRĘ comiesięcznej „Łaski od Boga” wiernej pracownicy NBP Martyny Wojciechowskiej

  Polubienie

 2. „„Judaizm to zupełnie NIETWÓRCZA religia””

  K. Marks:
  „Żydostwo nie mogło się dalej rozwijać jako religia, nie mogło się dalej rozwijać teoretycznie, gdyż światopogląd praktycznej potrzeby jest z natury swej ograniczony i wyczerpuje się w kilku słowach.”

  własna korzyść, handel (lichwa), pieniądz

  Polubienie

 3. 10. ,,Na wszystko doktor ma lekarstwo, tylko na biedę nie ma” – chi, chi, chi…

  42. ,,Kogo Bóg lubi, tego karze” – q… mać, chyba cosik jest na rzeczy, ja tak mam od dziecka. Teraz już wiem, że to jest sprawka, niebiańskiego sadysty!!!

  https://synonim.net/synonim/kara

  https://synonim.net/synonim/sadysta

  80. ,,Do siedemdziesięciu lat człowiek się rozumu uczy, a umiera głupcem” – aj waj, głupcem się rodzisz, frajerem-pompką umierasz!!! Nie ze mną te numery Brunner!

  https://synonim.net/synonim/g%C5%82upiec

  93. Doktor nie może się sam wyleczyć – cha, cha, cha…

  PRZYSŁOWIA ŻYDOWSKIE.

  https://pl.wikisource.org/wiki/Przys%C5%82owia_%C5%BCydowskie

  Hej!

  Polubienie

 4. Co musi zrobić Maduro
  Przede wszystkim zakończenie działalności Ambasady USA w Caracas po 72 godzinach powinno oznaczać zakończenie możliwości komunikacji, w tym za pośrednictwem zamkniętych kanałów, a także zawieszenie przywileju poczty dyplomatycznej. Oprócz samego budynku ambasady konieczne jest blokowanie amerykańskich samolotów na lotniskach i statkach w portach, które mogłyby przenosić korespondencję dyplomatyczną lub inne ładunki zakamuflowane w tym celu. Wykluczy to między innymi fizyczne finansowanie rebelii, poprzez przerzucanie gotówki, co CIA lubi praktykować na całym świecie. Wskazane jest również zawieszenie obsługi rachunków rozrachunkowych ambasady, a nawet kont osobistych dyplomatów, ponieważ „czarne” pieniądze można rozdzielić między rachunki osób fizycznych w celu dalszego ich przekazania.

  Szef Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego, Diosdado Cabello, już wyraził groźbę odłączenia amerykańskiej ambasady od elektryczności i gazu, co prawie na pewno nastąpi. Jednak rozwiązanie to jest paliatywne, ponieważ ambasada ma autonomiczne źródła energii, przygotowywali się do kryzysu. Najważniejszą rzeczą jest pozbawienie amerykańskiego centrum kontroli komunikacji. Ani samego Juan Guaido ani jego przedstawicieli nie można dopuścić do kontaktów z ambasadą i dowództwem wojskowym.

  Konflikt wokół ambasady w USA w Caracas prawie na pewno zostanie wykorzystany przez Stany Zjednoczone do zaostrzenia sytuacji w całym kraju. Dlatego teraz nikt sztucznie nie przyspieszy procesu fizycznego zerwania stosunków dyplomatycznych. Kwestia zewnętrznej legitymacji oszusta Juana Guaydo nie została jeszcze rozwiązana i istnieją podstawy, aby sądzić, że przy ostrej reakcji Moskwy i Pekinu Stany Zjednoczone powstrzymają się od bezpośredniej inwazji wojskowej.

  W ciągu następnych 72 godzin w Wenezueli zaczną się tajne walki o lojalność w armii. Ważne jest, aby wykluczyć techniczną możliwość uczestniczenia w tym amerykańskiej ambasady.

  Inną rzeczą jest to, że logika postępowania administracji Trumpa wykluczyła już inną drogę dla wenezuelskich generałów niż poparcie prezydenta Maduro. Na poziomie podstawowym znaczna część sił specjalnych i oddziałów powietrznych została zwerbowana przez Hugo Chaveza w ramach specjalnego programu dla ludzi z obszarów wiejskich i biednych regionów. Jednostki te są osobiście oddane obecnej władzy „Chavisa” i cieszą się znacznymi przywilejami , co jest szczególnie ważne w okresie kryzysu gospodarczego. Generałowie i wyżsi oficerowie są włączeni do państwowego systemu naftowego i trudno sobie wyobrazić, co Amerykanie mogliby im zaoferować.

  Jednak nadal konieczne jest całkowite odizolowanie placówki CIA w Caracas, pozbawienie jej łączności i komunikacji oraz wykluczenie wpływu Amerykanów na sytuację w kraju. A to zadanie jest o wiele ważniejsze niż formalne wdrożenie decyzji o zakończeniu działalności dyplomatycznej.
  Ponadto wykluczy to prawdopodobieństwo rozłamu w armii lub w policji, a w rezultacie także wojny domowej, która z kolei może stać się kolejnym powodem zbrojnej inwazji z zewnątrz. Jeśli nie Stany Zjednoczone, to Brazylia, to brzmi absurdalnie. W rzeczywistości całkiem realny scenariusz.
  https://cont.ws/@sensei/1205934

  Polubienie

 5. Odnośnie tego artykułu; Gejdar Dżemal: Metafizyka luksusu elit,
  http://www.wicipolskie.org/?p=28014

  to po przeczytaniu go w całości, to jest „groch z kapustą”.

  Chodzi o to, że słowo BOGactwo ma ten sam rdzeń co BOG (Bóg). i jak „bóg” (JAHVE) jest SZTUCZNY to i bogactwo jego ludu jest SZTUCZNE:

  Czyli PIĘKNYM to ono się wydaje tylko w SZTUCZNYM ŚWIETLE, począwszy od światła sławnej MNORY, którą obecnie się wprowadza i do katolickich kościołów:

  Co skądinąd wskazuje, że i WIARA KATOLICKA I MORALNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA też jest SZTUCZNA, stąd tylko POZORNIE są one Piękne. (o tym pisał Karol Marks https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/w_kwestii_zydowskiej.htm (1844)

  A nasze zadanie to ROZWALIĆ TEN ŚWIAT POZORÓW, zanim on zamieni w Gów.. (słowo z zakresu Mowy Nienawiści) nie tylko NAS ale i nasze dzieci.

  Polubienie

 6. Ad markglogg

  Chodzi o to, że słowo BOGactwo ma ten sam rdzeń co BOG (Bóg). i jak „bóg” (JAHVE) jest SZTUCZNY to i bogactwo jego ludu jest SZTUCZNE:

  Widzę że, doktor Mareczek dobrze kombinuje! Jest cieplutko, ale jeszcze nie gorąco!

  BOG-ATY – U-BOG-I!? BOG-ATY MATER-IALNIE, ALE U-BOG-I DUCHOWO – ZAWSZE COŚ ZA COŚ MUSI BYĆ! Chi, chi, chi…

  GOD – GO(L)D – ,,L”, JAK CZOSNKOWE ,,LAMED” I BĘDZIE KOEJNY RAZ W-PIER-DOL, A PÓŹNIEJ PEJSATY L-AMEN-T!

  JHWH – JAHWE – JEHOWA, KTÓRY CAŁY CZAS COŚ CHOWA – POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, NAZYWANE DLA JAJ TETRA-GRA-MEM! JEHOWA = 4 LITERY!? A GDZIE SIĘ PODZIAŁO DRUGIE ,,H”?

  http://sjp.pwn.pl/slowniki/chowa.html

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tetragram

  https://pl.wiktionary.org/wiki/Jehowa

  ON MA – ON BARDZO DUŻO MIEĆ!

  GOD – GOT – GOTH.

  http://e-angielski.net/have-got/

  ALL – A, ALBO ,,EI,J,Y”, U ALFONSÓW WSZYSTKO JEST MOŻLIWE!

  https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/all

  NASTĘPNI KOMBINATORZY, ZWANI ANGLO-SASAMI! CZEMU NIE SZWABAMI, PRUSAKAMI, ALBO KRZYŻAKAMI…?

  ALL-ES.

  https://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/alles

  TO JEST TETRA-GRA-M!? 2 = 4???

  https://pl.wikipedia.org/wiki/El

  GOD – GOD-ŁO – GOD-IVA – GOD-ECJA – GOD-Y – GOD-ZINA – GOD-ZIĆ – GOD-ZIWOŚĆ – GOD-ZIWY – GOD-NOŚĆ – GOD-NY – NIE-GOD-NY I CHYBA TEŻ G(Ł)OD-NY WIEDZY…

  GOD, ALBO KOD, PONIEWAŻ NASTĄPIŁO ,,PRZEMIENIENIE PAŃSKIE”, GRECKIEJ LITERY ,,K” NA ŁACIŃSKIE ,,C” I PÓŹNIEJ W ,,G”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/G

  GRECKIE TEOS I TEO-LOGIA – NAUKA O BOGU, ORAZ ŁACIŃSKIE DEUS, ALE NIE MA DEO-LOGI! JEST ZA TO I-DEO-LOGIA – Q… MAĆ!

  SZUKAJCIE, A ZNAJDZIECIE – Q… MAĆ, KTO TO POWIEDZIAŁ I W JAKIM CELU?

  TAKIE TO WSZYSTKO PROŚCIUTKIE – KOLEJNE Q… MAĆ!

  P.S. ,,G”, JAK DR GŁOGOCZOWSKI – DWA RAZY ,,G”! JAKI TRO(G)LODYTA TO WYMYŚLIŁ!? Chi, chi, chi…

  O KR(Z)A-KU (KR(Z)EWIE – DUALIZM?) (G)OREJĄCYM, ,,CRA-TAE(G)USIE” TAK, JAK KRA I ODWRÓCONE ARK – ARK-A – JUŻ PISAŁEM.

  ARKA W KRZAKACH!? CH-ARKA-Ć I CH-ARK-ÓW!

  Hej!

  Polubienie

 7. „Chodzi o to, że słowo BOGactwo ma ten sam rdzeń co BOG (Bóg).’

  Czyli zbieżność słów, która może być przypadkowa załatwia wszystko?
  O ile mi wiadomo w konfucjanizmie też BOGactwo i dostatek są ok.

  „ARKA W KRZAKACH!? CH-ARKA-Ć I CH-ARK-ÓW!”

  Łajba Noego musi znajdować się gdzieś w Charkowie, superlogiczne.

  Polubienie

 8. Ad LuK

  Łajba Noego musi znajdować się gdzieś w Charkowie, superlogiczne.

  Luczek, jak w coś powątpiewasz, to sobie zawsze sprawdź! Mnie się wyczerpał limit linków i dlatego tylko nadmieniłem temat KUCH-ARKI, ALBO KOZIEJ DOJ-ARKI!

  CH-ARK-ÓW I KOZA-KI, CZYLI KOZIE SYNY!

  ,,… Założone w roku 1655 przez Kozaków jako osada wojskowa.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chark%C3%B3w

  OOOOOOOO, JESZE BYŁO COŚ TAKIEGO!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_s%C5%82obodzko-ukrai%C5%84ska

  SKĄD SIĘ WZIĘŁA, HELLENISTYCZNA SYMBOLIKA U KOZICH MATOŁÓW – PRZECIEŻ JESZCZE W 1655 R. SZKOŁY NIE ISTNIAŁY W TAKIEJ FORMIE, JAK OBECNIE.

  Róg obfitości

  https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3g_obfito%C5%9Bci

  Kaduceusz, kerykejon – symbol POKOJU I PEJSATEGO HANDELKU.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaduceusz

  UKRAINA – MIESZANKA WYBUCHOWA PEJSÓW I SZWABÓW Z MAŁYM DODATKIEM SŁOWIAN, STWORZONA TYMCZASOWO PRZEZ CARÓW I CESARZY!? – Chi, chi, chi…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwacy

  LUCZEK, CZY NA ŁAJBIE NOELA NIE PAN-OWAŁ DO-STATEK, JAKO PŁYWAJĄCY STATEK Z KOZIM ROGIEM OBFITOŚCI?

  Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów!

  Bywaj Luczek

  Polubienie

 9. Ad LuK

  Luczek, odwróć sobie sylabę KRA, ze słowa U-KRA-INA!

  CZY TO TEŻ BYŁ ,,PŁYWAJĄCY” DO-STATEK?

  ARKA-DIA?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadia_(symbol)

  MISTERNO/HISTORYCZNA, PEJSATA UKŁADANKA ZACZYNA SIĘ SYPAĆ?

  Skąd się wzięła Ukraina? (trzy strony tekstu)

  https://histmag.org/skad-sie-wziela-ukraina-13378

  Jak Polacy Charków budowali. Część XV

  https://www.kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/6376-jak-polacy-charkow-budowali-czesc-xv

  PŁYWAJĄCY DO-STATEK? Chi, chi, chi…

  https://synonim.net/synonim/dostatek

  ON FORS, A ONA FORSA!?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/fors

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortuna

  https://synonim.net/synonim/forsa

  Hej!

  Polubienie

 10. Ad LuK

  COSIK DLA LUCZKA W TEMACIE AREK, ALBO M-AREK, SPRZEDAWCÓW AREK!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/Arek

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek

  Marek (daw. dusza pokutująca) tylko w wyrażeniu: nocny marek!? Chi, chi, chi…

  https://sjp.pwn.pl/slowniki/marka.html

  https://pl.wiktionary.org/wiki/-arka

  Ooooo, sporo tego dobrego!

  https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=Kategoria:polski+%28indeks+a+tergo%29&pagefrom=akra-#mw-pages

  ZEG-ARKI Z KUKUŁKĄ, TO TEŻ ARKI! Cha, cha, cha…

  MY COLLECTION CUCKOO CLOCKS BLACK FOREST / I miei orologi cucù CLOCK

  Hej!

  Polubienie

 11. Zabijają bez wymaganej obecności weterynarza, sami dają certyfikat przydatności do spożycia, robią mięso nawet chorych krów – takie procedury w rzeźni ujawnili reporterzy „Superwizjera TVN”. W czasie zbierania materiału dziennikarze wezwali policję do zakładu.
  W wielu rzeźniach w Polsce ma dochodzić do nielegalnego zabijania i przerabiania na mięso chorych krów – ujawnia „Superwizjer” TVN. W programie pokazano reportaż o zabijaniu zwierząt w sposób niehumanitarny i niezgodny z przepisami. Jeden z dziennikarzy zatrudnił się w takiej rzeźni i udokumentował proceder.

  Zatrudniłem się w rzeźni, żeby udokumentować i pokazać bestialski i niehumanitarny sposób produkcji mięsa z chorych i padłych krów – napisał na Twitterze reporter Patryk Szczepaniak.

  Też mi sensacja.
  Przecież zawsze tak było, jest i będzie.
  Co innego jakby tak chorych ludzi…..
  Ze szpitala do rzeźni, osobiście to bym nie chciał.

  Polubienie

 12. Prokuratorzy chcą odwołania Ziobry. „Jesteśmy wykorzystywani jako narzędzie walki politycznej”

  Prokuratorzy z „Lex Super Omnia” podjęli uchwały zawierające szereg zarzutów pod adresem kierownictwa prokuratury. Piszą m.in. o szykanach, wykorzystywaniu śledczych w walce politycznej czy ustawie z 2016 r., która „zniweczyła niezależność prokuratury”. Domagają się też ustąpienia ze stanowisk Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego.

  Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24404136,prokuratorzy-chca-odwolania-zbigniewa-ziobry-pisza-o-szykanach.html#s=amtp_push

  Panowie, pan Ziobro jest ministrem bo tak zadecydował Suweren, Naród polski.
  (no i prezes wszystkich prezesów) więc morda w kubeł, że tak powiem bez wykrzykników.

  Polubienie

 13. E-mailem dotarły do mnie kolejne istotne komentarze do „Bóg = Złoto”:

  Ten Tomasz Wandala (obecnie w Holandii), którego tekst na neon24 już przytaczałem (http://zakop.neon24.pl/post/146888,list-otwarty-do-dr-ryszarda-opary-od-tomasza-wandala-nl ) w ten sposób skomentował mą opinię, że

  >Tak jak w religii, właściwym twórcą wierzeń nowotestamentowych był Święty Paweł, tak na terenie filozofii (a następnie i nauki) twórcą synkretyzmu helleńsko-judejskiego był Philo Judeaus,…

  Wandala napisał:
  >Zapoznałem się z pracą Miguela de Unamuno,Agonia chrystianizmu i ta oto publikacja może być szeroko wykorzystana w celu obnażenia hebrajskich oszustw.Podam tylko niektóre cytaty:

  .//(…)św.Paweł,zhellenizowany Żyd, platonizujący faryzeusz, pisał lub lepiej mówiąc dyktował swe listy.U św.Pawła słowo staje się literą,Ewangelia staje się Księgą, staje się Biblią. I zaczyna się protestantyzm,tyrania litery. Św.Paweł dał początek św.Augustynowi a św.Augustyn Kalwinowi i Janseniuszowi. I być może nie jest zbyt daleki od prawdy Keyserling, gdy twierdzi, że za życia Chrystusa nie przystałby do niego żaden Paweł ani Augustyn, ani Kalwin(…)”//

  No i zgadza się, to już przed ćwierćwieczem, w mej broszurce „Wojna bogów” (http://markglogg.eu/?p=604 – 1994) a następnie w pracy doktorskiej „Antyzoologiczna filozofia spol.-polit. Noama Chomsky’ego” zauważam, że USA DZISIAJ TO REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANEGO PRZED 2 TYSIĄCAMI LAT PRZEZ ŚW. PAWŁA.

  Polubienie

 14. Uprawnienia prezydenta zostaną odpowiednio ograniczone. A teraz po te stanowisko, nieco „rozjaśnione”, ale wciąż honorowe i majace odpowiedni status, a Łukaszenko będzie mógł „iść”.

  W tym schemacie wykonania istnieje kilka dobrych zalet. Po pierwsze, zjednoczenie państw pod auspicjami nowoczesnej Rosji nie tylko zapewni ciągłość władzy i administracji państwowej, ale także usunie wszystkie pytania dotyczące pochodzenia (i miejsca zamieszkania) kandydatów na prezydenta. Faktem jest, że obecne ustawodawstwo wyborcze Rosji zawiera pewne wymagania dotyczące kandydatów na najwyższe stanowiska, w tym dotyczące obywatelstwa, miejsca urodzenia i warunków pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tak więc wejście Białorusi do Federacji Rosyjskiej właśnie przez sześć regionów z zasady usunie ewentualne sprzeczności: dla konstytucji i przepisów prawa to terytorium stanie się rosyjskie z wszystkimi prawami głosu i możliwościami z tego wynikającymi.
  Niektóre nieporozumienia gospodarcze również zostaną usunięte. Mieszkańcy i przedsiębiorcy Białorusi uzyskają w końcu dostęp do rosyjskich zasobów po cenach krajowych.

  Czy opór białoruskiej opozycji można zlikwidować? Oczywiście! Ale nie zapominajcie, że białoruska machina propagandowa jest dostatecznie zaokrąglona i doskonale podporządkowuje się sterowi. I koło w rękach Aleksandra G. …

  Dlatego to, co dzieje się teraz w mediach, może być bardzo korzystne dla Kremla. Nie, nie chce nikogo urazić. Jest to raczej sposób na pokazanie rzeczywistości w Mińsku. A potem, jak wiadomo, wszystko jest zgodne ze standardem: zaprzeczenie – gniew – targowanie się – depresja – akceptacja. Te etapy dokonywania nieuniknionego, prawdopodobnie najlepiej scharakteryzują etapy procesu rozpoczętego przez Kreml.

  Ale jego wynik, jak mi się wydaje, jest nadal oczywisty. I, oczywiście, jest to najlepsze. I dla nas wszystkich, z wyjątkiem absolutnie wściekłych miłośników zachodniej demokracji.

  A Alexander G. będzie dobrym prezydentem. Nawet się nie wahaj …

  https: //topwar.ru/153081-mecht …

  Polubienie

 15. Kto to jest ten Aleksander G?
  Putin nie dopuści do polaczenia się Białorusi z Rosją, bo doskonale wie że w wyborach na prezydenta przegra z Łukaszenką.

  Polubienie

 16. Białoruś dawno powinna być częścią Rosji. Ukraina także. Inna sprawa, że prawdopodobnie prędzej czy później to się stanie. Wymierające, sezonowe, republiki bałtyckie też raczej przyszłości jako samodzielne państwa nie mają. A na pewno nie mają jej w składzie UE i NATO.

  Polubienie

 17. Ad 5

  Bi(e)dny -> bi (podwójne, drugie) dno?

  Zgadza się – wszystko jest podwójne! W czerepie są DWIE półkule tworzące całą KULĘ! Co do reszty musisz sprawdzić, najlepiej przy LUSTERECZKU, ono wie przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie.

  MAG-ICZNE LUSTRZANE ODBICIE, TO JEST TWOJE DRUGIE JA W WERSJI 2D!

  Ktoś zadbał i się bardzo postarał, abyś poczuł psychiczny komfort ch…wej wegetacji.

  https://pl.wiktionary.org/wiki/bieda

  Ch…owa doba, czyli CHUDOBA?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/chudoba

  CAŁY PEJSATY HANDELEK OPIERA SIĘ NA ,,BI”, CZYLI NA FAŁSZYWEJ WADZE! TO CHYTRE URZĄDZENIE, JEDNYM ZAPEWNIA BOGA-CTWO, A DRUGIM NOTORYCZNĄ BI-EDĘ!

  ZAWSZE JAK JEST BRAK RÓWNOWAGI, TO PAN-UJE CZOSNKOWY CHAOS, ALBO BURD-EL – NISKO SIĘ KŁANIA PARCHATY BOŻEK ,,EL”, ALBO EL-END!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilans_(rachunkowo%C5%9B%C4%87)

  Szwabski wyraz ,,Elend” – polskie tłumaczenie:

  nędza, nędzny, mizerny, podły, nikczemny, parszywy, okropny straszny, marnie, nędznie, strasznie okropnie.

  Jak w szkole przez wiele lat, bajeczek Ci naopowiadają i dodatkowo każą myśleć LOGICZNIE o legendach i mitach, to wtedy się zapala PEJSATE, CZARNE SŁONECZKO OŚWIECENIA, w które wierzysz do końca życia, że oto jesteś ,,rozumnym” homo sapiens!

  https://synonim.net/synonim/g%C5%82upota

  http://swastika.cba.pl/news/blacksun.htm

  KAŻDY CI POWIE, ŻE NICZEGO SIĘ NIE NAUCZYŁ W SZKOLE – TO PO JASNY CH… ONA ISTNIEJE I ZAWRACA PODWÓJNE CZTERY LITERY – W DOMYŚE DWA PÓŁDUPKI!?

  Szkoło, dziękuję ci. Nie nauczyłaś mnie praktycznie niczego

  https://antyweb.pl/szkola-nie-uczy-niczego/

  Hej!

  Polubienie

 18. ….zarzuty-pracy-dla-rosjan….

  A który to paragraf kodeksu karnego mówi, że dla rusków nie lzia pracować?
  Bo jak jest taki paragraf, to proszę podać, bym i ja nie podpadł, sprzedając im obrazek, rzeźbę, czy przyjmując zlecenie na inna figurkę, na miejscowym ryneczku. Trzeba wiedzieć, że kręcą się tu tacy niektórzy wycieczkowicze i turyści na Starym Mieście a i na rynek też zaglądają i do galerii i kasę mają i kupują.
  Jakby co, to ja się wypieram, to nie była miska drewniana przeze mnie robiona, a przez ruską babę kupiona.

  Polubienie

 19. Biedny do Boga?
  Się ma, że musi na tacę, a dawniej, dawniej temu to mu dobry i wszechmogący zabierał co dziesiąty snopek, żeby biednym pozostawał.
  Może tak to się układało. A przy tym wiadomo że naród wybrany jest średnio lepiej usytuowany, zamożniejszy i mądrzejszy a ten niewybrany biedny.

  Komentarze po zatrzymaniu Bartłomieja M. Politycy PiS zgodnie powtarzają hasło Kaczyńskiego
  CBA zatrzymała Bartłomieja M., byłego rzecznika MON

  CBA zatrzymało w poniedziałek kilka osób podejrzanych o nadużycia związane z MON i PGZ. Wśród nich jest były rzecznik resortu Bartłomiej M. Politycy PiS komentują te doniesienia. Wszyscy podkreślają zgodnie, że dla PiS wszyscy są równi wobec prawa.
  W poniedziałek rano CBA zatrzymało sześć osób m.in. pod zarzutem powoływania się na wpływy w MON w celu czerpania osobistych korzyści.

  A czy to nie jest ten misiek co mu elity w mundurkach parasolkę nosiły?
  A jak nosiły, to musowo miał wpływy i korzyści choćby i z tego, że mu deszcz na beret nie kapał.

  Polubienie

 20. Do polskich rzeźni trafiają chore krowy a Polacy jedzą mięso, które może być niebezpieczne dla zdrowia. Szokujące rezultaty dziennikarskiego śledztwa „Superwizjera” trafiły już do zagranicznych mediów.

  Czy nie chodziło o to by uwalić eksport polskiej żywności?

  Polubienie

 21. Brytyjski The Guardian szczegółowo opisuje na swoich łamach historię procederu, odkrytego przez dziennikarzy, przytacza także opinię brytyjskiego eksperta, który ocenia praktyki polskich przetwórców mięsa:

  Jeśli są jakiekolwiek dowody na to, że część tego mięsa opuściła Polskę, będzie to potencjalny powód do wszczęcia ogólnoeuropejskiego alertu bezpieczeństwa, z zaangażowaniem wielu organów nadzorczych i ewentualnie sił policyjnych z całej Europy — powiedział w rozmowie z The Guardian Chris Elliot, profesor bezpieczeństwa żywienia na Uniwersytecie Królewskim w Belfaście i założyciel Instytutu Globalnego Bezpieczeństwa Żywności.

  Polubienie

 22. Ad markglogg

  Ad jak Biedny ma się do BOGA?

  https://synonim.net/synonim/niebo%C5%BC%C4%85tko

  OJ, JESZCZE BĘDZIE SIĘ DZIAŁO – AJ WAJ, I TO BĘDZIE PARCHOM ZA MAŁO!!!

  BÓG = ZŁO-TKO – COSIK JEST NA RZECZY!

  ,,… 6. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę…”

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=197

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=835

  GDZIE TY JESTEŚ PAN-IE BOŻE? JESTEM W CIEMNYM BOR-ZE, ALBO W OOOO-BOR-ZE!

  https://zapytaj.onet.pl/Category/027,012/2,28076775,Pisze_sie_boze_czy_borze_.html

  CZY MAŁY LUCY-FEREK, PRZYPADKIEM NIE NARODZIŁ SIĘ W GLOBALNEJ STAJENCE, ZWANEJ TEŻ SZOPKĄ?

  https://synonim.net/synonim/stajnia+Augiasza

  https://synonim.net/synonim/szopka

  CZY TO JEST NAUCZYCIEL, KTÓRY NIESIE PRAWDZIWY KAGANEK OŚWIECENIA, A CIEMNE SIŁY MOCY (czytaj pejsate batmany) ODPOWIEDNIO GO OCZERNIŁY?

  PRZECIEŻ JEZUICKI JEZUSEK CHYT-RUSEK, TEŻ ,,UPADŁ” Z WYSOKOŚCI NA MATKĘ ZIEMIĘ!

  PODSTĘPNY ,,SPADOCHRONIARZ”, (nie znacie dnia, ani godziny nadejścia PAN-A) KTÓRY CO JAKIŚ CZAS (URO-BOR) ROBI NA ZIEMI REM-ANENTY, PRZYWRACAJĄC ZIEMI NORMALNOŚĆ I PRZY OKAZJI Z POWROTEM WPROWADZA MATRIARCHAT, CZYLI STARODAWNY PORZĄDEK ULA, GDZIE NIE ISTNIEJE GŁÓD, BIEDA I NĘDZA, WYMYŚLONA PRZEZ LENIWYCH PASOŻYDÓW Z ICH NIEWOLNICZYM KULTEM T-P-D, KTÓRY TYLKO IM PRZYNOSI SAME KORZYŚCI!

  Lucyfer – oooooo, jest ich kilku!

  ,,… (z łac. – niosący światło; lucis dopełniacz od lux: światło; ferre: nieść; także Lucyper, gdzie fer zamieniono na per – stracić, łac. perdere) – we współczesnej oraz późnośredniowiecznej myśli chrześcijańskiej jeden z upadłych aniołów…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyfer

  JAK NIE MA ŚWIATŁA, TO WTEDY WSZYSTKIE KOTY SĄ CZARNE!

  SUTANNY BATMANÓW (z wł. sottano – spódnica), PEJSATE CZARNE CHAŁA-TY, TOGI PSUEDOSPRAWIEDLIWYCH I DURNONAUKOWYCH, TO JEST WYJĄTEK – ZAWSZE SĄ CZARNE!

  Chi, chi, chi…

  Hej!

  Polubienie

 23. Czy nie chodziło o to by uwalić eksport polskiej żywności?

  TO NIE SĄ PEJSATE BAJKI!

  https://mamadu.pl/129417,mieso-napelniane-chemia-bez-umiaru-to-najwyzszy-wskaznik-stosowania-antybiotykow-w-historii

  https://polki.pl/zdrowie/choroby,wedlug-nik-kurczakow-i-indykow-ktore-jemy-zawiera-w-sobie-antybiotyki,10427281,artykul.html

  https://nowiny24.pl/nik-zwierzeta-nafaszerowane-antybiotykami-czy-takie-mieso-jest-w-ogole-bezpieczne/ar/12997646

  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/antybiotykami-szprycowane-sa-wszystkie-zwierzeta-hodowlane/v8d3lyp

  https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/toksyny-w-rybach-sprawdz-ktore-ryby-nie-truja-aa-tGbX-d1nQ-y5yr.html

  POLSKI GOJ TO GŁUPIE ZWIERZĘ – MOŻNA MU WMÓWIĆ, ŻE ZA PRACĘ POWINIEN OTRZYMAĆ ŚMIECIOWĄ PŁACĘ, ZA KTÓRĄ MOŻE SOBIE KUPIĆ ŚMIECIOWE ŻARCIE, OCZYWIŚCIE PO ZAWYŻONYCH CENACH, PONIEWAŻ NA NIC LEPSZEGO NIE ZASŁUGUJE!

  Żywieniowy śmietnik Europy. Do Polski trafiają gorsze i droższe produkty niż te zagraniczne. Zobacz, czym się różnią i dlaczego

  https://wolnosc24.pl/2017/03/14/zywieniowy-smietnik-europy-do-polski-trafiaja-gorsze-i-drozsze-produkty-niz-te-zagraniczne-zobacz-czym-sie-roznia-i-dlaczego/

  CZY TO NIE JEST CELOWE DZIAŁANIE?

  To samo opakowanie, gorsza jakość. PE przeciwko podwójnym standardom

  https://www.forbes.pl/biznes/podwojne-standardy-producentow-zywnosci-to-samo-opakowanie-gorsza-jakosc/f4n4vqg

  Musisz to wiedzieć!(219) Sekretarz ONZ zdradza plan depopulacji ludzkości! To o nas!

  ADM-IN, PO JASNY CH… OBRZEZANY, TEN CAŁY ŻYDOWSKI EKS-PORT/IM-PORT ŻYWNOŚCI – CO INNE KRAJE NIE WIEDZĄ, JAK SIĘ WYTWARZA JEDZENIE!?

  Hej!

  Polubienie

 24. calmyprzed chwilą
  0
  @bioder65
  Ciekawe że gambit ten jest prymitywny i łatwy do przejrzenia ale media mimo to reagują jakl psy Pawłowa. Wszystkie. Popatrzmy co się stało: w momencie niebezpiecznego nabrzmiewania dwóch potencjlanie wielomiliardowych afer (SKOKi i NBP/KNF/przejmowanie banków za złotówkę) wszystkie media zajmują się tym, że Kamiński (od służb) zamknął drugiego Kamińskiego (niegdyś obiecujący narybek PISu). Zarówno zamknięty jak i misio ptysio NIEGDYS należeli do PISu. Niegdyś. Od kilku lat nie należą, utracili wpływy, członkowstwo i stanowiska. Są zbędni. Ale mają jedną zaletę: są powszechnie kojarzeni z PISem. Nadają się doskonale do tego aby pokazywać, że wszyscy są równi wobec prawa w państwie PISu. I nikomu ze swoich przy tym nie zaszkodzić. Nasze kozły i barany ofiarne.

  ar.co pół godziny temu
  Oceniono 11 razy
  9
  Żeby przykryć złodziejstwo satyra z NBP, rzuciło się na pożarcie suterenowi efeba z MON. Ciemny lud to kupi, nieprawdaż?

  bioder658 minut temu
  Oceniono 1 razy
  1
  @elinstal
  Gruby lodziarz nie miał haków na nikogo więc beknie.Reszta tej kliki to towarzystwo wzajemnej adoracji.Nie do ruszenia.Każdy na każdego coś ma.Tylko idiota tego nie widzi.Najwięcej haczyków jest w Toruniu u ojca chrzestnego tej mafii

  ps11111ps pół godziny temu
  Oceniono 9 razy
  7
  Nic innego nie pozostaje Misiowi jak pójść drogą Hoffmana. Schudnąć, zacząć biegać maratony to zaraz poprawią się jego notowania

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24407019,bartlomieja-m-lepiej-w-pis-ie-teraz-nie-znac-mlody-czlowiek.html#s=BoxOpImg1

  Polubienie

 25. COŚ SOBIE PRZYPOMNIAŁEM! Chi, chi, chi…

  ZAWSZE JAK JEST BRAK RÓWNOWAGI, TO PAN-UJE CZOSNKOWY CHAOS, ALBO BURD-EL – NISKO SIĘ KŁANIA PARCHATY BOŻEK ,,EL”, ALBO EL-END!

  https://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/elend

  PEJSATY BOŻEK ,,EL” = ZŁO-TKO!

  El Dorado, Eldorado

  https://pl.wikipedia.org/wiki/El_Dorado

  ?????? – ONI TEŻ WIERZYLI W TRINITY?

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/El_Dorado&prev=search

  O! KOLEJNA MAME Z JEZUSKIEM CHYT-RUSKIEM?

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/El_Dorado&prev=search

  CHRYSOS I CHRYS(T)OS – CO ZA PODOBIEŃSTWO W NAZEWNICTWIE I KOLEJNY FAŁSZ ŁACINNIKÓW!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/chrysos

  https://pl.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82#χριστός_(język_starogrecki)

  ZŁO-TO PO ŁACINIE TO JEST AUR-UM, A TAKŻE POCHODNE WYRAZY AUR-A I AUR-EOLA, A NIE CHRYSOS!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/aurum

  Hej!

  Polubienie

 26. Kika, zamieszczasz dużo linków i z tej racji automat antyspamowy kwalifikuje twoje wpisy jako spam i umieszcza w spamiarni.
  Niektóre linki odnoszące się nie do artykułów a do pojedynczych wyrazów z powodzeniem możesz omijać.

  O tym, ze będziemy mieli jedzenie bez chemii ( człowiek to organizm złożony w całości z chemii, więc musi ją dostawać na okrągło przez całą dobę) jest nielogiczne i zabójcze, a bez antybiotyków to można sobie pomarzyć. Nie przy fermach liczących po kilka tysięcy sztuk, kur, indyków. świnek, itd.
  Naród żyje obecnie w mieście, więc musi mieć żarcie nie we własnym obejściu i nie w ogródku a w supermarkecie.
  Niedługo będzie miał w rurociągach, jak wodę z krany, coś w rodzaju pasty, czy kremu tłoczonego pod ciśnieniem, a na rurze licznik, a na języku kod kreskowy.
  Hej!

  Polubienie

 27. Wasyl46
  To jest normalka na szczytach władzy.
  Człowiek że nikczemną ma naturę…
  albo
  Każde grabie grabią do siebie.
  Innej opcji nie ma.
  Ale są bajki o świętych. Jakbyś chciał posłuchać to do kościółka…

  Polubienie

 28. Wasyl46
  Mieli wsadzać naszych, a wsadzają swoich.

  Miło. – pomyślał Janek, odkładając poranną gazetę.


  nadużycie link skomentuj
  Husky 28.01.2019 21:05:55

  Polubienie

 29. Ooooo, znowu coś spaprałem!

  ?????? – ONI TEŻ WIERZYLI W TRINITY?

  Chiminigagua

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chiminigagua&prev=search

  ,,… W ten sposób stworzył światło i wszystko na świecie. Chiminigagua pokazał znaczenie swoich ważnych bogów: Chía (Księżyc), Sué (Słońce) i Cuchavira (tęcza). Adorując Księżyc i Słońce dla Muisca chwalił Chiminigagua. Stworzenie Słońca i Księżyca dało początek bogini matce Bachué…”

  O! KOLEJNA MAME Z JEZUSKIEM CHYT-RUSKIEM?

  Bachué

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bachu%25C3%25A9&prev=search

  Ad Adminka

  Adm-inek, to też jest ,,science fiction?” Po co to robią? Przecież w pejsatej książęce jest wyraźnie napisane, że wszystko co zostało pierwotnie stworzone BYŁO DOBRE – TAK PONOĆ STWIERDZIŁ SAM SUP-REMUS!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genetycznie

  https://opracowania.pl/slowniki/slownik-wyrazow-obcych/247183-supremacja-od-lac-supremus-najwyzszy

  A DO CZEGO TO JEST IM POTRZEBNE? JAK WYTRUJĄ WSZYSTKICH ZBĘDNYCH GOJÓW, TO DOPIERO SOBIE STWORZĄ PIERWOTNY RAJ NA ZIEMI?

  Q… MAĆ, ZNOWU PEJSATE BANKI, STWORZONE ZA PIENIĄDZE GOJÓW DLA WYBRAŃCÓW/ZASRAŃCÓW – ICH LICZBA TO 144.000?

  Globalny Bank Nasion

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalny_Bank_Nasion

  Norwegowie przeznaczą 13 mln dolarów na rozbudowę Globalnego Banku Nasion

  http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nasiennictwo/norwegowie-przeznacza-13-mln-dolarow-na-rozbudowe-globalnego-banku-nasion,76924.html

  Bank DNA

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_DNA

  P.S. ZAWSZE STARAM SIĘ TRZYMAĆ FASON – OSIEM LINKÓW I BASTA!

  Hejka!

  Polubienie

 30. Kandydat na prezydenta Gdańska pokazał „wyrok śmierci” na Trzaskowskiego. Zajęła się nim policja
  Grafika opublikowana na Facebooku Andrzeja Kani

  Fot. .facebook.com/anarchiacompl
  „Rafałowi Trzaskowskiemu wyrok śmierci za zdradę ojczyzny” – przerobiony dokument z takim napisem opublikował w grudniu ubiegłego roku Andrzej Kania. Teraz kandyduje on na prezydenta Gdańska, a jego wpisem na Facebooku zajmuje się policja.
  Policja zajmuje się wpisem na Facebooku Andrzeja Kani – podaje Polsat News. 44-latek kieruje portalem gdanski24.pl, nazywa się ?prawicowym anarchistą?, a ostatnio zapowiedział start w wyborach na prezydenta Gdańska. Założył komitet „Alternatywa Społeczna”, opisuje trójmiejska „Gazeta Wyborcza”.

  Polubienie

 31. Jak jest Rockefeller Center w Nowym Jorku i Trump Tower, to dla czego w Warszawie nie wybudować JK Center i LK Center?
  Ładnie by było.
  Ludzie mieli by pracę i dach nad głową.
  W końcu jedni odbudowywali Warszawę i to było dobre, to teraz inni mogą ją rozbudować.
  Ja jestem za.
  Jak bym miał kasę to też bym sobie taki tower Adm center pobudował.

  Polubienie

 32. Rozmyśliłem się. Wolałbym zamek z wieżą.

  Kika, a jakbyś tak zaczął pisać bez podawania linków, bo jak mnie szlag trafi, to wszystko będzie w czarnej dziurze i co wtedy?

  Polubienie

 33. Oj niedobrze, niedobrze…
  Zawiadomienie do prokuratur
  y na Kaczyńskiego. Miał wprowadzić austriackiego dewelopera w błąd
  Do prokuratury trafiło zawiadomienie na Jarosława Kaczyńskiego. Miał wprowadzić austriackiego dewelopera w błąd

  W piątek do warszawskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. We wtorek poznaliśmy jego treść. Chodzi o wprowadzenie w błąd austriackiego dewelopera i doprowadzenie do jego szkody majątkowej.
  Do prokuratury w piątek wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego – poinformował Mariusz Gierszewski z Radia Zet na Twitterze.

  Jarosław Kaczyński podejrzany o popełnienie przestępstwa
  Dziennikarz opublikował na nim również treść zawiadomienia. Wynika z niego, że Jarosława Kaczyńskiego oskarża się o to, że m. in. mógł wprowadzić w błąd Geralda Birgfellnera, austriackiego dewelopera, co do możliwości podejmowania decyzji w imieniu spółki Srebrna sp. z o.o.

  Polubienie

 34. U Przemka już się przywitałem teraz u adminka Witam adminka .Odpocząłem cudnie .Jestem bardzo zadowolony i ja i zona .W marcu lecimy do innych ciepłych krajów.
  To miodzio dla mnie jak się czyta powyższe wiadomości a adminek beczy bo jednak pada jego teoria o pisowych mężach stanu .Tacy z nich patrioci jak ze mnie papuś Franciszek adminku .Kto wie może przyszła kryska na matyska .
  sssssssssssssss

  Polubienie

 35. Ad Adm-inka

  Kika, a jakbyś tak zaczął pisać bez podawania linków, bo jak mnie szlag trafi, to wszystko będzie w czarnej dziurze i co wtedy?

  Szanowny Adm-inku, SPOKO WODZA, ale na takie coś mnie nie namówisz!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plagiat

  https://www.miejski.pl/slowo-spoko+wodza

  Ja się zajmuję tylko takimi sprawami, a reszta jest wiecznością

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja

  Unikam takiego czegoś, analizując wiele linków na dany temat z posiadaną moją prywatną wiedzą!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Manipulacja_(psychologia)

  W dzisiejszym świecie stworzonym przez szmuli jest bardzo trudno spotkać takie coś!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiektywizm

  Więc tradycyjnie, po staropolsku ,,bawię się” w takie coś!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wici

  DRUGIE SPOKO WODZA – TO JEST ALUZJA DO: ,,bo jak mnie szlag trafi”.

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 36. Witaj WĄŻ-u SSSSSSS
  To gdzie ty byłeś,
  kogo krew wypiłeś
  kogo pokąsałeś,
  kogo w d… całowałeś?

  A mówią, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

  Kika, no widzisz jak to się przysłowia sprawdzają.
  Kto ma wisieć…

  Przemek, a może by tak zorganizować internetową zbiórkę, niech po ambonach ogłoszą.

  Polubienie

 37. kazek100 2 godziny temu

  Oceniono 146 razy
  134

  No. Trzeba jakoś żyć. Suweren przymknie oko na miliardy z państwowego banku na partyjną inwestycję. Gorzej gdyby ta cholerna elita gdzieś tam obiad w dobrej restauracji zjadła, tego suweren by nie przeżył, to by go bolało. Przykre…

  Ukryj odpowiedzi (23)

  Odpowiedz

  puuchatekgodzinę temu

  Oceniono 26 razy
  26

  @kazek100

  Dokładnie. I jeszcze jakby przy tym obiedzie ta elita użyła słów na „k” albo na „p”, to już w ogóle byłoby niewybaczalne. A tak? Drobiazgi…

  Odpowiedz

  jarzebiaknaczczogodzinę temu

  Oceniono 24 razy
  24

  @kazek100
  Trafione w punkt. Rachunek z knajpy za parę stów jest dla suwerena zrozumiały. Miliard z hakiem kredytu z państwowego banku na partyjny geszeft to już abstrakcja dla ciemnego luda.

  Odpowiedz

  lewyprawydlazabawygodzinę temu

  Oceniono 19 razy
  19

  @kazek100
  Brzydko to pachnie. Kaczyński kpi z wyborców. On ma inną wizję dojścia do własnych, miliardowych pieniędzy. Jego poplecznicy żyją za 900 złotych miesięcznie. Ale z tego wynika, że on z nich kpi. Ma Was tam, gdzie jego banki mają Wasze oszczędności. Czyli w d…pie.

  Odpowiedz

  konigingodzinę temu

  Oceniono 15 razy
  15

  @kazek100
  Bo suweren jak wiadomo bardzo czuły na kulturę osobistą i etykę jest.

  Odpowiedz

  panna.mela.konfacelagodzinę temu

  Oceniono 16 razy
  16

  @kazek100
  Jak jesteś z PiSu to trzeba. Jak jesteś synem Tuska, to ci nie wolno – nawet na najniższym stanowisku pracować.

  Odpowiedz

  ania_darkgodzinę temu

  Oceniono 10 razy
  10

  @kazek100
  Ciekawe że to właśnie ludzie którzy na co dzień mają gębę pełną słów o uczciowści, moralności, wierze w Boga są najbardziej zepsuci…vide Rydzyk i cały PiS

  Odpowiedz

  gregor_gagodzinę temu

  Oceniono 10 razy
  10

  @kazek100
  Bo „suweren” jest w stanie ogarnąć 5 setek za kolację w restauracji, budowy biurowca i 1,3 mld pożyczki „na telefon” ze spolonizowanego banku nie jest w stanie. Ty widzisz, że to wałek, ja widzę, że to wałek ale my nie głosujemy na PiS, prawda?

  Odpowiedz

  354hamburgerygodzinę temu

  Oceniono 13 razy
  -11

  @kazek100
  Faktycznie , akurat Kaczyński łasy na pieniądze .
  Śmiechu warte .

  Odpowiedz

  sztucznypolakgodzinę temu

  Oceniono 8 razy
  8

  @gregor_ga
  P Ze spolonizowanego banku to panstwowe. Czyli niczyje. Krasc mozna.

  Odpowiedz

  354hamburgerygodzinę temu

  Oceniono 12 razy
  -8

  @lewyprawydlazabawy
  Kaczyńskiemu nie jest potrzebne konto w banku , samochód
  inne „luksusy” co każdy widzi . Człowiek ideowy .
  Po co mu więc te niby miliardy ?
  Trochę myślenia .

  Odpowiedz

  antropoidgodzinę temu

  Oceniono 9 razy
  9

  @kazek100

  Bo kaczor to klasyczny, ukształtowany w latach 60-tych prymitywny komuch mentalny: państwowe – czyli NICZYJE, więc można chapać.

  Odpowiedz

  fury11godzinę temu

  Oceniono 6 razy
  6

  @kazek100
  Przekaz dnia: „to dowód na uczciwość!” Z uczciwego człowieka najgęstsze wycieka…. Ma na telefon sądy, banki, biznes, usłużnych kolesiów, a wredna PO przeszkadza kręcić lody. Ojojoj. I od razu jaki rejwach w pisi! Mazurek, Morawiecki, Terlecki… Najważniejsze, że ktoś zainstalował podsłuch u Zwykłego Posła. ktoś swój. Żrą się towarzysze…

  Odpowiedz

  qwerfvcxzasd3godzinę temu

  Oceniono 4 razy
  4
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24409606,poploch-w-pis-po-ujawnieniu-tasm-j-kaczynskiego-trzeba-z.html#s=BoxOpMT

  Polubienie

 38. Ad Bazyl146

  No. Trzeba jakoś żyć. Suweren przymknie oko na miliardy z państwowego banku na partyjną inwestycję. Gorzej gdyby ta cholerna elita gdzieś tam obiad w dobrej restauracji zjadła, tego suweren by nie przeżył, to by go bolało. Przykre…

  No, jasne, że Trzeba… ZAWSZE LEKKO, ŁATWO I PRZYJEMNIE NA PEJSATY KRZYWY RYJ – BEZ ŻADNYCH ZBĘDNYCH TROSK!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/synekura

  https://pl.wiktionary.org/wiki/na_krzywy_ryj

  Najpierw był BAZYLI I WSZYSTKIE CZOSNKOWE BAZYLIKI… Chi, chi, chi…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyli

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika

  Hej!

  Polubienie

 39. T – I oni się zameldowali u niego i chcieli odkupić ten cały, to centrum handlowe, ale dobry przyjaciel, który też jest Żydem, Gerego, powiedział: z nimi nie robi się interesów. I odrzucili ich propozycję, która też była po prostu beznadziejna.
  https://www.forbes.pl/biznes/tasmy-kaczynskiego-jaroslaw-kaczynski-o-dariuszu-milku/7kky2kp

  Jeden gang żydowski zniweczył jak na razie plany konkurencyjnego gangu żydowskiego budowę „jewish tower” w Warszawie.

  Polubienie

 40. Stara prawda, że w Polsce jest jeden Polityk Jarosław Kaczyński, potem długo, długo nic i dopiero pojawiają się czeladnicy, potwierdziła się z pełną mocą.

  No i cała narracja GoWna poszła w piz…

  To jest nowa metoda na wyłudzania prenumerat „na bombę”autentycznie jest mi wstyd ze ci z POKO mają Polaków za głupców.A to dopiero początek roku. Będą jeszcze rewelacje nie z tej ziemi. Przed wyborami będą się dopiero uaktywniać.A jest ich podobno sporo jeszcze. I nie tych z pawlacza Kiszczaka. I nie z Sowa & Przyjaciele. Ale podobno z jakiegoś Karpacza czy cuś.

  Okej, robimy zapasy popcornu, piwo do lodówki, będzie zabawa

  No dobra, a teraz serio.
  Najpierw piszą, że Polską rzadzi facet, nie ma konta w banku i ma brudne buty, a teraz, że to biznesmen, który jest świetnie obeznany ze skomplikowaną siecią fundacji i spółek i chce wybudować Srebrny Wieżowiec.
  Szczerze współczuję lemingom

  „Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa… I którego nic nie spotyka.”

  Giertych, Michnik i Lis stawiają Kaczyńskiemu pomnik uczciwego polityka i biznesmena

  Jest taka technologia obróbki mózgu, którą się wyjątkowo brzydzę, dlatego miejmy to za sobą już na starcie. Każda poważna afera nakręca się sama, ludziom nie trzeba tysiąc razy powtarzać o co w aferze chodzi, no i przede wszystkim nie trzeba powtarzać, że w ogóle jest jakaś afera. Na dzień przed podpaleniem „sensacji” niemal wszystkie „autorytety” zajęły się jednym i drugim. Jeśli do tego dodać czas i kontekst, a mamy 8 miesięcy do wyborów i jeszcze nie ostygła urna Adamowicza, to całość wygląda tak żałośnie jak tylko mogą wyglądać sensacje „autorytetów”.

  Szkoda więcej słów i zaklinania rzeczywistości, wzajemne przepychanie się w piaskownicy, czy mamy, czy nie mamy do czynienia z aferą, to zadanie dla smarkatych. Dorośli ludzie zajmują się sprawami dorosłych i temu zawsze warto poświęcać uwagę. W mojej ocenie jest jedna rzecz, która może martwić i to bardzo – samo nagranie taśm. Nie wiem, który raz okazuje się, że w Polsce nie ma żadnych speców od fachowej roboty, choćby na poziomie bułgarskich służb specjalnych. Fakt, że do siedziby na Nowogrodzkiej wchodzi sobie jakiś Austriak z jakimś kuzynem cali oblepieni pluskwami, jak peerelowski śmietnik, to bardzo smutny fakt. Jedyny mit jaki upadł, po „taśmach Kaczyńskiego” to profesjonalizm ochrony Prezesa PiS. Niestety tutaj rzeczywiście mamy kompromitację lub co najmniej naiwność, o czym pisałem wczoraj: Bardziej od głupoty „Misia” martwi poziom naiwności Macierewicza i całego PiS.

  Całą resztę „sensacji” uznać na leży za jedną wielką lurkę i co więcej, zniesienie ulubionej blagi „salonów”, jaką częstowaną Kaczyńskiego. W rozmowie Prezesa PiS z austriackim biznesmenem i kuzynem Tomaszewskim, słychać przede wszystkim Kaczyńskiego, takiego Kaczyńskiego, jakim On naprawdę jest. Żadnych kombinacji, żadnej litości dla szwagrów i przekrętów, wszystko ma być legalne i na papierze, a przy tym nie może szkodzić politycznie. Nie da się też usłyszeć jednego bluzgu, ani nawet „kurki wodnej”. Poważny człowiek, uczciwy lider, wypisz wymaluj Kaczyński. Nowością, ale to tylko dla oszalałych krytyków Kaczyńskiego może być poziom wiedzy i rozmowy w odniesieniu do dużego biznesu. Człowiek przedstawiany jako kompletny nieudacznik, bez konta, bez wiedzy ekonomicznej, który nie ma pojęcia o inwestycjach, nagle zostaje ukazany jako twardy negocjator, doskonale poruszający się w wielkim biznesie, a nie w ustawianiu przetargów w Pułtusku.

  Jak wspomniałem mierzi mnie zaklinanie rzeczywistości, ale to nie znaczy, że odmówię sobie prawa do trzeźwej oceny stanu bieżącego i najbliższej przyszłości. „Taśmy Kaczyńskiego” to prezent dla samego Kaczyńskiego i całej prawicy. Prezes PiS będzie mógł teraz z większą mocą dyscyplinować partyjne towarzystwo i puszczać nagranie na szkoleniach partyjnych, żeby pokazać modelowe zachowanie polityka PiS. Na zewnątrz utrwalił się wizerunek polityka, dla którego prawo i przejrzystość w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej, są absolutnymi priorytetami. Wartością dodaną jest naprawdę imponujący poziom i zakres wiedzy Kaczyńskiego w tej dziedzinie, o której rzekomo miał nie mieć bladego pojęcia.

  Miliarder na wakacjach

  Dowiedzieliśmy się także, że POKO kierując się politycznymi motywacjami, blokuje inwestycje w Warszawie na miarę , ale to żadna nowość, podobnie jak złodziejstwo tej formacji, powszechnie znane. Po zestawieniu pokusy, jaką niewątpliwie jest spektakularna budowla na miarę Honkongu, czy Dubaju, warta więcej niż miliard złotych, z tym, co moralnie i intelektualnie zaprezentował Jarosław Kaczyński, widać giganta. Stara prawda, że w Polsce jest jeden Polityk Jarosław Kaczyński, potem długo, długo nic i dopiero pojawiają się czeladnicy, potwierdziła się z pełną mocą. I za ten pomnik uczciwego polityka i biznesmena Kaczyńskiego, trzeba Giertychowi, Michnikowi, Lisowi i wszystkim pozostałym „autorytetom” podziękować. W imieniu własnym dziękuję!

  ps.

  Znacie takie białoruskie przysłowie: prima aprilis nie udałsia, chatiał pierdnuć usrałsia

  Z takimi zawodnikami jak dziennikarze GW, to można w klapkach wyjść na boisko, bo i tak pozabijają się o własne nogi, i sami sobie strzelają bramki.

  Polubienie

 41. Adminek po takiej bumadze szykuj się jak nic od jesieni na stanowiska wicepremiera bez teki w nowym rozdaniu z rządem PIS .Szkoda że nie masz wnusia starszego około 20 lat bo też pewnie by już miał niezłą fuchę w URM bo takiej bumadze.
  hi hi hi.
  sssssssssssss

  Polubienie

 42. No i oczywiście wnusio na 100% nie skończyłby jak misio lubiący lizaki chupa – chups lub jak inni mężowie stanu wcześniej związani z PIS bo ja adminkowi dobrze życzę także uczciwego wnusia.
  sssssssssssssss

  Polubienie

 43. Rosyjskie działania w sprawie tzw. Baltic Pipe

  Według Juszkowa, Gazprom nie zablokuje projektu rurociągu bałtyckiego: z technicznego punktu widzenia firma będzie odpowiedzialnie zatwierdzać koordynację, ponieważ zależy od niej integralność infrastruktury Nord Stream – 2. Ze względów politycznych opóźnianie projektu jest bezcelowe, ponieważ, jak zauważył Juszkow, Baltic Pipe ma wiele problemów i bez tego:

  Baltic Pipe nie musi „być blokowany” na poziomie porozumienia, ponieważ występuje problem z tym, że ta rura w ogóle może pozostać sucha, nie zostanie załadowana, już teraz Norwegia produkuje maksymalną ilość gazu, północno-zachodnia Europa ma dodatkowe potrzeby ponieważ Wielka Brytania, Holandia, Dania, wszyscy stają się importerami, to znaczy, że potrzebują gazu, a każdy żąda norweskiego gazu. ”

  Norwegia

  Roszczenia Polski do dostaw norweskich surowców wyglądają dziwnie, zdaniem ekspertów: na Morzu Północnym zasoby się wyczerpują, Norwegia jest zmuszona przechodzić na Morze Norweskie i Morze Barentsa, gdzie projekty górnicze są droższe:
  https://baltnews.lt/vilnius_news/20190129/1018805363/Russia-Gazprom-Poland-proekt-prepyatstviya-otkaz-mnenie.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  Polubienie

 44. antropoid godzinę temu
  Oceniono 29 razy
  23
  „Balbina” po to pchał się do polityki – by być ponad zasadami i ponad prawem.

  I ponad pracą – bo to obibok nr 1, którego jedyną w życiu pracą było u
  Ukryj odpowiedzi (4) Odpowiedz
  antropoidgodzinę temu
  Oceniono 6 razy
  6
  …unikanie pracy.
  Odpowiedz
  Mr. Xgodzinę temu
  Oceniono 8 razy
  8
  @antropoid
  Donoszenie na innych.
  TW Balbina i wszystko jasne.
  Odpowiedz
  antropoidpół godziny temu
  Oceniono 5 razy
  5
  @Mr. X

  To już nie praca – to natura.
  Mendy i tchórza.
  Odpowiedz
  jurek4491pół godziny temu
  Oceniono 2 razy
  2
  @antropoid
  Na słupa ” Srebrna ” chciał utworzyć centrum finansowe dla partii poza kontrolą jakiegokolwiek rządu , nie wyszło bo sprawa się rypła .
  Odpowiedz
  ps11111ps godzinę temu
  Oceniono 29 razy
  21
  Już niedługo Du*a wyjdzie i zapyta lud
  – Kogo mam wam ułaskawić?
  A lud odpowie chórem
  – Barabasza, Barabacza, Jarakacza, JarkaKacza!
  Pokaż odpowiedzi (2) Odpowiedz
  sselrats godzinę temu
  Oceniono 29 razy
  17
  Kaczynski najwyarzniej uwaza, ze frajerzy dali sie przekupic za 500+.
  Pokaż odpowiedzi (4) Odpowiedz
  za_miske_ryzu godzinę temu
  Oceniono 21 razy
  15
  Kaczynski to typowy Janusz biznesu. Konkurencja popsula mu szanse na biznes, to nie zaplaci zleceniobiorcy. A co?
  Odpowiedz
  antropoid godzinę temu
  Oceniono 24 razy
  14
  DeveloPiS.
  Odpowiedz
  nalesniku pół godziny temu
  Oceniono 19 razy
  13
  wiezowce chce naczelnik budowac…
  dopadl go kompleks kurdupla
  Pokaż odpowiedzi (1) Odpowiedz
  raz1dwa2trzy3 godzinę temu
  Oceniono 20 razy
  12
  Genu się nie wydłubie.
  Tak, jak nie zasłoni obłudy, wizerunkiem skromnego staruszka.

  Niemycie zębów i brudne buty, udawana nieporadność, to kamuflaż, mający przykryć patologicznego oszusta.
  Pokaż odpowiedzi (2) Odpowiedz
  fifakowski pół godziny temu
  Oceniono 10 razy
  10
  Balbina Corleone – nic nie ma, wszystko rozPISane na słupy,
  Jedno pstryknięcie i karykatura premiera RP leci do mediów, żeby przez pół godziny łgać i bronić milardowych przekrętów zwykłego posła.
  Zwykłego posła i ponadprzeciętnego hochsztaplera.
  Odpowiedz
  antylitania_chwiligodzinę temu
  Oceniono 16 razy
  10
  Cóż, nieźle Kaczucha udawał – że nie ma konta, że mu zakupy muszą robić, tylko kot i stare mieszkanie na żoliborzu… . Naprawdę, można się było nabrać, że to taki manipulant-socjopata, co go bardziej kręci napuszczanie ludzi na siebie niż cokolwiek innego. A on tak naprawdę aż się skręcał w środku i cichaczem przebierał, byle bliżej do tych milionów. Ale strach mu jednak było, więc, znów że niby nie. Ale kusiło…. Wyobraźcie to sobie – cóż, żałosny typ. Tyle zła wyrządzić, nienawiści nasiać, nakłamać ludziom, brata w tym stracić. I wszystko, bo się przed sobą nie przyznał, że po prostu chce mieć hajs. Ale teraz, gdy się już panu prezesowi ULAŁO, może wreszcie spojrzysz pan w siebie i przestaniesz niszczyć Polskę. K…-towers, hahaha!
  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24410778,zandberg-jaroslaw-kaczynski-najwyrazniej-uwaza-ze-zasady-sa.html#s=BoxOpImg3

  Polubienie

 45. GW, zapowiadała sensację i miała to być bomba, wyszła bańka mydlana.
  1. Wasyl46

  Zamieszczasz wpisy tych z KOD–u, popularnie zwanych Kodziarzami?
  Czy oPOzycja ogłosiła już, że żądanie rachunku jest mową nienawiści?
  Wojciech Czuchnowski, autor „kapiszona” z „Wyborczej'”.
  Adam Szłapka z Nowoczesnej. W związku z artykułem „Wyborczej” zażądał od premiera Mateusza Morawieckiego odejścia… Patryka Jakiego z komisji weryfikacyjnej.
  A później w opozycji dziwią się, że PiS ma takie poparcie…
  Schmidt przebiła wszystko: „Taśmy Kaczyńskiego to zemsta Rydzyka”(sic!)
  Ryszard Petru złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w związku z publikacją „GW”. Zdaniem Petru, prezes PiS powołując się na wpływy polityczne chciał wymuszać kredyt w Pekao S.A.

  Mnie to co drugi dzień kolejny bank chce wcisnąć swoje oferty kredytowe, a JK według Petru chciał wymusić kredyt z banku. Coś się p. Petru popieprzyło w głowie, czy jak.
  Rysio bierz tą Dżoanę i wyjedź na Maderę, nie odbieraj roboty kabareciarzom.
  Jak tak dalej pójdzie z tymi medialnymi bombami wyborczej to jutro odpalą wieść o ciąży Rabieja z Czuchnowskim.
  Sprzedawcy kitu i tak pozostaną w opozycji
  Podobno, w niektórych punktach sprzedaży w Gdansku, wyczerpał się nawet internetowy nakład gazety wyborczej .
  Husky

  Polubienie

 46. Adminek tak sobie przed chwilą wróciłem z biegania porannego odpalam PC i czytam szechterowe komentarze czy kodziarskie jak zwał tak zwał to badziewie polityczne i powiem ci oni mają rację bo gdzie jest kłamstwo w tym zdaniu.
  „antropoid godzinę temu
  Oceniono 29 razy
  23
  „Balbina” po to pchał się do polityki – by być ponad zasadami i ponad prawem.

  I ponad pracą – bo to obibok nr 1, którego jedyną w życiu pracą było u
  Ukryj odpowiedzi (4) Odpowiedz
  antropoidgodzinę temu
  Oceniono 6 razy

  No przecież wszystko się zgadza z ziemi polskiej do wolskiej też .Ten człowiek siedzi w polityce prawie 30 lat czy raczej bawi się w politykę to gdzie jest kłamstwo w tej tezie.
  „Balbina” po to pchał się do polityki – by być ponad zasadami i ponad prawem.

  I ponad pracą – bo to obibok nr 1, którego jedyną w życiu pracą było u”

  Wiadomo nie od dziś że politycznie i moralnie jest to kraj całkowicie zdegenerowany i nie ma co tu polemizować i nie ma znaczenia kto rządzi PIS , PO , SLD czy inna cholera.
  Popatrzyłem wczoraj na te pisowe twarze i sylwetki .Twarzyczki pucułowate bandziochy mają jak kobiety w ósmym miesiącu. Pejsata siłownia w niczym im nie pomoże ani żadne pejsate kijki w rączkach bo to tylko zakłamywanie pejsate rzeczywistości.
  Wziąłbym cię adminek na bieganie od 5 rano .Przebiegłbyś 7 km to by ci od razu durnoty zaPISdzielcze wyszły z mózgu a tak durnoty i bumagi piszesz .Nawet to rozumiem gdybyś wnusiowi jakiejś fuchy szukał dobrze płatnej czy samemu sobie jakiejś pierdzącej w krzesło dobrze płatnej posadki ale tak wnusio za młody ty już stary dziadek to pisania sensu bumag jakoś nie widzę .Po prostu jesteś zaczadzony i trzeba ci mózg od pisowego dziadostwa oczyścić a raczej pewnie sam go oczyścisz .

  Polubienie

 47. ssssssssssssss,i nie ma znaczenia kto rządzi PIS , PO , SLD czy inna cholera…..

  Zapytaj wężyk kobiety z czworgiem dzieci, czy ma to dla niej znaczenie? Ma czy nie ma?

  Polubienie

 48. Ja ci gwarantuje adminku że nie ma bo zamiast liczyć na jakiejś Kalksteinowe pisowe ochłapy przed wyborami trzeba się wziążć do roboty i zapierdalać ile fabryka dała a nie liczyć jak ostatnia kaleka na jakieś pieprzone 500 plus .Mi nikt nic nie dał zapierdalałem przez 12 godzin w Niemczech żeby się czegoś dorobić .Do roboty się brać a nie liczyć na 500 plus .Mi nikt nic nie dał kostenlose .Paniatna czy nie rozumiesz tego kochany adminku . Chcesz mieć pieniądze to do roboty a nie na krzywy ryj żyć w tym chorym kraju . Chętnie dam na 500 plus wszystkim tym którzy są ofiarami pejsatego kapitalizmu ale czemu do groma jasnego mam sponsorować dzieci które 500 plus nie potrzebują .

  Polubienie

 49. Podsumowując .Hu.. dupa i kamieni kupa jest za rządów PO czy PIS lub innego dziadostwa .Tutaj nie ma żadnej różnicy bo to jest pookrągłostołowa szarańcza jedna z napisem PO druga z napisem PIS trzecia SLD a za osiem lat z napisem Nowoczesna pod przywództwem premiera Petru.
  No i na koniec filmik świra debila uszatego który kiedyś był rzecznikiem rządu .Ten Urbach to dopiero sobie jaja robi z głupich gojów a już chyba za rządów PIS żyje mu się jak cesarz rzymski Narodu Niemieckiego .Czemu taki uszaty nie siedzi w kiciu tylko opływa w dostatki za rządów głupków pisowych a lider Zmiany siedzi prawie trzy lata bez zarzutów niech sobie szanowny adminek sam odpowie jak potrafi.

  Polubienie

 50. PO I PSL z wazy pełnej zupy czerpali dużymi łyżkami a wygłodniały plebs z małymi łyżeczkami nie mógł się do niej dobrać. PiS czerpie chochlą ale plebs może małą łyżeczką coś uszczknąć dla siebie.

  Polubienie

 51. Julius że to jest wielkie gówno czy to się nazywa PIS ,PO , SLD czy szambo PSLowskie nikogo nie musisz przekonywać.Prawda jest jednak taka .Władza nie trwa wiecznie tak samo władza pookrągłostołowych partyjek też nie będzie wieczna .Towarzystwo w rodzaju Kalksteina , Ryżych , Niesiołowskich i im podobnych wiecznie żyć nie będzie .Wymrą niebawem śmiercią naturalną świry pookrągłostołowe i liżące ich tyłki szabasgoje a wtedy władzę przejmą patrioci polscy .Spokojnie Julius bez obawy taki dzień nastąpi.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s